} ?>

Dla Ciebie, na zdrowie!

Doneprion

Spis treści

Reklama

Doneprion - skład

1 tabl. powl. zawiera 5 mg lub 10 mg chlorowodorku donepezylu. Preparat zawiera laktozę.

Reklama

Doneprion - działanie

Specyficzny i odwracalny inhibitor acetylocholinoesterazy - głównej cholinoesterazy znajdującej się w mózgu. U pacjentów z chorobą Alzheimera podanie pojedynczych dawek dobowych chlorowodorku donepezylu w wysokości 5 mg i 10 mg spowodowało w stanie stacjonarnym zahamowanie aktywności acetylocholnioesterazy o 63,6% oraz 77,3%. Hamowanie acetylocholinesterazy (AChE) w czerwonych krwinkach przez chlorowodorek donepezylu, jest skorelowane ze zmianami w skali ADAS-cog - czułej skali badającej wybrane przejawy zdolności poznawczych. Wpływ donepezylu na zmianę przebiegu podstawowej choroby neurologicznej jeszcze nie został zbadany, dlatego nie można ocenić wpływu leku na postęp choroby. Maksymalne stężenie leku we krwi występuje 3-4 h po podaniu doustnym. Stan bliski stanowi stacjonarnemu osiągany jest w ciągu 3 tyg. Donepezyl wiąże się z białkami osocza w 95%. Metabolizowany jest w wątrobie przez układ cytochromu P450 do licznych metabolitów (jeden z metabolitów - 6-O-demetylodonepezyl jest aktywny farmakologicznie). Lek jest wydalany z moczem (w około 57%) i kałem (w około 14,5%). T0,5 wynosi około 70 h.

Reklama

Doneprion - wskazania

Leczenie objawowe łagodnej do średnio ciężkiej postaci otępienia w chorobie Alzheimera.

Reklama

Doneprion - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, pochodne piperydyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Reklama

Doneprion - ostrzeżenia

Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania donepezylu u pacjentów z ciężką postacią otępienia w chorobie Alzheimera, z innymi rodzajami otępienia lub z innymi rodzajami zaburzeń pamięci (np. związanymi z procesami starzenia). Chlorowodorek donepezylu, który jest inhibitorem cholinestrazy, może wzmagać działanie leków zwiotczających mięśnie, będącymi pochodnymi sukcynylocholiny, stosowanymi w trakcie znieczulenia ogólnego. Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów z zespołem chorego węzła zatokowego, z zaburzeniami przewodnictwa nadkomorowego, takimi jak blok zatokowo-przedsionkowy lub przedsionkowo-komorowy; u pacjentów z astmą oskrzelową lub obturacyjną chorobą płuc; u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem choroby wrzodowej (pacjenci z chorobą wrzodową w wywiadzie lub przyjmujący jednocześnie NLPZ; pacjenci ci powinni być monitorowani w kierunku choroby wrzodowej). W czasie leczenia mogą wystąpić omdlenia lub napady drgawkowe; u tych pacjentów należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia bloku serca lub długich zahamowań zatokowych. W okresie po wprowadzeniu leku do obrotu zgłaszano przypadki wydłużenia odstępu QTc i częstoskurczu komorowego typu torsade de pointes. Zaleca się zachowanie ostrożności w przypadku leczenia pacjentów ze stwierdzonym wcześniej wydłużeniem odstępu QTc lub z wydłużeniem odstępu QTc stwierdzonym w wywiadzie, pacjentów leczonych lekami wpływającymi na odstęp QTc lub pacjentów ze stwierdzoną wcześniej chorobą serca (np. niewyrównaną niewydolnością serca, przebytym niedawno zawałem serca, bradyarytmiami) lub zaburzeniami elektrolitowymi (hipokaliemią, hipomagnezemią). Może być wymagane monitorowanie stanu klinicznego pacjenta (EKG). Cholinomimetyki mogą powodować utrudnienie odpływu moczu z pęcherza moczowego, ale w badaniach klinicznych donepezylu takiego działania nie zaobserwowano. Uważa się, że cholinomimetyki mogą przyczyniać się do uogólnionych napadów drgawkowych, jednak występowanie drgawek może być również objawem choroby Alzheimera. Cholinomimetyki mogą nasilać lub wywoływać objawy pozapiramidowe. Podczas stosowania donepezylu zgłaszano bardzo rzadko przypadki złośliwego zespołu neuroleptycznego (który jest stanem potencjalnego zagrożenia życia), szczególnie u pacjentów otrzymujących w skojarzeniu leki przeciwpsychotyczne. Jeśli u pacjenta wystąpią objawy podmiotowe i przedmiotowe wskazujące na ZZN lub wystąpi wysoka gorączka o niewyjaśnionej przyczynie, bez innych klinicznych objawów ZZN, należy przerwać leczenie. Należy unikać równoczesnego podawania donepezylu z innymi inhibitorami acetylocholinoesterazy, agonistami lub antagonistami układu cholinergicznego. Ze względu na zawartość laktozy lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Reklama

Doneprion - ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania donepezylu u kobiet w ciąży. Leku nie wolno stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Nie wiadomo, czy chlorowodorek donepezylu przenika do mleka ludzkiego i nie ma badań dotyczących stosowania u kobiet w okresie laktacji. Kobiety otrzymujące donepezyl nie powinny karmić piersią.

Reklama

Doneprion - efekty uboczne

Bardzo często: biegunka, nudności, ból głowy. Często: przeziębienie; jadłowstręt; omamy, pobudzenie, zachowanie agresywne; nietypowe sny i koszmary senne; omdlenia, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, bezsenność; wymioty, zaburzenia gastryczne; wysypka, świąd; skurcze mięśni; nietrzymanie moczu; zmęczenie, ból; wypadki, w tym przewracanie się. Niezbyt często: napady drgawek; bradykardia; krwawienia z przewodu pokarmowego, wrzody żołądka i dwunastnicy, nadmierne wydzielanie śliny; nieznaczny wzrost stężenia mięśniowej kinazy kreatynowej w surowicy. Rzadko: objawy pozapiramidowe; blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy; zaburzenia czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby (w przypadku niewyjaśnionych zaburzeń czynności wątroby należy rozważyć odstawienie leku). Bardzo rzadko: złośliwy zespół neuroleptyczny (ZZN), rabdomioliza (rabdomiolizę notowano niezależnie od Złośliwego Zespołu Neuroleptycznego i w ścisłym związku czasowym z rozpoczęciem leczenia donepezylem lub zwiększeniem jego dawki). Częstość nieznana: polimorficzny częstokurcz komorowy, w tym częstokurcz typu torsade de pointes; wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG. Przy badaniu pacjentów w związku z wystąpieniem omdlenia lub napadu drgawek należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia bloku sercowego lub długich zahamowań zatokowych. Według doniesień omamy, nietypowe sny i koszmary senne, pobudzenie i zachowanie agresywne ustępowały po zmniejszeniu dawki lub odstawieniu leku.

Doneprion - interakcje

U pacjentów stosujących donepezyl zgłaszano przypadki wydłużenia odstępu QTc i częstoskurczu komorowego typu torsade de pointes. Zaleca się zachowanie ostrożności w przypadku stosowania donepezylu w skojarzeniu z innymi lekami, o których wiadomo, że wydłużają odstęp QTc. np.: leki przeciwarytmiczne klasy IA (np. chinidyna), leki przeciwarytmiczne klasy III (np. amiodaron, sotalol), niektóre leki przeciwdepresyjne (np. cytalopram, escytalopram, amitryptylina), inne leki przeciwpsychotyczne (np. pochodne fenotiazyny, sertindol, pimozyd, zyprazydon), niektóre antybiotyki (np. klarytromycyna, erytromycyna, lewofloksacyna, moksyfloksacyna). Dodatkowo, może być wymagane monitorowanie stanu klinicznego pacjenta (EKG). Chlorowodorek donepezylu i jego metabolity nie hamują metabolizmu teofiliny, warfaryny, cymetydyny i digoksyny. Digoksyna i cymetydyna nie zmieniają metabolizmu donepezylu. Ketokonazol i chinidyna (inhibitory enzymów CYP3A4 i 2D6) hamują metabolizm donepezylu, dlatego też inne inhibitory CYP3A4, jak itrakonazol i erytromycyna oraz inhibitory CYP2D6, jak fluoksetyna też mogą hamować metabolizm donepezylu. Ketokonazol zwiększa średnie stężenie donepezylu o około 30%. Leki indukujące CYP3A4 i CYP2D6 (np. ryfampicyna, fenytoina, karbamazepina) oraz alkohol zmniejszają stężenie donepezylu. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku łącznego stosowania donepezylu zarówno z induktorami, jak i inhibitorami cytochromu P-450. Chlorowodorek donepezylu może wchodzić w interakcje z lekami antycholinergicznymi. Istnieje również możliwość działania synergicznego przy jednoczesnym stosowania takich leków, jak: sukcynylocholina, inne środki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe oraz inne leki o działaniu antycholinergicznym lub leki ß-adrenolityczne mające wpływ na przewodzenie pobudzeń w sercu.

Doneprion - dawkowanie

Doustnie. Dorośli/osoby w podeszłym wieku: dawka początkowa wynosi 5 mg/dobę (raz na dobę); dawkę tę należy stosować co najmniej przez miesiąc. Po ocenie klinicznej miesięcznego leczenia z zastosowaniem dawki początkowej, można zwiększyć dawkę do 10 mg/dobę (dawkowanie raz na dobę). Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 10 mg. W badaniach klinicznych nie badano dawek wyższych niż 10 mg/dobę. Leczenie powinno być rozpoczęte i nadzorowane przez lekarza z doświadczeniem w diagnozowaniu i leczeniu otępienia w przebiegu choroby Alzheimera. Rozpoznanie powinno być przeprowadzone zgodnie z uznanymi wytycznymi (np. DSM IV, ICD 10). Leczenie donepezylem można rozpocząć tylko wtedy, gdy możliwa jest regularna kontrola przyjmowania leku przez pacjenta. Leczenie podtrzymujące można kontynuować tak długo, jak długo będzie z niego wynikała korzyść terapeutyczna dla pacjenta. Należy regularnie oceniać korzyści kliniczne ze stosowania donepezylu. W przypadku braku oznak działania terapeutycznego należy rozważyć odstawienie leku. Nie można przewidzieć indywidualnej reakcji na donepezyl. Po odstawieniu leku obserwuje się stopniowe cofanie się korzystnych efektów działania leku. Szczególne grupy pacjentów. Nie jest konieczna zmiana dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Z uwagi na zwiększoną ekspozycję na działanie leku u pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby, dawkowanie powinno być dobrane w zależności od indywidualnej tolerancji pacjenta; brak danych dotyczących stosowania leku u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby. Brak wskazań do stosowania leku u dzieci i młodzieży. Sposób podania. Preparat należy przyjmować wieczorem, bezpośrednio przed snem. Tabl. 10 mg można podzielić na równe dawki.

Doneprion - uwagi

Donepezyl wywiera niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Otępienie może powodować zaburzenie zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Ponadto, donepezyl może wywoływać odczucie zmęczenia, zawroty głowy i kurcze mięśniowe, głównie na początku leczenia lub przy zwiększaniu dawki. Lekarz prowadzący powinien regularnie oceniać zdolność pacjentów z chorobą Alzheimera przyjmujących donepezyl do prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługiwania skomplikowanych urządzeń mechanicznych.


Podobne leki
Aricept
Exelon
Yasnal
Donepex

Reklama

Dokucza Ci ból i obrzęk gardła?
Sprawdź, co to oznacza!