Pierwszy w historii zabieg, który przywrócił słuch. Trwał 16 minut. Sprawdź❗
Pierwszy w historii zabieg, który przywrócił słuch. Trwał 16 minut. Sprawdź❗
Pierwszy w historii zabieg, który przywrócił słuch. Trwał 16 minut. Sprawdź❗

Grazax

Spis treści

Reklama

Grazax - skład

1 liofilizat doustny zawiera standaryzowany wyciąg alergenowy pyłku trawy, z tymotki łąkowej - 75 000 SQ-T.

Reklama

Grazax - działanie

Preparat do immunoterapii swoistej, zawierający wyciąg alergenowy pyłku trawy. Leczenie preparatem powoduje wzbudzenie ogólnoustrojowej kompetytywnej odpowiedzi przeciwciał przeciwko pyłkowi trawy oraz indukowanie zwiększenia stężenia swoistych przeciwciał IgG. Dostępne są dane dotyczące trwającego 3 lata leczenia oraz trwających 1 rok obserwacji kontrolnych u dorosłych pacjentów. Nieprzerwane, codziennie zażywanie preparatu przez 3 lata przez dorosłych pacjentów powodowało modyfikację przebiegu choroby w trakcie leczenia, jak również wykazano, że skutek leczenia utrzymywał się przez jeden rok po zakończeniu terapii. Nie ma danych dotyczących leczenia preparatem u dzieci w okresie dłuższym niż jeden sezon pylenia.

Reklama

Grazax - wskazania

Leczenie modyfikujące nieżytu nosa i zapalenia spojówek, wywołanego przez pyłki traw u dorosłych i dzieci (w wieku 5 lat lub starszych), z klinicznymi objawami i rozpoznanym dodatnim wynikiem skórnych testów punktowych i (lub) testu w kierunku swoistej immunoglobuliny IgE na pyłki traw.

Reklama

Grazax - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którąkolwiek z substancji pomocniczych. Choroby nowotworowe lub choroby układu immunologicznego, np. choroby autoimmunologiczne, choroby kompleksów immunologicznych lub choroby przebiegające z niedoborem odporności. Stany zapalne jamy ustnej o ciężkim przebiegu, takie jak liszaj płaski z owrzodzeniem lub ciężka grzybica. Pacjenci z niekontrolowaną lub ciężką astmą (u dorosłych: FEV1 <70% przewidywanej wartości po odpowiednim leczeniu farmakologicznym; u dzieci: FEV1 <80% przewidywanej wartości po odpowiednim leczeniu farmakologicznym).

Reklama

Grazax - ostrzeżenia

Po wprowadzeniu leku do obrotu, obserwowano przypadki ciężkich reakcji anafilaktycznych, dlatego zaleca się zachowanie ostrożności i rozpoczynanie leczenia pod nadzorem lekarza. W niektórych przypadkach ciężkie reakcje anafilaktyczne wystąpiły po podaniu kolejnych dawek. Początkowe objawy ogólnoustrojowe mogą obejmować uderzenia gorąca, intensywny świąd dłoni rąk i podeszew stóp, jak również innych części ciała (podobnie jak w przypadku pokrzywki). Może także wystąpić uczucie gorąca, ogólny niepokój oraz pobudzenie lub lęk. W przypadku ciężkich reakcji ogólnoustrojowych, obrzęku naczynioruchowego, problemów z połykaniem lub oddychaniem, zmiany głosu, podciśnienia lub uczucia pełności w gardle, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. W takich przypadkach leczenie powinno być całkowicie przerwane, lub przerwane do czasu, aż lekarz zdecyduje o jego kontynuacji. W przypadku pacjentów z jednoczesnymi objawami astmy oraz objawami sugerującymi zaostrzenie się astmy, leczenie powinno być przerwane. Należy też natychmiast skonsultować się z lekarzem w celu oceny możliwości dalszego leczenia. U pacjentów, u których w wywiadzie stwierdzono reakcję ogólnoustrojową na podskórną immunoterapię pyłkami traw, ryzyko ciężkiej reakcji po zażyciu leku może być większe. Należy uważnie rozważyć wskazania do stosowania leku i zapewnić odpowiednie środki umożliwiające leczenie reakcji. Ciężkie reakcje anafilaktyczne mogą wymagać podania adrenaliny. Należy rozważyć, czy pacjent będzie tolerował podanie adrenaliny w rzadkich przypadkach wystąpienia ciężkich ogólnoustrojowych reakcji alergicznych (np. pacjenci leczeni trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, inhibitorami monoaminooksydazy (MAOIs), inhibitorami katecholo-O-metylotransferazy (COMT) lub/i beta-blokerami). U pacjentów z chorobami serca może występować zwiększone ryzyko ciężkich ogólnoustrojowych reakcji alergicznych. Doświadczenia kliniczne dotyczące leczenia preparatem pacjentów z chorobami serca są ograniczone. Podczas leczenia pacjent jest narażony na działanie alergenu, który powoduje objawy alergii - w okresie leczenia można spodziewać się łagodnych lub umiarkowanych miejscowych reakcji alergicznych. Jeżeli w trakcie leczenia wystąpią wyraźne miejscowe objawy niepożądane, należy rozważyć podanie leków przeciwalergicznych (np. przeciwhistaminowych). W przypadku zabiegów chirurgicznych w jamie ustnej, w tym także ekstrakcji zęba lub wypadnięcia zęba mlecznego u dzieci, leczenie należy przerwać na okres 7 dni, by umożliwić tkankom jamy ustnej zagojenie się. Nie przeprowadzono badań z produktem leczniczym Grazax u pacjentów z ciężką i (lub) niekontrolowaną astmą. Należy poinformować pacjentów z astmą, że powinni natychmiast zwrócić się o pomoc do lekarza, jeśli wystąpi nagłe pogorszenie astmy. U pacjentów z astmą, u których występuje ostre zakażenie dróg oddechowych, rozpoczęcie leczenia należy odłożyć do czasu ustąpienia zakażenia. Po wprowadzeniu leku do obrotu, obserwowano pojedyncze przypadki eozynofilowego zapalenia przełyku, związane z leczeniem. U pacjentów z ciężkimi lub utrzymującymi się objawami ze strony przewodu pokarmowego, takimi, jak zaburzenia połykania lub niestrawność, należy rozważyć przerwanie leczenia. Nie ma doświadczeń klinicznych dotyczących jednoczesnego szczepienia i leczenia preparatem. Szczepienie można wykonać bez przerywania leczenia dopiero po ocenie stanu ogólnego pacjenta. Preparat zawiera żelatynę otrzymaną z ryb. Dostępne dane nie wskazują na wzrost reakcji alergicznych u pacjentów z ciężką alergią na ryby, jednak zaleca się ostrożność podczas rozpoczynania leczenia w tej grupie pacjentów.

Reklama

Grazax - ciąża

Nie należy rozpoczynać leczenia preparatem podczas ciąży. W przypadku zajścia w ciążę w okresie leczenia, może ono być kontynuowane po ocenie stanu ogólnego pacjentki (w tym czynności płuc) oraz reakcji na wcześniejsze podawanie preparatu. Pacjentki z astmą w wywiadzie należy dokładnie monitorować podczas ciąży. Nie przewiduje się wpływu preparatu na niemowlę karmione piersią. Brak dostępnych danych klinicznych dotyczących wpływu stosowania leku na płodność. U myszy, nie stwierdzono żadnego wpływu leczenia preparatem na kojarzenie się zwierząt i płodność.

Reklama

Grazax - efekty uboczne

Bardzo często: świąd uszu, podrażnienie gardła, świąd w okolicy ust, obrzęk ust. Często: swędzenie oczu, zapalenie spojówek, obrzęk oczu, kichanie, kaszel, suchość w gardle, duszność, ból części ustnej gardła, obrzęk gardła, wyciek wodnisty z nosa, katar alergiczny, uczucie ucisku w gardle, świąd nosa, obrzęk warg, przykre uczucie bólu w jamie ustnej, parestezje w obrębie jamy ustnej, zapalenie jamy ustnej, zaburzenia połykania, ból brzucha, biegunka, niestrawność, nudności, wymioty, zaczerwienienie błony śluzowej jamy ustnej, owrzodzenia w jamie ustnej, ból w jamie ustnej, świąd warg, świąd, pokrzywka, wysypka, uczucie zmęczenia, nieokreślone przykre uczucie bólu w klatce piersiowej. Niezbyt często: reakcja anafilaktyczna, ogólnoustrojowa reakcja alergiczna, zaburzenia smaku, parestezje, przekrwienie oczu, podrażnienie oczu, zwiększone łzawienie, uczucie dyskomfortu w uszach, ból uszu, kołatanie serca, niedoczulica gardła, przerost migdałków, uczucie dyskomfortu w nosie, obrzęk krtani, dysfonia, zaczerwienienie gardła, suchość w jamie ustnej, pęcherze na wargach, zapalenie warg, ból przy połykaniu, powiększenie gruczołów ślinowych, nadmierne wydzielanie śliny, zaburzenia języka, zapalenie języka, zapalenie żołądka, choroba refluksowa przełyku, uczucie dyskomfortu w brzuchu, owrzodzenie warg, powstawanie pęcherzy na błonie śluzowej jamy ustnej, obrzęk naczynioruchowy, rumień, odczucie ciała obcego. Rzadko: obrzęk uszu, skurcz oskrzeli, eozynofilowe zapalenie przełyku. Jeżeli u pacjenta na skutek leczenia wystąpią wyraźne miejscowe objawy niepożądane, należy rozważyć podanie leków przeciwalergicznych. Po wprowadzeniu leku do obrotu obserwowano przypadki ciężkich reakcji anafilaktycznych, w tym wstrząs anafilaktyczny - dlatego ważnym środkiem ostrożności jest rozpoczynanie leczenia pod kontrolą lekarza. W niektórych przypadkach ciężkie reakcje anafilaktyczne wystąpiły po podaniu kolejnych dawek. W przypadku ciężkich reakcji ogólnoustrojowych, obrzęku naczynioruchowego, trudności z przełykaniem, trudności z oddychaniem, zmiany głosu, podciśnienia lub uczucia pełności w gardle należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. W takich przypadkach leczenie powinno być przerwane na stałe lub do czasu, aż lekarz nie zaleci inaczej. Ogólnie, profil zdarzeń niepożądanych u dzieci i młodzieży, leczonych preparatem był podobny do tego, który obserwowano u dorosłych. W populacji dzieci i młodzieży podrażnienie oczu, ból uszu, obrzęk uszu, zaczerwienienie gardła i powstawanie pęcherzy na błonie śluzowej jamy ustnej występowały z większą częstością; podrażnienie oczu, ból uszu, zaczerwienienie gardła i powstawanie pęcherzy na błonie śluzowej jamy ustnej występowało często, a obrzęk uszu występował niezbyt często. Na ogół zdarzenia te miały nasilenie od łagodnego do umiarkowanego.

Grazax - interakcje

Jednoczesne stosowanie leków przeciwalergicznych (np. przeciwhistaminowych, kortykosteroidów, stabilizatorów mastocytów) może zwiększać poziom tolerancji na immunoterapię. Istnieją ograniczone dane dotyczące ewentualnego ryzyka dotyczącego równoczesnej immunoterapii innymi alergenami podczas leczenia preparatem. Nie przeprowadzono badań klinicznych dotyczących interakcji z innymi preparatami u ludzi.

Grazax - dawkowanie

Doustnie. Leczenie preparatem powinno być rozpoczynane tylko przez lekarzy z doświadczeniem w leczeniu chorób alergicznych oraz mających możliwości leczenia reakcji alergicznych. Aby rozpocząć leczenie u dzieci, lekarz powinien mieć doświadczenie w leczeniu chorób alergicznych u dzieci. Dorośli i dzieci ≥ 5 lat: 1 liofilizat doustny na dobę. W sezonie pylenia należy spodziewać się poprawy klinicznej alergicznego nieżytu nosa i zapalenia spojówek w przypadku, gdy leczenie zostanie rozpoczęte co najmniej na 4 miesiące przed spodziewanym początkiem sezonu pylenia traw i kontynuowane w trakcie sezonu pylenia. Jeśli leczenie zostanie rozpoczęte 2-3 miesiące przed sezonem pylenia, skuteczność leku może być jedynie częściowa. Jeżeli nie zaobserwowano istotnej poprawy w ciągu pierwszego sezonu pylenia, nie ma wskazań do kontynuowania leczenia. W celu uzyskania długotrwałej skuteczności i działania modyfikującego przebieg choroby, zaleca się kontynuowanie leczenia codziennie, przez 3 kolejne lata. Szczególne grupy pacjentów. Nie ma dostępnych danych klinicznych dotyczących immunoterapii z zastosowaniem leku u dzieci (w wieku poniżej 5 lat) i pacjentów w podeszłym wieku (w wieku 65 lat lub starszych). Sposób podania. W celu umożliwienia pacjentowi i lekarzowi omówienia ewentualnych działań niepożądanych i postępowania z tym związanego, zaleca się, aby pierwszy liofilizat doustny był zażyty pod nadzorem lekarza (20-30 min). Liofilizat doustny należy wyjąć z blistra suchymi palcami i włożyć pod język, gdzie ulegnie rozpuszczeniu. Należy unikać połykania przez około 1 min. Przez następne 5 min nie należy spożywać żadnych pokarmów ani napojów. Liofilizat doustny należy przyjąć niezwłocznie po otwarciu blistra.

Grazax - uwagi

Lek nie ma wpływu lub ma nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.


Podobne leki
Purethal
Venomenhal
Oralair
Purethal roztocza 50/50%

Reklama

Jak się uchronić przed chorobami cywilizacyjnymi?
Sprawdź!