Znajdź lek

Fluanxol

Spis treści

Działanie

Pochodna tioksantenu o silnym działaniu przeciwpsychotycznym. Flupentyksol jest mieszanką dwóch geometrycznych izomerów, czynnej formy cis(Z)-flupentyksolu i formy trans(E)-flupentyksolu, w przybliżeniu w stosunku 1:1. Cis(Z)-flupentyksol wykazuje silne powinowactwo do receptorów dopaminergicznych D1 i D2, do receptorów α1-adrenergicznych oraz do receptorów 5-HT2. Wykazuje jedynie niewielkie właściwości antyhistaminergiczne, nie blokuje receptorów α2-adrenergicznych, nie wykazuje powinowactwa do cholinergicznych receptorów muskarynowych. Dostępność biologiczna leku po podaniu doustnym wynosi ok. 40%, Cmax osiąga po około 4-5 h. W ok. 99% wiąże się z białkami osocza. Metabolizm flupentyksolu przebiega trzema głównymi drogami - sulfoksydacji, N-dealkilacji w łańcuchu bocznym i sprzęgania z kwasem glukuronowym. Metabolity pozbawione są działania psychofarmakologicznego. Flupentyksol przeważa ilościowo nad metabolitami w mózgu i innych tkankach. Jest wydalany głównie z kałem, w niewielkiej ilości z moczem. T0,5 w fazie eliminacji wynosi około 35 h.

Wskazania

Tabl. 0,5 mg: zaburzenia psychotyczne bez zaburzeń depresyjnych; doraźnie w zaburzeniach depresyjnych innych, niż w przebiegu psychozy. Tabl. 3 mg: leczenie schizofrenii.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na flupentyksol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Zapaść krążeniowa. Zmniejszony poziom świadomości bez względu na etiologię (np. zatrucie alkoholem, barbituranami lub opiatami). Śpiączka.