ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗

Lucrin

Spis treści

Reklama

Lucrin - skład

1 fiolka zawiera 3,75 mg lub 11,25 mg octanu leuprolidu w postaci mikrosfer do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań.

Reklama

Lucrin - działanie

Syntetyczny analog gonadoreliny (LH-RH), charakteryzujący się znacznie dłuższym czasem półtrwania w organizmie oraz większym powinowactwem do receptora w porównaniu z naturalną gonadoreliną. Hormon ten kontroluje uwalnianie hormonów gonadotropowych LH i FSH, przez co stymuluje syntezę hormonów steroidowych w jajnikach i w jądrach. Podanie octanu leuprolidu powoduje kilkudniowe zwiększenie uwalniania LH i FSH, a następnie prowadzi do prawie całkowitego zahamowania syntezy i uwalniania gonadotropin, a w wyniku tego do zahamowania czynności gonad i zmniejszenia stężeń hormonów płciowych do wartości kastracyjnych. Zmniejszenie stężenia estrogenów lub testosteronu we krwi prowadzi do zahamowania wzrostu guzów hormonowrażliwych. Lek jest nieaktywny po podaniu doustnym. Biodostępność leku po podaniu podskórnym, jak i domięśniowym jest zbliżona i wynosi około 90%. Wiąże się z białkami osocza w 43-49%. Po podaniu leku w dawce 3,75 mg po początkowym zwiększeniu stężenia leku we krwi, w ciągu 2-4 dni następuje jego zmniejszenie. Maksymalne stężenie leku we krwi pod koniec pierwszego miesiąca wynosi 0,7 µg/ml. Po podaniu domięśniowym lub podskórnym 11,25 mg leku w postaci zawiesiny, octanu leuprolidu jest uwalniany w sposób ciągły przez 3 mies. Maksymalne stężenie leku we krwi występuje 3 h po podaniu, stężenie stacjonarne - 7-14 dni po podaniu. Lek nie kumuluje się w organizmie. T0,5 wynosi 3 h.

Reklama

Lucrin - wskazania

Leczenie raka gruczołu krokowego, kiedy wymagane jest obniżenie stężenia testosteronu do stężenia charakterystycznego dla braku czynności gruczołów płciowych (stężenia kastracyjnego). Leczenie endometriozy przez okres 6 miesięcy (preparat można stosować wyłącznie w leczeniu farmakologicznym lub w leczeniu farmakologicznym uzupełniającym zabieg chirurgiczny). Leczenie mięśniaków gładkokomórkowych macicy (leiomyoma uteri) przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy (leczenie można stosować przed zabiegiem chirurgicznym usunięcia mięśniaków lub macicy, może też być ono stosowane w celu zmniejszenia nasilenia objawów u kobiet w okresie okołomenopauzalnym, które nie chcą poddać się zabiegowi chirurgicznemu). Leczenie przedwczesnego dojrzewania płciowego pochodzenia ośrodkowego u dzieci (dziewczęta <9 roku życia, chłopcy <10 roku życia). Lucrin Depot 11,25 mg: leczenie raka piersi estrogenozależnego u kobiet przed menopauzą i w okresie okołomenopauzalnym, u których wymagana jest farmakologiczna supresja czynności jajników.

Reklama

Lucrin - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na octan leuproreliny, podobne nonapeptydy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Krwawienie z pochwy o nieustalonej etiologii. Ciąża lub uzasadnione podejrzenie ciąży. U dziewcząt z przedwczesnym dojrzewaniem płciowym: ciąża i karmienie piersią; krwawienie z pochwy o nieustalonej etiologii.

Reklama

Lucrin - ostrzeżenia

W początkowej fazie leczenia dochodzi do okresowego zwiększenia stężenia gonadotropiny i steroidowych hormonów płciowych powyżej stężenia wyjściowego, co spowodowane jest działaniem fizjologicznym produktu leczniczego. W wyniku tego, w rzadkich przypadkach, dojść może do przemijającego zaostrzenia objawów lub mogą wystąpić dodatkowe objawy przedmiotowe i podmiotowe choroby. Nasilenie się objawów może doprowadzić do porażenia z powikłaniami powodującymi zgon lub bez takich powikłań. U pacjentów leczonych produktami z grupy agonistów GnRH, takimi jak octan leuproreliny istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia depresji (która może być ciężka). Należy poinformować o tym pacjentów i zastosować odpowiednie leczenie w przypadku wystąpienia objawów. Zmiany gęstości mineralnej kości mogą wystąpić u kobiet w wyniku obniżenia stężenia estrogenów oraz u mężczyzn z rakiem gruczołu krokowego podczas długotrwałego stosowania octanu leuproreliny. U kobiet zmiany te są przemijające i ustępują po zaprzestaniu podawania produktu leczniczego. Ze względu na ryzyko drgawek należy uważnie monitorować pacjentów z napadami drgawek, padaczką, zaburzeniami przepływu mózgowego, anomaliami lub nowotworami ośrodkowego układu nerwowego w wywiadzie, pacjentów przyjmujących leki, których stosowanie wiązano z występowaniem drgawek, takie jak bupropion i selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) oraz kobiety i dzieci. Rak gruczołu krokowego. U niewielkiej liczby pacjentów stwierdza się okresowe nasilenie bólów kostnych, co można leczyć objawowo. Obserwowano pojedyncze przypadki niedrożności moczowodu i ucisku na rdzeń kręgowy, co może spowodować porażenie, niekiedy z powikłaniami prowadzącymi nawet do zgonu. U zagrożonych pacjentów należy rozważyć możliwość rozpoczęcia leczenia od codziennych wstrzyknięć octanu leuproreliny przez pierwsze 2 tyg., aby ułatwić odstawienie produktu, gdy okaże się to konieczne. Pacjentom z przerzutami do kręgosłupa i (lub) zatrzymaniem moczu należy zapewnić w pierwszych tygodniach leczenia stałą opiekę lekarską. Ze względu na ryzyko cukrzycy należy okresowo oznaczać stężenie glukozy i (lub) hemoglobiny glikozylowanej (HbA1c) we krwi. U mężczyzn informowano o zwiększonym ryzyku wystąpienia zawału serca, nagłego zgonu sercowego i udaru w związku ze stosowaniem leków z grupy agonistów GnRH. Pacjentów należy kontrolować w celu wykrycia ewentualnych objawów podmiotowych i przedmiotowych wskazujących na rozwój choroby układu krążenia. Terapia antyandrogenowa może spowodować wydłużenie odstępu QT. U pacjentów z wywiadem lub czynnikami ryzyka wydłużenia odstępu QT oraz u pacjentów przyjmujących jednocześnie produkty lecznicze, które mogą powodować wydłużenie odstępu QT, przed rozpoczęciem leczenia należy ocenić czy korzyści związane z całkowitą blokadą androgenową przeważają nad potencjalnym ryzykiem, w tym możliwością wystąpienia torsade de pointes. Odpowiedź na leczenie octanem leuproreliny należy starannie kontrolować oznaczając w surowicy stężenia testosteronu i swoistego dla gruczołu krokowego antygenu (PSA). U większości pacjentów, stężenia testosteronu zwiększają się powyżej stężenia wyjściowego w pierwszym tygodniu, a następnie obniżają się do lub poniżej stężenia wyjściowego w końcu drugiego tygodnia leczenia. Stężenia charakterystyczne dla braku czynności hormonalnej gruczołów płciowych, które utrzymują się tak długo jak długo pacjent otrzymuje produkt leczniczy, osiąga się w ciągu 2 do 4 tygodni od rozpoczęcia leczenia. Endometrioza/mięśniaki macicy/rak piersi. Informowano o ciężkim krwawieniu z pochwy, wymagającym leczenia farmakologicznego lub zabiegu chirurgicznego u pacjentek z mięśniakami macicy. Przedwczesne dojrzewanie płciowe pochodzenia ośrodkowego. Przed rozpoczęciem leczenia konieczne jest ustalenie dokładnego rozpoznania idiopatycznego i (lub) neurogennego przedwczesnego dojrzewania płciowego pochodzenia ośrodkowego. Jeśli w miejscu wstrzyknięcia preparatu wystąpi jałowy ropień (najczęściej obserwowany po wstrzyknięciu domięśniowym dawki większej niż zalecana) wchłanianie octanu leuproreliny z postaci depot może być zmniejszone. W takim przypadku należy co dwa tygodnie oznaczać parametry hormonalne (testosteron, estradiol). Leczenie dzieci z postępującymi guzami mózgu powinno być prowadzone po starannej ocenie ryzyka i korzyści. Krwawienie, plamienie i wydzielina z pochwy po pierwszym wstrzyknięciu mogą być objawem przedmiotowym odstawienia hormonów u dziewcząt. Jeśli krwawienie z pochwy wystąpi po pierwszym/drugim miesiącu leczenia, należy wyjaśnić jego przyczynę. Podczas leczenia może dojść do zmniejszenia gęstości mineralnej kości. Jednakże po zaprzestaniu leczenia zachowany jest dalszy przyrost masy kostnej i nie wydaje się, aby leczenie wpływało na maksymalną masę kostną w późnym okresie młodzieńczym. Po odstawieniu leczenia agonistami GnRH można obserwować złuszczenie nasady kości udowej. Uważa się, że niskie stężenia estrogenu podczas leczenia agonistami GnRH osłabiają chrząstkę nasadową. Zwiększenie szybkości wzrastania po zaprzestaniu leczenia prowadzi do zmniejszenia siły poprzecznej (tnącej), która powoduje przemieszczenie nasady. Nieprzestrzeganie zaleceń co do stosowania lub za małe dawki mogą prowadzić do niewystarczającego zahamowania przedwczesnego dojrzewania płciowego, a w konsekwencji do nawrotu objawów dojrzewania takich, jak miesiączkowanie, rozwój gruczołów piersiowych i powiększenie jąder. Odległe skutki niedostatecznej kontroli wydzielania steroidowych hormonów płciowych nie są znane, ale jednym z nich może być niższy wzrost. Reakcję na leczenie należy dokładnie kontrolować przez 1 - 2 miesiące po rozpoczęciu terapii stosując test stymulacji GnRH oraz oznaczając stężenia hormonów płciowych. Co 6 - 12 miesięcy należy dokonywać pomiaru wieku kostnego. Stężenie steroidowych hormonów płciowych może zwiększać się, a nawet przekraczać poziom przedpokwitaniowy, jeśli dawka jest nieodpowiednia. Po ustaleniu dawki leczniczej stężenia gonadotropin i steroidowych hormonów płciowych ulegają zmniejszeniu do poziomu przedpokwitaniowego.

Reklama

Lucrin - ciąża

Stosowanie w ciąży jest przeciwwskazane. Nie stosować w okresie karmienia piersią.

Reklama

Lucrin - efekty uboczne

Mężczyźni z rakiem gruczołu krokowego. Bardzo często: zwiększenie masy ciała, zmniejszenie libido, uderzenia gorąca, nadmierna potliwość, ból kości, oddawanie moczu w nocy, zaburzenia erekcji, zaburzenia jąder, zmęczenie, odczyn w miejscu wstrzyknięcia. Często: zapalenie oskrzeli, zakażenie dróg moczowych, niedokrwistość, anoreksja, zmniejszenie masy ciała, bezsenność, depresja, zmienność nastroju, ból głowy, parestezje, obrzęk limfatyczny, nadciśnienie tętnicze, zakrzepowe zapalenie żył, duszność, astma, zaparcia, nudności, świąd, ból stawów, osłabienie siły mięśni, ból pleców, ból w kończynie, bolesne lub trudne oddawanie moczu, ginekomastia, ból, obrzęk obwodowy, obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, astenia, guzek w miejscu wstrzyknięcia, ból w miejscu wstrzyknięcia, choroba grypopodobna, zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej we krwi, zwiększenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej we krwi, zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej (AlAT) we krwi, zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej (AspAT) we krwi, zwiększenie aktywności gamma-glutamylotransferazy we krwi, zwiększenie stężenia swoistego dla gruczołu krokowego antygenu (PSA), zmiany w zapisie EKG. Niezbyt często: zakażenie torbieli, zakażenie wirusowe, drożdżyca, posocznica, chłoniak rzekomy, eozynofilia, nadwrażliwość, hiperglikemia, hipoglikemia, odwodnienie, zawroty głowy, senność, drżenie, napady padaczkowe częściowe proste, dławica piersiowa, niewydolność serca, bradykardia, blok przedsionkowo-komorowy, tętniak, zapaść krążeniowa, zaczerwienienie skóry z uczuciem gorąca, krwiak, kaszel, przewlekła obturacyjna choroba płuc, zapalenie błony śluzowej żołądka, cholestatyczne zapalenie wątroby, uszkodzenie komórek wątroby, łysienie, wysypka, suchość skóry, ból mięśni, skurcze mięśni, nietrzymanie moczu, częstomocz, krwiomocz, zatrzymanie moczu, zaburzenie oddawania moczu, ból w klatce piersiowej, obrzęk z powodu grawitacji, suchość błon śluzowych, złe samopoczucie, zaburzenia chodu, zwiększenie wartości odczynu opadania krwinek czerwonych, zwiększenie stężenia testosteronu we krwi, złamanie, uraz głowy, upadek, zatkanie urządzenia, wycięcie guza, przezcewkowa resekcja guza pęcherza, litotrypsja. Częstość nieznana: wydłużenie odstępu QT. Endometrioza/mięśniaki macicy. Bardzo często: zwiększenie masy ciała, chwiejność emocjonalna, nerwowość, niepokój, zmniejszenie libido, bezsenność, depresja, zawroty głowy, ból głowy, rozszerzenie naczyń krwionośnych, nudności, trądzik, zapalenie pochwy. Często: zmniejszenie masy ciała, hipercholesterolemia, stan splątania, wrogość, parastezje, migrena, hipertonia, zaburzenie widzenia, niedowidzenie, układowe zawroty głowy, kołatanie serca, zaparcia, wymioty, biegunka, wzdęcie z oddawaniem gazów, suchość w jamie ustnej, ból brzucha, łysienie, wybroczyny, łojotok, wysypka, suchość skóry, nadmierna potliwość, hirsutyzm, artropatia, ból stawów, ból pleców, sztywność karku, ból szyi, bolesne lub trudne oddawanie moczu, zmiany zanikowe piersi, wydzielina z dróg płciowych, ból piersi, ból w obrębie jamy miednicy, ból, ból w klatce piersiowej, obrzęki, astenia, ból w miejscu wstrzyknięcia, dreszcze, nadmierne pragnienie, nieprawidłowe wyniki prób czynnościowych wątroby. Niezbyt często: zakażenie, odmiedniczkowe zapalenie nerek, czyrak, zapalenie śluzówki nosa, drożdżyca sromu i pochwy, grypa, anoreksja, zwiększenie łaknienia, zaburzenia osobowości, urojenia, apatia, nieprawidłowe myślenie, nastrój euforyczny, zmienność nastroju, senność, amnezja, omdlenie, ataksja, zaburzenie smaku, zaburzenie oka, ból oka, zapalenie spojówek, krwawienie z nosa, dysfonia, tachykardia, powiększenie obwodu brzucha, niestrawność, zapalenie błony śluzowej żołądka, krwawienie dziąseł, tkliwość wątroby, wysypka plamkowo-grudkowa, reakcja nadwrażliwości na światło, nieprzyjemny zapach ciała, pęcherzykowe zapalenie skóry, przebarwienie skóry, zaburzenia włosów, zaburzenia paznokci, ból mięśni, zapalenie stawów, nietrzymanie moczu, częstomocz, zaburzenie miesiączkowania, powiększenie piersi, przekrwienie i obrzęk piersi, mlekotok, krwotok z macicy, krwotok miesiączkowy, odczyn w miejscu wstrzyknięcia, guzek w miejscu wstrzyknięcia, nadwrażliwość w miejscu wstrzyknięcia, nasilenie dolegliwości, nieprawidłowy wynik badania laboratoryjnego. Kobiety z rakiem piersi. Bardzo często: zwiększenie łaknienia, zwiększenie masy ciała, zmniejszenie masy ciała, nagłe zmiany nastroju, nerwowość, bezsenność, depresja, zawroty głowy, ból głowy, uderzenia gorąca, nudności, nadmierna potliwość, ból stawów, ból pleców, osłabienie, ból w miejscu wstrzyknięcia, stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia, ogólne pogorszenie stanu zdrowia, uczucie gorąca. Często: zmniejszenie łaknienia, zaburzenie snu, parestezje, senność, zaburzenie pamięci, niedoczulica, drżenie, zapalenie spojówek, głuchota, choroba lokomocyjna, obrzęk małżowiny usznej, kołatanie serca, krwawienie z nosa, duszność, zwiększenie ilości plwociny, kaszel, zaparcia, wymioty, powiększenie obwodu brzucha, biegunka, zapalenie dziąseł, zapalenie błony śluzowej żołądka, ból w nadbrzuszu, ból w dole brzucha, zapalenie jamy ustnej, odruchy wymiotne, nieprawidłowa czynność wątroby, stłuszczenie wątroby, rumień, łysienie, trądzik, wysypka, wyprysk, ból kości, ból szyi, choroba zwyrodnieniowa kości i stawów, osłabienie mięśni, sztywność mięśni i kośćca, drżenie mięśni, częstomocz, wydzielina z pochwy, ból piersi, krwotok z macicy, objawy menopauzy, zapalenie pochwy, ból w klatce piersiowej, obrzęki, uczucie zmęczenia, gorączka, odczyn w miejscu wstrzyknięcia, świąd w miejscu wstrzyknięcia, rumień w miejscu wstrzyknięcia, rozdrażnienie, złe samopoczucie, dodatni wynik badania kału na krew utajoną, ból związany z zabiegiem. Niezbyt często: zakażenie górnych dróg oddechowych, leukopenia, jadłowstręt, zwiększenie ciepłoty ciała. Dzieci z przedwczesnym dojrzewaniem płciowym pochodzenia ośrodkowego. Często: chwiejność emocjonalna, ból głowy, bóle brzucha/skurcze brzucha, nudności i wymioty, trądzik, krwawienia, plamienie i wydzielina z pochwy, odczyny w miejscu wstrzyknięcia. Bardzo rzadko: ogólne reakcje alergiczne (gorączka, wysypka, świąd, reakcje anafilaktyczne), krwotok do przysadki po rozpoczęciu podawania produktu leczniczego pacjentom z gruczolakiem przysadki. Obserwacje po wprowadzeniu leku do obrotu: zapalenie gardła, zapalenie płuc, zakażenie dróg moczowych, zakażenie, rak skóry, niedokrwistość, reakcja anafilaktyczna, wole, krwotok do przysadki (z pacjentów z gruczolakiem przysadki), odwodnienie, cukrzyca, zwiększone łaknienie, hipoglikemia, hiperlipidemia (całkowity cholesterol, cholesterol LDL, triglicerydy), hiperfosfatemia, hipoproteinemia, depresja, nagłe zmiany nastroju, nerwowość, bezsenność, zaburzenia snu, niepokój, urojenia, zwiększenie libido, myśli samobójcze, próby samobójstwa, zawroty głowy, niedoczulica, letarg, neurogenna choroba mięśni, parestezje, neuropatia obwodowa, zaburzenia pamięci, przejściowy atak niedokrwienny, omdlenie, utrata świadomości, zaburzenia smaku, udar mózgu, porażenie, ból głowy, drgawek, zaburzenia widzenia, niedowidzenie, niewyraźne widzenie, suchość oczu, zaburzenie oka, zaburzenia słuchu, szumy uszne, dławica piersiowa, bradykardia, arytmia, zastoinowa niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego, tachykardia, nagły zgon sercowy, zapalenie żyły, zakrzepica, żylak, obrzęk limfatyczny, niedokrwienie, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie tętnicze, uderzenia gorąca, kaszel, duszność, krwawienie z nosa, krwioplucie, szmer tarcia opłucnej, zwłóknienie płuc, wysięk opłucnowy, nacieczenie tkanki płucnej, zaburzenie oddechowe, obrzęk błony śluzowej zatok, zator tętnicy płucnej, śródmiąższowa choroba płuc, zaparcia, biegunka, suchość w jamie ustnej, trudności w połykaniu, krwotok z przewodu pokarmowego, zaburzenie żołądkowo-jelitowe, nudności, wrzód trawienny, polip odbytnicy, wymioty, powiększenie obwodu brzucha, nieprawidłowa czynność wątroby, żółtaczka, ciężkie uszkodzenie wątroby, zapalenie skóry, suchość skóry, nieprawidłowy wzrost włosów, łysienie, zaburzenie pigmentacji, świąd, wysypka, zmiana skórna, pokrzywka, wybroczyny, reakcja nadwrażliwości na światło, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, artropatia, ból stawów, ból mięśni, zapalenie pochewki ścięgna, obrzęk okolicy kości skroniowej, skurcz pęcherza moczowego, krwiomocz, nietrzymanie moczu, częstomocz, niedrożność dróg moczowych, naglące parcie na mocz, zaburzenie dróg moczowych, obrzęk prącia, zaburzenie prącia, ból gruczołu krokowego, zmiany zanikowe jąder, ból jąder, zaburzenie jąder, ból piersi, tkliwość piersi, ginekomastia, krwotok z pochwy, zaburzenie miesiączkowania, krwotok z macicy, osłabienie, dreszcze, gorączka, ból, obrzęki, pragnienie, stan zapalny w miejscu wstrzyknięcia, odczyn w miejscu wstrzyknięcia, ból w miejscu wstrzyknięcia, stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia, jałowy ropień w miejscu wstrzyknięcia, krwiak w miejscu wstrzyknięcia, guzek, stan zapalny, zwłóknienie narządów miednicy, nieprawidłowe wyniki prób czynnościowych wątroby, zwiększenie stężenia mocznika we krwi, zwiększenie stężenia wapnia we krwi, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi, zmniejszenie stężenia potasu we krwi, zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi, zwiększenie stężenia triglicerydów we krwi, zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi, zwiększenie stężenia lipoprotein o niskiej gęstości we krwi, zmiany w zapisie EKG, zmniejszenie liczby płytek krwi, zwiększenie lub zmniejszenie liczby białych krwinek, wydłużenie czasu częściowej tromboplastyny po aktywacji, wydłużenie czasu protrombinowego, szmery serca, złamanie trzonów kręgów. Obserwowano zmiany gęstości mineralnej kości oraz przypadki poważnych żylnych i tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, w tym zakrzepicy żył głębokich, zatoru płuc, zawału mięśnia sercowego, udaru i przejściowego ataku niedokrwiennego. Informowano o zaburzeniach psychicznych u pacjentów przyjmujących preparaty z grupy agonistów GnRH, obejmujących objawy chwiejności emocjonalnej takie jak: płacz, drażliwość, zniecierpliwienie, złość i agresja. Nie ustalono związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy przyjmowaniem agonistów GnRH i występowaniem tych zaburzeń. Zaleca się monitorowanie rozwoju lub nasilenia zaburzeń psychicznych podczas stosowania octanu leuproreliny.

Lucrin - interakcje

Terapia antyandrogenowa może powodować wydłużenie odstępu QT i dlatego lekarz powinien ocenić korzyści i ryzyko związane z jednoczesnym stosowaniem octanu leuproreliny z produktami leczniczymi, które mogą powodować wydłużenie odstępu QT lub produktami leczniczymi, które mogą wywoływać częstoskurcz komorowy torsade de pointes, takimi jak leki przeciwarytmiczne klasy Ia (np. chinidyna, dyzopiramid) lub klasy III (np. amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid), metadon, moksyfloksacyna, leki przeciwpsychotyczne, itp.

Lucrin - dawkowanie

Domięśniowo lub podskórnie. Rak gruczołu krokowego, endometrioza i mięśniaki macicy: 3,75 mg raz na mies. lub 11,25 mg raz na trzy mies. U pacjentów z rakiem gruczołu krokowego leczonych preparatami z grupy agonistów GnRH, leczenie zazwyczaj jest kontynuowane po rozwinięciu raka gruczołu krokowego opornego na kastrację. Należy odnieść się do odpowiednich wytycznych. Estrogenozależny rak piersi: 11,25 mg raz na trzy mies. Przedwczesne dojrzewanie płciowe pochodzenia ośrodkowego: dawkę należy dobierać indywidualnie, młodsze dzieci wymagają większych dawek ustalonych w mg/kg mc. Dzieci o masie ciała ≥20 kg: 1 ml (3,75 mg octanu leuproreliny) zawiesiny otrzymanej po zmieszaniu 44,1 mg mikrosfer z 1 ml rozpuszczalnika podaje się raz w miesiącu lub 2 ml (11,25 mg octanu leuproreliny) zawiesiny otrzymanej po zmieszaniu 130,0 mg mikrosfer z 2 ml rozpuszczalnika podaje się co 3 miesiące w pojedynczym wstrzyknięciu podskórnym. Dzieci o masie ciała <20 kg: 0,5 ml (1,88 mg octanu leuproreliny) podaje się raz w miesiącu lub 1 ml (5,625 mg octanu leuproreliny) raz na 3 mies. w pojedynczym wstrzyknięciu podskórnym. Pozostałość zawiesiny należy wyrzucić. Należy kontrolować przyrost masy ciała dziecka. Zależnie od aktywności klinicznej przedwczesnego dojrzewania płciowego konieczne może być zwiększenie dawki, jeśli zahamowanie wydzielania hormonów płciowych jest niewystarczające (dowody kliniczne, takie jak np. plamienie lub niewystarczające zahamowanie wydzielania gonadotropin w teście stymulacji LH-RH). Należy wtedy ustalić, przy pomocy testu stymulacji LH-RH, minimalną skuteczną dawkę do podawania raz w miesiącu. U dzieci zaleca się stosowanie do wstrzykiwań najmniejszej możliwej objętości. Czas trwania leczenia zależy od parametrów klinicznych na początku leczenia lub w jego trakcie [rokowanie dotyczące ostatecznej wysokości ciała, szybkość wzrastania, wiek kostny i (lub) przyspieszenie wieku kostnego] i ustalany jest przez lekarza pediatrę wraz z opiekunem prawnym oraz, jeśli to właściwe, z leczonym dzieckiem. Wiek kostny należy monitorować w trakcie leczenia co 6-12 miesięcy. U dziewcząt z dojrzałością szkieletową ocenianą na ponad 12 lat i chłopców z dojrzałością szkieletową ocenianą na ponad 13 lat należy rozważyć zaprzestanie leczenia uwzględniając parametry kliniczne. Okres przerwy między podawaniem dawek powinien wynosić 30 ± 2 dni, aby nie dopuścić do nawrotu objawów przedwczesnego dojrzewania płciowego.

Lucrin - uwagi

Podawanie kobietom octanu leuproreliny powoduje zahamowanie czynności układu przysadka-jajniki. Przywrócenie prawidłowej czynności następuje w ciągu trzech miesięcy po zaprzestaniu leczenia. Z tego względu badania diagnostyczne dotyczące wytwarzania gonadotropin przez przysadkę oraz czynności jajników wykonywane w czasie leczenia i przez okres do trzech miesięcy po jego przerwaniu mogą dawać błędne wyniki. Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Podobne leki
Decapeptyl
Zoladex
Diphereline 0,1
Eligard

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!