Znajdź lek

Źródło

Messermedline - LAPCO2

Działanie

Bezbarwny, bezwonny gaz cięższy od powietrza. Dwutlenek węgla pozwala na wypełnienie przestrzeni wewnątrz jam ciała wytwarzając przestrzeń operacyjną i zapewniając dobrą widoczność. Ciśnienie gazu (12-15 mmHg) podnosi powłoki brzuszne nad organami wewnętrznymi tworząc odmę otrzewnową.

Wskazania

Do użytku podczas zabiegów laparoskopii operacyjnej i diagnostycznej.

Środki ostrożności

Długotrwała ekspozycja pacjenta na dwutlenek węgla może doprowadzić do kwasicy metabolicznej, dlatego zaleca się, aby zabieg z użyciem gazu był możliwie jak najkrótszy, a pacjent w czasie całego zabiegu powinien być monitorowany. Przedłużający się czas trwania procedury medycznej z użyciem odmy z wykorzystaniem dwutlenku węgla w dużych ilościach wymaga monitorowania i ewentualnej korekcji temperatury ciała chorego (ogrzania). Korzystne jest używanie insuflatorów nawilżających i podgrzewających wprowadzany do organizmu gaz. Dwutlenek węgla ma tendencje do wypierania tlenu z pomieszczenia, dlatego zaleca się prowadzenie zabiegów laparoskopii w dobrze wentylowanych i zaprojektowanych do tego celu pomieszczeniach. Gaz nie jest sterylny, dlatego konieczne jest stosowanie w insuflatorach filtra bakteryjnego 0,22 µm. Omyłkowe wprowadzenie dwutlenku węgla pod ciśnieniem do tkanek miękkich w sposób uniemożliwiający lub utrudniający operację laparoskopową jest wskazaniem do jej odroczenia lub zmiany jej na operację otwartą. Wprowadzenie dwutlenku węgla do żyły obwodowej może być przyczyną zatoru gazowego. Stan ten wymaga intensywnego leczenia i stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia. Przed rozpoczęciem wprowadzania gazu powinien być zastosowany test mający na celu sprawdzenie położenia końcówki igły. Uszkodzenie dużych żył w czasie trwania operacji laparoskopowej z użyciem dwutlenku węgla może również skutkować powstaniem zatoru gazowego. Użycie odmy otrzewnowej u chorych z dużym ryzykiem choroby zatorowo- zakrzepowej, w tym pacjentów onkologicznych wymaga stosowania profilaktyki przeciwzakrzepowej. Wystąpienie zaburzeń hemodynamicznych charakterystycznych dla odmy prężnej w przebiegu operacji torakoskopowych z wykorzystaniem dwutlenku węgla wymaga zmniejszenia ciśnienia tego gazu lub zastosowania selektywnej wentylacji jednego płuca i operowania w normalnym ciśnieniu atmosferycznym. Nie należy podejmować insuflacji dwutlenkiem węgla medycznym jam stawowych przy istniejących złamaniach z powodu zwiększonego ryzyka zatoru gazowego.

Dawkowanie

Stosować jedynie przez przeszkolony personel.

Uwagi

Przed rozpoczęciem zabiegu laparoskopii należy sprawdzić ciśnienie gazu w butli; jeżeli jest ono równe lub niższe niż 40 bar zaleca się wymienić butlę na nową, gdyż ilość gazu może być niewystarczająca do przeprowadzenia zabiegu. Butle przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu w pozycji pionowej, butli nie wystawiać na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, szczególnie słońca. Podłączanie do laparoskopu powinno odbywać się zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia. Stosowanie wyrobu medycznego powinno być poprzedzone zapoznaniem się z instrukcją używania i powinno odbywać się zgodnie z zawartymi w niej wskazaniami.

Pharmindex