Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗
Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗
Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗

Dodatki dla niepełnosprawnych – kto może dostać? Wniosek

Dodatki dla niepełnosprawnych to forma pomocy finansowej od państwa. Na takie wsparcie mogą liczyć osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie. Korzystanie z przewidzianych przez prawo możliwości znacznie ułatwia trudną codzienną egzystencję takich osób.
Mężczyzna na wózku w urzędzie
źródło:123RF
Spis treści

W 1997 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Kartę Osób Niepełnosprawnych. Za osoby niepełnosprawne uznano wszystkich, których sprawność umysłowa, psychiczna i fizyczna okresowo lub trwale utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia codzienne życie, naukę i pracę. 

Osoby te mają problemy z pełnieniem ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi. Przepisy prawa zapewniają niepełnosprawnym prawo do niezależnego, w miarę możliwości samodzielnego i aktywnego życia, bez oznak dyskryminacji.  

Reklama

Dodatki dla niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne mają prawo do otrzymywania różnego rodzaju dodatków do niepełnosprawności. Większość takich osób nie może podjąć pracy zarobkowej z uwagi na stan zdrowia. Problemem jest nie tylko brak możliwości zarobkowania, ale także bardzo często wyższe koszty utrzymania. 

Niepełnosprawni korzystają ze sprzętu rehabilitacyjnego, dodatkowego wsparcia lekarzy i fizjoterapeutów, droższych leków czy systematycznych terapii. Wsparcia potrzebują nie tylko niepełnosprawne dzieci, ale bardzo często także dorośli. Bez pomocy bliskich nie są w stanie samodzielnie funkcjonować, a najbliżsi muszą zrezygnować z pracy i możliwości zarobkowania. 

Do głównych świadczeń dla osób niepełnosprawnych należą:

 • zasiłek pielęgnacyjny, 
 • dodatek pielęgnacyjny,
 • renta socjalna, 
 • dodatek rehabilitacyjny,
 • zasiłek rodzinny,
 • dodatek do świadczenia rodzinnego z tytułu rehabilitacji i kształcenia dziecka,
 • zasiłek opiekuńczy,
 • specjalny zasiłek opiekuńczy.

W zależności od formy pomocy należy złożyć odpowiednie wnioski do zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Reklama

Zasiłek dla niepełnosprawnych 

Jedną z form zasiłku dla osoby niepełnosprawnej jest zasiłek rodzinny. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2020.111 z dnia 2020.01.24) reguluje warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń. Zasiłek rodzinny ma celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie także niepełnosprawnego dziecka. 

Zgodnie z art.4 ust.2 ww. ustawy ten rodzaj zasiłku przysługuje: 

 • rodzicom albo jednemu z rodziców,
 • opiekunowi prawnemu dziecka,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka, 
 • osobie uczącej się.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom niepełnosprawnym do ukończenia 24 roku życia, jeśli kontynuują naukę i posiadają orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności (art.6 ust.1 ww. ustawy). Ta forma pomocy ma przede wszystkim wspierać rodziny w trudnej sytuacji materialnej. Warunkiem przyznania jest kryterium dochodowe. 

W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się wskazanym orzeczeniem o niepełnosprawności zasiłek rodzinny przysługuje, gdy dochód tej rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł. 

Wysokość miesięcznego zasiłku rodzinnego wynosi 95,00 zł na dziecko do 5 roku życia, 124,00 zł na dziecko pomiędzy 5 a 18 rokiem życia i 135,00 zł. pomiędzy 18 a 24 rokiem życia (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna – DzU.2018.1497)

Reklama

Dodatek na dziecko niepełnosprawne 

Do zasiłku rodzinnego przysługują także dodatki dla dziecka niepełnosprawnego na jego kształcenie i rehabilitację (art.8 pkt.5 ww. ustawy). Warunkiem przyznania tego dodatku z tytułu niepełnosprawności jest orzeczenie o niepełnosprawności dziecka do 16 roku życia lub orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności dzieci pomiędzy 16 a 24 rokiem życia. 

Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości 90,00 zł na dziecko do 5 roku życia lub 110,00 zł na dziecko pomiędzy 5 a 24 rokiem życia (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna – DzU.2018.1497) 

Kolejnym przykładem dodatku dla osób niepełnosprawnych jest zasiłek pielęgnacyjny. Przyznawany jest w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z samodzielną egzystencją. Zgodnie z art.16 ww. ustawy, zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku,
 • osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje wysokości 215,84 zł miesięcznie (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna – DzU.2018.1497).

Reklama

Dodatki dla opiekunów osób niepełnosprawnych  

Kolejnym ważnym zasiłkiem dla osoby niepełnosprawnej jest zasiłek dla opiekuna. W tym przypadku obowiązującym aktem prawnym jest Ustawa z 14 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U.20201297 z dnia 2020.07.27). Ustawa określa warunki nabywania, zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. i nie spełniły kryterium dochodowego do przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego. 

Przysługuje on osobom, które zrezygnowały z pracy, aby opiekować się niepełnosprawnym członkiem rodziny. Osoba wymagająca opieki musi posiadać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniami do stałej lub długotrwałej opieki innej osoby. Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 620,00 zł miesięcznie (art. 4 ww. ustawy).

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do tego zasiłku jest przeprowadzane na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna (art.5 ust.1 ww. ustawy). Wniosek powinien być złożony w terminie 4 miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Reklama

Pięćset plus dla niepełnosprawnych 

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz.U.2019.16.22 z dnia 2019.08.27) określiła warunki nabywania, tryb przyznawania oraz zasady wypłacania świadczeń dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, nazywanych świadczeniami uzupełniającymi. 

Ich celem jest dodatkowe wsparcie finansowe dla takich osób. Zakład ubezpieczeń Społecznych rozpatruje wnioski o świadczenie uzupełniające dla osób niesamodzielnych w wysokości 500,00 zł miesięcznie, przyznając 500 plus dla niepełnosprawnych. Łączna kwota świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1 700,00 zł miesięcznie (art.4 ust.1 ww. ustawy) w przypadku pojedynczej osoby.

W celu otrzymania świadczenia uzupełniającego należy złożyć wniosek wraz z jednym z niżej wymienionych dokumentów:

 • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku. 

Wnioski można pobierać ze strony internetowej ZUS lub z jego oddziałów. 

Ustawodawca przewidział także w tym zakresie dodatek dla niepełnosprawnych emerytów. Jeżeli osoba wnioskująca ma prawo do emerytury lub renty zagranicznej powinna także dołączyć dokument potwierdzający to prawo oraz wysokość pobieranego świadczenia. 

Czytaj też:

Czytaj również

Bibliografia

 • 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2020.111 z dnia 2020.01.24),
 • 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna (DzU.2018.1497),
 • 3. Ustawa z 14 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U.20201297 z dnia 2020.07.27),
 • 4. Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz.U.2019.16.22 z dnia 2019.08.27),
 • 5. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Osób Niepełnosprawnych,
 • 6. www.zus.pl
 • 7. www.gov.pl
Jolanta Woźniak
Artykuł napisany przez
Jolanta Woźniak
Absolwentka Prawa na Uniwersytecie Łódzkim. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywała, jako pracownik Działu Penitencjarnego i Organizacyjno-Prawnego w Areszcie Śledczym w Łodzi. Od 2004 roku Zastępca Prezesa i Członek Zarządu w Miejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Od kilku lat copywriterka, głównie w tematyce prawnej, ale i medycznej i parentingowej. Prywatnie miłośniczka dobrego kina.
Pokaż więcej
Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca.
Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami na
temat zdrowia i zdrowego stylu życia,
zapraszamy na nasz portal ponownie!
Więcej z kategorii Prawa pacjenta
Brak ubezpieczenia dziecka a wystąpienie urazu - konsekwencje
Ubezpieczenie dla dziecka
Skierowanie do okulisty – czy jest potrzebne na NFZ?
Kobieta u okulisty
Chorobowe w ciąży – jak obliczyć? Kto i kiedy wypłaca?
Kobieta w ciąży trzyma się za brzuch
Podobne artykuły
Pacjent prosi lekarza o zwolnienie lekarskie
Zwolnienie lekarskie – ile dni może wypisać lekarz rodzinny?
Pielęgniarka pobiera krew pacjentce
Ile ważne jest skierowanie na badanie krwi? Morfologia i inne
Lekarz wystawia skierowanie do specjalisty
Ile ważne jest skierowanie do specjalisty? Różne poradnie
Mężczyzna na zwolnieniu chorobowym
Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe? Ile wynosi za każdy dzień? Przykład i kalkulator
Kobieta u dermatologa
Skierowanie do dermatologa: czy jest potrzebne? Ile ważne?

Reklama


1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!