Źródło

Emdogain

Reklama

Działanie

Preparat biologiczny, stymulujący przewidywalną regenerację tkanek twardych i miękkich, utraconych z powodu chorób przyzębia. Naśladując procesy biologiczne naturalnego rozwoju zęba, materiał tworzy nierozpuszczalną trójwymiarową matrycę, umożliwiającą selektywną kolonizację komórek. Poprzez wzajemne oddziaływanie komórek na siebie, zapoczątkowany zostaje łańcuch procesów inicjujących poliferację komórkową, syntezę czynników wzrostu i różnicowanie się komórek, prowadząc do formowania się niezbędnych tkanek takich jak: cement bezkomórkowy, więzadło, kość wyrostka zębodołowego. Cechą materiału jest możliwość natychmiastowego zastosowania i skrócenie czasu operowania materiałem na leczonym ubytku periodontologicznym. Użycie materiału nie wymaga naruszenia tkanki za wyjątkiem typowej preparacji tkanek miękkich w czasie zabiegu płatowego. Dostępny w dwóch rozmiarach dla leczenia pojedynczych i mnogich ubytków w zależności od wielkości defektu i potrzeb. Materiał jest również dostępny w opakowaniu z PrefGel i w opakowaniu z PerioGlas®.

Wskazania

Materiał używany w trakcie zabiegu chirurgicznego na przyzębiu. Stosuje się go miejscowo na powierzchnię korzenia w celu leczenia defektów kostnych spowodowanych umiarkowanym lub ciężkim zapaleniem przyzębia. Materiał jest wskazany do stosowania w ubytkach śródkostnych 1, 2 i 3-ściennych, furkacjach w żuchwie IIst. i recesji dziąseł. Efektywny w użyciu w przypadku obszarów trudno dostępnych takich jak: powierzchnie interproksymalne, defekty położone po stronie dystalnej drugich trzonowców, defekty zlokalizowane pod mostem protetycznym oraz defekty rozległe. Materiał ułatwia leczenie defektów przyzębia w połączeniu z innymi zabiegami chirurgicznymi (implantacją, ekstrakcją, augumentacją).

Dawkowanie

Ubytki kostne. Przed zastosowaniem materiału należy znieczulić obszar wybrany do zabiegu chirurgicznego przez znieczulenie nasiękowe i/lub przewodowe. Należy unikać wstrzyknięcia, miejscowo działającego środka znieczulającego zawierającego adrenalinę, w przestrzeń międzyzębową lub do brzegu dziąsła sąsiadującego z defektem periodontologicznym, który jest leczony. Linia cięcia powinna przebiegać przez szczelinę dziąsłową. Jeżeli jest to niezbędne, wykonuje się jedno lub dwa cięcia (odbarczenia) umożliwiające odchylenie płata dziąsłowego. Niezbędnym jest usunięcie całej płytki nazębnej, kamienia i ziarniny. Należy usunąć warstwę mazistą z powierzchni korzenia stosując PrefGel przez 2 minuty. Następnie powierzchnie należy wypłukać dokładnie roztworem soli fizjologicznej. Unikać zanieczyszczenia oczyszczonej i uzdatnionej powierzchni korzenia przez krew lub ślinę po jej ostatecznym wypłukaniu. Oczyszczoną powierzchnię korzenia pokrywamy natychmiast materiałem zaczynając od najbardziej dowierzchołkowo umiejscowionego brzegu, pokrywając całą obnażoną powierzchnię korzenia. Podczas zakładania szwów zawsze należy mieć na uwadze pierwotne zamknięcie i optymalną stabilność rany chirurgicznej. Jeżeli jest to niezbędne dla dobrego pierwotnego zamknięcia rany można zmobilizować płat poprzez dokonanie nacięcia okostnej u jego podstawy na granicy śluzówkowo-dziąsłowej. Użyć nici z niedrażniącego materiału. Podczas zakładania szwów nadmiar Emdogain będzie wypływał z brzegu dziąsła. W ciągu 6 miesięcy po leczeniu materiałem, nie powinno się badać (sondować) leczonego miejsca. W celu polepszenia procesu gojenia się rany, zaleca się użycie pozostałej po zabiegu reszty Emdogain, pokrywając nią szwy jak i krawędź rany.
Rozległe ubytki. Należy znieczulić obszar zabiegowy wybrany do zabiegu chirurgicznego przez znieczulenie nasiękowe lub/i przewodowe. Unikać wstrzyknięcia, miejscowo działającego środka znieczulającego zawierającego adrenalinę, w przestrzeń międzyzębową lub do brzegu dziąsłowego sąsiadującego z defektem, który ma być leczony. Aby zmieszać składniki należy zdjąć plastikową zatyczkę strzykawki zawierającej Emdogain. Następnie na strzykawkę nałożyć dołączoną do zestawu igłę aplikacyjną. Trzymając mocno pojemnik z PerioGlas® w jednej ręce, należy powoli usunąć wieczko, tak aby uniknąć wysypania preparatu. Wycisnąć część preparatu Emdogain ze strzykawki na PerioGlas® do pojemnika tak aby mieszanina Emdogain/PerioGlas zwilżyła się do postaci mokrego piasku. Pozostała w strzykawce część preparatu Emdogain posłuży do pokrycia cieńką warstwą, odsłoniętej powierzchni korzenia, po jej uzdatnieniu. Niezbędnym jest usunięcie całej płytki nazębnej, kamienia i ziarniny. Należy usunąć warstwę mazistą z powierzchni korzenia stosując przez 2 minuty PrefGel. Następnie powierzchnie należy przepłukać dokładnie roztworem soli fizjologicznej. Unikać zanieczyszczenia oczyszczonej i uzdatnionej powierzchni korzenia przez krew lub ślinę po jej ostatecznym przepłukaniu. Powierzchnię korzenia pokryć natychmiast cienką warstwą preparatu Emdogain zaczynając od najbardziej dowierzchołkowego miejsca defektu kostnego. Pokryć całą odsłoniętą powierzchnię korzenia. Unikać nagromadzenia żelu wewnątrz dna ubytku, gdyż może to uniemożliwić nałożenie mieszaniny Emdogain/PerioGlas. Następnie należy delikatnie wypełnić, wymieszanym materiałem każdy ubytek, stopniowo nakładając materiał aż do najwyższego poziomu kości. Podczas zakładania szwów zawsze należy mieć na uwadze pierwotne zamknięcie i optymalną stabilność rany chirurgicznej. Jeżeli jest to niezbędne dla dobrego pierwotnego zamknięcia rany można zmobilizować płat poprzez dokonanie nacięcia okostnej u podstawy płata w granicy śluzówkowo-dziąsłowej.
Recesja dziąseł. Znieczulić obszar wybrany do zabiegu chirurgicznego. Przeprowadzić zabieg skalingu i planingu (wygładzenia chropowatej powierzchni korzenia) na odsłoniętej powierzchni korzenia w celu usunięcia płytki, kamienia, wszelkich nieregularności powierzchni korzenia. Jeżeli to wymagane należy zredukować nadmierną wypukłość. Po stronie recesji dziąsła wykonuje się nacięcie w szczelinie dziąsłowej. Następnie wykonuje się nacięcie horyzontalne (poziome) w obszarach sąsiadujących powierzchni międzyzębowych, parę milimetrów do poziomu krawędzi tkanki miękkiej recesji. Wykonać dwa pionowe, rozbieżne nacięcia, zaczynając od końcowych bocznych punktów nacięć horyzontalnych (poziomych) i skierować je dowierzchołkowo przekraczając granicę śluzówkowo-dziasłową. Odpreparować płat pełny, przekraczając albo granicę śluzówkowo-dziąsłową, albo 3 mm powyżej wierzchołkowej granicy dehiscencji kostnej. W celu mobilizacji płata wykonać poziome cięcie przez okostną. Dalej kontynuować preparację jako płat dzielony, preparując tępo w kierunku dowierzchołkowym, aby otrzymać pełną mobilizację płata, umożliwiającą jego przesunięcie dokoronowe. Kluczowym jest wyeliminowanie wszelkiego rodzaju napięcia na krawędziach płata oraz umożliwienie pasywnego, dokoronowego ustawienia płata aż do poziomu granicy szkliwno-cementowej (CEJ). Usunąć nabłonek z brodawki międzyzębowej od strony policzkowej aby odsłonić podłoże tkanki łącznej do założenia szwów na przesunięty płat. Usunąć warstwę mazistą przez wytrawienie powierzchni korzenia stosując przez 2 minuty PrefGel. Wypłukać dokładnie sterylnym roztworem soli fizjologicznej. Unikać zanieczyszczenia oczyszczonej i uzdatnionej powierzchni korzenia krwią lub śliną po jej ostatecznym przepłukaniu. Zastosować natychmiast Emdogain, aby całkowicie pokryć odsłoniętą i uzdatnioną powierzchnię korzenia. Zreponować płat dokoronowo i zabezpieczyć go na poziomie połączenia szkliwno-cementowego zakładając szwy na pozbawionej nabłonka brodawce międzyzębowej. Zszyć również nacięcia pionowe zakładając szwy boczne.
Furkacje w żuchwie IIst.. Należy znieczulić obszar zabiegowy wybrany do zabiegu chirurgicznego znieczuleniem nasiękowym, bądź przewodowym. Wykonać cięcie w kieszonce dziąsłowej a następnie, zależnie od potrzeb wykonać jedno lub dwa nacięcia pionowe sięgające granicy śluzówkowo-dziasłowej. Odpreparuj płat śluzówkowo-okostnowy od strony policzkowej i językowej. Należy zachować możliwie maksymalną ilość tkanki dziąsłowej. Aby zachować żywotność komórek przyzębia, tkanki miękkie zwilżyć solą fizjologiczną. Odpreparować tkanki miękkie aby odsłonić defekt periodontologiczny. Usunąć ziarninę obecną w defekcie i ewentualnie opracuj defekt w celu uzyskania dobrego dostępu i widoczności do powierzchni korzenia. Usunąć kamień i płytkę poddziasłową. Usunąć warstwę mazistą z powierzchni korzenia stosując przez 2 minuty PrefGel. Wypłukać dokładnie roztworem soli fizjologicznej. Unikać zanieczyszczenia oczyszczonej i wytrawionej powierzchni korzenia przez krew lub ślinę po jej ostatecznym wypłukaniu i uzdatnieniu. Zastosuj natychmiast Emdogain na odsłonięte powierzchnie korzenia, zaczynając od najbardziej dowierzchołkowego poziomu kości. Użyć Emdogain do całkowitego pokrycia odsłoniętych powierzchni korzenia zęba. Bardzo ważnym jest całkowite pokrycie powierzchni interproksymalnych i optymalna adaptacja tkanek miękkich. Jeżeli jest to potrzebne można dokonać nacięcia okostnej u podstawy płata, co ułatwia dokoronowe jego przesunięcie. Zaleca się stosowanie nici zapewniających przedłużone, stabilne zamknięcie rany. Nadmiar preparatu powinien wypływać podczas zamykania płata i zakładania szwów.

Reklama

Uwagi

Zastosowanie materiału wiąże się tylko z jednym zabiegiem chirurgicznym. W celu osiągnięcia optymalnych rezultatów przed zastosowaniem materiału, zaleca się zastosowanie na powierzchni korzenia preparatu PrefGel (zawiera 24% EDTA, który usuwa warstwę mazistą). Preparaty Emdogain i PrefGel należy przechowywać w temperaturze 2-8st.C. Po otwarciu preparat Emdogain należy zużyć w ciągu 2 h a niewykorzystaną część wyrzucić.

Pharmindex