Zakaz palenia na balkonach? ⛔ Ministerstwo Zdrowia odpowiada. Sprawdź❗
Zakaz palenia na balkonach? ⛔ Ministerstwo Zdrowia odpowiada. Sprawdź❗
Zakaz palenia na balkonach? ⛔ Ministerstwo Zdrowia odpowiada. Sprawdź❗

Skarga na lekarza – wzór. Jak napisać treść i gdzie złożyć?

Skarga na lekarza dotyczy naruszenia praw pacjenta. Osoby chore niezadowolone z usług służby zdrowia lub pracy personelu medycznego mają prawo do wyrażania swojego niezadowolenia. W tym celu przyznano możliwość składania skarg, także na pracę lekarza.
Pacjent krzyczy na lekarza
źródło:123RF
Spis treści

Stronami postępowania w sporach, których przedmiotem jest treść skargi na lekarza są pokrzywdzony pacjent i lekarz, którego skarga dotyczy. 

W ostatnich latach pacjenci częściej korzystają z tej formy sprzeciwu, dbając jednocześnie o swoje dobro i jak najwyższy poziom usług medycznych. Każda taka sytuacja musi być jednak przemyślana i poparta stanem faktycznym, który uprawdopodabnia zasadność skargi.

Reklama

Skarga na lekarza

Przepisy prawa, które regulują problematykę odpowiedzialności zawodowej lekarzy znajdują się w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2020.849 z dnia 2020.05.13). W art.1 tej ustawy wymieniono sprawy, będące przedmiotem regulacji prawnej z zakresu ochrony praw każdego pacjenta i trybu postępowania w sytuacji naruszania tych praw. 

Ustawa przede wszystkim określa:

 • prawa pacjenta,
 • zasady udostępniania dokumentacji medycznej,
 • obowiązki podmiotów udzielających świadczenia zdrowotne, związane z prawami pacjentami,
 • tryb powoływania, odwoływania i kompetencje Rzecznika Praw Pacjenta,
 • postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjenta,
 • zasady oraz tryb ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych.

Prawa pacjenta chroni także Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., która zapewnia poszanowanie godności, korzystanie ze świadczeń zdrowotnych i wiele innych praw obywateli, w tym także pacjentów. W sytuacjach naruszania jakiegokolwiek uprawnienia pacjenta istnieje możliwość zaskarżenia do odpowiednich organów nie tylko pracy samego lekarza, a także szpitala czy przychodni. 

Każdy pacjent ma także prawo złożenia skargi do Izby Lekarskiej. Jest to organ samorządu lekarzy, który zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U.2019.965 z 2019.05.22) podejmuje następujące działania:

 • sprawuje pieczę nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza,
 • ustanawia zasady etyki lekarskiej,
 • dba o przestrzeganie takich zasad,
 • prowadzi postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy,
 • zawiesza i pozbawiaprawa wykonywania zawodu,
 • wydaje decyzje w sprawie ograniczenia prawa wykonywania zawodu lekarza.

Reklama

Skarga na lekarza – wzór

Skarga na lekarza do Izby Lekarskiej może być złożona w sytuacji naruszenia praw pacjenta, które szczegółowo wymienia Ustawa o prawach pacjenta z 2008 r. Ten rodzaj skargi każdy świadczeniobiorca usług medycznych ma prawo złożyć wtedy, gdy doszło do złamania lub braku poszanowania takich praw. Przyczyną skargi nie może być osobiste zachowanie lekarza, takie jak małomówność, brak uśmiechu czy tylko służbowy kontakt z pacjentem. 

Wielu chorych oczekuje od lekarzy dużej empatii w trakcie badań czy pobytów w szpitalu. Takie zarzuty nie mogą być jednak przedmiotem skargi na lekarza rodzinnego czy jakiegokolwiek innego pracownika służby zdrowia. 

Prawa pacjenta, które muszą być bezwzględnie przestrzegane to (zgodnie z zapisami Ustawy o prawach pacjenta z 2008 r.):

 • prawo do świadczeń zdrowotnych, odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej (art.6 ust.1,2),
 • żądanie opinii innych lekarzy lub konsylium lekarskiego (art.6 ust.3),
 • prawo do świadczeń zdrowotnych, udzielanych z należytą starannością (art.8),
 • prawo do informacji o swoim stanie zdrowia (art.9),
 • prawo do pełnej informacji o prawach pacjenta(art.11),
 • prawo do zachowania w tajemnicy przez lekarza wszelkich informacji o stanie zdrowia pacjenta (art.13),
 • prawo do poszanowania godności i intymności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych (art.20),
 • prawo do leczenia bólu (art.20a).  

Jak napisać skargę na lekarza?

Naruszenie którejkolwiek z wyżej wymienionych zasad postępowania lekarza stwarza podstawy do złożenia skargi. Jak napisać skargę na lekarza? 

Pismo pacjenta powinno zawierać:

 • dokładne oznaczenie instytucji, do której jest skierowanaskarga (na przykład przełożony lekarza, NFZ lub Rzecznik Praw Pacjenta),
 • data sporządzania skargi,
 • dokładne dane skarżącego – imię, nazwisko, adres, nr telefonu,
 • dane lekarza, którego skarga dotyczy,
 • dokładny opis zdarzenia, będącego przedmiotem skargi, z którego treści powinno jasno wynikać, kiedy doszło do tego zdarzenia, jakie były okoliczności, na czym konkretnie polegało naruszenie prawa pacjenta.

W przypadku składania skargi w imieniu innej osoby konieczne jest dołączenie pisemnego pełnomocnictwa pacjenta, będącego podmiotem naruszenia prawa. Co do zasady tego typu zgłoszenia składane są w formie pisemnej. Warto potwierdzić na kopii przyjęcie pisma przez właściwą instytucję.

Reklama

Gdzie złożyć skargę na lekarza?

Przepisy prawa stwarzają kilka możliwości złożenia skargi na lekarza. Gdzie napisać skargę na lekarza? Chorzy często nie wiedzą, która instytucja ma uprawnienia do rozpoznawania spornych spraw medycznych w relacji pacjent-lekarz. 

Pisma potwierdzające naruszenia praw pacjenta przez konkretnego lekarza mogą być kierowane do:

 • dyrektora szpitala, w których pracuje lekarz,
 • kierownika poradni, w której doszło do naruszenia prawa pacjenta przez konkretnego lekarza,
 • Rzecznika Praw Pacjenta, który jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów,
 • rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej, który wykonuje czynności sprawdzające i prowadzi postępowania wyjaśniające w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy. To on podejmuje decyzję czy konkretna sprawa powinna trafić do komisji etyki lekarskiej (skarga za naruszenia zasad etyki lekarskiej i przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza), 
 • Narodowego Funduszu Zdrowia, który kieruje skargę do odpowiednich instytucji, gdyż sam nie jest organem uprawnionym do oceny medycznych decyzji lekarzy, podejmowanych w procesie leczenia.

Każdą skargę może złożyć w danej instytucji bezpośrednio, za pośrednictwem poczty, faksu czy poczty elektronicznej. W przypadku skarg składanych do Narodowego Funduszu Zdrowia wszystkie skargi mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy e-PUAP. 

Reklama

Skarga na lekarza – konsekwencje 

Przepisy Ustawy o izbach lekarskich z 2008 r. wskazują, jakie konsekwencje dla lekarza powoduje złożenie skargi na wykonywane przez niego czynności medycznych. Rozpatrywaniem tego typu skarg zajmują się Okręgowe Sądy Lekarskie, które rozpatrują sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy. W sprawach nieuregulowanych w Ustawie o izbach lekarskich stosowane są w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy przepisy Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego (art. 112 ww. ustawy). 

Sąd lekarski posiada uprawnienie do orzeczenia na skutek postępowania wyjaśniającego wobec lekarza:

 • upomnienia, 
 • nagany,
 • kary pieniężnej,
 • zakazu pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach służby zdrowia na okres 5 lat,
 • ograniczenie w zakresie wykonywania danych czynności lekarskich do 2 lat,
 • zawieszenie prawa do wykonywania zawodu lekarza na czas do 5 lat,
 • pozbawienie prawa do wykonywania zawodu.

Okręgowy Sąd Lekarski ma także prawo do natychmiastowego tymczasowego zawieszenia prawa wykonywania zawodu w stosunku do konkretnego lekarza, gdy zebrane dowody wskazują na ciężkie przewinienie medyczne, a dalsze wykonywanie zawodu, bez wyników postępowania wyjaśniającego, zagrażałoby bezpieczeństwu pacjentów. 

Czytaj również

Bibliografia

 • 1. Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U.2019.965 z 2019.05.22),
 • 2. Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2020.849 z dnia 2020.05.13),
 • 3. Kodeks Etyki Lekarskiej,
 • 4. Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2020.849 z dnia 2020.05.13),
 • 5. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.,
 • 6. www.nfz.gov.pl
 • 7. Naczelna Izba Lekarska.
Jolanta Woźniak
Artykuł napisany przez
Jolanta Woźniak
Absolwentka Prawa na Uniwersytecie Łódzkim. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywała, jako pracownik Działu Penitencjarnego i Organizacyjno-Prawnego w Areszcie Śledczym w Łodzi. Od 2004 roku Zastępca Prezesa i Członek Zarządu w Miejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Od kilku lat copywriterka, głównie w tematyce prawnej, ale i medycznej i parentingowej. Prywatnie miłośniczka dobrego kina.
Pokaż więcej
Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca.
Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami na
temat zdrowia i zdrowego stylu życia,
zapraszamy na nasz portal ponownie!
Więcej z kategorii Prawa pacjenta
Brak ubezpieczenia dziecka a wystąpienie urazu - konsekwencje
Ubezpieczenie dla dziecka
Zasiłek opiekuńczy na osobę starszą: ile wynosi? Dokumenty
Kobieta opiekuje się starszą kobietą
Skierowanie do okulisty – czy jest potrzebne na NFZ?
Kobieta u okulisty
Podobne artykuły
Pielęgniarka pobiera krew pacjentce
Ile ważne jest skierowanie na badanie krwi? Morfologia i inne
Mężczyzna na wózku
Grupa inwalidzka: przywileje. Ile wynosi i jak ją otrzymać?
Mężczyzna na zwolnieniu chorobowym
Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe? Ile wynosi za każdy dzień? Przykład i kalkulator
Pacjent prosi lekarza o zwolnienie lekarskie
Zwolnienie lekarskie – ile dni może wypisać lekarz rodzinny?
Lekarz wystawia skierowanie do specjalisty
Ile ważne jest skierowanie do specjalisty? Różne poradnie

Reklama


Co oznacza pulsowanie w uchu?
Sprawdź!