Zmiany na liście leków refundowanych – marzec 2014

2014-03-01

Ministerstwo Zdrowia na swojej stronie www.mz.gov.pl publikuje drugi w tym roku projekt wykazu leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Ministerstwo Zdrowia dodało 84 nowe produkty w lecznictwie otwartym (leki dostępne w aptece), w tym:

 • lek zawierający ludzki inhibitor C1 esterazy, refundowany, by przerwać ostre ataki wrodzonego zespołu naczynioruchowego (gardło, krtań, jama brzuszna) lub by zapobiec takim atakom przed zabiegami chirurgicznymi u pacjentów cierpiących na ten zespół;
 • leki zawierające desloratadynę (3 preparaty), refundowane w leczeniu alergicznego nieżytu błony śluzowej nosa, pokrzywki;
 • lek zawierający lipegfilgastim refundowany w celu skrócenia czasu trwania neutropenii i zmniejszenia częstości jej występowania z gorączką u pacjentów leczonych chemioterapią cytotoksyczną.

Pozostałe produkty umieszczone w części aptecznej wykazu refundacyjnego są odpowiednikami dotychczas refundowanych.

- Refundacją zostanie objęty nowy lek zawierający ipilimumab (2 produkty) w ramach programu lekowego: Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych ipilimumabem. Dotychczas ta substancja czynna była finansowana w ramach chemioterapii niestandardowej jedynie w ograniczonym zakresie.

- Refundacją zostanie objęty nowy lek zawierający welaglucerazę alfa w ramach nowego programu lekowego: Leczenie choroby Gaucher’a typu I.

- Refundacją zostanie objęty nowy lek zawierający trastuzumab w ramach nowego programu lekowego: Leczenie zaawansowanego raka żołądka.

- Refundacją zostanie objęty lek zawierający toksynę botulinową typu A w ramach nowego programu lekowego: Leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A.

Zwiększy się dostępność terapii w przypadku chorób, których leczenie jest już finansowane w ramach programów lekowych, w przypadku:

- leczenia raka nerki - wprowadzono nowy lek zawierający nową substancje czynną aksytynib (2 preparaty). Lek będzie można stosować w II linii leczenia po uprzednim niepowodzeniu terapii z zastosowaniem cytokin lub niektórych inhibitorów kinaz tyrozynowych (sunitynib/pazopanib);

- leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, leczenia łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS) oraz leczenia inhibitorami TNF alfa pacjentów z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK): wprowadzono nowy lek zawierający kolejną substancję czynną z grupy inhibitorów TNF alfa, tj. golimumab (2 preparaty);

- leczenia mięsaków tkanek miękkich: wprowadzono nowy lek zawierający pazopanib (4 preparaty), dając w ten sposób więcej opcji dla pacjentów z mięśniakomięsakami gładkokomórkowymi oraz umożliwiając leczenie w ramach tego programu lekowego siedmiu innych typów mięsaków;

- leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca: możliwe jest stosowanie leku zawierającego gefitynib (1 preparat) w II linii leczenia;

- leczenia zaawansowanego raka jajnika: rozszerzono kryteria włączenia pacjentek do programu lekowego, zwiększając dostępność do leku bewacyzumab (2 preparaty);

- leczenia nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST): w przypadku imatynibu (2 preparaty) dodano możliwość zastosowania leku w leczeniu adjuwantowym, po radykalnym usunięciu guza GIST żołądka, dwunastnicy, jelita cienkiego i odbytnicy z KIT-CD 117 dodatnim;

- leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B: włączono do I linii leczenia analogami nukleozydowymi/nukleotydowymi pacjentów z ujemnym antygenem HBeAg(-) dwa nowoczesne leki zawierające entekavir i tenofovir, które dotychczas były dostępne dopiero w II linii leczenia;

- leczenia glejaków mózgu: zmieniono kategorie dostępności refundacyjnej leków zawierających temozolomid. Będzie on dostępny w ramach katalogu chemioterapii, zarówno we wskazaniach odpowiadających wcześniej funkcjonującemu programowi lekowemu, jak i w leczeniu nowotworów u dzieci do 18. roku życia, w zakresie opisanym w charakterystyce produktu leczniczego i we wskazaniach pozarejestracyjnych opisanych w załączniku.

Refundacją zostaną objęte także kolejne leki zawierające substancje czynne:

 • kapecytabinę
 • etopozyd
 • doksorubicynę
 • imatynib
 • temozolomid
 • oraz kwas zoledronowy.
 • 1 produkt zawierający sulfamethoxazolum + trimethorpimum
 • 1 produkt zawierający sulfasalazinum
 • 3 produkty zawierające tacrolimusum
 • 2 produkty zawierające mycophenolas mofetil

Refundowane będą natomiast wskazania pozarejestracyjne dla tych leków.

W porównaniu do poprzedniej listy w obwieszczeniu nie znalazły się 52 produkty.

Wprowadzenie nowej listy oznacza liczne zmiany w dopłatach przez pacjentów. 

Ministerstwo Zdrowia jednocześnie przypomina, że każdy pacjent powinien być poinformowany przez wykwalifikowany personel apteki o możliwości nabycia tańszego zamiennika leku. Większość leków refundowanych posiada swoje odpowiedniki, które nie powodują różnicy terapeutycznej, a mogą obniżyć koszt wykupienia recepty nawet kilkakrotnie.