Znajdź lek

Letrozole Accord

Działanie

Lek przeciwnowotworowy - niesteroidowy inhibitor aromatazy (inhibitor biosyntezy estrogenów). Letrozol hamuje aromatazę, wiążąc się z hemem podjednostki enzymu - cytochromu P450, co w konsekwencji prowadzi do obniżenia poziomu biosyntezy we wszystkich tkankach, w których jest obecny. Eliminacja stymulującego działania estrogenów jest zasadniczym warunkiem, zapewniającym reakcję guza, gdy wzrost tkanki guza zależy od obecności estrogenów i gdy stosowane jest leczenie endokrynologiczne. LetrozoI jest szybko i całkowicie wchłaniany z przewodu pokarmowego (biodostępność - 99,9%). Pokarm nieznacznie zmniejsza szybkość wchłaniania leku; preparat można zażywać niezależnie od posiłków. W około 60% wiąże się z białkami osocza. Główną drogą eliminacji letrozolu jest przemiana metaboliczna do farmakologicznie nieaktywnego metabolitu - karbinolu - która przebiega przy udziale izoenzymów CYP3A4 i CYP2A6. Lek jest wydalany głównie z moczem. T0,5 eliminacji w osoczu wynosi 2 dni. Stan stacjonarny osiągany jest w ciągu 2-6 tygodni. Stężenia w stanie stacjonarnym są około 7-krotnie większe, niż stężenia mierzone po jednorazowej dawce 2,5 mg. Zaburzenia czynności nerek (dobowy klirens kreatyniny 9-116 ml/min) oraz łagodne do umiarkowanych zaburzenia czynności wątroby nie wpływają na farmakokinetykę Ietrozolu. W przypadku ciężkiej niewydolności wątroby, dostępność leku i okres półtrwania w końcowej fazie eliminacji zwiększają się.

Wskazania

Leczenie wspomagające wczesnoinwazyjnego raka piersi u kobiet po menopauzie z dodatnim receptorem hormonu. Leczenie przedłużone raka piersi u kobiet po menopauzie z dodatnim receptorem hormonu, które przeszły wcześniej standartowe leczenie wspomagające tamoksyfenem. Leczenie pierwszego rzutu zaawansowanego stadium raka piersi u kobiet po menopauzie. Zaawansowany rak piesi u kobiet po menopauzie, występującej fizjologicznie lub wywołanej sztucznie, wcześniej leczonych lekami o działaniu antyestrogenowym, w przypadku nawrotu lub postępu choroby. Leczenie neoadjuwantowe HER-2 ujemnego raka piersi z dodatnim receptorem dla hormonów u kobiet po menopauzie, u których chemioterapia nie jest odpowiednim leczeniem, a natychmiastowa operacja nie jest wskazana.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na letrozol lub pozostałe składniki preparatu. Przedmenopauzalny status endokrynologiczny. Ciąża i okres karmienia piersią.

Środki ostrożności

Nie zaleca się stosowania u dzieci. U pacjentek z klirensem kreatyniny <10 ml/min przed zastosowaniem letrozolu należy rozważyć potencjalne ryzyko/korzyści. Zachować ostrożność i rozważyć potencjalne ryzyko/korzyści u pacjentów o różnym stopniu niewydolności wątroby: od łagodnej przez umiarkowaną po ostrą. Przed rozpoczęciem leczenia wspomagającego letrozolem u kobiet z osteoporozą i (lub) historią złamań lub zagrożone osteoporozą należy przeprowadzać diagnostyczne badania gęstości mineralnej kości - densytometrię kości, np. metodą DEXA. Pacjentki leczone letrozolem powinny być regularnie poddawane badaniom kontrolnym. W przypadku utraty gęstości mineralnej kości w wyniku leczenia letrozolem, należy rozpocząć odpowiednie leczenie osteoporozy. Ze względu na zawartość laktozy, preparat nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Ciąża i laktacja

Preparat jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Powinien być stosowany wyłącznie u kobiet, u których wyraźnie potwierdzono, że przeszły menopauzę. Z uwagi na doniesienia o wznowieniu czynności jajników u pacjentek w trakcie leczenia letrozolem, mimo wyraźnie stwierdzonego wieku pomenopauzalnego w chwili rozpoczynania terapii, lekarz powinien omówić z pacjentką odpowiednie metody antykoncepcji, gdy jest to konieczne.

Działania niepożądane

Bardzo często: hipercholesterolemia; uderzenia gorąca; zwiększona potliwość; bóle stawów; zmęczenie po astenię. Często: jadłowstręt, zwiększenie łaknienia; depresja; ból i zawroty głowy; nadciśnienie tętnicze; nudności, wymioty, niestrawność, zaparcie, biegunka, ból brzucha; łysienie, wysypka (w tym wysypka rumieniowa, grudkowo-plamkowa, łuszczycopodobna i pęcherzykowata), suchość skóry; bóle mięśni, bóle kości, osteoporoza, złamania kości; krwawienie z dróg rodnych; obrzęki obwodowe; zwiększenie masy ciała. Niezbyt często: infekcje dróg moczowych; ból nowotworowy (tylko w grupie z przerzutami w nowym leczeniu wspomagającym); leukopenia; lęk w tym nerwowość i drażliwość; senność, bezsenność, zaburzenia pamięci, nieprawidłowe odczuwanie bodźców w tym parestezje, niedoczulica, zaburzenia smaku, incydent mózgowo-naczyniowy; zaćma, podrażnienie oczu, niewyraźne widzenie; kołatanie serca, tachykardia, incydent niedokrwienny serca (w tym nowe przypadki lub nasilenie już istniejącej dusznicy, dusznica wymagająca leczenia chirurgicznego, zawał mięśnia sercowego i niedokrwienie mięśnia sercowego); zakrzepowe zapalenie żył, w tym zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych i głębokich, duszność, kaszel; ból brzucha, zapalenie jamy ustnej, suchość w ustach; zwiększony poziom enzymów wątrobowych; świąd, pokrzywka; zapalenie stawów; zwiększona częstość oddawania moczu; upławy, suchość pochwy, bóle piersi; obrzęk ogólny, gorączka, suchość błon śluzowych, zwiększone pragnienie; zmniejszenie masy ciała.

Interakcje

Jednoczesne podawanie letrozolu z cymetydyną i warfaryną nie powoduje istotnych klinicznie interakcji. Nie stwierdzono występowania interakcji u pacjentek leczonych jednocześnie z letrozolem i innymi powszechnie stosowanymi lekami (np. benzodiazepinami, barbituranami, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, takimi jak diklofenak sodu, ibuprofen, paracetamol, furosemid, omeprazol). Nie ma dowodów klinicznych na działanie leku w połączeniu z innymi estrogenami lub innymi lekami przeciwnowotworowymi, z wyjątkiem tamoksyfenu. Tamoksyfen, inne leki antyestrogenowe lub leki zawierające estrogeny mogą osłabiać działanie farmakologiczne letrozolu. Wykazano ponadto, że jednoczesne stosowanie tamoksyfenu i letrozolu powoduje znaczne zmniejszenie stężenia letrozolu w osoczu. Należy unikać tego rodzaju połączeń. Letrozol hamuje in vitro izoenzymy 2A6 i umiarkowanie 2C19; należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania leków, których działanie może zależeć od tych izoenzymów i które posiadają wąski indeks terapeutyczny (np. fenytoina, klopidogrel).

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i osoby w podeszłym wieku: zalecana dawka to 2,5 mg na dobę. U pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi lub z rakiem piersi z przerzutami leczenie należy prowadzić do czasu pojawienia się dowodów świadczących o progresji nowotworu. W terapii uzupełniającej i przedłużonym leczeniu uzupełniającym leczenie powinno być kontynuowane przez okres 5 lat lub do momentu wystąpienia nawrotu choroby nowotworowej, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze. W terapii uzupełniającej można także rozważyć schemat leczenia sekwencyjnego (letrozol przez 2 lata, a następnie tamoksyfen przez 3 lata). W terapii neoadjuwantowej leczenie może być kontynuowane przez 4 - 8 miesięcy w celu uzyskania optymalnego zmniejszenia nowotworu. Jeśli nie ma wystarczającej odpowiedzi, należy zaprzestać leczenie produktem oraz wyznaczyć termin operacji i/lub omówić z pacjentką dalsze możliwości leczenia. U pacjentów z klirensem kreatyniny ≥ 10 ml/min nie jest konieczne dostosowanie dawki. Brak wystarczających danych dotyczących pacjentów z klirensem kreatyniny ≤ 10ml/min oraz u pacjentów z ostrą niewydolnością wątroby.

Uwagi

U pacjentek z niejasnym statusem endokrynologicznym przed rozpoczęciem leczenia należy zbadać poziom LH, FSH i (lub) estradiolu w celu potwierdzenia stanu menopauzy. Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługi urządzeń w ruchu, ponieważ w czasie stosowania letrozolu obserwowano uczucie zmęczenia, zawroty głowy oraz senność.

Pharmindex