Znajdź lek

Atrolak

Spis treści

Działanie

Lek przeciwpsychotyczny, diazepiny, oksazepiny i tiazepiny. Atypowy lek przeciwpsychotyczny. Kwetiapina i jej aktywny metabolit norkwetiapina, oddziałuje z wieloma receptorami neuroprzekaźników. Wykazują powinowactwo do receptorów serotoninowych (5HT2) i dopaminowych D1 i D2 w mózgu - ten rodzaj antagonizmu receptorowego z większą selektywnością wobec 5HT2 względem receptorów D2 jest odpowiedzialny za kliniczne właściwości przeciwpsychotyczne kwetiapiny oraz jej niewielki wpływ na powstawanie pozapiramidowych działań niepożądanych. Ponadto norkwetiapina ma duże powinowactwo do transportera noradrenaliny (norepinephrine transporter, NET). Kwetiapina i norkwetiapina nie wykazują znaczącego powinowactwa do receptorów benzodiazepinowych, ale duże powinowactwo do receptorów histaminergicznych i α-1-adrenergicznych, umiarkowane powinowactwo do receptorów α-2-adrenergicznych oraz umiarkowane do dużego do kilku receptorów muskarynowych. Hamowanie transportera noradrenaliny i częściowe działanie agonistyczne norkwetiapiny wobec receptorów serotoninowych 5HT1A może przyczyniać się do skuteczności kwetiapiny, jako leku przeciwdepresyjnego. Kwetiapina po podaniu doustnym jest dobrze wchłaniana. Cmax kwetiapiny i N-dealkilokwetiapiny w osoczu osiągane jest po ok. 6 h. Kwetiapina jest w znacznym stopniu metabolizowana w wątrobie. Średni T0,5 w fazie eliminacji kwetiapiny i norkwetiapiny wynosi odpowiednio ok. 7 i 12 h. Lek wydalany jest w większości z moczem i kałem.

Wskazania

Leczenie schizofrenii; afektywnej choroby dwubiegunowej, w tym: umiarkowanych i ciężkich epizodów manii w przebiegu choroby dwubiegunowej, ciężkich epizodów depresyjnych w przebiegu choroby dwubiegunowej, w celu zapobiegania nawrotom epizodów manii lub depresji u pacjentów u pacjentów z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym, u których uzyskano wcześniej odpowiedź na leczenie kwetiapiną. Dodatkowo stosuje się ją w leczeniu ciężkich epizodów depresyjnych u pacjentów z dużymi zaburzeniami depresyjnymi (Major Depresive Disorders – MDD), u których monoterapia lekami przeciwdepresyjnymi nie przyniosła oczekiwanego efektu. Przed rozpoczęciem leczenia, lekarz powinien wziąć pod uwagę profil bezpieczeństwa preparatu, tabletki o przedłużonym uwalnianiu.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na kwetiapinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Jednoczesne stosowanie inhibitorów CYP3A4, takich jak: inhibitory proteazy HIV, azolowe leki przeciwgrzybicze, erytromycyna, klarytromycyna, nefazodon.