Znajdź lek

Granocyte

Spis treści

Działanie

Rekombinowany ludzki czynnik wzrostu kolonii granulocytowych (rHuG-CSF) - cytokina, glikozylowane białko złożone ze 174 aminokwasów o właściwościach identycznych z endogennym ludzkim G-CSF, wpływające na wzrost, różnicowanie i czynność komórek. Pobudza w szpiku kostnym namnażanie i dojrzewanie komórek prekursorowych linii granulocytów obojętnochłonnych (neutrofilów) oraz przejście dojrzałych neutrofilów do krwi. Zwiększa także liczbę komórek CFU-S i CFU-GM we krwi obwodowej. Mobilizuje hematopoetyczne komórki progenitorowe (PBPCs) do krwi obwodowej. Skraca czas trwania neutropenii i jej powikłań po chemioterapii cytotoksycznej lub po przeszczepieniu szpiku kostnego. Bezwzględna dostępność biologiczna leku po podaniu w zalecanej dawce wynosi 30%. Maksymalne stężenie w surowicy jest proporcjonalne do wstrzykniętej dawki. Vd wynosi ok. 1 l/kg mc., średni czas pozostawania leku w organizmie po podaniu sc. wynosi prawie 7 h, a T0,5 ok. 3-4 h (po wielokrotnym wlewie iv. T0,5 wynosi 1-1,5 h). Lek nie ulega kumulacji w tkankach w następstwie wielokrotnego podawania. Przypuszczalnie w organizmie lek ulega degradacji do peptydów. Mniej niż 1% leku jest wydalane z moczem w postaci niezmienionej.

Wskazania

Skrócenie czasu trwania neutropenii u pacjentów (z rozrostem nowotworowym niewywodzącym się ze szpiku kostnego) poddawanych terapii mieloablacyjnej, a następnie przeszczepieniu szpiku kostnego, u których występuje zwiększone ryzyko przedłużającej się, ciężkiej neutropenii. Skrócenie czasu trwania ciężkiej neutropenii i towarzyszących jej powikłań u pacjentów poddawanych chemioterapii cytotoksycznej związanej z częstym występowaniem gorączki neutropenicznej. Mobilizacja komórek krwiotwórczych do krwi obwodowej (PBPCs).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na lenograstym lub pozostałe składniki preparatu. Nie należy stosować leku w celu zwiększenia dawek cytostatyków ponad ustalone dawki i schematy dawkowania (lenograstym może zmniejszać mielotoksyczność cytostatyków, ale nie wpływa na ich ogólną toksyczność). Nie stosować jednocześnie z cytotoksyczną chemioterapią przeciwnowotworową. Nie stosować u pacjentów: z rozrostem nowotworowym wywodzącym się ze szpiku innym niż ostra białaczka szpikowa de novo, z ostrą białaczką szpikową de novo u pacjentów w wieku poniżej 55 lat i (lub) z ostrą białaczką szpikową de novo z dobrym wynikiem badania cytogenetycznego, tzn. t(8;21), t(15;17) i inv (16).