Znajdź lek

Esmya

Działanie

Doustny, syntetyczny, selektywny modulator receptora progesteronowego, wykazujący działanie tkankowo swoiste i częściowo antagonistyczne dla progesteronu. Lek wywiera bezpośrednie działanie na mięśniaki macicy, powodując redukcję ich wielkości na drodze hamowania proliferacji komórek i indukcji apoptozy. Dawka 5 mg/dobę powoduje u większości pacjentek zahamowanie owulacji. Podczas 3-miesięcznego okresu leczenia, lek nie wpływa na stężenia hormonów TSH, ACTH i prolaktyny. Octan uliprystalu szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając Cmax po 1 h. W >98% wiąże się z białkami osocza. Łatwo ulega przekształceniu do postaci mono-N-demetylowanej (metabolit czynny farmakologicznie), a następnie do di-N-demetylowanego metabolitu. W metabolizmie bierze udział izoenzym CYP3A4. Główną drogą wydalania jest kał; mniej niż 10% leku jest wydalane z moczem. T0,5 wynosi 38 h.

Wskazania

Leczenie przedoperacyjne umiarkowanych i ciężkich objawów mięśniaków macicy występujących u kobiet dorosłych w wieku rozrodczym.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Krwawienie z dróg rodnych o nieznanym pochodzeniu lub o etiologii innej niż związana z mięśniakami macicy. Rak macicy, szyjki macicy, jajnika lub piersi. Ciąża i okres karmienia piersią.

Środki ostrożności

Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży; bezpieczeństwo stosowania i skuteczność określono wyłącznie u kobiet w wieku ≥18 lat. Nie zaleca się stosowania leku u pacjentek z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek oraz z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, z wyjątkiem sytuacji ścisłego monitorowania pacjentki. Nie zaleca się stosowania u kobiet z ciężką astmą oskrzelową niedostatecznie wyrównaną za pomocą doustnie przyjmowanych glikokortykosteroidów. Nie stosować z lekami zawierającymi progestagen, z umiarkowanymi lub silnymi inhibitorami CYP3A4, z silnymi induktorami CYP3A4 (patrz interakcje). Podczas leczenia octanem uliprystalu może wystąpić zwiększenie grubości endometrium. Jeżeli wzrost grubości endometrium utrzymuje się w okresie 3 miesięcy po zakończeniu leczenia i powrocie menstruacji, może to wymagać zdiagnozowania zgodnie ze zwykłą praktyką kliniczną w celu wykluczenia chorób podstawowych. U pacjentek leczonych octanem uliprystalu można zaobserwować zmiany w obrazie histologicznym endometrium (odwracalne po przerwaniu leczenia), tj. zmiany endometrium związane z modulatorem receptora progesteronowego (PAEC) i nie należy mylić ich z przerostem endometrium. Ponieważ nie jest znane ryzyko niekorzystnego wpływu na endometrium w przypadku kontynuowania leczenia, zaleca się przeprowadzenie wyłącznie do 2 cykli leczenia. Należy poinformować pacjentki o tym, że przyjmowanie octanu uliprystalu prowadzi zwykle do znacznej redukcji utraty krwi miesiączkowej lub do braku miesiączki w ciągu pierwszych 10 dni leczenia. W przypadku utrzymania się nadmiernego krwawienia pacjentki powinny poinformować o tym lekarza. Miesiączka powinna wystąpić w ciągu 4 tyg. od zakończenia cyklu leczenia.

Ciąża i laktacja

Lek jest przeciwwskazany w ciąży i okresie karmienia piersią.

Działania niepożądane

Bardzo często: brak miesiączki (miesiączka powraca po zaprzestaniu leczenia), wzrost grubości endometrium (stan jest odwracalny). Często: ból głowy, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, ból brzucha, nudności, trądzik, nadmierna potliwość, bóle mięśniowo-szkieletowe, krwawienia z macicy, uderzenia gorąca, ból w obrębie miednicy, torbiele jajnika (w większości przypadków ustępowały samoistnie w ciągu kilku tyg.), tkliwość i ból piersi, opuchlizna, zmęczenie, zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi. Niezbyt często: niepokój, zaburzenia emocjonalne, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, krwawienie z nosa, niestrawność, suchość w ustach, wzdęcia, zaparcia, łysienie, suchość skóry, ból pleców, nietrzymanie moczu, krwawienia międzymiesiączkowe, pęknięcie torbieli jajnika, wydzieliny z dróg rodnych, obrzęk piersi, dyskomfort piersi, osłabienie, zwiększenie stężenia trójglicerydów we krwi, zwiększenie masy ciała. Dodatkowo obserwuje się odwracalne zmiany w endometrium określane jako "zmiany endometrium związane z modulatorem receptora progesteronowego” (ang. PAEC) i nie są to zmiany związane z przerostem endometrium (po przerwaniu leczenia zmiany te są odwracalne).

Interakcje

Hormonalne środki antykoncepcyjne i progestageny osłabiają skuteczność octanu uliprystalu wskutek kompetycyjnego oddziaływania na receptor progesteronowy - nie zaleca się jednoczesnego podawania preparatu i leków zawierających progestagen. Octan uliprystalu może niekorzystnie wpływać na działanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych (zawierających wyłącznie progestagen, wkładek antykoncepcyjnych uwalniających progestagen lub złożonych doustnych tabletek antykoncepcyjnych), a także progestagenu podawanego z innych przyczyn - leków zawierających progestagen nie należy przyjmować w trakcie leczenia oraz do 12 dni od zaprzestania leczenia octanem uliprystalu. Podczas przyjmowania octan uliprystalu zaleca się stosowanie niehormonalnych metod antykoncepcji. Silne (np. ketokonazol, rytonawir, nefadozon, itrakonazol, telitromycyna, klarytromycyna) i umiarkowane (np. erytromycyna, sok grejpfrutowy, werapamil) inhibitory CYP3A4 mogą zwiększać AUC i stężenie octanu uliprystalu we krwi - nie zaleca się jednoczesnego stosowania. Nie ma konieczności dostosowywania dawki octanu uliprystalu u pacjentek przyjmujących jednocześnie słabe inhibitory CYP3A4. Silne induktory CYP3A4 (np. ryfampicyna, ryfabutyna, karbamazepina, okskarbazepina, fenytoina, fosfenytoina, fenobarbital, prymidon, ziele dziurawca, efawirenz, newirapina, długotrwale stosowany rytonawir) mogą zmniejszać AUC i stężenie octanu uliprystalu we krwi - nie zaleca się jednoczesnego stosowania. Octan uliprystalu może w znaczących klinicznie stężeniach występować w ścianie przewodu pokarmowego jako inhibitor glikoproteiny P (P-gp) podczas absorpcji - zaleca się, by podawanie leku i substratów P-gp (np. etaksylan dabigatranu, digoksyna, feksofenadyna) było rozdzielone w czasie o co najmniej 1,5 h. Leki zwiększające pH treści żołądkowej (np. inhibitory pompy protonowej) mogą zmniejszać Cmax, wydłużać tmax i zwiększać średnią wartość AUC octanu uliprystalu - nie powinno to mieć klinicznego znaczenia w przypadku codziennego podawania uliprystalu.

Dawkowanie

Doustnie: 5 mg raz na dobę przez okres do 3 miesięcy. 3-miesięczne leczenie można raz powtórzyć. Ponowne leczenie należy rozpocząć możliwie jak najszybciej podczas drugiej miesiączki po zakończeniu pierwszego cyklu leczenia. Cykle leczenia należy zawsze rozpoczynać w ciągu pierwszego tygodnia miesiączki. Długość leczenia nie powinna być dłuższa niż 2 cykle leczenia po 3 miesiące. Jeżeli pacjentka pominie dawkę, powinna jak najszybciej przyjąć octan uliprystalu. Jeżeli dawkę pominięto ponad 12 h temu, nie należy przyjmować pominiętej dawki tylko wznowić zwykły schemat dawkowania. Szczególne grupy pacjentów. Brak zaleceń dotyczących dostosowania dawki u pacjentek z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek oraz u pacjentek z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby. Sposób podania. Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłku.

Uwagi

Przed rozpoczęciem leczenia należy wykluczyć ciążę. Laboratorium diagnostyczne oceniające wycinki macicy pobrane podczas zabiegu histerektomii lub biopsji endometrium powinno zostać poinformowane o przyjmowaniu przez pacjentkę uliprystalu. Octan uliprystalu wywiera niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn (po jego przyjęciu obserwowano zawroty głowy o łagodnym nasileniu).

Pharmindex