Regulamin konkursu FB

REGULAMIN KONKURSU „Fitness Mózgu”

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu „Fitness Mózgu” (zwanym dalej “Konkursem”), jest spółka Pharma Partner sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, NIP: 9471975869, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, Wydział XX Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000321925, kapitał zakładowy w wysokości 2.500.000 złotych, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Celem Konkursu jest promocja zdrowego stylu życia oraz rozprzestrzenianie świadomości na temat profilaktyki mózgu.
 3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.
 4. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie. Przed wzięciem udziału w Konkursie uczestnik powinien zapoznać się z regulaminem Konkursu. Wzięcie udziału w Konkursie (dalej „Zgłoszenie”)  – rozumiane, jako polubienie fanpage’u MedMe.pl (dalej „Fanpage”) oraz udzielenie odpowiedzi w formie komentarza na Pytanie konkursowe zamieszczone na Fanpage’u dostępnym pod adresem http://www.facebook.com/MedmePL oraz na stronie www.medme.pl będzie równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją. Uczestnik oświadcza tym samym, że udzielona odpowiedź na Pytanie konkursowe nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Informacja o ewentualnej zmianie Regulaminu zamieszczona zostanie na Fanpage’u i na stronie medme.pl. Nowe brzmienie Regulaminu będzie obowiązywało po upływie 3 dni od ogłoszenia zmian.
 6. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany ani stowarzyszony z portalem Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnianymi Organizatorowi, a nie portalowi Facebook. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.
 7. Czas trwania Konkursu: Konkurs trwa od dnia 14.03.2016 r. od godz. 12:00 do dnia 21.03.2016 r. do godz. 12:00.

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE.

 1. W Konkursie mogą Uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne,  posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem osób zatrudnionych u Organizatora na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
 3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, natomiast osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie tylko za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
 4. W celu Zgłoszenia się do Konkursu, osoba spełniająca wymagania określone w ust 1-3 powyżej, musi:
 1. polubić Fanpage MedMe na Facebook’u,
 2. odpowiedzieć na Pytanie konkursowe, umieszczone na Fanpage’u i na stronie medme.pl.
 1. Odpowiedzi należy umieszczać w komentarzach pod Pytaniem konkursowym.
 2. Pytanie konkursowe pojawi się na Fanpage’u i na stronie medme.pl w dniu 14.03.2016 r. Uczestnik może przystąpić do Konkursu każdego dnia jego trwania.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości powstałe w wyniku zakłóceń sieci teleinformatycznych, treści przesyłane w Zgłoszeniu, indywidualne ustawienia urządzeń, za pomocą których Uczestnik wysyła Zgłoszenie oraz sposoby ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci, za pośrednictwem których są wysyłane Zgłoszenia.

§ 3. NAGRODY W KONKURSIE ORAZ ZASADY ICH PRZYZNAWNIA I SPOSÓB WYDANIA.

 1. Po zakończeniu Konkursu, Organizator wybierze pięciu laureatów. Laureatami Konkursu będą Uczestnicy,  których odpowiedzi na Pytanie konkursowe będą wykazywały się największą kreatywnością i oryginalnością.
 2. Nagrodami w Konkursie jest  5 książek „Fitness Mózgu” autorstwa: Goldberg Elkhonon, Fernandez Alvaro, Michelon Pascale.
 3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator. Każdy z pięciu laureatów otrzyma książkę.
 4. Jednemu Uczestnikowi Konkursu może zostać przyznana tylko jedna nagroda w Konkursie.
 5. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. Laureatom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.
 6. Laureat może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. W przypadku zrzeczenia się, Nagroda przepada bez prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora. W takim wypadku Nagroda decyzją Organizatora może zostać przekazana kolejnemu Uczestnikowi, którego Zgłoszenie zostanie przez Organizatora uznane za najbardziej oryginalne i kreatywne.
 7. Każdy laureat, poza Nagrodą, otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11 % wartości Nagrody w zaokrągleniu do pełnych złotych. Ta dodatkowa nagroda pieniężna zostanie potrącona przez Organizatora na poczet 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie Nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego urzędu skarbowego. Potrącenie 10% podatku zryczałtowanego od łącznej wartości Nagrody Głównej lub Nagrody Wyróżnienia oznacza, że dodatkowa nagroda pieniężna nie będzie wydawana Zwycięzcy.
 8. Laureaci Konkursu zostaną ogłoszeni na stronie medme.pl oraz w oddzielnym poście na fanpage’u MedMe.pl w dniu: 21.03.2016 r.
 9. Laureaci każdego Etapu Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem prywatnej wiadomości w serwisie Facebook.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku usunięcia konta Facebook lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w niniejszym regulaminie.
 11. W przypadku wygrania nagrody w Konkursie przez osobę niepełnoletnią, nagrodę odbiera przedstawiciel ustawowy lub prawny takiej osoby.
 12. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook lub innych działań sprzecznych z ideą i celem Konkursu, dany Uczestnik Konkursu zostanie wykluczony w procesie przyznawania Nagród. Organizator nie ma obowiązku informowania Uczestników o wykluczeniu z Konkursu. Decyzja o wykluczeniu jest ostateczna.

§ 6. REKLAMACJE

1.   Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia 20 marca 2016 r. tj.  ogłoszenia Zwycięzców Konkursu.

2.  Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającej reklamację.

3.   Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, adres e-mail oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora.

4.  Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 10 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem listu przesłanego na adres Uczestnika oraz za pośrednictwem wiadomości e-mail.

§ 7. DANE OSOBOWE

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu będzie Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wydania nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konkursu jest do wglądu na stronie http://www.medme.pl/konkursFB. Link do strony z Regulaminem jest umieszczany każdorazowo w poście zawierającym pytanie konkursowe.
 2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 4. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny.