Venofer

Spis treści

Venofer - Skład

1 ampułka (5 ml) zawiera 100 mg Fe (III) w postaci kompleksu wodorotlenku żelaza (III) z sacharozą.

Venofer - Działanie

Żelazo stanowi podstawę hemoglobiny i mioglobiny oraz wielu enzymów żelazoporfirynowych, związanych z oddychaniem wewnątrzkomórkowym. Część żelaza jest bezpośrednio wykorzystywana przez komórki układu erytroblastycznego do produkcji hemoglobiny, pozostałość gromadzi się w postaci ferrytyny, głównie w wątrobie i śledzionie oraz innych narządach. Surowiczym białkiem nośnikowym żelaza jest transferyna. Żelazo zmagazynowane w organizmie pozostaje w dynamicznej równowadze z tym, które znajduje się w surowicy. Żelazo zapasowe może też występować w połączeniu z hemosyderyną. Podawane pozajelitowo żelazo jest szybko usuwane z osocza do magazynów tkankowych. Po 24 h około 75% podanej dawki cukrzanu jest wydalane, a stężenie żelaza w osoczu powraca do wartości sprzed iniekcji. T<sub>0,5</sub> wynosi około 6 h.

Reklama

Venofer - Wskazania

Leczenie stanów niedoboru żelaza w przypadku konieczności szybkiego uzupełnienia ogólnoustrojowych zapasów żelaza, złej tolerancji preparatów żelaza podawanych doustnie bądź braku odpowiedzi na te preparaty lub czynnego stanu zapalnego jelit, w którym nieskuteczne są preparaty żelaza stosowane doustnie. Lek należy podawać wyłącznie, jeżeli wskazanie zostało potwierdzone właściwymi badaniami.

Venofer - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Rozpoznana ciężka nadwrażliwość na podawane pozajelitowo preparaty żelaza. Niedokrwistość spowodowana innymi przyczynami niż niedobór żelaza. Nadmierne zasoby żelaza w organizmie lub dziedziczne zaburzenia jego metabolizmu.

Venofer - Ostrzeżenia

Preparaty żelaza podawane pozajelitowo mogą wywoływać reakcje nadwrażliwości, w tym ciężkie i potencjalnie prowadzące do zgonu reakcje anafilaktyczne lub rzekomoanafilaktyczne. Ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości jest większe w przypadku pacjentów z rozpoznanymi alergiami, w tym alergiami na leki, włącznie z pacjentami z wywiadem wskazującym na występowanie ciężkiej astmy, wyprysku lub innej alergii atopowej. Istnieje podwyższone ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości na podawane pozajelitowo kompleksy zawierające żelazo w przypadku podawania ich z chorobami immunologicznymi lub zapalnymi (np. toczeń rumieniowaty układowy, reumatoidalne zapalenie stawów). Lek należy podawać wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem przeszkolonego w zakresie oceny i leczenia reakcji anafilaktycznych personelu medycznego, w miejscu w pełni wyposażonym w sprzęt do resuscytacji. Pacjenta należy obserwować w celu wykrycia działań niepożądanych przez co najmniej 30 min. po każdym wstrzyknięciu leku. W przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości lub objawów nietolerancji w trakcie podawania leku leczenie należy natychmiast przerwać. Dostępne musi być wyposażenie do resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz sprzęt do leczenia ostrych reakcji anafilaktycznych lub rzekomoanafilaktycznych, w tym roztwór adrenaliny do wstrzykiwań o stężeniu 1:1000. W razie potrzeby należy zastosować również dodatkowe leczenie środkami przeciwhistaminowymi i (lub) kortykosteroidami. Pacjentom z niewydolnością wątroby, żelazo powinno być podawane drogą pozajelitową wyłącznie po uprzednim oszacowaniu stosunku ryzyka do korzyści. Należy unikać podawania żelaza drogą pozajelitową pacjentom z zaburzeniami czynności wątroby, wynikającymi z przeładowania żelazem. Należy zachować ostrożność podczas podawania żelaza drogą pozajelitową pacjentom z ostrym lub przewlekłym zakażeniem. Zaleca się zaprzestanie podawania leku u pacjentów z bakteremią. U pacjentów z przewlekłym zakażeniem należy przeprowadzić ocenę stosunku ryzyka do korzyści. Należy unikać wynaczynienia preparatu, ponieważ może to powodować ból w miejscu iniekcji, stan zapalny, martwicę tkanek oraz brązowe przebarwienia skóry.

Venofer - Ciąża

Stosowanie w I trymestrze ciąży jest przeciwwskazane. Niedobór żelaza występujący w pierwszych trzech miesiącach ciąży w wielu przypadkach można leczyć stosując doustne preparaty żelaza. Leczenie dożylną postacią żelaza należy ograniczyć do II lub III trymestru, jeśli korzyści wyraźnie przeważają nad możliwym ryzykiem dla matki i dla płodu. Jest mało prawdopodobne, aby niezmetabolizowany cukrzan żelaza przenikał do mleka kobiecego. Należy dokonać oceny stosunku ryzyka do korzyści.

Venofer - Efekty uboczne

Często: zaburzenia smaku, niedociśnienie, nadciśnienie, nudności, ból w miejscu podania. Niezbyt często: nadkrwistość, nadwrażliwość, ból głowy, zawroty głowy, uczucie pieczenia, drętwienie, hipestezja, zakrzepowe zapalenie żył, zapalenie żył, duszność, zmiana koloru moczu, wymioty, ból brzucha, biegunka, zaparcia, świąd, wysypka, skurcze mięśni, ból mięśni, ból stawów, bóle kończyn, ból pleców, dreszcze, reakcje w miejscu wstrzyknięcia, podrażnienia w miejscu wstrzyknięcia, wynaczynienie w miejscu wstrzyknięcia, przebarwienia skóry w miejscu wstrzyknięcia, uczucie pieczenia w miejscu wstrzyknięcia, opuchlizna w miejscu wstrzyknięcia, astenia, zmęczenie, ból, podniesiona aktywność gammaglutamylotransferazy, podniesiona aktywność aminotransferazy alaninowej, podniesiona aktywność aminotransferazy asparaginianowej, nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby. Rzadko: zapalenie płuc, przeciążenie organizmu żelazem, omdlenia, migrena, senność, kołatanie serca, rumieniec, suchość w ustach, dyskomfort w obrębie kończyn, skurcze mięśni, uczucie gorąca, ból w klatce piersiowej, gorączka, świąd w miejscu wstrzyknięcia, siniaczenie w miejscu wstrzyknięcia, podniesione stężenie ferrytyny w surowicy, podniesione stężenie kreatyniny we krwi, podniesiona aktywność dehydrogenazy mleczanowej. Częstość nieznana: obrzęk naczynioruchowy, reakcje anafilaktoidalne, obniżony poziom świadomości, stan splątania, utrata przytomności niepokój, drżenia, bradykardia, tachykardia, zapaść krążenia, zapalenie żył powierzchniowych, skurcz oskrzeli, pokrzywka, rumień, hipotonia, nadmierne pocenie się, zimny pot, złe samopoczucie, bladość.

Venofer - Interakcje

Tak jak w przypadku wszystkich preparatów żelaza do podawania pozajelitowego, zaleca się aby nie podawać leku jednocześnie z doustnymi preparatami żelaza, ponieważ wchłanianie żelaza z preparatów doustnych może być ograniczone.

Venofer - Dawkowanie

Dożylnie. Skumulowana dawka produktu leczniczego Venofer musi zostać obliczona dla każdego pacjenta i nie może zostać przekroczona. <u>Obliczanie dawki</u>. Dawka musi zostać obliczona dla każdego pacjenta na podstawie całkowitego niedoboru żelaza, zgodnie ze wzorem: całkowity niedobór żelaza [mg] = masa ciała [kg] x (docelowe stężenie hemoglobiny – obecne stężenie hemoglobiny) [g/dl] x 2,4 + tkankowy zapas żelaza [mg]. Przy masie ciała poniżej 35 kg: docelowe stężenie hemoglobiny = 13 g/dl, tkankowy zapas żelaza = 15 mg/kg masy ciała. Przy masie ciała 35 kg lub wyższej docelowe stężenie hemoglobiny = 15 g/dl, tkankowy zapas żelaza = 500 mg/kg masy ciała. Szczegółowe zalecenia dotyczące dawkowania (dawka w ml w zależności od mc.) - patrz ChPL. Jeżeli całkowita wymagana dawka przekracza maksymalną dozwoloną pojedynczą dawkę, należy rozłożyć jej podawanie w czasie. Jeżeli po 1-2 tygod. nie stwierdzi się poprawy wskaźników hematologicznych, należy rozważyć słuszność pierwotnej diagnozy chorobowej. <u>Wyliczanie dawki żelaza w przypadku niedoboru żelaza spowodowanego utratą krwi i jako środek wspomagający przy transfuzji autologicznej</u>. Jeżeli znana jest objętość utraconej krwi: podanie 200 mg żelaza (10 ml preparatu) powinno skutkować zwiększeniem stężenia hemoglobiny odpowiadającym w przybliżeniu przetoczeniu 1 jednostki krwi (400 ml o stężeniu hemoglobiny = 15 g/dl). Potrzebna ilość żelaza [mg] = liczba utraconych jednostek krwi x 200 mg lub potrzebna objętość preparatu [ml] = liczba utraconych jednostek krwi x 10 ml. Jeżeli stężenie hemoglobiny jest niższe niż zakładane: zastosowany wzór zakłada, że nie ma potrzeby uzupełniania tkankowych rezerw żelaza. Potrzebna ilość żelaza [mg] = masa ciała [kg] x 2,4 (docelowe stężenie hemoglobiny – obecne stężenie hemoglobiny) [g/dl]. Np. dla pacjenta o mc. = 60 kg, z niedoborem hemoglobiny = 1 g/dl należy podać 150 mg żelaza, czyli 7,5 ml preparatu. <u>Normalne dawkowanie</u>. <b>Dorośli:</b> 5 - 10 ml (100-200 mg żelaza) 1-3 razy w tyg. <b>Dzieci i młodzież.</b> Istnieją ograniczone dane dotyczące podawania leku dzieciom w warunkach badania. Jeżeli jest to klinicznie niezbędne, zaleca się aby nie przekraczać dawki 0,15 ml (3 mg żelaza)/kg mc., nie częściej niż 3 razy w tyg. <u>Najwyższe tolerowane dawki pojedyncze i tygodniowe</u>. <b>Dorośli</b>. Najwyższa tolerowana dawka dobowa, podawana we wstrzyknięciu nie częściej niż 3 razy w tyg.: 10 ml leku (200 mg żelaza) podawane w ciągu co najmniej 10 min. Najwyższa tolerowana dawka dobowa, podawana poprzez infuzję nie częściej niż 1 raz w tygodniu: pacjenci o mc. ponad 70 kg: 500 mg żelaza (25 ml preparatu) w ciągu co najmniej 3,5 h. Pacjenci o mc. 70 kg i mniejszej: 7 mg żelaza/kg mc. w ciągu co najmniej 3,5 h. <u>Sposób podania</u>: Lek może być podawany wyłącznie dożylnie, poprzez wlew kroplowy, powolne wstrzyknięcie lub bezpośrednio poprzez wstrzyknięcie do linii żylnej aparatu do dializy. Preparat musi zostać rozcieńczony w sterylnym roztworze 0,9% m/V NaCl. Należy rozcieńczyć bezpośrednio przed wlewem. Gdy dawka leku wynosi: 5 ml maksymalna objętość 0,9% NaCl wynosi 100 ml a minimalny czas wlewu 15 minut; gdy dawka leku wynosi: 10 ml maksymalna objętość 0,9% NaCl wynosi 200 ml a minimalny czas wlewu 30 minut; gdy dawka leku wynosi: 15 ml maksymalna objętość 0,9% NaCl wynosi 300 ml a minimalny czas wlewu 1,5 h; gdy dawka leku wynosi: 20 ml maksymalna objętość 0,9% NaCl wynosi 400 ml a minimalny czas wlewu 2,5 h; gdy dawka leku wynosi: 25 ml maksymalna objętość 0,9% NaCl wynosi 500 ml a minimalny czas wlewu 3,5 h. Lek może być podawany poprzez powolne wstrzyknięcie dożylne z prędkością 1 ml nierozcieńczonego roztworu na minutę, nie przekraczając objętości 10 ml (200 mg żelaza) na wstrzyknięcie. Lek może być podawany w czasie hemodializy bezpośrednio do linii żylnej aparatu do dializy, zgodnie z zaleceniami dla wstrzyknięcia dożylnego.

Venofer - Uwagi

Jest mało prawdopodobne, aby lek wpływał na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednakże, jeżeli po podaniu preparatu wystąpią objawy takie jak zawroty głowy, uczucie splątania lub oszołomienia, pacjent nie powinien prowadzić samochodu i obsługiwać maszyn do momentu ustąpienia objawów.

Pharmindex