Amlodipine Teva Pharma

Spis treści

Amlodipine Teva Pharma - skład

1 tabl. zawiera 10 mg amlodypiny w postaci bezylanu.

Amlodipine Teva Pharma - Działanie

Amlodypina jest pochodną dihydropirydyny, hamuje napływ jonów wapnia do komórki, należy do III genaracji blokerów wolnych kanałów wapniowych (antagonistów wapnia), charakteryzujących się długotrwałym, nie krótszym niż 24 h działaniem. Hamuje przezbłonkowy napływ jonów wapnia do komórek mięśnia sercowego i komórek mięśni gładkich naczyń krwionośnych. Działanie przeciwnadciśnieniowe jest wynikiem bezpośredniego rozszerzenia naczyń krwionośnych, głównie obwodowych. Amlodypina zmniejsza stopień niedotlenienia przez: rozszerzenie tętniczek obwodowych (zmniejszając w ten sposób całkowity opór obwodowy i związane z nim obciążenie lewej komory) oraz rozszerzenie dużych naczyń i tętniczek wieńcowych zarówno w obszarze niedokrwienia, jak i w obszarach o prawidłowym ukrwieniu (rozszerzenie naczyń powoduję lepsze ukrwienie i dotlenienie mięśnia sercowego u pacjentów z chorobą niedokrwienną, będącą wynikiem skurczu naczyń wieńcowych w przebiegu dławicy Prinzmatala). Po podaniu doustnym amlodypina wchłania się dobrze z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie we krwi po 6-12 h. Biodostępność wynosi 64-80%. Pokarm nie wpływa na wchłanianie amlodypiny. Około 97% leku wiąże się z białkami osocza. Stężenia w osoczu w stanie stacjonarnym są osiągane po 7-8 dniach. Amlodypina jest w znacznym stopniu metabolizowana w wątrobie do nieaktywnych metabolitów. Około 60% amlodypiny jest wydalane z moczem (10% w postaci niezmienionej). T0,5 wynosi 35-50 h. U pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby i u pacjentów w podeszłym wieku okres półtrwania jest wydłużony.

Amlodipine Teva Pharma - wskazania

Nadciśnienie tętnicze. Stabilna dławica piersiowa. Naczynioskurczowa postać dławicy piersiowej (dławica Prinzmetala). Amlodypinę można stosować w monoterapii lub w terapii skojarzonej z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi i/lub przeciwdławicowymi.

Amlodipine Teva Pharma - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na amlodypinę, inne dihydropirydyny lub pozostałe składniki preparatu. Wstrząs kardiogenny. Istotne hemodynamicznie zwężenie aorty. Niestabilna dławica piersiowa z wyjątkiem postaci naczynioskurczowej (dławica Prinzmetala).

Amlodipine Teva Pharma - ostrzeżenia

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania amlodypiny u dzieci. Należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (ze względu na wydłużenie okresu półtrwania) oraz u pacjentów w podeszłym wieku (dochodzi do zmniejszenia wydalania amlodypiny i zwiększenie powierzchni pod krzywą stężeń - AUC). Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania amlodypiny w przełomie nadciśnieniowym. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania u pacjentów z zawałem serca w ciągu miesiąca od jego wystąpienia. Amlodypina, podobnie jak inne leki blokujące kanały wapniowe, mogą powodować hipotonię, jednak ryzyko jej wystąpienia jest mniejsze niż w przypadku leków należących do I i II generacji tej grupy farmakoterapeutycznej, ze względu na powolne narastanie działania przeciwnadciśnieniowego.

Amlodipine Teva Pharma - ciąża

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania amlodypiny u kobiet w ciąży. Nie należy podawać amlodypiny kobietom w ciąży. Przed rozpoczęciem leczenia amlodypiną potwierdzić, że kobieta nie jest w ciąży i zaproponować skuteczną antykoncepcję. W przypadku stwierdzenia ciąży należy odstawić amlodypinę i zmienić sposób leczenia. Nie wiadomo czy amlodypina przenika do mleka kobiecego; kobiety leczone amlodypiną nie powinny karmić piersią.

Amlodipine Teva Pharma - efekty uboczne

Najczęstszym działaniem niepożądanym zależnym od dawki jest niewielki do umiarkowanego obrzęk okolicy kostek. Często: obrzęki obwodowe, szczególnie okolicy kostek, stóp, podudzi; ból i zawroty głowy; uczucie nadmiernego zmęczenia, senność; nudności, ból brzucha, niestrawność; uczucie kołatania serca, uczucie duszności, kurcze mięśni. Niezbyt często: hipotonia, tachykardia, bóle w klatce piersiowej, zapalenie naczyń, omdlenia; ból pleców, stawów, mięśni, częstsze oddawanie moczu; zaburzenia nastroju, uczucie suchości w ustach, neuropatie nerwów obwodowych (parestezje, kurcze mięśni, niedowłady mięśni), zaburzenia widzenia; bezsenność, depresja, nadmierna pobudliwość, zaburzenia nastroju, zmniejszenie libido; zapalenie trzustki, osutka, świąd skóry, zaczerwienienie skóry, łysienie, ginekomastia, obrzęk i/lub przerost dziąseł; lekopenia, trombocytopenia. Rzadko: obrzęk naczynioruchowy, zaburzenia rytmu serca (skurcze przedwczesne), pokrzywka, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zapalenie wątroby, żółtaczka (zwykle cholestatyczna), hiperglikemia, dezorientacja. Donoszono także o pojedynczych przypadkach reakcji nadwrażliwości (m.in. rumień wielopostaciowy). W pojedynczych przypadkach u pacjentów ze zwężeniem tętnic wieńcowych może wystąpić nasilenie objawów związanych z niedokrwieniem mięśnia serca (zaburzenia rytmu serca, zawał serca), ale nie ustalono związku przyczynowo-skutkowego między wystąpieniem tego typu zaburzeń i stosowaniem amlodypiny.

Amlodipine Teva Pharma - interakcje

Nie stwierdzono interakcji pomiędzy amlodypiną a tiazydowymi lekami moczopędnymi, lekami α-adrenolitycznymi, lekami β-adrenolitycznymi, inhibitorami ACE, azotanami o przedłużonym działaniu, azotanami szybko działającymi i stosowanymi podjęzykowo (nitrogliceryna), NLPZ, antybiotykami, doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi i warfaryną. Amlodypina nie zmienia w sposób znamienny właściwości farmakokinetycznych cyklosporyny. Należy ostrożnie stosować amlodypinę u pacjentów jednocześnie przyjmujących silne inhibitory CYP3A4 (np. ketokonazol, itrakonazol, rytonawir), gdyż mogą one zwiększac stężenie amlodypiny w osoczu. Brak badań dotyczących jednoczesnego stosowania z induktorami CYP3A4 (np. ryfampicyną), jednak można przypuszczać, że mogą one powodować zmniejszenie stężenia amlodypiny w osoczu. Równoczesne stosowanie amlodypiny i digoksyny nie wpływa na stężenie digoksyny we krwi ani na jej klirens nerkowy. Jednoczesne podawanie z cymetydyną nie wpływa na farmakokinetykę amlodypiny. Jednoczesne leczenie amlodypiną i warfaryną nie miało istotnego wpływu na czas protrombinowy. W badaniach in vitro stwierdzono brak wpływu amlodypiny na wiązanie się digoksyny, fenytoiny, warfaryny i indometacyny z białkami osocza. Nagłe odstawienie leku β-adrenolitycznego, także u pacjentów jednocześnie leczonych amlodypiną może spowodować nasilenie objawów dławicy piersiowej, zawał serca, wystąpienie komorowych zaburzeń rytmu. Leki β-adrenolityczne należy odstawiać stopniowo zmniejszając jego dawki przez 7 do 14 dni. Sok grejpfrutowy nie ma istotnego wpływu na farmakokinetykę amlodypiny.

Amlodipine Teva Pharma - dawkowanie

Doustnie. Dorośli: dawka początkowa wynosi 5 mg/dobę; jeżeli oczekiwane działanie leku (obniżenie ciśnienia tętniczego, zmniejszenie częstości występowania i nasilenia bólów dławicowych, zwiększenie tolerancji na wysiłek fizyczny) nie zostanie osiągnięte w ciągu 2-4 tyg., dawkę można zwiększyć maksymalnie do 10 mg/dobę (w dawce pojedynczej). U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy zachować ostrożność, gdyż nie ustalono dawkowania w tej grupie pacjentów. Tabletki należy przyjmować niezależnie od posiłków raz na dobę, najlepiej rano.

Amlodipine Teva Pharma - uwagi

W czasie leczenia należy odpowiednio często kontrolować czynności układu krążenia i stosować najmniejszą dawkę skuteczną. W trakcie stosowania leku istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia zawrotów głowy, uczucia nadmiernego zmęczenia, co może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Pharmindex