Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗

Ticlid

Spis treści

Reklama

Ticlid - skład

1 tabl. powl. zawiera 250 mg chlorowodorku tyklopidyny.

Reklama

Ticlid - działanie

Lek hamujący agregację płytek krwi, zapobiega tworzeniu się zakrzepów w naczyniach krwionośnych, wydłuża czas krwawienia. Mechanizm działania polega na zahamowaniu zależnego od ADP wiązania się fibrynogenu z błoną komórkową płytki. Tyklopidyna nie powoduje hamowania cyklooksygenazy. Efekt antyagregacyjny występuje w ciągu 2 dni od rozpoczęcia terapii, maksymalne działanie występuje po 5-8 dniach. Po podaniu doustnym wchłania się szybko z przewodu pokarmowego, prawie w 100%. Maksymalne stężenie we krwi występuje po ok. 2 h od podania. Biodostępność leku jest optymalna, gdy stosowany jest zaraz po posiłku. Stężenie w stanie stacjonarnym osiągane jest po 7-10 dniach podawania dawki 250 mg 2 razy na dobę. Średni T0,5 w stanie stacjonarnym wynosi 30-50 h. Lek metabolizowany jest w wątrobie. W 50-60% wydalany jest z moczem, w 23-30% - z kałem.

Reklama

Ticlid - wskazania

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu u pacjentów po przebytym epizodzie niedokrwienia naczyń mózgowych (udar niedokrwienny mózgu, przejściowe ataki niedokrwienne (TIA) w wywiadzie). Zapobieganie ciężkim incydentom niedokrwienia, szczególnie w obrębie naczyń wieńcowych, u pacjentów z zarostową miażdżycą tętnic kończyn dolnych w fazie chromania przestankowego. Zapobieganie wykrzepianiu w przetoce tętniczo-żylnej u pacjentów poddawanych hemodializom. Lek powinien być stosowany u pacjentów z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy.

Reklama

Ticlid - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na tyklopidynę lub pozostałe składniki preparatu. Skaza krwotoczna. Choroby ze zwiększonym ryzykiem krwawienia np. czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwotoczne incydenty naczyniowo-mózgowe w ostrej fazie. Zaburzenia czynności układu krwiotwórczego objawiające się wydłużonym czasem krwawienia. Leukopenia, trombocytopenia lub agranulocytoza w wywiadzie. Dzieci.

Reklama

Ticlid - ostrzeżenia

W przypadku, gdy w trakcie terapii wystąpi neutropenia (liczba leukocytów obojętnochłonnych poniżej 1500/mm3) lub trombocytopenii (liczba płytek poniżej 100 000/mm3) lek należy odstawić. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia krwawienia; preparatu nie stosować z lekami zwiększającymi ryzyko krwotoku, a jeżeli jest to konieczne należy dokładnie monitorować pacjenta. Podawanie leku należy przerwać co najmniej 10 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym. U chorych, którzy są poddawani zabiegom chirurgicznym ze wskazań nagłych, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia krwawienia, można: zastosować 0,5-1 mg/kg mc. metylprednizolonu dożylnie (podanie może być powtórzone) lub zastosować desmopresynę w dawce 0,2-0,4 µg/kg mc. lub przetoczyć masę płytkową. Preparat stosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością wątroby; w przypadku wystąpienia zapalenia wątroby i (lub) żółtaczki leczenia należy przerwać.

Reklama

Ticlid - ciąża

Leku nie należy stosować w ciąży i okresie karmienia piersią z wyjątkiem przypadków, gdy jest to bezwzględnie wskazane.

Reklama

Ticlid - efekty uboczne

Bardzo często: biegunka (głównie w pierwszych 3 miesiącach leczenia), nudności. Często: neutropenia - 2,4% w tym 0,8% - ciężka neutropenia (większość przypadków neutropenii lub agranulocytozy występuje w pierwszych 3 miesiącach stosowania leku), powikłania krwotoczne (siniaki, wybroczyny, krwawienie z nosa, krwawienia śród- i pooperacyjne), zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, wysypka (zwłaszcza grudkowo-plamkowa) lub pokrzywka, świąd (wysypka zazwyczaj występuje w pierwszych 3 miesiącach stosowania leku, średnio po 11 dniach). Niezbyt często: izolowana trombocytopenia (<80 000/mm3). Rzadko: aplazja szpiku kostnego lub pancytopenia, zakrzepowa plamica małopłytkowa, trombocytopenia z niedokrwistością hemolityczną, zapalenie wątroby (cytolityczne i cholestatyczne) podczas pierwszych miesięcy leczenia (opisano bardzo rzadkie przypadki ze skutkiem śmiertelnym). Bardzo rzadko: ciężka biegunka z zapaleniem okrężnicy (włącznie z limfocytowym zapaleniem okrężnicy), rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, zespół Lyella, gorączka, reakcje immunologiczne (reakcje alergiczne, anafilaksja, obrzęk Quinckego, zapalenie stawów, zapalenie naczyń, toczeń, zaburzenia czynności nerek, alergiczne zmiany w płucach, eozynofilia). Podczas leczenia może nastąpić niewielkie zwiększenie stężenia bilirubiny. Podczas długotrwałej terapii może wystąpić zwiększenie stężenia cholesterolu i trójglicerydów w surowicy - o 8-10% po 1-4 mies. leczenia; w przypadku kontynuacji leczenia nie obserwowano dalszego zwiększenia stężenia lipidów; zmiany te nie mają wpływu na ryzyko wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych. Obserwowano przypadki piorunującego zapalenia wątroby.

Ticlid - interakcje

Należy zachować szczególną ostrożność i dokładnie monitorować pacjenta w przypadku jednoczesnego stosowania tyklopidyny z: NLPZ, lekami przeciwpłytkowymi, pochodnymi kwasu salicylowego, doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi (wskazana kontrola INR), heparyną (wskazana kontrola czasu koalinowo-kefalinowego). Należy zachować ostrożność w przypadku łącznego stosowania z: teofiliną (może wystąpić zwiększenie stężenia teofiliny we krwi - należy dostosować dawkę podczas leczenia tyklopidyną i po jego zakończeniu), z digoksyną (może wystąpić nieznaczne zmniejszenie stężenia digoksyny), z fenytoiną, fenobarbitalem. Przy jednoczesnym stosowaniu tyklopidyny z cyklosporyną należy monitorować stężenie cyklosporyny (bardzo rzadko obserwowano zmniejszenie jej stężenia we krwi). Nie występują znaczące klinicznie interakcje z β-adrenolitykami, antagonistami wapnia i lekami moczopędnymi. Lek nie wchodzi w interakcje z propranololem na etapie wiązania z białkami osocza (badania in vitro).

Ticlid - dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 1 tabl. (250 mg) 2 razy dziennie podczas posiłku.

Ticlid - uwagi

Przed rozpoczęciem leczenia, a następnie co 2 tyg. przez pierwsze 3 miesiące leczenia oraz w ciągu 15 dni po jego zakończeniu w przypadku konieczności przerwania terapii w ciągu pierwszych 3 miesięcy należy przeprowadzać badania kontrolne morfologii krwi (z rozmazem i liczbą płytek).


Podobne leki
Acard
Acesan
Aclotin
Aspimag

Reklama

Niesamowite ptaki, których śpiew słychać wiosną!
Sprawdź!