Nowy sklep

już ON-LINE

Dorzostill

Działanie

Silny inhibitor ludzkiej anhydrazy węglanowej II. Po miejscowym podaniu do oka, dorzolamid obniża podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe, niezależnie od tego czy jest ono związane z jaskrą. Dorzolamid nie powoduje zwężenia źrenic i obniża ciśnienie wewnątrzgałkowe bez wywoływania działań niepożądanych, takich jak kurza ślepota czy skurcz akomodacyjny. Dorzolamid wywiera niewielki wpływ lub pozostaje bez wpływu na tętno lub ciśnienie krwi. Przy podawaniu miejscowym, dorzolamid przenika do krążenia ogólnego. Kumuluje się w czerwonych krwinkach w trakcie długotrwałego stosowania w wyniku selektywnego wiązania do CA-II, podczas gdy w osoczu utrzymują się bardzo niskie stężenia wolnej substancji czynnej. Z substancji macierzystej powstaje pojedynczy metabolit, pochodna N-dezetylowa, który hamuje CA-II słabiej niż substancja macierzysta, lecz hamuje również izoenzym o mniejszej aktywności (CA-I). Metabolit ten gromadzi się również w erytrocytach, gdzie jest wiązany głównie do CA-I. Dorzolamid wiąże się w stopniu umiarkowanym z białkami osocza (ok. 33%). Wydalany jest w postaci niezmienionej z moczem; metabolit jest również wydalany w moczu. Po zakończeniu stosowania leku, dorzolamid wypłukuje się z czerwonych krwinek nieliniowo, co skutkuje początkowo szybkim spadkiem stężenia substancji czynnej, a następnie wolniejszą fazą eliminacji z T0,5 wynoszącym ok. 4 mies.

Wskazania

Terapia podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego w przypadku: nadciśnienia ocznego, jaskry z otwartym kątem przesączania, jaskry pseudoeksfoliacyjnej. Wspomagająco w trakcie terapii lekami β-adrenolitycznymi. W monoterapii u pacjentów nie reagujących na leczenie lekami β-adrenolitycznymi lub u pacjentów, u których stosowanie leków β-adrenolitycznych jest przeciwwskazane.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężkie upośledzenie czynności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min), kwasica hiperchloremiczna.

Środki ostrożności

Należy zachować ostrożność u pacjentów z niewydolnością wątroby (brak badań). Prowadzenie pacjentów z ostrą jaskrą zamkniętego kąta, poza stosowaniem środków obniżających ciśnienie w gałce ocznej, wymaga również interwencji terapeutycznych. Stosowanie dorzolamidu nie zostało zbadane u pacjentów z ostrą jaskrą zamkniętego kąta. Dorzolamid zawiera grupę sulfonamidową i pomimo podawania miejscowego jest on wchłaniany również układowo. Podczas stosowania miejscowego mogą wystąpić takie same działania niepożądane, jakie występują po ogólnym podaniu sulfonamidów, łącznie z ciężkimi reakcjami, takimi jak zespół Stevensa-Johnsona i martwica toksyczna naskórka. W przypadku wystąpienia oznak ciężkich reakcji nadwrażliwości, należy przerwać stosowanie preparatu. Pacjenci, u których w przeszłości występowały kamienie nerkowe, obarczeni są zwiększonym ryzykiem kamicy moczowej podczas stosowania preparatu. Jeśli wystąpią reakcje alergiczne (np. zapalenie spojówek lub reakcje alergiczne dotyczące powiek) należy rozważyć przerwanie leczenia. Ze względu na ryzyko wystąpienia efektu addycyjnego w zakresie układowych skutków zahamowania anhydrazy węglanowej, równoczesne podawanie dorzolamidu i doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej nie jest zalecane. Podczas stosowania leku u pacjentów cierpiących na przewlekłe wady rogówki i (lub) pacjentów, którzy przeszli operację wewnątrzgałkową zauważono obrzęki rogówki i nieodwracalne dekompensacje rogówki. Należy zachować ostrożność stosując miejscowo podawany dorzolamid w tej grupie pacjentów. Podczas stosowania środków hamujących wytwarzanie cieczy wodnistej po zabiegach filtracyjnych opisywano przypadki odwarstwienia naczyniówki jednocześnie ze spadkiem ciśnienia w gałce ocznej. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie oczu. Przed zastosowaniem leku należy zdjąć soczewki kontaktowe i odczekać co najmniej 15 min przed ponownym ich założeniem. Chlorek benzalkoniowy może powodować zmiany zabarwienia miękkich soczewek kontaktowych. Nie badano stosowania dorzolamidu w wieku ciążowym poniżej 36 tyg. oraz w wieku poniżej 1 tyg. Pacjenci z istotną niedojrzałością kanalików nerkowych powinni przyjmować dorzolamid tylko po starannym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka, ze względu na możliwe niebezpieczeństwo wystąpienia kwasicy metabolicznej.

Ciąża i laktacja

Nie należy stosować dorzolamidu w okresie ciąży. W przypadku gdy konieczna jest terapia dorzolamidem nie zaleca się karmienia piersią.

Działania niepożądane

Bardzo często: uczucie pieczenia i kłucia. Często: ból głowy, powierzchowne punkcikowe zapalenie rogówki, łzawienie, zapalenie spojówek, zapalenie powiek, swędzenie oczu, podrażnienie powiek, niewyraźne widzenie, nudności, gorzki posmak, astenia/zmęczenie. Niezbyt często: zapalenie tęczówki i ciałka rzęskowego. Rzadko: zawroty głowy, parestezje, podrażnienie włącznie z zaczerwienieniem, ból, strupy na powiekach, przemijająca krótkowzroczność (ustępująca po przerwaniu leczenia), obrzęk rogówki, hipotonia oczna, odwarstwienie naczyniówki po zabiegu filtracyjnym, krwawienie z nosa, podrażnienie gardła, suchość w ustach, kontaktowe zapalenie skóry, Zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka, kamica moczowa, nadwrażliwość: objawy przedmiotowe i podmiotowe reakcji miejscowych (reakcje powiekowe) i ogólnoustrojowych reakcji alergicznych, w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, świąd, wysypka, skrócenie oddechu, skurcz oskrzeli. Dzieci: w badaniu klinicznym, u ok. 26% pacjentów (20% pacjentów poddanych monoterapii dorzolamidem) zaobserwowano związane z lekiem działania niepożądane, z których większość stanowiły nie mające poważnego charakteru miejscowe działania dotyczące oka, takie jak uczucie palenia i kłucia, przekrwienie i ból oka. U niewielkiego odsetka pacjentów <4% zaobserwowano obrzęk rogówki lub przymglenie rogówki. W danych postmarketingowych, odnotowano kwasicę metaboliczną u bardzo młodych pacjentów, a zwłaszcza z niedojrzałością/niewydolnością nerek.

Interakcje

W badaniach klinicznych nie stwierdzono interakcji podczas jednoczesnego stosowania dorzolamidu z następującymi lekami: tymololem w postaci kropli do oczu, betaksololem w postaci kropli do oczu i lekami działającymi ogólnie: inhibitorami ACE, antagonistami kanału wapniowego, lekami moczopędnymi, NLPZ, w tym z kwasem acetylosalicylowym, i z hormonami (np. estrogen, insulina, tyroksyna). Skojarzone stosowanie dorzolamidu z miotykami oraz agonistami adrenergicznymi w trakcie leczenia jaskry nie zostało w pełni ocenione. Dorzolamid jest inhibitorem anhydrazy węglanowej i mimo, że podawany miejscowo, wchłania się również ogólnoustrojowo. W badaniach klinicznych stwierdzono, że dorzolamid nie powoduje zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej. Zaburzenia takie obserwowano po doustnym podawaniu inhibitorów anhydrazy węglanowej i w niektórych przypadkach powodowały interakcje z innymi lekami (np. działanie toksyczne u pacjentów leczonych wysokimi dawkami salicylanów). W związku z tym możliwość wystąpienia takich interakcji powinna być brana pod uwagę w przypadku pacjentów stosujących dorzolamid.

Dawkowanie

Dorośli: w monoterapii: 1 kropla do worka spojówkowego chorego oka (oczu) 3 razy na dobę; w terapii wspomagającej wraz z lekiem β-adrenolitycznym: 1 kropla do worka spojówkowego chorego oka (oczu) 2 razy na dobę. W przypadku zamiany innego okulistycznego leku przeciwjaskrowego na dorzolamid, należy przerwać podawanie innego leku po podaniu prawidłowej dawki jednego dnia i rozpocząć stosowanie dorzolamidu kolejnego dnia. W przypadku stosowania więcej niż jednego leku okulistycznego podawanego miejscowo do oczu, każdy z leków należy podawać oddzielnie, z zachowaniem co najmniej 10-min przerwy. Dzieci: dostępna jest ograniczona ilość danych dotyczących stosowania dorzolamidu 3 razy na dobę.

Uwagi

Możliwe działania niepożądane leku w postaci zawrotów głowy i zaburzeń widzenia mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pharmindex