Dla Ciebie, na zdrowie!

Prostatic

Spis treści

Prostatic - skład

1 tabl. zawiera 2 mg lub 4 mg doksazosyny w postaci mezylanu.

Prostatic - działanie

Selektywny i kompetycyjny antagonista postsynaptycznych receptorów α1-adrenergicznych zlokalizowanych w mieśniówce gładkiej ściany naczyń. Doksazosyna powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego krwi w mechanizmie zmniejszenia oporu naczyniowego. Po podaniu jednorazowej dawki dobowej działanie utrzymuje się przez 24 h. Maksymalne działanie następuje po 2-6 h. Wybiórcze zablokowanie receptorów α1 zlokalizowanych w mięśniówce trzonu i torebki prostaty oraz szyjce pęcherza moczowego istotnie poprawia parametry urodynamiczne i łagodzi objawy związane z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego. Działanie obserwuje się zwykle po 2-6 tyg. leczenia. W trakcie leczenia doksazosyną występuje regresja przerostu mięśnia lewej komory serca, ponadto stwierdzono zahamowanie agregacji płytek i zwiększenie aktywności tkankowego aktywatora plazminogenu, zwiększa się również wrażliwość na insulinę. Doksazosyna istotnie zmniejsza stężenie cholesterolu całkowitego, cholesterolu-LDL, triglicerydów i glikemię na czczo oraz zwiększa stężenie cholesterolu-HDL w osoczu. Po podaniu doustnym lek jest dobrze wchłaniany, osiągając maksymalne stężenie w osoczu po 2-3 h od podania. Jest w znacznym stopniu metabolizowany w wątrobie, głównie w wyniku reakcji O-demetylacji i hydroksylacji. W 98% wiąże się z białkami osocza. Dostępność biologiczna po podaniu doustnym wynosi 62-69%. Eliminacja z osocza jest dwufazowa, a T0,5 wynosi 22 h. Doksazosyna wydalana jest przede wszystkim z kałem (63-65%) w postaci metabolitów; w stanie niezmienionym wydalane jest ok. 5% dawki. Z moczem wydala się mniej niż 10% podanej dawki doksazosyny.

Prostatic - wskazania

Nadciśnienie tętnicze. U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym doksazosyna może być stosowana w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami obniżającymi ciśnienie: tiazydowymi lekami moczopędnymi, lekami β-adrenolitycznymi, antagonistami wapnia i inhibitorami ACE. Łagodny rozrost gruczołu krokowego (BPH). Doksazosyna jest stosowana do leczenia objawów klinicznych łagodnego rozrostu gruczołu krokowego, tj. utrudnionego oddawania moczu w przypadku zwężenia drogi odpływu moczu. Preparat można podawać zarówno pacjentom z prawidłowym jak i podwyższonym ciśnieniem tętniczym.

Prostatic - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na związki chinolinowe (np. doksazosyna, prazosyna, terazosyna) lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Niedociśnienie lub niedociśnienie ortostatyczne w wywiadzie. Okres karmienia piersią. Pacjenci z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego i współistniejącymi: zastojem w górnych drogach moczowych, przewlekłymi zakażeniami dróg moczowych lub kamicą pęcherza moczowego. Monoterapia doksazosyną jest przeciwwskazana u pacjentów zarówno z przetoką pęcherza moczowego, jak i z bezmoczem lub postępującą niewydolnością nerek.

Prostatic - ostrzeżenia

Preparat należy stosować ostrożnie u pacjentów, u których występuje ryzyko niedociśnienia ortostatycznego. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia objawów niedociśnienia ortostatycznego zaleca się częstą kontrolę ciśnienia tętniczego na początku leczenia. Zaleca się zachowanie ostrożności podczas stosowania leku u pacjentów z ciężkimi chorobami serca, takimi jak: obrzęk płuc spowodowany zwężeniem aorty lub zastawki mirtalnej, niewydolność serca z dużą pojemnością minutową, prawostronna niewydolność serca z powodu zatoru tętnicy płucnej lub wysięgu osierdziowego, niewydolność lewej komory serca z niskim ciśnieniem napełniania. U pacjentów z nasiloną choroba niedokrwienną serca, szybkie i znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi może spowodować zaostrzenie dolegliwości. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z niewydolnością wątroby. Nie zaleca sie stosowania leku u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (brak doświadczenia). Preparat stosować ostrożnie u pacjentów stosujących leki wpływające na metabolizm wątrobowy (np. cymetydyna). Należy zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu doksazosyny z inhibitorem 5-fosfodiesterazy (np. syldenafilem, wardenafilem, tadafielm) ze względu na ryzyko wystąpienia objawowego niedociśnienia. W celu zminimalizowania ryzyka niedociśnienia ortostatycznego pacjent powinien mieć ustabilizowane leczenie α-blokerami przed rozpoczęciem stosowania inhibitorów 5-fosfodiesterazy. Ze względu na ryzyko wystąpienia śródoperacyjnego zespołu wiotkiej soczewki (IFIS) u pacjentów przed operacją zaćmy podczas przedoperacyjnej oceny chirurg okulista i zespół operacyjny powinni wziąć pod uwagę, czy pacjent jest lub był leczony α1-blokerem. Przed rozpoczęciem leczenia doksazosyną należy wykluczyć raka prostaty. Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku u dzieci. Preparat zawiera laktozę - nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy i galaktozy.

Prostatic - ciąża

Preparat może być stosowany w okresie ciąży jedynie w przypadku, gdy korzyści dla matki przewyższają ryzyko dla płodu. Nie stosować w okresie karmienia piersią.

Prostatic - efekty uboczne

Bardzo często: ból głowy. Często: niepokój, bezsenność, nerwowość, zawroty głowy, parestezje, senność, apatia, zaburzenia akomodacji, kołatanie serca, tachykardia, ból w klatce piersiowej, niedociśnienie ortostatyczne, obrzęki, duszność, zatkany nos, bóle brzucha, biegunka, niestrawność, suchość w ustach, nudności, zaparcia, stan zapalny żołądka i jelit, skurcze mięśni, odczuwanie zwiększonej potrzeby oddawania moczu, częstomocz, zapalenie pęcherza moczowego, osłabienie, uczucie zmęczenia, złe samopoczucie, obrzęk uogólniony, objawy grypopodobne, zakażenia dróg oddechowych, zakażenia układu moczowego. Niezbyt często: anoreksja, skaza moczanowa, pragnienie, zwiększenie apetytu, pobudzenie, depresja, chwiejność emocjonalna, obniżone czucie dotyku, omdlenia, drżenie, sztywność mięśni, zaburzenie smaku, koszmary nocne, utrata pamięci, łzawienie, światłowstręt, szum w uszach, zawał mięśnia serca, dusznica bolesna, arytmia, niedokrwienie obwodowe, skurcz oskrzeli, zapalenie gardła, kaszel, krwawienie z nosa, wzdęcia, wymioty, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, żółtaczka, łysienie, świąd, plamica, wysypka, bóle stawów, bóle pleców, bóle mięśni, osłabienie mięśni, nietrzymanie moczu, zaburzenia w oddawaniu moczu, dysuria, wielomocz, ból, gorączka, dreszcze, obrzęk twarzy, uderzenia gorąca, bladość, hipokaliemia, zwiększenie masy ciała. Rzadko: zamglone widzenie, zaburzenia mózgowo-naczyniowe, obrzęk krtani, zapalenie wątroby, zastój żółci, priapizm, impotencja, wsteczna ejakulacja, obniżona temperatura ciała u pacjentów w podeszłym wieku, hipoglikemia. Bardzo rzadko: leukopenia, małopłytkowość, niedokrwistość, reakcje alergiczne, bradykardia, nieżyt nosa, pokrzywka, krwiomocz, nykturia, zwiększone stężenie kreatyniny w moczu i osoczu, ginekomastia, nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby. Częstość nieznana: śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki, zaburzenia smaku.

Prostatic - interakcje

Z badań in vitro wynika, że doksazosyna nie ma wpływu na wiązanie z białkami osocza takich substancji jak: digoksyna, warfaryna, fenytoina i indometacyna. Działanie przeciwnadciśnieniowe doksazosyny może być nasilone przez inne leki obniżające ciśnienie (np. α-blokery), leki rozszerzające naczynia lub azotany i inhibitory 5-fosfodiesterazy (np. sildenafil, tadalafil, wardenafil). Działanie przeciwnadciśnieniowe doksazosyny może być osłabione przez leki z grupy NLPZ, estrogeny i sympatykomimetyki. Doksazosyna może osłabiać wpływ dopaminy, efedryny, epinefryny, metaraminolu, metoksaminy oraz fenylefryny na ciśnienie tętnicze krwi oraz naczynia. Zaleca się zachowanie ostrożności podczas stosowania doksazosyny w połączeniu z lekami wpływającymi na metabolizm wątrobowy. Doksazosyna nie wchodzi w interakcje z żadną z poniższych grup leków: tiazydowe leki moczopędne, furosemid, leki przeciwbólowe (paracetamol), antybiotyki, leki blokujące receptory β-adrenergiczne, doustne leki hipoglikemizujące, leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego i leki przeciwzakrzepowe. Doksazosyna może zwiększać aktywność reninową osocza oraz wydalanie kwasu wanilinomigdałowego z moczem. Należy uwzględnić to podczas oceny wyników badań laboratoryjnych.

Prostatic - dawkowanie

Doustnie. Dorośli. Nadciśnienie tętnicze. Leczenie należy rozpocząć od dawki 1 mg raz na dobę, którą należy stosować przez okres 1-2 tyg., a następnie, zależnie od skuteczności, dawkę można zwiększyć do 2 mg raz na dobę. Jeśli to konieczne, dobową dawkę można zwiększać co 1-2 tyg. do 4 mg a następnie do 8 mg raz na dobę. Zazwyczaj zalecana dawka w leczeniu podtrzymującym wynosi 2-4 mg raz na dobę. Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 16 mg. Łagodny rozrost gruczołu krokowego. Leczenie należy rozpocząć od dawki 1 mg raz na dobę. W zależności od reakcji na leczenie dawkę doksazosyny można zwiększyć do 2 lub 4 mg, raz na dobę, z zachowaniem odstępu 1-2 tyg. między zwiększaniem dawek. Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 8 mg. Jeżeli podawanie doksazosyny zostanie przerwane na kilka dni, leczenie należy rozpocząć od dawki początkowej, tj. 1 mg. Zwykle nie ma konieczności dostosowywania dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek - u tych pacjentów należy stosować jak najmniejszą dawkę doksazosyny, a zwiększanie dawki powinno odbywać się z zachowaniem ostrożności, pod ścisłą kontrolą lekarza.
Tabletki należy połykać w całości, bez rozgryzania, popijając wodą.

Prostatic - uwagi

Doksazosyna może spowodować ograniczenie zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu, szczególnie na początku leczenia, po zwiększeniu dawki lub przy jednoczesnym spożywaniu alkoholu.

Pharmindex
Podobne leki
Doxazosin XR Genoptim
Doxazosin Aurovitas
Doxazosin Genoptim
Doxorion
Dozox
Może to Cię zainteresuje
Kobieta odmawia jedzenia słodyczy z powodu hiperinsulinemii
Hiperinsulinemia - przyczyny, objawy i leczenie. Jaka dieta?
Język z czerwonymi plamami
Język geograficzny - przyczyny i objawy. Jakie leczenie?
Widok kominów z fabryk zanieczyszczających powietrze
Zanieczyszczenia powietrza - źródła. Jaki wpływ na zdrowie?
Model mózgu z dłoni
Torbiel szyszynki - objawy i leczenie. Czy może pęknąć?
Odczuwasz niedobór magnezu?
Kliknij tutaj!