Znajdź lek

Amikin

Spis treści

Działanie

Antybiotyk aminoglikozydowy. Ma najszerszy zakres działania przeciwbakteryjnego w grupie. Działa silnie bakteriobójczo na Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Proteus spp. (także indolo-dodatni), Klebsiella spp., Enterobacter spp., Serratia spp., Morganella spp., Staphylococcus spp. (także szczepy wytwarzające β-laktamazę i oporne na metycylinę), Citrobacter freundii. Nie działa na Streptococcus spp., Enterococcus spp. i bakterie beztlenowe. Jest oporny na działanie enzymów unieczynniających gentamycynę i tobramycynę. Wiązanie z białkami osocza wynosi do 11%. T0,5 we krwi wynosi ponad 2 h. Bardzo dobrze przenika do tkanek, m.in. do oskrzeli, żółci, kości, płynu opłucnowego, maziowego, przez łożysko i do mleka matki. W zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych przechodzi do płynu mózgowo-rdzeniowego. Działanie terapeutyczne po podaniu dawki dobowej w jednej iniekcji utrzymuje się do 24 h (dzięki wywieranemu długotrwałemu działaniu poantybiotykowemu - PAE). Wydala się z moczem w postaci nie zmienionej.

Wskazania

Krótkotrwałe leczenie ciężkich zakażeń wywołanych przez szczepy bakterii oporne na inne antybiotyki aminoglikozydowe, jak posocznica (między innymi u noworodków - w skojarzeniu z penicylinami), zakażenia dróg oddechowych, kości, stawów, skóry, tkanek miękkich, otrzewnej, powikłane zakażenia dróg moczowych, zakażenia o.u.n. włącznie z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych oraz oparzenia i zakażenia pooperacyjne.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na antybiotyki aminoglikozydowe, ciąża, okres karmienia piersią, niewydolność nerek, zaburzenia słuchu, miastenia, parkinsonizm. Nie stosować jednocześnie z lekami nefro-, oto- i neurotoksycznymi lub w krótkim czasie po ich stosowaniu; nie podawać w jednej strzykawce z antybiotykami β-laktamowymi (zwłaszcza karbenicyliną, ampicyliną i penicyliną benzylową).