Rehabilitacja lecznicza rolników

Starszy niż rok
W jednym z poprzednich wydań Dbam o Zdrowie; zastanawialiśmy się, co zrobić aby wyjechać do sanatorium, kto może jechać oraz jakie w związku z tym ponosi się koszty. Teraz przyszła pora na ciąg dalszy tego tematu, jednak tym razem zajmiemy się nie rehabilitacją osób podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu w narodowym funduszu zdrowia, lecz osób ubezpieczonych w kasie rolniczego ubezpieczenia społecznego (KRUS).

którym ustalono prawo do zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 180 dni, a lekarz rzeczoznawca kasy lub komisja lekarska kasy orzekli wskazania do rehabilitacji leczniczej.

SKIEROWANIE

Podstawą do skierowania osoby, na rehabilitację leczniczą jest orzeczenie lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub komisji lekarskiej kasy wydane tej osobie w postępowaniu orzeczniczym dla ustalenia prawa do świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników zawierające wskazania do rehabilitacji leczniczej. Ponadto o skierowanie na rehabilitację leczniczą można ubiegać się także na podstawie wniosku sporządzonego przez lekarza prowadzącego leczenie. Wniosek składa się w oddziale regionalnym lub placówce terenowej kasy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie na rehabilitację leczniczą. Wniosek osoby spełniającej warunki podlegania ubezpieczeniu w KRUS oraz dotyczące wieku podlega merytorycznej weryfikacji przez lekarza regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego kasy, który ocenia potrzebę skierowania na rehabilitację leczniczą. Podstawę do skierowania stanowi pozytywna ocena lekarza regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego.

Czytaj także:  A Pani z którego turnusu?

REHABILITACJA LECZNICZA DZIECI

Na rehabilitację leczniczą mogą być również skierowane dzieci w wieku 7 – 15 lat. Warunkiem jest, aby jeden z rodziców podlegał ubezpieczeniu społecznemu w  KRUS lub miał ustalone prawo do renty, jeżeli podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek lub podlegał ubezpieczeniu emerytalno – rentowemu na wniosek nieprzerwanie, co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o  rehabilitację leczniczą dla dziecka. Turnusy trwają 21 dni i odbywają się w  okresie wakacyjnym.

Warto dodać, że na rehabilitację leczniczą może być skierowane dziecko własne, dziecko drugiego małżonka, a także dziecko przysposobione, jeżeli jest w wieku uprawniającym do przyznania renty rodzinnej. Ponowne skierowanie dziecka na rehabilitację leczniczą jest możliwe nie wcześniej niż 12 miesięcy po zakończeniu poprzedniej rehabilitacji. Jeżeli na rehabilitację leczniczą kierowane jest dziecko wymagające opieki ze względu na wiek lub stan zdrowia, pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej zapewnia się również opiekunowi dziecka. O taki pobyt opiekuna wraz z dzieckiem wnioskuje lekarz, który wystawił wniosek o rehabilitację leczniczą dla dziecka. Opiekun towarzyszący dziecku w zakładzie rehabilitacji leczniczej ponosi odpłatność za pobyt według stawki za rehabilitację pomniejszoną o koszty leczenia w  tym zakładzie, chyba że opiekun również został zakwalifikowany do odbycia rehabilitacji leczniczej w  tym zakładzie.

Sprawdź też: Co zabrać do sanatorium – wiosną, latem, jesienią i zimą?

KOSZTY REHABILITACJI LECZNICZEJ

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ponosi całkowite koszty rehabilitacji leczniczej osoby skierowanej łącznie z kosztami zakwaterowania, wyżywienia oraz koszty przejazdu do zakładu rehabilitacji leczniczej. Zwrot kosztów przejazdu do zakładu rehabilitacji leczniczej przysługuje osobie skierowanej po przybyciu do zakładu wskazanego w  skierowaniu do odbycia rehabilitacji leczniczej. Zwrotu kosztów przejazdu dokonuje zakład rehabilitacji leczniczej na podstawie pisemnego wniosku osoby skierowanej zawierającego oświadczenie o  posiadaniu albo nieposiadaniu uprawnień do ulgowych przejazdów publicznym transportem zbiorowym i przedstawieniu biletów lub rachunków za przejazd. Zakład rehabilitacji leczniczej zwraca osobie skierowanej koszty przejazdu odpowiadające:

Zobacz: Sanatorium dla seniora: dla kogo i za ile?

cenie biletu za przejazd kolejowy w drugiej klasie pociągu osobowego uwzględniającej posiadane uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego bez względu na tytuł tych uprawnień;

cenie biletu za przejazd w autobusowej komunikacji zwykłej przewoźnika wykonującego regularne przewozy osób, uwzględniającej posiadane uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, bez względu na tytuł tych uprawnień – jeżeli brak jest połączenia kolejowego, o którym mowa w punkcie 1 albo gdy przejazd autobusem nie jest droższy;

cenie biletu za przejazd publicznymi środkami komunikacji miejskiej uwzględniającej posiadane uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego bez względu na tytuł tych uprawnień.

W przypadku, gdy między miejscem zamieszkania osoby skierowanej na rehabilitację leczniczą a  zakładem rehabilitacji leczniczej nie ma osobowej komunikacji kolejowej lub autobusowej komunikacji zwykłej, wysokość zwrotu kosztów przejazdu ustala się w kwocie odpowiadającej cenie biletu najtańszego dostępnego środka komunikacji publicznego transportu zbiorowego. Zwrot kosztów przejazdu następuje w  formie gotówkowej niezwłocznie po przedstawieniu wniosku nie później jednak niż w przedostatnim dniu pobytu w zakładzie rehabilitacji leczniczej.

Czytaj też: 

Rola rehabilitacji w powrocie osoby starszej do zdrowia

Urazy stawów kolanowych

Rehabilitacja przed zabiegiem

Oceń artykuł

(liczba ocen 15)

WASZA OPINIA JEST DLA NAS WAŻNA