Memotropil

Spis treści

Memotropil - Skład

1 tabl. powl. zawiera 800 mg lub 1,2 g piracetamu. Tabl. 1200 mg zawiera żółcień pomarańczową (E110), tabl. 800 mg żółcień pomarańczową (E110) oraz chinolinową (E104).

Memotropil - Działanie

Lek nootropowy - cykliczna pochodna kwasu gamma-aminomasłowego (GABA). Piracetam chroni i przywraca zdolności poznawcze u pacjentów z różnego rodzaju uszkodzeniami mózgu. Mechanizm działania leku nie został dokładnie poznany. Przypuszcza się, że piracetam działa na wiele układów przekaźnikowych w o.u.n. Prawdopodobnie zwiększa aktywność układu GABA-ergicznego, wpływa na układ aminokwasów pobudzających, na układ cholinergiczny oraz ułatwia uwalnianie dopaminy. Poza tym stwierdzono, że piracetam normalizuje metabolizm fosfolipidów w mózgu i zwiększa płynność błon komórkowych, zwłaszcza u ludzi w podeszłym wieku. Po podaniu doustnym szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Stężenie maksymalne we krwi osiąga w ciągu 1 h od podania. Bezwzględna biodostępność jest bliska 100%. Lek nie wiąże się z białkami osocza. Przenika przez barierę krew-mózg, maksymalne stężenie w płynie mózgowo-rdzeniowym osiągane jest po ok. 5 h, a T<sub>0,5</sub> w płynie mózgowo-rdzeniowym wynosi ok. 8,5 h. Nie jest metabolizowany w organizmie. Wydalany jest głównie z moczem w postaci nie zmienionej. T<sub>0,5</sub> wynosi ok. 5 h.

Reklama

Memotropil - Wskazania

Leczenie zaburzeń dyslektycznych u dzieci równocześnie z terapią logopedyczną. Leczenie mioklonii pochodzenia korowego. Leczenie zawrotów głowy pochodzenia ośrodkowego i obwodowego.

Memotropil - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na piracetam, inne pochodne pirolidonu lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Schyłkowa niewydolność nerek (nerkowy klirens kreatyniny mniejszy niż 20 ml/min). Krwawienie śródmózgowe. Pląsawica Huntingtona.

Memotropil - Ostrzeżenia

Preparat stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, ciężkim krwotokiem, ryzykiem wystąpienia krwawienia (np. u pacjentów z owrzodzeniem przewodu pokarmowego), zaburzeniami hemostazy; u pacjentów po krwotoku mózgowo-naczyniowym, u pacjentów poddawanych ciężkim zabiegom chirurgicznym (w tym zabiegom stomatologicznym), oraz u pacjentów przyjmujących antykoagulanty lub leki antyagregacyjne (w tym kwas acetylosalicylowy stosowany w małych dawkach). U pacjentów w podeszłym wieku w przypadku długotrwałego leczenia; wymagana jest regularna ocena klirensu kreatyniny, aby w razie potrzeby umożliwić dostosowanie dawki. Nie należy nagle przerywać leczenia piracetamem u pacjentów z mioklonią, ponieważ zwiększa się ryzyko napadów padaczkowych. Tabl. zawierają żółcień pomarańczową oraz chinolinową, które mogą powodować reakcje alergiczne.

Memotropil - Ciąża

Lek przenika przez barierę łożyskową. Stężenie leku we krwi noworodków jest równe ok. 70-90% stężenia we krwi matki. Leku nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że istnieją wyraźne wskazania. Piracetam przenika do mleka - należy unikać jego stosowania w okresie karmienia piersią lub zaprzestać karmienia piersią podczas leczenia.

Memotropil - Efekty uboczne

Często: hiperkinezja, zwiększenie masy ciała, nerwowość. Niezbyt często: senność, depresja, astenia. Częstość nieznana: zaburzenia krwotoczne, reakcje anafilaktoidalne, nadwrażliwość, pobudzenie, lęk, splątanie, omamy, ataksja, zaburzenia równowagi, nasilenie padaczki, ból głowy, bezsenność, zawroty głowy, bóle w obrębie jamy brzusznej, bóle w nadbrzuszu, nudności, wymioty, biegunka, senność, obrzęk naczynioruchowy, zapalenie skóry, świąd, pokrzywka.

Memotropil - Interakcje

Zanotowano przypadki splątania, drażliwości i bezsenności podczas stosowania leku równocześnie z L-tyroksyną. U pacjentów z ciężką nawracającą zakrzepicą żylną piracetam w dawce 9,6 g/dobę nie miał wpływu na wielkość dawki acenokumarolu potrzebnej do utrzymania wskaźnika INR na poziomie 2,5-3,5, jednak dodanie piracetamu w dawce 9,6 g/dobę (w porównaniu z efektami stosowania tylko acenokumarolu), prowadziło do istotnego zmniejszenia agregacji płytek, zmniejszenia uwalniania β-tromboglobuliny, stężenia fibrynogenu i czynników von Willebranda oraz zmniejszenia lepkości krwi pełnej i osocza. Nie należy oczekiwać znacznych zmian farmakokinetyki piracetamu pod wpływem innych leków, gdyż około 90% dawki piracetamu wydala się z moczem w postaci niezmienionej. Piracetam w dawce dobowej 20 g podawany przez 4 tyg. nie zmieniał wartości największego i najmniejszego stężenia w surowicy leków przeciwpadaczkowych (karbamazepiny, fenytoiny, fenobarbitalu, kwasu walproinowego) u chorych na padaczkę otrzymujących stałe dawki tych leków. Równoczesne podawanie alkoholu nie miało wpływu na stężenie piracetamu w surowicy. Podanie dawki 1,6 g piracetamu doustnie nie wpływało na stężenie alkoholu.

Memotropil - Dawkowanie

Doustnie. <u>Leczenie zaburzeń dyslektycznych u dzieci od 8 lat i młodzieży  równocześnie z terapią logopedyczną</u>: 3,2 g na dobę w 2 dawkach podzielonych. <u>Leczenie mioklonii pochodzenia korowego</u>: początkowo 7,2 g na dobę (2 tabl. 1200 mg 3 razy na dobę). W razie potrzeby dawkę zwiększa się co 3-4 dni o 4,8 g leku na dobę, aż do dawki maksymalnej wynoszącej 24 g na dobę. Dawkę dobową podaje się w 2 lub 3 dawkach podzielonych. W leczeniu skojarzonym z innymi lekami antymioklonicznymi, dawki innych leków powinny być utrzymywane w zalecanych dawkach terapeutycznych. Jeżeli uzyska się poprawę kliniczną i jest to możliwe - dawki innych leków powinny być zmniejszone. U osób z mioklonią może niekiedy dojść do ewolucji objawów, w związku z czym co 6 mies. należy podejmować próbę zmniejszenia dawki lub odstawienia leku. W tym celu dawkę należy zmniejszać o 1,2 g co 2 dni, by zapobiec nagłemu nawrotowi choroby. <u>Leczenie zawrotów głowy</u>: 2,4 g – 4,8 g na dobę w 2-3 dawkach podzielonych. Pacjenci z niewydolnością nerek: przy klirensie kreatyniny 50-79 ml/min należy stosować 2/3 dawki w 2-3 dawkach podzielonych, przy klirensie 30-49 ml/min - 1/3 dawki w 2 dawkach podzielonych, przy klirensie <30 - 1/6 dawki raz dziennie, u pacjentów z klirensem kreatyniny poniżej 20ml/min lek jest przeciwwskazany. Gdy konieczne jest podanie pozajelitowe (w zaburzeniach połykania, utracie przytomności) piracetam może być podany dożylnie.

Memotropil - Uwagi

Lek może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn.

Pharmindex