Masz tatuaż? Sprawdź, czy to bezpieczne dla Twojego zdrowia. 😯 Najnowsze wyniki badań zaskakują❗
Masz tatuaż? Sprawdź, czy to bezpieczne dla Twojego zdrowia. 😯 Najnowsze wyniki badań zaskakują❗
Masz tatuaż? Sprawdź, czy to bezpieczne dla Twojego zdrowia. 😯 Najnowsze wyniki badań zaskakują❗

Calpol

Spis treści

Reklama

Calpol - skład

5 ml zawiesiny zawiera 250 mg paracetamolu. Preparat zawiera sorbitol, sacharozę, parahydroksybenzoesan metylu, żółcień pomarańczową.

Reklama

Calpol - działanie

Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Hamuje syntezę prostaglandyn w ośrodkowym układzie nerwowym poprzez hamowanie cyklooksygenazy kwasu arachidonowego. W wyniku tego dochodzi do zmniejszenia wrażliwości na działanie takich mediatorów jak kininy i serotonina, co zaznacza się podwyższeniem progu bólowego. Zmniejszenie stężenia prostaglandyn w podwzgórzu odpowiedzialne jest za działanie przeciwgorączkowe paracetamolu. Paracetamol nie wpływa na agregację płytek krwi. Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. Szybkość wchłaniania zmniejsza się w przypadku przyjmowania paracetamolu wraz z posiłkiem. Maksymalne stężenie w osoczu osiąga po około 30-90 min. W niewielkim stopniu wiąże się z białkami osocza. T0,5 wynosi 1-2,5 h. Metabolizowany jest głownie w wątrobie, w około 85-95% wydalany jest z moczem w ciągu 24 H, głównie w postaci metabolitów. Mniej niż 4% wydalane jest z moczem w postaci niezmienionej. U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek dochodzi do kumulacji metabolitów paracetamolu.

Calpol - wskazania

Gorączka występująca w przebiegu: przeziębienia, grypy, chorób wieku dziecięcego oraz ból o małym lub umiarkowanym nasileniu, tj. ból głowy, ból zęba, bóle mięśniowe, stawowe i kostne, bóle po zabiegach chirurgicznych i stomatologicznych.

Reklama

Calpol - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Reklama

Calpol - ostrzeżenia

Nie należy przyjmować innych leków zawierających paracetamol. Stosowanie dawek większych niż zalecane (przedawkowanie) może spowodować uszkodzenie wątroby. W przypadku przedawkowania należy bezzwłocznie skorzystać z pomocy medycznej. Szybka pomoc medyczna jest szczególnie istotna, zarówno u dorosłych, jaki i u dzieci, nawet jeśli nie zaobserwowano żadnych objawów podmiotowych lub przedmiotowych przedawkowania. Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby przed użyciem powinni skonsultować się z lekarzem. Ostrożnie stosować u pacjentów z niedoborem G-6-PD oraz u osób z niewydolnością nerek. U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek zaleca się wydłużenie odstępów pomiędzy kolejnymi dawkami paracetamolu. W przypadku pacjentów poddawanych hemodializie można rozważyć podanie uzupełniających dawek preparatu w celu utrzymania terapeutycznego stężenia paracetamolu w osoczu (hemodializa może powodować zmniejszenie stężenia paracetamolu w osoczu). Podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby; szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u osób głodzonych i regularnie pijących alkohol. Należy przerwać stosowanie leku w momencie wystąpienia pierwszych objawów wysypki skórnej lub innych objawów nadwrażliwości, ponieważ bardzo rzadko zgłaszano przypadki wystąpienia ciężkich reakcji skórnych, takich jak ostra uogólniona osutka krostkowa, zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka. Należy przerwać stosowanie preparatu oraz skonsultować się z lekarzem, jeśli objawy nie ustępują lub nasilają się bądź, jeśli pojawiają się nowe objawy. Preparat zawiera 1,469 ml sorbitolu w 5 ml. Należy wziąć pod uwagę addytywne działanie podawanych jednocześnie produktów zawierających fruktozę (lub sorbitol) oraz pokarmu zawierającego fruktozę (lub sorbitol). Sorbitol zawarty w preparacie może wpływać na biodostępność innych, podawanych równocześnie drogą doustną leków. Pacjenci z dziedziczną nietolerancją fruktozy nie powinni przyjmować preparatu. Lek może powodować dyskomfort ze strony układu pokarmowego i może mieć łagodne działanie przeczyszczające. Preparat zawiera 2,1 g sacharozy w 5 ml - należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować preparatu. Ze względu na zawartość parahydroksybenzoesanu metylu lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). Ze względu na zawartość żółcieni pomarańczowej (E 110) lek może powodować reakcje alergiczne. Preparat zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu (pochodzącego z karmelozy sodowej, będącej składnikiem substancji pomocniczej zdyspergowana celuloza) na ml, to znaczy, uznaje się za „wolny od sodu”.

Reklama

Calpol - ciąża

Preparat można stosować w okresie ciąży lub karmienia piersią jedynie w przypadkach, gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla rozwijającego się płodu lub karmionego piersią dziecka. Brak jest wyczerpujących danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania paracetamolu u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Duża liczba danych dotyczących kobiet w ciąży wskazuje na to, że paracetamol nie powoduje wad rozwojowych ani nie jest toksyczny dla płodów i noworodków. Wnioski z badań epidemiologicznych dotyczących rozwoju układu nerwowego u dzieci narażonych na działanie paracetamolu in utero, są niejednoznaczne. Paracetamol można stosować podczas ciąży, jeżeli jest to klinicznie uzasadnione. Należy wówczas podawać najmniejszą skuteczną zalecaną dawkę przez możliwie jak najkrótszy czas i jak najrzadziej. Paracetamol podawany matce w zalecanych dawkach przenika przez łożysko już po 30 min. od przyjęcia i jest skutecznie metabolizowany przez płód w drodze wiązania z kwasem siarkowym. Stężenie paracetamolu przenikającego do mleka matki jest niskie. Lek przyjmowany przez matkę w zalecanych dawkach nie stanowi zagrożenia dla dziecka karmionego piersią.

Reklama

Calpol - efekty uboczne

Bardzo rzadko: zwiększenie aktywności aminotransferaz, reakcja anafilaktyczna, nadwrażliwość, rumień trwały, pokrzywka, wysypka ze świądem, wysypka, ciężkie reakcje skórne takie jak ostra uogólniona osutka krostkowa, zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka.

Calpol - interakcje

Leki przyspieszające opróżnianie żołądka (np. metoklopramid) przyspieszają wchłanianie paracetamolu, natomiast leki opóźniające opróżnianie żołądka (np. propantelina) mogą opóźniać wchłanianie paracetamolu. Równoczesne stosowanie paracetamolu: z lekami zwiększającymi metabolizm wątrobowy (niektóre leki nasenne lub przeciwpadaczkowe np. fenobarbital, fenytoina, karmamazepina jak również ryfampicyna), może prowadzić do uszkodzenia wątroby, nawet podczas stosowania zalecanych dawek paracetamolu; z zydowudyną (AZT) może nasilać toksyczne działanie zydowudyny na szpik kostny; z inhibitorami MAO może wywołać stan pobudzenia i wysoką temperaturę. Picie alkoholu podczas leczenia może prowadzić do niewydolności wątroby spowodowanej martwicą komórek wątrobowych. Regularne codzienne przyjmowanie paracetamolu może nasilać działanie przeciwzakrzepowe warfaryny i innych pochodnych kumaryny, dawki przyjmowane sporadycznie nie mają na to istotnego wpływu. Równoczesne podawanie paracetamolu może zwiększać stężenie chloramfenikolu w osoczu krwi. Równoczesne stosowanie paracetamolu i niesteroidowych leków przeciwzapalnych może zwiększać ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek. Przedłużające się równoczesne stosowanie paracetamolu i aspiryny lub innych salicylanów może zwiększać ryzyko uszkodzenia nerek (jak nefropatia wywołana długotrwałym zażywaniem leków przeciwbólowych, martwica brodawek nerkowych).

Calpol - dawkowanie

Doustnie. Dzieci w wieku 6-8 lat: 5 ml 4 razy na dobę. Dzieci w wieku 8-10 lat: 7,5 ml 4 razy na dobę. Dzieci w wieku 10-12 lat: 10 ml 4 razy na dobę. Dzieci w wieku 12-16 lat: 10-15 ml do 4 razy na dobę. Dorośli i młodzież powyżej 16 lat: 10-20 ml do 4 razy na dobę. Nie stosować więcej niż 4 dawki na dobę, odstęp pomiędzy dawkami powinien wynosić co najmniej 4h. Nie należy stosować preparatu dłużej niż przez 3 dni bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Sposób podania. Preparatu nie należy rozcieńczać. Przed użyciem wstrząsnąć.

Calpol - uwagi

Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych wykonywanych metodami oksydoredukcyjnymi (np. oznaczanie stężenia glukozy). Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Podobne leki
Acenol
Apap
Cefalgin Migraplus
Codipar

Reklama

Jak leczyć się w prywatnych szpitalach? 🏥
Sprawdź!