Nowy sklep

już ON-LINE

Mobbing w pracy – co to jest. Przykłady i zapobieganie

Mobbing jest poważnym naruszeniem praw pracownika, zapisanym w kodeksie pracy. Każdy, kto doświadczył mobbingu w pracy, może domagać się zadośćuczynienia od pracodawcy, a nawet zgłosić sprawę organom ścigania.
Mobbing w pracy
Źródło: 123RF

Spis treści

Aby jednak skutecznie walczyć o swoje prawa, trzeba dokładnie wiedzieć, co to jest mobbing. Sprawdź też co to jest: Pracoholizm.

Co to jest mobbing

Słowo „mobbing” pochodzi od angielskiego słowa „mob”, które tłumaczone na język polski oznacza (jako rzeczownik) tłum, dzicz, ale też – oblegać, obstępować (czasownik). Mówiąc w skrócie, mobbing to dręczenie podwładnego lub współpracownika w miejscu pracy.

Mobbing może przyjmować niezliczone formy, ograniczone tylko wyobraźnią mobbera. Mobbing w pracy może polegać na poniżaniu podwładnego, ośmieszaniu go, publicznym podważaniu jego kompetencji, gdy jest to niezgodne ze stanem faktycznym, doprowadzanie do ostracyzmu i wyizolowania z zespołu współpracowników.

Przeczytaj też: Utracona wolność - stres w pracy

 

Mobbing -  kodeks pracy

Na zjawisko mobbingu w miejscu pracy nie jest obojętny kodeks pracy. W artykule 94 zapisano:

  • Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.
  • Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.
  • Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.
  • Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.

Reklama

Mobbing a kodeks karny

Ofiara mobbingu może dochodzić swoich praw nie tylko wobec pracodawcy, który nie zabezpieczył jej przed takim działaniem, ale i samego sprawcy – na drodze cywilnej w sądzie. Możliwe jest również wejście na drogę karną. Mobbing można ścigać w sytuacji, gdy ofiara poniosła konkretne, negatywne konsekwencje dla zdrowia. Mobbing może wówczas podchodzić pod takie zapisy kodeksu karnego, jak:

  • Art. 157. § 1. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
  • Art. 207. § 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy (...), podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
  • Art. 212. § 1. Kto pomawia inną osobę (...) o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
  • Art. 216. § 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. 

Sprawdź, co to sąChoroby zawodowe

Reklama

Oceń artykuł

(liczba ocen 15)