Regulamin programu lojalnościowego

Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki organizacji Programu lojalnościowego Medme.pl („Program”) dostępnego za pośrednictwem portalu Medme.pl („Portal”). Program jest programem motywacyjnym, opracowanym na potrzeby budowania społeczności skupionej wokół Portalu i udostępnionych w nim funkcjonalności. Zamiarem Organizatora Programu jest zachęcenie Uczestników Portalu do aktywnego uczestnictwa w społeczności Portalu poprzez korzystanie z szeregu różnorodnych aktywności internetowych.

1. Organizatorem Programu jest Administrator Portalu – Pharma Partner sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńskiej 3, 91-342 Łódź, NIP: 9471975869, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi, Wydział XX Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 321925, o kapitale zakładowym w wysokości 2.500 000,00 zł, telefon: 42 62007515, adres e-mail: kontakt@pharmapartner.com.pl zwana dalej „Organizatorem”. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Uczestnikiem Programu może być każdy Uczestnik Portalu (w rozumieniu Regulaminu Portalu Uczestnikiem Portalu jest każdy kto posiada Konto na Portalu), który wyraził zgodę na udział w Programie. Jednocześnie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych przez Organizatora Programu na potrzeby realizacji uczestnictwa w Programie oraz otrzymywania – drogą elektroniczną – aktualności dotyczących Programu oraz Portalu.

3. Medcoin – punkt przyznawany Uczestnikowi Programu w związku z aktywnością podczas korzystania z Portalu.
a) Realizacja uczestnictwa w Programie polega na gromadzeniu medcoinów przydzielanych w zamian za określoną aktywność w Portalu. Przyznawanie medcoinów dotyczy aktywności opisanych w tabeli o nazwie Tabela aktywności umieszczonej na Portalu w zakładce "Aktywności programu lojalnościowego".

b) Przyznane Uczestnikowi medcoiny za określoną aktywność, zostaną automatycznie anulowane w przypadku usunięcia z Portalu przez Administratora treści umieszczonych przez Uczestnika, za które zostały przyznane medcoiny.
c) Tabela zawierająca rodzaje aktywności i liczbę należnych za nie medcoinów może być przez Organizatora zmieniana w każdym czasie, przy czym zmiana tabeli nie narusza praw Uczestnika do już nabytych medcoinów. O każdej zmianie tabeli Uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez umieszczenie informacji w widocznym miejscu na stronie głównej Portalu, co najmniej na 7 dni przed jej zmianą.

4. Warunki uczestnictwa w programie. Każdy Uczestnik Portalu może zostać Uczestnikiem Programu.

5. Dane osobowe Uczestników Programu.
Administratorem danych osobowych Uczestnika Programu, jest Administrator Portalu, który będzie je wykorzystywał w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i w zakresie zgody udzielonej przez Uczestnika Programu. Uczestnik Programu ma prawo kontroli, modyfikacji oraz sprostowania swoich danych osobowych. Jakiekolwiek naruszenie przez Uczestnika Programu warunków określonych w Regulaminie, może spowodować cofnięcie części lub wszystkich przysługujących uprawnień, łącznie z wykluczeniem z Programu.

6. Status Uczestnika Programu.
Każdy Uczestnik Programu posiada określony status, uzależniony od najwyższej liczby uzyskanych Medcoinów, zgodnie tabelą poniżej:
7. Zasady wykorzystania zgromadzonych Medcoinów.
a) Medcoiny zgromadzone w rezultacie aktywności w Portalu, Uczestnik Programu zamienia następnie na korzyści wybrane z katalogu korzyści (zwanego „Katalogiem”). Każda korzyść ma określoną wartość medcoinów podaną w Katalogu.
b) Wymiana Medcoin na wybraną korzyść z Katalogu będzie możliwa wyłącznie w okresie wskazanym przez Organizatora, tylko na korzyści z Katalogu obowiązującego w tym czasie. O terminie początkowym i końcowym tego okresu Organizator powiadomi Uczestników poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie głównej Portalu w terminie 7 dni przed terminem początkowy, zaś Katalog zostanie udostępnionym Uczestnikom w pierwszym dniu okresu w którym można wymienić Medcoiny. Uczestnik Programu posiadając na koncie wystarczającą liczbę Medcoin, będzie mógł je wymienić na korzyści wskazane w Katalogu obowiązującym w chwili dokonywania wymiany, zgodnie ze swoją decyzją.
c) Aby zamienić zdobyte Medcoiny na korzyści wskazane w aktualnie obowiązującym Katalogu, Uczestnik Programu składa w okresie o którym mowa w pkt b) powyżej zamówienie na realizację korzyści, za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych na Portalu.

8. Reklamacje.
Uczestnikowi Programu przysługuje prawo do reklamacji. W przypadku kiedy Uczestnik Programu stwierdzi niewłaściwe saldo Medcoin na swoim koncie lub uzna, że realizacja wymiany Medcoin na korzyści była niewłaściwa, to przysługuje mu prawo do reklamacji.
Właściwym sposobem zgłoszenia reklamacji jest przesłanie wiadomości na adres e-mail reklamacje@medme.pl. Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni Organizator Programu potwierdzi tą samą drogą fakt otrzymania reklamacji i poinformuje Uczestnika o terminie i sposobie jej rozpatrzenia.

9.Obowiązywanie Programu. Czas trwania Programu jest nieokreślony. Uczestnik Programu uprawniony jest do rezygnacji z udziału w Programie w każdym czasie. W tym celu Uczestnik zgłasza rezygnację za pomocą specjalnego formularza umieszczonego w Portalu. Od chwili skutecznego wypełnienia formularza z deklaracją rezygnacji z Programu, wygasa uczestnictwo w Programie i od tej chwili nie są naliczane medcoiny; nie jest również możliwa wymiana dotychczas niewykorzystanych medcoinów na korzyści.

10.Kontakt z Organizatorem Programu. Wszelkie pytania i uwagi związane z realizacją Programu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail:program@medme.pl

11. Organizator Programu zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego regulaminu jak również zaprzestania realizacji Programu, przy czym zobowiązuje się on do powiadomienia Uczestników Programu o zmianach w treści Regulaminu oraz terminie, od którego zaczną one obowiązywać, za pośrednictwem poczty elektronicznej, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Zmiana Regulaminu programu nie wpływa na nabyte już uprawnienia Uczestnika Programu. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w każdym czasie, bez konieczności podania przyczyny, z zastrzeżeniem powiadomienia o tym Uczestnika Programu przez wysłanie wiadomości e-mail. W przypadku zakończenia Programu Uczestnik Programu ma prawo do realizacji przyznanych mu Medcoin najpóźniej we wskazanym przez Organizatora terminie. W innym przypadku Uczestnik Programu nie ma prawa do zgłaszania roszczeń z powyższego tytułu. Usunięcie Konta Uczestnika z Portalu powoduje automatyczne zakończenie udziału w Programie i utratę zgromadzonych medcoinów.