Cetrotide

Spis treści

Cetrotide - Skład

1 fiolka zawiera 0,25 mg cetroreliksu (w postaci octanu).

Cetrotide - Działanie

Antagonista hormonu uwalniającego hormon luteinizujący (LHRH). Wiążąc się z receptorami błonowymi komórek przysadki mózgowej cetroreliks konkuruje z endogennymi LHRH. Zależnie od zastosowanej dawki hamuje wydzielanie LH i FSH przez przysadkę mózgową. Początek hamowania występuje natychmiast i utrzymuje się podczas kontynuowania terapii, bez początkowego efektu stymulacji. Cetroreliks opóźnia wyrzut LH, a w konsekwencji owulację. U pacjentek poddanych stymulacji jajników czas działania leku jest zależny od dawki. Powtarzane iniekcje w dawce 0,25 mg co 24 h będą podtrzymywały działanie leku. Efekt działania cetroreliksu jako antagonisty LHRH jest w pełni odwracalny po zakończeniu leczenia. Całkowita biodostępność cetroreliksu po podaniu podskórnym wynosi ok. 85%. Średni T<sub>0,5</sub> w końcowej fazie eliminacji po podaniu dożylnym i podskórnym wynosi odpowiednio ok. 12 h i 30 h.

Reklama

Cetrotide - Wskazania

Zapobieganie przedwczesnej owulacji u pacjentek poddanych kontrolowanej stymulacji jajników, po której następuje pobranie oocytów i zastosowanie technik wspomaganego rozrodu. W badaniach klinicznych preparat był stosowany z ludzką gonadotropiną menopauzalną (HMG), jednak doświadczenie z rekombinowanym hormonem folikulotropowym (FSH), chociaż jest ograniczone, sugerowało podobną skuteczność.

Cetrotide - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub jakiekolwiek strukturalne analogi hormonu uwalniającego gonadotropiny (GnRH), zewnątrzpochodne hormony peptydowe lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciąża i laktacja. Pacjentki z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

Cetrotide - Ostrzeżenia

Należy podjąć specjalne środki ostrożności u kobiet z objawami przedmiotowymi i podmiotowymi czynnych stanów alergicznych lub z potwierdzoną w wywiadzie predyspozycją do alergii. Leczenie preparatem nie jest wskazane u kobiet z ciężkim stanem alergicznym. Podczas lub po stymulacji jajników może wystąpić zespół nadmiernej stymulacji jajników (OHSS). To zdarzenie musi być uznane za ryzyko związane z procedurą stymulacji gonadotropinami. OHSS należy leczyć objawowo, np. zalecając pacjentce odpoczynek, dożylne podanie elektrolitów lub koloidów i leczenie heparyną. Wspomaganie fazy lutealnej należy prowadzić zgodnie z praktyką stosowaną w danym ośrodku medycznym. Dotychczasowe doświadczenie w stosowaniu preparatu podczas procedury powtarzanej stymulacji jajników jest ograniczone - preparat może być stosowany w powtarzanych cyklach jedynie po starannej ocenie stosunku ryzyka do korzyści. Częstość występowania wad wrodzonych po zastosowaniu technologii wspomaganego rozrodu (ART) z zastosowaniem lub bez zastosowania antagonistów GnRH może być nieznacznie większa niż po naturalnym zapłodnieniu, choć nie jest jasne, czy jest to związane z czynnikami nieodłącznie związanymi z bezpłodnością danej pary czy procedurami ART. Ograniczone dane z obserwacyjnych badań klinicznych u 316 noworodków kobiet otrzymujących cetroreliks w leczeniu bezpłodności sugerują, że cetroreliks nie zwiększa ryzyka wad wrodzonych u potomstwa.

Cetrotide - Ciąża

Lek jest przeciwwskazany w ciąży i okresie karmienia piersią. Badania na zwierzętach wykazały, że cetroreliks wywiera zależny od dawki wpływ na płodność, zdolność do rozrodu i ciążę. Nie stwierdzono działania teratogennego po podaniu leku podczas wrażliwej fazy ciąży.

Cetrotide - Efekty uboczne

Często: miejscowe reakcje w miejscu wstrzyknięcia (rumień, obrzęk, świąd), łagodny lub umiarkowany zespół nadmiernej stymulacji jajników - OHSS (Ist. lub IIst. wg WHO), którego ryzyko związane jest z procesem stymulacji. Niezbyt często: ciężki OHSS (IIIst. wg WHO), ból głowy, mdłości, ogólnoustrojowe reakcje alergiczne lub rzekomoalergiczne, w tym zagrażająca życiu anafilaksja.

Cetrotide - Interakcje

Nie przeprowadzono formalnych badań dotyczących interakcji cetroreliksu z innymi lekami. Badania <i>in vitro</i> wykazały, że interakcje z lekami metabolizowanymi przez cytochrom P450, glukuronizowanymi lub sprzęganymi w inny sposób, są mało prawdopodobne. Jednakże nie można całkowicie wykluczyć możliwości wystąpienia interakcji z gonadotropinami lub lekami powodującymi uwalnianie histaminy u podatnych pacjentów.

Cetrotide - Dawkowanie

Podskórnie. Lek powinien być przepisywany wyłącznie przez specjalistę posiadającego doświadczenie w tej dziedzinie medycyny. Pierwsze podanie powinno być wykonane pod nadzorem lekarza, w warunkach umożliwiających natychmiastowe leczenie reakcji alergicznych lub rzekomoalergicznych (w tym zagrażającej życiu anafilaksji). Zaleca się, aby po pierwszym podaniu pacjentka przebywała pod opieką lekarską przez 30 min. Kolejne wstrzyknięcie może być wykonane samodzielnie przez pacjentkę, pod warunkiem, że została pouczona o objawach, które mogą wskazywać na nadwrażliwość, o skutkach tych objawów i konieczności uzyskania natychmiastowej pomocy medycznej. Zawartość 1 fiolki (0,25 mg cetroreliksu) podaje się raz na dobę, w odstępach 24-h, rano lub wieczorem. <u>Szczególne grupy pacjentów.</u> Lek stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek - brak badań. Lek jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek. Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku nie jest właściwe. Stosowanie preparatu u dzieci i młodzieży nie jest właściwe. <u>Sposób podania.</u> Lek jest przeznaczony do wstrzykiwania podskórnego w dolną część ściany jamy brzusznej. Możliwe jest zminimalizowanie reakcji w miejscu wstrzyknięcia poprzez zmianę miejsc wstrzyknięcia opóźniającą wstrzyknięcie w tym samym miejscu i powolne wstrzykiwanie w celu ułatwienia stopniowego wchłaniania leku. <u>Podanie poranne</u>: leczenie preparatem należy rozpocząć 5. lub 6. dnia stymulacji jajników (ok. 96-120 h po rozpoczęciu stymulacji) gonadotropinami otrzymywanymi z moczu lub rekombinowanymi i kontynuować je przez czas leczenia gonadotropinami, włącznie z dniem indukcji owulacji. <u>Podanie wieczorne</u>: leczenie preparatem należy rozpocząć 5. dnia stymulacji jajników (ok. 96-108 h po rozpoczęciu stymulacji jajników) gonadotropinami otrzymywanymi z moczu lub gonadotropinami rekombinowanymi i kontynuować przez czas leczenia gonadotropinami, aż do wieczora w dniu poprzedzającym dzień indukcji owulacji.

Cetrotide - Uwagi

Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pharmindex