ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗

Ile ważne jest skierowanie: na badania i do specjalisty. Czy zawsze jest potrzebne?

Ile ważne jest skierowanie i czy zawsze jest konieczne? Te pytania bardzo często zadają sobie pacjenci. Każdy chory korzysta nie tylko ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, ale także z porad i konsultacji wielu specjalistów. Znajomość tych zagadnień znacznie ułatwia skuteczne korzystanie z dostępnych badań lekarskich.
Lekarz wypisuje skierowanie
źródło:123RF
W skrócie
 • Aby skorzystać z badań diagnostycznych lub specjalistycznej opieki zdrowotnej, pacjent powinien dostarczyć skierowanie. Taki dokument musi odpowiadać określonym wymogom.
 • W Polsce istnieje dokument regulujący zasady działania skierowań do lekarza. To Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 • Ile ważne jest skierowanie do specjalisty i na badania? By uzyskać tę odpowiedź, należy szczegółowo przeanalizować wszystkie zasady wystawiania tego typu dokumentów.
SPRAWDŹ TEŻ: Ile ważne jest skierowanie do specjalisty? Różne poradnie
Spis treści

Pacjent jest zobowiązany dostarczyć do placówki medycznej ważne skierowanie, aby skorzystać z badań diagnostycznych lub specjalistycznej opieki zdrowotnej. Taki dokument musi odpowiadać określonym przez przepisy prawa wymogom. Dopiero wtedy taki dokument daje podstawy do skorzystania z usług medycznych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Reklama

Ile jest ważne skierowanie?

Odpowiedź na pytanie, ile ważne jest skierowanie do specjalisty i na badania jest możliwa po szczegółowej analizie wszystkich zasad wystawiania tego typu dokumentów. Warto zatem zrozumieć ogólne kryteria świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce. Podstawowym aktem prawnym w tym zakresie jest Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2019.1373 z dnia 2019.07.24). 

Ustawa ta przede wszystkim określa, zgodnie z art.1:

 • warunki udzielania i zakres świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • zasady i tryb finansowania tych świadczeń,
 • zasady i tryb kwalifikowania świadczeń opieki zdrowotnej jako świadczeń gwarantowanych.

Prawo do korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej w ramach finansowania ze środków publicznych mają wszystkie osoby objęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym (art.2 ust.1 ww. ustawy). Ustawodawca stworzył także taką możliwość nie tylko osobom, objętym ubezpieczeniem obowiązkowym, ale także tym objętym ubezpieczeniem dobrowolnym, po podpisaniu odpowiedniej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. W praktyce oznacza to, iż pacjenci „z umowy” mogą także korzystać ze skierowań na badania lekarskie i specjalistyczne konsultacje medyczne. Skierowania nie są wymagane do wszystkich lekarzy, a zgodnie z art.57 ust.2 wspomnianej ustawy nie jest to warunek konieczny do:

 • ginekologa i położnika,
 • dentysty,
 • wenerologa,
 • onkologa,
 • psychiatry,
 • świadczeń psychologicznych, psychoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci i młodzieży.

Skierowanie nie jest również wymagane do świadczeń dla osób chorych na gruźlicę i zakażonych wirusem HIV (art.57 ust.2 pkt. 8 i 9 ww. ustawy). Stany nagłego zagrożenia życia i zdrowia także nie wymagają skierowania (art.60 ww. ustawy).

Reklama

Jak długo ważne jest skierowanie? 

Ważność skierowania na badania obowiązuje, dopóki istnieją przesłanki, które wyraźnie wskazują na potrzebę konkretnych badań diagnostycznych lub terapeutycznych. Warto jednak pamiętać, iż wszystkie badania realizowane bez skierowania nie podlegają finansowaniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a zatem mogą obciążać pacjenta. 

Zazwyczaj skierowania zachowują swoją ważność do czasu ich realizacji. Ustalenie terminu przyjęcia do szpitala czy terminu specjalistycznego badania zachowuje moc obowiązującą tego dokumentu do momentu jego realizacji. Każdy pacjent jest tak długo objęty opieką, jak długo stan jego zdrowia wskazuje na potrzebę podejmowania działań medycznych. Prawo przewiduje jednak wyjątki od bezterminowości skierowań na badania (szczegółowo opisane na www.nfz.gov.pl).

Należą do nich:

 •  skierowania na leczenie uzdrowiskowe, które podlegają weryfikacji co 18 miesięcy, licząc do daty ich wystawienia,
 •  skierowania na komplet zabiegów rehabilitacyjnych, które muszą być zarejestrowane w ciągu 30 dni od ich wystawienia,
 • skierowania do szpitalu psychiatrycznego, wymagającego zarejestrowania w ciągu 14 dni od dnia wystawienia.

Pacjent ma jeden obowiązek, o którym nie może zapomnieć. Dotyczy on terminu dostarczenia takiego dokumentu do placówki, która realizuje konkretne porady czy badania. W przypadku świadczeń opieki zdrowotnej, udzielanych na podstawie skierowań, pacjent jest zobowiązany dostarczyć do instytucji medycznej swoje indywidualne skierowanie w ciągu 14 dni od wpisania na listę oczekujących (art.20 ust.2a pkt.1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Przepisy zezwalają na wydanie skierowania w wersji papierowej i elektronicznej, dlatego też istnieją dwie możliwości dostarczenie tego zaświadczenia:

 • w formie papierowej (oryginał skierowania) bezpośrednio do placówki medycznej, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących,
 • w formie elektronicznej, czyli klucza dostępu do skierowania.

Każdy pacjent oczekujący może zapisać się do konkretnej placówki medycznej zgodnie ze wskazaniami na skierowaniu, ale w przypadku niedostarczenia tego dokumentu w terminie 14 dniowym zostaje skreślony z listy oczekujących, a zatem warto o tym pamiętać. 

Reklama

Ile jest ważne skierowanie do specjalisty?

Art. 57 ust.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wyraźnie podkreśla, iż ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych mogą być udzielane tylko na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Ten dokument jest tak długo ważny, dopóki występują przesłanki zdrowotne potwierdzające potrzebę leczenia. 

Jakiekolwiek braki formalne w treści skierowania są podstawą odmowy przyjęcia lub nie wpisania pacjenta na listę osób oczekujących. Tak jak każde inne skierowanie, także to do specjalisty należy dostarczyć w ciągu 14 dni od dokonania wpisu na listę. Zgodnie z przepisami, zawartymi we wspomnianej już ustawie o świadczeniach zdrowotnych obowiązują ściśle określone zasady postępowania:

 •  termin 14 dniowy jest liczony zgodnie z przepisami, obowiązującymi w ramach postępowania cywilnego, tj. do terminu nie jest wliczany dzień dokonania wpisu na listę oczekujących (art.20 ust.2aa ww. ustawy),
 • nieprzybycie na umówiona wizytę oznacza skreślenie z listy oczekujących i zwrot skierowania (art.20 ust.2b ww. ustawy),
 • pacjent nie zostaje skreślony, jeśli uprawdopodobni, iż niezgłoszenie na wizytę nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych, tak zwanej siły wyższej (art. 20 ust.10e),
 • wniosek o przywrócenie wpisu na listę oczekujących należy złożyć w terminie do 7 dni od dnia ustania przyczyny niezgłoszenia (art.20 ust.10f ww. ustawy).

Wiedza na temat, ile jest ważne jest skierowanie do poradni specjalistycznej pozwoli uniknąć problemów z jego rejestracją.

Reklama

Ile jest ważne skierowanie do szpitala?

Dokument kierujący chorego do szpitala wydawany jest w dwóch przypadkach – badań diagnostycznych lub konieczności leczenia w warunkach szpitalnych. Jak długo jest ważne skierowanie do szpitala? Zachowuje ono swoja ważność do czasu ustalenia terminu przyjęcia na konkretny oddział szpitalny. Wyjątek stanowią skierowania do szpitala psychiatrycznego. W tych przypadkach czas ich obowiązywania upływa po okresie 14 dni. Każdy pacjent może być jednak odesłany przez rejestrację z uwagi na niekompletność takiego dokumentu. Należy wtedy niezwłocznie poprosić lekarza kierującego o uzupełnienie danych lub uzyskać nowe skierowanie. Jednak po upływie 14 dni od daty wystawienia chory nie może już ubiegać się o przyjęcie do konkretnej placówki.  

Lekarz może podjąć decyzje o konieczności aktualizacji skierowania, jeżeli zostanie przedłożone do realizacji po zbyt długim czasie od daty jego wydania. Ta ocena należy tylko i wyłącznie do lekarza. Bardzo często stan zdrowia pacjenta wymaga aktualizacji i zweryfikowania pierwotnej przyczyny kierowania na konkretne badania czy leczenie w ramach oddziału szpitalnego.

W sytuacji konieczności leczenia w szpitalu także obowiązuje 14 dniowy termin do dostarczenie skierowania do szpitala od momentu, w którym pacjent został wpisany na listę oczekujących.

Reklama

Ile jest ważne skierowanie na badanie krwi? 

Badanie krwi to podstawowe badanie diagnostyczne, którego przeprowadzenie zleca lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ). Narodowy Fundusz Zdrowia stosuje w zakresie tematyki, ile jest ważne skierowanie na morfologię ogólne zasady ważności tych dokumentów. Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia można znaleźć wykładnię, iż tego typu skierowania, jak każde inne, ważne są tak długo, jak istnieją przesłanki potwierdzające potrzebę przeprowadzenia tego typu badań. 

Pacjenci często skarżą się, iż ta niejasność i nieprecyzyjność sformułowań w praktyce oznacza konieczność przeprowadzania tego typu badań możliwie jak najprędzej od daty wystawienia skierowania. Takie działania mają sens, gdyż badanie laboratoryjne krwi ma pokazywać stan chorego w danym konkretnym momencie. Lekarze podkreślają, iż te skierowania nie mogą być bezterminowe. Bardzo często laboratoria diagnostycznego nie honorują tych wydanych po upływie 30 dni od dnia wystawienia. 

Reklama

Ile jest ważne skierowanie na badania?

Podsumowując zagadnienie i odpowiedzi na pytanie, ile jest ważne skierowanie do poradni, należy stwierdzić, iż termin ważności nie ma w tym przypadku ściśle określonych ram. Niezależnie czy będzie to skierowanie do dermatologa, ortopedy, kardiologa, okulisty czy laryngologa obowiązuje ono tak długo, dopóki utrzymuje się problem zdrowotny, będący podstawą jego wystawienia. 

Zatem dokument ten jest ważny tak długo, jak długo lekarz prowadzący danego pacjenta widzi potrzebę wyznaczania terminów kolejnych konsultacji. Wyjątkiem są wspomniane wcześniej skierowania do szpitali psychiatrycznych, ale to nie jedyne odstępstwo. 

Skrócenie czasu obowiązywania skierowań dotyczy także dwóch dodatkowych przypadków:

 •  leczenia w poradniach w ramach pobytu w uzdrowisku – skierowanie wtedy ważne jest tylko przez okres 18 miesięcy od daty wystawienia,
 • leczenia w poradniach w ramach zabiegów fizjoterapeutycznych – czas rejestracji takiego skierowania to 30 dni od daty wystawienia.

Ważne: obowiązek dostarczenia skierowania w terminie 14 dni od zarejestrowania można spełnić osobiście lub za pośrednictwem poczty.  

Czytaj również

Bibliografia

 • Ustawy z dnia 24 lipca 2019 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • www.nfz.gov.pl
 • www.gov.pl
 • Kauf S., Tłuczak A., Jakość usług na rynku medycznym w opinii opolan - wyniki badań, Studia i Materialy Polskiego Stowarzyszenia Zarzadzania Wiedza / Studies & Proceedings Polish Association for Knowledge Management . 2011, Issue 50, p 132-142.
 • Kautsch M., Cele systemu ochrony zdrowia a efektywność w ochronie zdrowia w Polsce, Problemy Zarządzania 2011, 3/2011 (33), 62-78.
Jolanta Woźniak
Artykuł napisany przez
Jolanta Woźniak
Absolwentka Prawa na Uniwersytecie Łódzkim. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywała, jako pracownik Działu Penitencjarnego i Organizacyjno-Prawnego w Areszcie Śledczym w Łodzi. Od 2004 roku Zastępca Prezesa i Członek Zarządu w Miejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Od kilku lat copywriterka, głównie w tematyce prawnej, ale i medycznej i parentingowej. Prywatnie miłośniczka dobrego kina.
Pokaż więcej
Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca.
Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami na
temat zdrowia i zdrowego stylu życia,
zapraszamy na nasz portal ponownie!
Więcej z kategorii Prawa pacjenta
Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe? Ile wynosi za każdy dzień? Przykład i kalkulator
Mężczyzna na zwolnieniu chorobowym
Skierowanie do okulisty – czy jest potrzebne na NFZ?
Kobieta u okulisty
Chorobowe w ciąży – jak obliczyć? Kto i kiedy wypłaca?
Kobieta w ciąży trzyma się za brzuch
Podobne artykuły
Pielęgniarka pobiera krew pacjentce
Ile ważne jest skierowanie na badanie krwi? Morfologia i inne
Kobieta u dermatologa
Skierowanie do dermatologa: czy jest potrzebne? Ile ważne?
Pacjent prosi lekarza o zwolnienie lekarskie
Zwolnienie lekarskie – ile dni może wypisać lekarz rodzinny?
Ubezpieczenie dla dziecka
Brak ubezpieczenia dziecka a wystąpienie urazu - konsekwencje
Lekarz wystawia skierowanie do specjalisty
Ile ważne jest skierowanie do specjalisty? Różne poradnie

Reklama


1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!