Czy emocje piłkarskie mogą zaszkodzić sercu? ⚽ Zaskakujące wyniki badań. Sprawdź❗
Czy emocje piłkarskie mogą zaszkodzić sercu? ⚽ Zaskakujące wyniki badań. Sprawdź❗
Czy emocje piłkarskie mogą zaszkodzić sercu? ⚽ Zaskakujące wyniki badań. Sprawdź❗

Sativex

Spis treści

Reklama

Sativex - skład

1 ml zawiera 38-44 mg i 35-42 mg dwóch wyciągów (jako wyciągi gęste) z Cannabis sativa L., folium cum flore (liść i kwiat Cannabis), co odpowiada 27 mg delta-9-tetrahydrokannabinolu (THC) oraz 25 mg kannabidiolu (CBD).

Reklama

Sativex - działanie

Będące częścią układu endokannabinoidowego u człowieka, receptory kannabinoidowe CB1 i CB2, znajdujące się głównie na zakończeniach nerwowych, biorą udział w regulacji wstecznej funkcji synaptycznych. THC działa jako częściowy agonista na poziomie obu receptorów CB1 i CB2, naśladując działanie endokannabinoidów, co może modulować działanie neuroprzekaźników (np. zmniejszenie działania neuroprzekaźników pobudzających, takich jak kwas glutaminowy). W modelach zwierzęcych stwardnienia rozsianego i spastyczności wykazano, że agoniści receptora CB łagodzą objawy sztywności kończyn oraz poprawiają funkcje ruchowe. Po podaniu preparatu (4 rozpylenia) zarówno THC, jak i CBD wchłaniają się dość szybko i pojawiają się w osoczu w ciągu 15 min. po jednorazowym zastosowaniu preparatu na błonę śluzową w jamie ustnej. Po podaniu jednorazowej dawki 10,8 mg THC, czas osiągnięcia średniej wartości Cmax około 4 ng/ml wynosił około 45-120 min., co było ogólnie dobrze tolerowane, bez wyraźnych oznak znamiennie wzmożonej aktywności psychicznej. Ze względu na znaczną lipofilność, kannabinoidy są szybko wchłaniane i rozprowadzane do tkanki tłuszczowej. W efekcie tego stężenia we krwi po zastosowaniu produktu na błonę śluzową w jamie ustnej są niższe od stężeń otrzymanych po podaniu takiej samej dawki THC drogą wziewną, ponieważ wchłanianie jest powolniejsze, a redystrybucja do tkanki tłuszczowej szybka. THC i CBD są metabolizowane w wątrobie. Wydalanie z osocza kannabinoidów podanych doustnie przebiega dwufazowo, gdzie początkowy okres półtrwania wynosi ok. 4h, a końcowe okresy półtrwania w fazie eliminacji wynoszą mniej więcej od 24 do 36h lub dłużej. Kannabinoidy ulegają dystrybucji w całym organizmie; są wysoce rozpuszczalne w tłuszczach i odkładają się w tkance tłuszczowej. Uwalnianie kannabinoidów z tkanki tłuszczowej odpowiedzialne jest za wydłużony okres półtrwania w fazie eliminacji.

Sativex - wskazania

Łagodzenie objawów spastyczności o przebiegu umiarkowanym do ciężkiego u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym (MS), u których brak jest wystarczającej odpowiedzi na inne leki łagodzące spastyczność, a którzy wykazują klinicznie znamienną poprawę objawów związanych ze spastycznością we wstępnym etapie terapii.

Reklama

Sativex - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na kannabinoidy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Występowanie w wywiadzie u pacjenta lub najbliższej rodziny schizofrenii, innych psychoz, ciężkich zaburzeń osobowości czy innych znamiennych schorzeń psychiatrycznych innych niż depresja związana z obecnym stanem pacjenta. Okres karmienia piersią.

Reklama

Sativex - ostrzeżenia

Ostrożnie stosować w okresie początkowego ustalania dawki - obserwowano zmiany częstości tętna i ciśnienia krwi. Nie zaleca się stosowania u pacjentów z ciężką chorobą układu krążenia. Jednakże po zastosowaniu dawek produktu do 18 rozpyleń 2 razy na dobę u zdrowych ochotników, nie stwierdzono żadnych klinicznie znamiennych zmian czasu trwania odstępów QTc, PR czy QRS, czy też zmian częstości akcji serca lub ciśnienia krwi. Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z padaczką lub nawracającymi drgawkami w wywiadzie aż do czasu udostępnienia pogłębionych informacji. Podczas leczenia odnotowano objawy psychiatryczne, takie jak niepokój, omamy, zmiany nastroju oraz myśli paranoidalne. Zazwyczaj mają nasilenie łagodne do umiarkowanego i są dobrze tolerowane. Można oczekiwać ich ustąpienia po obniżeniu dawek lub po zaprzestaniu leczenia. W trakcie leczenia odnotowano również dezorientację (lub stan splątania), halucynacje i urojenia lub przejściowe reakcje psychotyczne, a w kilku przypadkach nie można było wykluczyć związku przyczynowego pomiędzy stosowaniem preparatu a myślami samobójczymi. W każdym takim przypadku należy zaprzestać stosowania preparatu i kontrolować stan pacjenta, aż do całkowitego ustąpienia objawów. Należy zachować ostrożność u pacjentów w podeszłym wieku, lub ze znacznie zaburzoną czynnością wątroby lub nerek - działanie preparatu może ulec wzmocnieniu lub przedłużeniu. Należy ostrzec pacjentów przed ryzykiem upadków, szczególnie tych, u których spastyczność uległa zmniejszeniu, a których siła mięśniowa jest niewystarczająca do utrzymania postawy lub chodu. Oprócz tego, reakcje niepożądane ze strony OUN wywołane przez lek mogą mieć potencjalny wpływ na takie aspekty bezpieczeństwa osobistego, jak przygotowywanie posiłków czy gorących napojów. Pacjenci, którzy nadużywali środków odurzających w przeszłości mogą wykazywać większe skłonności do nadużywania preparatu. Przy długotrwałym podawaniu preparatu zaleca się regularną kontrolę stanu błony śluzowej jamy ustnej. W przypadku zaobserwowania zmian chorobowych bądź uporczywej bolesności należy zaprzestać stosowania preparatu, aż do całkowitego ustąpienia objawów. Nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności. Aerozol zawiera alkohol (każda dawka leku zawiera do 0,04 g etanolu).

Reklama

Sativex - ciąża

Nie należy stosować podczas ciąży, chyba że korzyści wypływające z terapii przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla płodu i (lub) zarodka. Ze względu na prawdopodobieństwo obecności znacznych stężeń kannabinoidów w mleku matki oraz możliwy niepożądany wpływ na rozwój niemowląt, lek jest przeciwwskazany do stosowania u matek karmiących piersią. Brak wystarczającego doświadczenia ze stosowaniem preparatu u ludzi, dotyczącego wpływu na rozrodczość u człowieka. Z tego względu mężczyźni i kobiety w wieku rozrodczym powinni stosować skuteczne zabezpieczenia antykoncepcyjne podczas trwania terapii, jak i w okresie 3 mies. po jej zakończeniu. Pacjentom stosującym hormonalne środki antykoncepcyjne należy doradzić korzystanie z alternatywnych, mechanicznych metod antykoncepcji podczas leczenia.

Reklama

Sativex - efekty uboczne

Bardzo często: zawroty głowy, zmęczenie. Często: anoreksja (włącznie ze zmniejszeniem apetytu), zwiększony apetyt, depresja, dezorientacja, dysocjacja, euforia, amnezja, zaburzenia równowagi, zaburzenia uwagi, dyzartria, zaburzenia smaku, letarg, zaburzenia pamięci, senność, niewyraźne widzenie, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, zaparcia, biegunka, suchość w ustach, zespół piekących ust, owrzodzenia jamy ustnej, nudności, dyskomfort w obrębie jamy ustnej, ból w jamie ustnej, wymioty, ból w miejscu podania, astenia, poczucie nienormalności, uczucie upojenia alkoholowego, złe samopoczucie, upadki. Niezbyt często: zapalenie gardła, halucynacje (nieokreślone, słuchowe, wzrokowe), omamy, paranoja, myśli samobójcze, percepcja urojeniowa, omdlenia, kołatanie serca, tachykardia, nadciśnienie, podrażnienie gardła, bóle w nadbrzuszu, zmiany zabarwienia błony śluzowej jamy ustnej, schorzenia błony śluzowej jamy ustnej, złuszczenia błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie jamy ustnej, zmiany zabarwienia zębów, podrażnienia w miejscu podania.

Sativex - interakcje

W warunkach in vitro zaobserwowano, że preparat jest odwracalnym inhibitorem CYP3A4, 1A2, 2B6, 2C9 i 2C19 w stężeniach znacznie przekraczających te, które można uzyskać klinicznie. Badania in vitro wykazały również, że lek w klinicznie istotnych stężeniach mógł wykazywać zależne od czasu działanie hamujące CYP3A4. Jednoczesne stosowanie z innymi substratami CYP3A4 może powodować zwiększenie stężenia w osoczu podawanego jednocześnie leku. Zaleca się przegląd schematu dawkowania takiego leku. Dane z badań in vitro, dotyczące indukcji CYP, wskazywały, że stężenia THC i CBD w osoczu wynikające z klinicznych dawek preparatu mogą być wystarczające do spowodowania indukcji CYP1A2, 2B6 i CYP3A4 na poziomie mRNA. Jednoczesne podawanie z innymi lekami metabolizowanymi przez te enzymy cytochromu P-450 może przyspieszyć metabolizm i zmniejszyć aktywność tych innych leków, takich jak kumaryny, statyny, beta-blokery i kortykosteroidy. W przypadku jednoczesnego podawania wrażliwych substratów CYP zaleca się dokonanie przeglądu ich schematów dawkowania. W badaniu in vitro stwierdzono, że preparat hamuje enzymy UGT: UGT1A9 i UGT2B7 w stężeniach, które można osiągnąć w klinice. Należy zachować ostrożność, przepisując równocześnie z lekami, które są metabolizowane wyłącznie przez oba lub którykolwiek z tych enzymów UGT (np. propofol i niektóre leki przeciwwirusowe). Pacjenci z genetycznymi zaburzeniami glukuronidacji (np. Choroba Gilberta) mogą wykazywać zwiększone stężenie bilirubiny w surowicy i muszą być leczeni z ostrożnością. Dwa główne składniki leku, THC oraz CBD, metabolizowane są przy udziale systemu enzymatycznego cytochromu P450. Jednoczesne leczenie ketokonazolem powodowało wzrost wartości Cmax i AUC THC, jego głównego metabolitu i CBD. Z tego względu, w przypadku równoczesnego włączenia lub odstawienia leków będących inhibitorami CYP3A4 (np. itrakonazolu, ritonawiru, klarytromycyny) w trakcie leczenia preparatem, konieczne może być ustalenie nowej dawki. Na podstawie doświadczenia z flukonazolem stwierdzono, że należy zachować ostrożność, podając produkt preparat jednocześnie z silnymi inhibitorami CYP2C9, ponieważ może to prowadzić do wzrostu ekspozycji na THC, CBD i ich metabolity. Po leczeniu ryfampicyną, zaobserwowano obniżenie wartości Cmax i AUC THC (odpowiednio o 40% i 20%) oraz jego głównego metabolitu (odpowiednio o 85% i 87%) i CBD (odpowiednio o 50% i 60%). Z tego względu, w przypadku włączenia lub zaprzestania stosowania produktów leczniczych będących silnymi induktorami enzymatycznymi (np. ryfampicyny, karbamazepiny, dziurawca zwyczajnego) w trakcie leczenia aerozolem, konieczne może być ustalenie nowej dawki. Należy zachować ostrożność przy stosowaniu leków o właściwościach nasennych, uspokajających oraz o potencjalnym działaniu uspokajającym ze względu na efekt addytywny na działanie uspokajające oraz zmniejszające napięcie mięśni. Należy zachować ostrożność stosując jednocześnie z preparatami przeciwspastycznymi, ze względu na możliwość obniżenia napięcia i siły mięśni prowadzącego do większego ryzyka upadków. Lek może wchodzić w interakcje z alkoholem, wpływając na koordynację, koncentrację oraz zdolność szybkiego reagowania. Preparat może zmniejszać skuteczność hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

Sativex - dawkowanie

Do stosowania na błonę śluzową jamy ustnej. Dorośli. Wymagany jest okres ustalania dawki w celu określenia dawki optymalnej, który może trwać do 2 tyg. Liczba i czas rozpyleń aerozolu różnią się u poszczególnych pacjentów. Leczenie należy rozpocząć od 1 dawki wieczorem przez pierwsze 2 dni. Pacjent może kontynuować stopniowe zwiększanie dawki o 1 rozpylenie aerozolu na dobę, do maksymalnie 12 rozpyleń na dobę, aż do osiągnięcia optymalnego złagodzenia objawów. Dawki popołudniowe/wieczorne należy przyjmować w dowolnym okresie czasu pomiędzy godz. 16.00 a udaniem się na spoczynek. Po wprowadzeniu dawki porannej, należy stosować ją w okresie od przebudzenia do południa. Należy zachować przynajmniej 15-minutowe odstępy pomiędzy rozpyleniami. Po okresie ustalania dawki, zaleca się stosowanie określonej dawki optymalnej (zwykle 8 rozpyleń aerozolu na dobę). Nie zaleca się stosowania dawek większych niż 12 rozpyleń aerozolu na dobę. Odpowiedź pacjenta na lek powinna zostać poddana ponownej ocenie po upływie 4-tygodniowego okresu terapii. Leczenie należy przerwać, jeśli nie zauważy się klinicznie znamiennej poprawy objawów spastyczności podczas tego wstępnego okresu terapii. Należy okresowo przeprowadzać ocenę leczenia długoterminowego. Szczególne grupy pacjentów. Nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży poniżej 18 rż. Pacjenci w podeszłym wieku mogą wykazywać większą skłonność do występowania działań niepożądanych ze strony OUN, należy zachować ostrożność. Brak dostępnych danych dotyczących dawkowania wielokrotnego u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby. Lek można podawać pacjentom z łagodnym zaburzeniem czynności wątroby bez konieczności dostosowania dawki. Stosowanie u pacjentów z umiarkowanym lub ciężkim zaburzeniem czynności wątroby nie jest zalecane (ryzyko kumulacji THC i CBD w organizmie w przypadku długotrwałego stosowania). Brak badań u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek; działanie leku może być nasilone lub przedłużone, zaleca się częstą ocenę kliniczną. Sposób podania. Aerozol należy kierować na rożne miejsca powierzchni błony śluzowej w jamie ustnej, zmieniając miejsce aplikacji przy każdym użyciu preparatu. Aby zminimalizować zmienność w biodostępności, podawanie leku powinno być możliwie optymalnie ujednolicone w relacji do spożycia pokarmów.

Sativex - uwagi

Pacjenci nie powinni prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani wykonywać jakichkolwiek czynności związanych z ryzykiem, jeśli doświadczają oni jakichkolwiek znamiennych objawów ze strony OUN, takich jak zawroty głowy czy senność. Nagłe zaprzestanie długotrwałej terapii nie spowodowało wystąpienia objawów odstawienia. U niektórych pacjentów dochodziło do przejściowych zaburzeń snu, zaburzeń stanu emocjonalnego lub apetytu. Nie zaobserwowano zwiększania dawki dobowej podczas długotrwałego stosowania, a poziomy "intoksykacji" odnotowane przez pacjentów pozostają niskie. Z powyższych powodów uzależnienie od preparatu jest mało prawdopodobne. Pacjentów należy poinformować, że przewożenie tego preparatu za granicę niektórych państw może być niezgodne z prawem. 


Podobne leki
Nefopam Jelfa
Katadolon

Reklama

Czy ubytek słuchu można wyleczyć? 👂
Sprawdź!