Vercef

Spis treści

Vercef - Skład

5 ml zawiesiny (po rozpuszczeniu granulatu w wodzie) zawiera 250 mg cefakloru w postaci jednowodzianu; zawiesina zawiera sacharozę.

Vercef - Działanie

Antybiotyk β-laktamowy, cefalosporyna II generacji do podawania doustnego. Mechanizm działania polega na hamowaniu syntezy błony ściany komórkowej. Cefaklor działa <i>in vitro</i> na następujące drobnoustroje - tlenowe bakterie Gram-dodatnie: <i>Staphylococcus spp. </i>(w tym szczepy koagulazo-dodatnie, koagulazo-ujemne i szczepy wytwarzające penicylinazę; <i>Staphylococcus aureus</i> oporny na metycylinę jest także oporny na cefaklor), <i>Streptococcus pneumoniae</i>, <i>Streptococcus pyogenes</i> (paciorkowce β-hemolizujące grupa A); tlenowe bakterie Gram-ujemne: <i>Escherichia coli</i>, <i>Haemophilus influenzae</i> (szczepy niewytwarzające β-laktamazy), <i>Klebsiella spp</i>.,<i> Proteus mirabilis</i>. Cefaklor wykazuje MIC <8 µg/ml w stosunku do większości (>90%) szczepów następujących drobnoustrojów: tlenowe bakterie Gram-ujemne: <i>Citrobacter diversus</i>,<i> Moraxella</i> (<i>Branhamella</i>) <i>catarrhalis</i>, <i>Neisseria gonorrhoeae</i>; beztlenowe bakterie Gram-dodatnie: <i>Bacteroides spp.</i> (oprócz <i>B.fragilis</i>), <i>Peptococcus spp.</i>, P<i>eptostreptococcus spp.</i>, <i>Propionibacterium acnes</i>. Cefaklor nie działa na <i>Pseudomonas spp</i>., <i>Acinetobacter calcoaceticus</i>, większość entrerokoków (np. <i>Streptococcus faecalis</i>), większość <i>Enterobacter spp</i>., <i>Serratia spp</i>. Cefaklor dobrze wchłania się po podaniu doustnym na czczo, osiągając C<sub>max</sub> w ciągu 0,5-1 h. W ok. 25% wiąże się z białkami osocza. Jest wydalany z moczem, w postaci niezmienionej. T<sub>0,5</sub> we krwi wynosi 0,6-0,9 h. U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek T<sub>0,5</sub> jest nieznacznie wydłużony; w przypadku całkowitej niewydolności nerek wynosi 2,3-2,8 h. Hemodializa skraca okres półtrwania o 25-30%.

Reklama

Vercef - Wskazania

Zakażenia dolnych dróg oddechowych (w tym zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, zaostrzenie przewlekłego zapalenie oskrzeli) wywołane przez <i>Streptococcus pneumoniae,</i> <i>Haemophilus influenzae</i>, <i>Streptococcus pyogenes.</i> Zapalenie gardła i migdałków wywołane przez <i>Streptococcus pyogenes</i>. Zapalenie ucha środkowego i zatok wywołane przez <i>Streptococcus pneumoniae</i>, <i>Streptococcus pyogenes, </i><i>Haemophilus influenzae</i>, gronkowce. Zakażenia skóry i tkanek miękkich wywołane przez <i>Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes</i>. Zakażenia układu moczowego (w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek, zapalenie pęcherza moczowego) wywołane przez <i>Escherichia coli</i>, <i>Proteus mirabilis</i>, <i>Klebsiella spp</i>. i gronkowce koagulazo-ujemne. Szczepy <i>Haemophilus influenzae</i> wytwarzające β-laktamazy, oporne na penicylinę należy uznać za oporne na cefaklor mimo, że niektóre z tych szczepów wykazują <i>in vitro</i> wrażliwość na cefaklor. Cefaklor jest skuteczny w eliminacji paciorkowców z nosa i gardła; jednakże brak jest danych klinicznych potwierdzających jego skuteczność w zapobieganiu gorączce reumatycznej lub bakteryjnemu zapaleniu wsierdzia. Należy przestrzegać oficjalnych wytycznych dotyczących właściwego stosowania środków<br />przeciwbakteryjnych.

Vercef - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na cefaklor, inne cefalosporyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Vercef - Ostrzeżenia

Przed zastosowaniem leku należy przeprowadzić wywiad dotyczący skłonności pacjenta do występowania reakcji nadwrażliwości na cefaklor, cefalosporyny, penicyliny lub inne leki. Cefaklor stosować szczególnie ostrożnie u pacjentów z nadwrażliwością na penicyliny (ryzyko wystąpienia krzyżowej reakcji alergicznej na antybiotyki β-laktamowe, ze wstrząsem anafilaktycznym włącznie). W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy przerwać podawanie antybiotyku i podjąć odpowiednie środki ratunkowe. Należy zachować ostrożność stosując antybiotyk o szerokim spektrum działania u pacjentów, u których występują lub występowały choroby przewodu pokarmowego, zwłaszcza zapalenie okrężnicy. U każdego pacjenta, u którego wystąpiła biegunka w związku ze stosowaniem cefakloru, należy rozważyć możliwość wystąpienia rzekomobłoniastego zapalenia jelit (w przypadku łagodnego przebiegu zwykle wystarczy przerwać stosowanie antybiotyku; w przypadku umiarkowanego lub ciężkiego przebiegu konieczne jest podjęcie odpowiedniego leczenia; przeciwwskazane jest podawanie leków hamujących perystaltykę jelit). W trakcie leczenia należy obserwować pacjenta pod kątem nadkażenia opornymi drobnoustrojami; jeśli wystąpi nadkażenie, należy podjąć odpowiednie postępowanie. Cefaklor należy stosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością nerek. Doświadczenie kliniczne ze stosowaniem cefakloru u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek jest niewielkie, dlatego konieczna jest dokładna obserwacja kliniczna pacjenta i wykonywanie kontrolnych badań laboratoryjnych. Ze względu na zawartość sacharozy, leku nie należy stosować u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy.

Vercef - Ciąża

Ostrożnie stosować w ciąży - badania na zwierzętach nie wykazały, aby cefaklor działał teratogennie, jednak brak dobrze kontrolowanych badań ludzi. Ostrożnie stosować w czasie laktacji - śladowe ilości leku wykrywane są w mleku kobiecym, nie jest znany wpływ cefakloru na karmione piersią dziecko.

Vercef - Efekty uboczne

Często: reakcje alergiczne (np. wysypka odropodobna, świąd, pokrzywka), biegunka (rzadko ciężka), zwiększone ciśnienie w żołądku, nudności, wymioty, brak łaknienia, wzdęcia, wodniste stolce, zapalenie jelita grubego (w tym rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy), świąd w okolicy narządów płciowych, zapalenie pochwy, kandydoza pochwy. Niezbyt często: neutropenia, agranulocytoza, niedokrwistość hemolityczna, niedokrwistość aplastyczna, reakcje rzekomoanafilaktyczne (np. obrzęk naczynioruchowy, astenia, obrzęki - w tym w twarzy i kończyn; duszność, parestezje, omdlenie, niedociśnienie lub rozszerzenie naczyń krwionośnych), objawy choroby posurowiczej (rumień wielopostaciowy o lekkim nasileniu, wysypka lub inne objawy skórne przebiegające z zapaleniem lub bólem stawów, z gorączką lub bez - leki przeciwhistaminowe i kortykosteroidy powodują szybsze ustępowanie objawów; nie obserwowano innych ciężkich powikłań), przemijająca nadmierna ruchliwość, nerwowość, bezsenność, splątanie, wzmożone napięcie mięśni, zawroty głowy, omamy i senność patologiczna, niewielkie podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych AspAT, AlAT oraz fosfatazy alkalicznej, przemijające śródmiąższowe zapalenie nerek. Rzadko: ciężka postać rumienia wielopostaciowego (zespół Stevensa-Johnsona), martwica toksyczno-rozpływna naskórka, anafilaksja, limfadenopatia i proteinuria (nie obserwowano krążących kompleksów immunoglobulin ani innych powikłań). Bardzo rzadko: trombocytopenia, eozynofilia, limfocytoza, leukopenia, przemijające objawy zapalenia wątroby i żółtaczki zastoinowej, niewielkie podwyższenie stężenia mocznika lub kreatyniny we krwi, nieprawidłowe wyniki badania ogólnego moczu. Częstość nieznana: drgawki, nefropatia toksyczna.

Vercef - Interakcje

Jednoczesne podawanie cefakloru z warfaryną może powodować wydłużenie czasu protrombinowego (zalecana jest kontrola parametrów krzepnięcia). W przypadku jednoczesnego stosowania z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi konieczne może być dostosowanie dawki cefakloru. Wchłanianie cefakloru może się zmniejszyć pod wpływem leków zobojętniających sok żołądkowy. Probenecyd hamuje nerkowe wydalanie cefakloru. Leki o działaniu przeciwbakteryjnym, w tym chloramfenikol, erytromycyna, tetracykliny i sulfonamidy, mogą osłabiać działanie cefakloru - unikać jednoczesnego stosowania.

Vercef - Dawkowanie

Doustnie. <u>Dorośli</u>: 250 mg co 8 h; w ciężkich zakażeniach (np. zapaleniu płuc) lub w zakażeniach wywołanych przez mniej wrażliwe bakterie - 500 mg co 8 h. Maksymalna dawka dobowa wynosi 4 g. <u>Dzieci > 1 mż</u>.: zazwyczaj 20 mg/kg mc./dobę w 3 dawkach podzielonych, co 8 h (zapalenie płuc i oskrzeli) lub w 2 dawkach podzielonych, co 12 h (zakażenie ucha środkowego i gardła). W cięższych przypadkach można zastosować dawkę 40 mg/kg mc./dobę w dawkach podzielonych. Maksymalna dawka dobowa u dzieci wynosi 1 g. Skuteczność i bezpieczeństwo podawania nie zostało ustalone dla dzieci w 1. mż. <u>Czas trwania leczenia</u>. Leczenie trwa zazwyczaj 7-14 dni; w leczeniu zakażeń wywołanych paciorkowcami β-hemolizującymi - co najmniej 10 dni. <u>Szczególne grupy pacjentów</u>. U pacjentów z niewydolnością nerek może być konieczne dostosowanie dawki. U pacjentów dializowanych: przed dializą należy podać dawkę 250 mg-1 g, a następnie dawkę podtrzymującą 250-500 mg co 6-8 h w okresach między dializami. Nie ma konieczności modyfikacji dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku. <u>Sposób podania</u>. W celu uzyskania zawiesiny należy do butelki z suchym granulatem dodać w dwóch porcjach przegotowaną, ostudzoną wodę (do poziomu oznaczonego na butelce), wstrząsnąć po dodaniu każdej porcji wody. Zawiesinę wstrząsnąć przed każdym użyciem. Przygotowaną zawiesinę należy przechowywać w temperaturze 2-8st.C.

Vercef - Uwagi

Cefaklor na ogół nie wpływa na zdolność koncentracji i reagowania, jednak objawy niepożądane leku, jak spadek ciśnienia krwi lub zawroty głowy, mogą prowadzić do wystąpienia ryzyka podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Cefaklor może powodować fałszywie dodatni wynik próby na obecność glukozy w moczu z roztworem Benedicta lub Fehlinga i tabletkami z siarczanem miedzi. Może dawać fałszywie dodatni wynik testu Coombsa (jest to ważne w przypadku wykonywania badań hematologicznych, próby krzyżowej przed przetoczeniem krwi, testu antyglobulinowego lub testu Coombsa u noworodków urodzonych przez matki leczone cefalosporynami przed porodem).

Pharmindex