Znajdź lek

Cardioxane

Spis treści

Działanie

Lek osłaniający stosowany w chemioterapii przeciwnowotworowej. Deksrazoksan, pochodna EDTA o prawdopodobnym działaniu kardioprotekcyjnym. Lek i jego metabolity tworzą kompleksy chelatowe z jonami metali, powstającymi podczas podawania antracyklin. Zapobiega to powstawaniu toksycznych związków upośledzających aktywność oksydazy cytochromu c i powstawaniu wolnych rodników tlenowych umożliwiających reakcje oksydoredukcyjne kardiotoksycznych lipidów. Deksrazoksan nie chroni przed innymi niż kardiotoksyczność działaniami niepożądanymi wywołanymi przez antracykliny. Po podaniu dożylnym lek szybko przenika do tkanek. W nieznacznym stopniu (<2%) wiąże się z białkami osocza. T0,5 wynosi 2,2h ± 1,2h. Około 40% leku wydala się w postaci nie zmienionej. Nie przenika do płynu mózgowo-rdzeniowego.

Wskazania

Zapobieganie przewlekłym powikłaniom kardiotoksycznym wywołanym przez doksorubicynę lub epirubicynę u dorosłych pacjentów z zaawansowanym rakiem piersi i/lub z rakiem piersi z przerzutami, którzy otrzymali wcześniej skumulowaną dawkę doksorubicyny 300 mg/m2 pc. lub skumulowaną dawkę epirubicyny 540 mg/m2 pc., gdy konieczne jest dalsze leczenie antracyklinami.

Przeciwwskazania

Lek jest przeciwwskazany u dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat. Nadwrażliwość na deksrazoksan. Okres karmienia piersią. Jednoczesne stosowanie szczepionek przeciw żółtej febrze.