Letromedac

Reklama

Działanie

Lek przeciwnowotworowy - niesteroidowy inhibitor aromatazy (inhibitor biosyntezy estrogenów). Zahamowanie wzrostu guza przez estrogeny ma podstawowe znaczenie w leczeniu nowotworów, w przypadku gdy rozrost tkanki nowotworowej zależy od obecności estrogenów i jest stosowane leczenie endokrynologiczne. Lek hamuje aromatazę konkurując o miejsce wiązania w grupie hemowej kompleksu aromataza-cytochrom P-450. Prowadzi to do zmniejszenia biosyntezy estrogenów we wszystkich tkankach, w których występuje aromataza (także w tkance nowotworowej). Letrozol wykazuje dużą specyficzność w hamowaniu aktywności aromatazy. U pacjentek po menopauzie, dobowe dawki letrozolu 0,1-5 mg nie powodują zmian stężenia kortyzolu, aldosteronu, 11-dezoksykortyzolu, 17-hydroksyprogesteronu i ACTH we krwi, aktywności reninowej osocza, stężeń LH i FSH, ani czynności tarczycy. Po podaniu doustnym letrozol jest szybko i całkowicie wchłaniany z przewodu pokarmowego (średnia bezwzględna biodostępność wynosi 99,9%). Pokarm nieznacznie zmniejsza szybkość wchłaniania leku (mediana tmax: 1 h na czczo wobec 2 h po posiłku), natomiast nie wpływa na stopień wchłaniania. Lek wiąże się z białkami osocza w około 60%. Jest szybko i intensywnie dystrybuowany do tkanek. Główną drogą metabolizmu letrozolu jest redukcja do farmakologicznie nieaktywnego metabolitu - karbinolu, która przebiega przy udziale izoenzymów CYP3A4 i CYP2A6. Lek jest wydalany głównie z moczem w postaci metabolitu, w niewielkiej ilości z kałem. T0,5 wynosi ok. 2 dni. Stężenia leku w stanie stacjonarnym utrzymują się na stałym poziomie, nie występuje kumulacja letrozolu.

Wskazania

Leczenie uzupełniające u kobiet po menopauzie we wczesnym stadium raka piersi z obecnością receptorów hormonalnych. Przedłużone leczenie uzupełniające we wczesnym stadium hormonozależnego raka piersi u kobiet po menopauzie, które otrzymywały wcześniej standardową terapię uzupełniającą tamoksyfenem przez 5 lat. Leczenie pierwszego rzutu u kobiet po menopauzie z zaawansowanym, hormonozależnym rakiem piersi. Leczenie zaawansowanego raka piersi u kobiet po menopauzie fizjologicznej lub wywołanej sztucznie, leczonych wcześniej lekami o działaniu przeciwestrogenowym, u których nastąpił nawrót lub progresja choroby nowotworowej. Nie wykazano skuteczności leku u pacjentek z rakiem piersi bez receptorów hormonalnych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stan endokrynologiczny przed menopauzą. Ciąża i okres karmienia piersią.

Środki ostrożności

U pacjentek, u których stan pomenopauzalny nie jest wyjaśniony, przed rozpoczęciem leczenia letrozolem należy oznaczyć stężenie LH, FSH i (lub) estradiolu w celu jasnego określenia stanu menopauzalnego, w jakim pacjentka się znajduje. Szczególnie ostrożnie (po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka) stosować u pacjentek z klirensem kreatyniny <10 ml/min lub z ciężką niewydolnością wątroby (marskość wątroby, C wg Child-Pugh). Pacjentki z osteoporozą i (lub) złamaniami w wywiadzie lub będące w grupie podwyższonego ryzyka osteoporozy powinny mieć wykonane badanie densytometryczne kości przed rozpoczęciem leczenia uzupełniającego lub przedłużenia leczenia uzupełniającego oraz powinny być monitorowane w kierunku rozwoju osteoporozy w trakcie leczenia i po jego zakończeniu. Jeżeli istnieją wskazania, należy rozpocząć leczenie lub profilaktykę osteoporozy i regularnie kontrolować skuteczność tych działań. Ze względu na zawartość laktozy, preparat nie powinien być stosowany u pacjentek z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Ciąża i laktacja

Letrozol jest przeciwwskazany w ciąży i okresie karmienia piersią. U kobiet mogących zajść w ciążę (w okresie okołomenopauzalnym lub we wczesnym pomenopauzalnym), przed rozpoczęciem leczenia należy wykonać test ciążowy i zastosować odpowiednią metodę antykoncepcji do czasu potwierdzenia stanu pomenopauzalnego.

Działania niepożądane

Bardzo często: zwiększona potliwość, ból stawów, uderzenia gorąca, zmęczenie, osłabienie. Często: brak apetytu, zwiększony apetyt, hipercholesterolemia, depresja, ból i zawroty głowy, nudności, wymioty, niestrawność, zaparcie, biegunka, łysienie, wysypka (w tym wysypka rumieniowa, plamkowo-grudkowa, łuszczycopodobna i pęcherzykowa), ból mięśni, ból kości, osteoporoza, złamania kości, złe samopoczucie, obrzęki obwodowe, zwiększenie masy ciała. Niezbyt często: zakażenia układu moczowego, ból nowotworowy (nie dotyczy leczenia uzupełniającego i przedłużonego leczenia uzupełniającego), leukopenia, obrzęki uogólnione, lęk, nerwowość, rozdrażnienie, senność, bezsenność, pogorszenie pamięci, zaburzenia czucia (w tym parestezje i niedoczulica), zaburzenia smaku, incydenty naczyniowo-mózgowe, zaćma, podrażnienie oka, niewyraźne widzenie, kołatanie serca, tachykardia, zakrzepowe zapalenie żył (w tym zakrzepowe zapalenie żył powierzchniowych i głębokich), nadciśnienie, niedokrwienne incydenty sercowe, duszność, kaszel, ból brzucha, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, suchość w jamie ustnej, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, świąd, suchość skóry, pokrzywka, zapalenie stawów, częste oddawanie moczu, krwawienia z dróg rodnych, upławy, suchość pochwy, ból piersi, gorączka, suchość błon śluzowych, zwiększone pragnienie, zmniejszenie masy ciała. Rzadko: zatorowość płucna, zakrzepica tętnicza, zawał mózgu.

Interakcje

Nie obserwowano interakcji letrozolu z cymetydyną i warfaryną. Dodatkowo, na podstawie analizy danych z badań klinicznych, nie znaleziono dowodów na klinicznie istotne interakcje z innymi powszechnie stosowanymi lekami. Brak doświadczenia w stosowaniu letrozolu w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi. Z badań in vitro wynika, że letrozol hamuje aktywność CYP2A6 i umiarkowanie CYP2C19 - należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania letrozolu z lekami o wąskim indeksie terapeutycznym, które są metabolizowane głównie przez te izoenzymy.

Dawkowanie

Doustnie. Pacjentki dorosłe (także w podeszłym wieku): 2,5 mg raz na dobę. W terapii uzupełniającej leczenie należy kontynuować przez 5 lat lub do momentu nawrotu choroby nowotworowej. W leczeniu uzupełniającym doświadczenie kliniczne wynosi 2 lata (mediana czasu trwania leczenia wynosiła 25 mies.). W przedłużonym leczeniu uzupełniającym doświadczenie kliniczne wynosi 4 lata (mediana czasu trwania leczenia). U pacjentek z zaawansowanym rakiem lub z przerzutami raka podawanie letrozolu należy kontynuować aż do czasu wyraźnej progresji guza. Szczególne grupy pacjentów. Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentek z zaburzeniami czynności nerek z CCr >30 ml/min. Brak wystarczających danych dotyczących pacjentek z CCr <30 ml/min oraz pacjentek z ciężką niewydolnością wątroby.

Reklama

Uwagi

Ze względu na możliwość wystąpienia zmęczenia, zawrotów głowy lub senności w trakcie stosowania preparatu, należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pharmindex