Działanie

Inhibitor agregacji płytek krwi. Klopidogrel selektywnie hamuje wiązanie się ADP z jego receptorem płytkowym oraz dalszą aktywację kompleksu GP IIb/IIIa, w której pośredniczy ADP, hamując tym samym agregację płytek. Hamuje również agregację płytek indukowaną przez innych agonistów, blokując zwiększenie aktywacji płytek przez uwolniony ADP. Klopidogrel działa przez nieodwracalną modyfikację płytkowego receptora ADP. Powtarzane dawki 75 mg/dobę powodują od pierwszego dnia znaczne hamowanie agregacji płytek indukowanej przez ADP, które stopniowo narasta i osiąga stan równowagi między dniem 3. a dniem 7. W stanie równowagi, po dawce 75 mg/dobę, czynność płytek jest zahamowana średnio w 40-60%. Agregacja płytek i czas krwawienia stopniowo powracają do wartości wyjściowych, zazwyczaj w ciągu 5 dni po odstawieniu preparatu. Po powtarzanych dawkach doustnych 75 mg/dobę, klopidogrel jest szybko wchłaniany. Preparat wchłania się co najmniej w 50%. Jest w znacznym stopniu metabolizowany w wątrobie i jego główny nieaktywny metabolit jest pochodną kwasu karboksylowego, który stanowi około 85% związku krążącego w osoczu. Maksymalne stężenia we krwi tego metabolitu występują po około 1 h od przyjęcia preparatu. Klopidogrel jest prolekiem. Aktywny metabolit - pochodna tiolowa, powstaje przez utlenienie klopidogrelu do 2-oksoklopidogrelu i następnie jego hydrolizę. Etap utleniania jest regulowany przede wszystkim przez izoenzymy 2B6 i 3A4 cytochromu P-450 oraz w mniejszym stopniu przez 1A1, 1A2 i 2C19. Aktywny metabolit tiolowy, wiąże się szybko i nieodwracalnie z receptorami płytek, hamując tym samym agregację płytek. Klopidogrel i główny krążący metabolit wiążą się z białkami osocza odpowiednio w 98% i 94%. Około 50% leku jest wydalane z moczem, a około 46% z kałem w okresie 120 h od podania. T0,5 głównego krążącego metabolitu wynosi 8 h.
PharmaIndex

Wskazania

Zapobieganie przypadkom zakrzepów miażdżycowych: u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego (od kilku dni do mniej niż 35 dni), z udarem niedokrwiennym (od 7 dni do mniej niż 6 miesięcy) oraz rozpoznaną chorobą tętnic obwodowych; u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia odcinka ST (niestabilna dławica piersiowa lub zawał mięśnia sercowego bez załamka Q) w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym; u pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST, w skojarzeniu z ASA, u pacjentów leczonych zachowawczo kwalifikujących się do leczenia trombolitycznego.
PharmaIndex

Przeciwskazania

Nadwrażliwość na klopidogrel lub którykolwiek składnik preparatu. Ciężkie zaburzenie czynności wątroby. Czynne krwawienia, takie jak w przypadku wrzodu trawiennego lub krwawienie wewnątrzczaszkowe. Karmienie piersią.
PharmaIndex

Srodki ostrożności

Podobnie jak w przypadku stosowania innych leków przeciwagregacyjnych, należy zachować ostrożność, stosując klopidogrel u pacjentów, którzy mogą być obciążeni ryzykiem wystąpienia większego krwawienia z powodu urazu, zabiegu chirurgicznego lub innych stanów patologicznych oraz u pacjentów otrzymujących kwas acetylosalicylowy, NLPZ, heparynę, inhibitory glikoprotein IIb/IIIa lub leki trombolityczne. Nie jest zalecane jednoczesne stosowanie klopidogrelu i warfaryny. Lek powinien być ostrożnie stosowany u pacjentów ze zmianami chorobowymi mogącymi prowadzić do krwawień (zwłaszcza żołądkowo-jelitowych i wewnątrzgałkowych). Z uwagi na brak danych, stosowanie klopidogrelu nie jest zalecane w ostrym udarze niedokrwiennym (do 7 dnia). Należy zachować ostrożność, stosując klopidogrel u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek oraz u pacjentów z umiarkowanie nasilonymi zaburzeniami wątroby. Preparat nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Bezpieczeństwo i skuteczność u osób poniżej 18 lat nie zostały określone.
PharmaIndex

Ciąża i laktacja

Z uwagi na brak danych, nie zaleca się stosowania leku u kobiet w ciąży. Nie wiadomo, czy lek przenika do mleka kobiecego; lek jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią.
PharmaIndex

Działania niepożądane

Krwawienia: najczęściej plamica/siniaki/krwiak, krwawienie z nosa, krwawienia z przewodu pokarmowego; rzadziej krwiaki, hematuria i krwawienie w oku (głównie spojówkowe), krwawienie wewnątrzczaszkowe. Zaburzenia hematologiczne: bardzo rzadko neutropenia, niedokrwistość aplastyczna, trombocytopenia. Ponadto: często - niestrawność, bóle brzucha, biegunka; niezbyt często - ból i zawroty głowy, parestezje, nudności, zapalenie żołądka, wzdęcie z oddawaniem wiatrów, zaparcia, wymioty, owrzodzenie żołądka lub dwunastnicy, wydłużenie czasu krwawienia, zmniejszenie liczby płytek, leukopenia, zmniejszenie liczby neutrofili i eozynofilia, wysypka skórna i świąd; rzadko - zawroty głowy pochodzenia błędnikowego. Po wprowadzeniu klopidogrelu do obrotu najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym było krwawienie. Zgłoszono kilka przypadków krwawień z zejściem śmiertelnym (zwłaszcza z powodu krwotoków wewnątrzczaszkowych, żołądkowo-jelitowych i do przestrzeni pozaotrzewnowej); zgłaszano również ciężkie przypadki krwawień w skórze (plamica), krwawień mięśniowo-szkieletowych (krwawienia do stawu, krwiak), krwawień w oku (dospojówkowe, wewnątrzgałkowe, do siatkówki), krwawień z nosa, krwawień w układzie oddechowym (krwioplucie, krwotok płucny), hematurii i krwotoku z ran operacyjnych; zgłaszano przypadki ciężkich krwotoków u pacjentów przyjmujących klopidogrel jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym lub klopidogrel z kwasem acetylosalicylowym i heparyną. Dodatkowo do danych z badań klinicznych, zgłoszono spontanicznie następujące działania niepożądane: bardzo rzadko - zakrzepowa plamica małopłytkowa, ciężka trombocytopenia, granulocytopenia, agranulocytoza, niedokrwistość aplastyczna/pancytopenia; reakcje rzekomoanafilaktyczne, choroba posurowicza; zaburzenia smaku; zapalenie naczyń, niedociśnienie; skurcz oskrzeli, śródmiąższowe zapalenie płuc; zapalenie jelita grubego (w tym wrzodziejące oraz limfocytowe zapalenie jelita grubego), zapalenie trzustki, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej; zapalenie wątroby, ostra niewydolność wątroby; obrzęk naczynioruchowy, pęcherzowe zapalenie skóry (rumień wielopostaciowy, zespół Stevens-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielenie naskórka), wysypka rumieniowa, pokrzywka, wyprysk i liszaj płaski; bóle stawów, zapalenie stawów, bóle mięśniowe; kłębuszkowe zapalenie nerek; gorączka; stany splątania, omamy; nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi.
PharmaIndex

Interakcje

Jednoczesne stosowanie klopidogrelu i warfaryny nie jest zalecane, ze względu na zwiększenie intensywności krwawień. Należy zachować ostrożność, stosując klopidogrel u pacjentów, którzy mogą być obciążeni ryzykiem wystąpienia większego krwawienia z powodu urazu, zabiegu chirurgicznego lub innych stanów patologicznych i którzy otrzymują jednocześnie inhibitory glikoprotein IIb/IIIa. Kwas acetylosalicylowy nie modyfikuje hamowania agregacji płytek krwi indukowanego przez ADP, którego mediatorem jest klopidogrel, natomiast klopidogrel nasilał wpływ kwasu acetylosalicylowego na agregację płytek indukowaną przez kolagen. Tym niemniej jednoczesne stosowanie 500 mg kwasu acetylosalicylowego 2 razy na dobę w ciągu 1 dnia nie przedłuża znacząco czasu krwawienia indukowanego przyjmowaniem klopidogrelu. Możliwa jest interakcja farmakodynamiczna pomiędzy klopidogrelem a kwasem acetylosalicylowym, prowadząca do zwiększenia ryzyka krwawienia, dlatego jednoczesne stosowanie tych leków wymaga zachowania ostrożności. W badaniach klinicznych stosowanie klopidogrelu nie wymagało modyfikowania dawki heparyny, ani nie zmieniało wpływu heparyny na krzepnięcie krwi. Jednoczesne podawanie heparyny nie wpływa na hamowanie agregacji płytek indukowane przez klopidogrel. Farmakodynamiczna interakcja pomiędzy klopidogrelem a heparyną jest możliwa i może prowadzić do zwiększenia ryzyka krwawienia, dlatego należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania tych preparatów. Bezpieczeństwo jednoczesnego podawania klopidogrelu, leków trombolitycznych swoistych lub nieswoistych dla fibryny oraz heparyn oceniano u pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego. Częstość występowania klinicznie znaczącego krwawienia była podobna, jak obserwowana przy jednoczesnym podawaniu leków trombolitycznych i heparyny z kwasem acetylosalicylowym. W badaniu klinicznym jednoczesne podawanie klopidogrelu i naproksenu zwiększało utratę krwi utajonej z przewodu pokarmowego; nie jest obecnie potwierdzone, czy istnieje zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego podczas stosowania wszystkich NLPZ i dlatego należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania NLPZ, w tym inhibitorów COX-2, i klopidogrelu. Metabolit klopidogrelu może hamować aktywność izoenzymu CYP2C9 cytochromu P-450, co może prowadzić do zwiększenia stężenia we krwi leków takich jak fenytoina, tolbutamid i NLPZ, które są metabolizowane przez cytochrom P-450 2C9; dane z badania CAPRIE wskazują, że fenytoina i tolbutamid mogą być bezpiecznie podawane jednocześnie z klopidogrelem.
PharmaIndex

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i osoby w podeszłym wieku: 75 mg raz na dobę niezależnie od posiłków. U pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia odcinka ST (niestabilna dławica piersiowa lub zawał mięśnia sercowego bez załamka Q): leczenie klopidogrelem należy rozpocząć od pojedynczej dawki nasycającej 300 mg i następnie kontynuować dawką 75 mg raz na dobę (w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym w dawce 75-325 mg na dobę). Ponieważ większe dawki kwasu acetylosalicylowego były związane z większym ryzykiem krwawienia, zaleca się, aby dawka kwasu acetylosalicylowego nie była większa niż 100 mg/dobę. Optymalny okres leczenia nie został wyraźnie ustalony. Dane z badań klinicznych potwierdzają stosowanie do 12 miesięcy, a maksymalne działanie obserwowano po 3 miesiącach. U pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST: leczenie klopidogrelem należy rozpocząć od dawki nasycającej, a następnie podawać dawkę 75 mg raz na dobę w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym i lekami trombolitycznymi lub bez leków trombolitycznych. U pacjentów powyżej 75 rż. leczenie klopidogrelem należy rozpocząć bez podawania dawki nasycającej. Leczenie skojarzone należy rozpocząć jak najszybciej po wystąpieniu objawów i kontynuować przez co najmniej 4 tyg. Nie badano korzyści z jednoczesnego stosowania klopidogrelu i kwasu acetylosalicylowego w okresie powyżej 4 tyg. w tym modelu leczenia.
PharmaIndex

Uwagi

Pacjentów należy dokładnie obserwować pod kątem wystąpienia jakichkolwiek objawów krwawienia, włącznie z krwawieniem utajonym, zwłaszcza podczas pierwszych tygodni leczenia lub po inwazyjnych zabiegach kardiologicznych lub po innych zabiegach chirurgicznych. Należy niezwłocznie rozważyć wykonanie morfologii krwi i (lub) innych odpowiednich wskaźników laboratoryjnych w przypadku objawów klinicznych sugerujących wystąpienie krwawienia podczas leczenia. Jeżeli pacjent ma być poddany planowemu zabiegowi chirurgicznemu, a działanie przeciwagregacyjne nie jest konieczne, leczenie klopidogrelem należy przerwać 7 dni przed zabiegiem.
PharmaIndex

Klasa terapeutyczna

antiagregativum
PharmaIndex

Masz pytania? Podyskutuj na forum

Komentarze [0]

Zaloguj się, by dodać komentarz lub komentuj anonimowo:
Twój nick:

Zobacz także

Porównaj ceny leków,
znajdź tańsze zamienniki.

Wirtualny diagnosta

Sprawdź, co Ci dolega
z naszym wirtualnym diagnostą

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?

Polecane

Anatomia człowieka

Odkryj tajemnice
ludzkiego ciała

© Pharma Partner 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone

X

Logowanie:

login:

hasło: