Pierwszy w historii zabieg, który przywrócił słuch. Trwał 16 minut. Sprawdź❗
Pierwszy w historii zabieg, który przywrócił słuch. Trwał 16 minut. Sprawdź❗
Pierwszy w historii zabieg, który przywrócił słuch. Trwał 16 minut. Sprawdź❗

Nicerin

Spis treści

Reklama

Nicerin - skład

1 tabl. powl. zawiera 10 mg nicergoliny; tabletki zawierają laktozę.

Reklama

Nicerin - działanie

Nicergolina jest pochodną ergoliny, której struktura naturalnie występuje w alkaloidach sporyszu. Nicergolina poprawia warunki metaboliczno-hemodynamiczne w mózgu. Nicergolina posiada też właściwości przeciwdziałające agregacji płytek krwi oraz korzystnie zmienia właściwości hemoreologiczne. Po podaniu doustnym nicergolina szybko się wchłania. Eliminacja w postaci metabolitów odbywa się głównie z moczem, a w niewielkich tylko ilościach z kałem.

Reklama

Nicerin - wskazania

Łagodne oraz umiarkowane otępienie.

Reklama

Nicerin - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na nicergolinę, inne pochodne ergotaminy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka bradykardia. Niedociśnienie tętnicze lub niedociśnienie ortostatyczne. Świeży zawał mięśnia sercowego. Krwotok. Jednoczesne stosowanie leków α- i β-mimetycznych.

Reklama

Nicerin - ostrzeżenia

W badaniach z zastosowaniem nicergoliny w dawce pojedynczej lub w dawkach wielokrotnych wykazano, że nicergolina może obniżać skurczowe ciśnienie tętnicze krwi, a także - w znacznie mniejszym stopniu -rozkurczowe ciśnienie tętnicze krwi upacjentów z prawidłowymi podwyższonym ciśnieniem tętniczym krwi. Efekt hipotensyjny może być zmienny, ponieważ w innych badaniach nie wykazano zmian skurczowego ani rozkurczowego ciśnienia tętniczego krwi. Zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania leków sympatykomimetycznych będących agonistami receptorów adrenergicznych (α i β) u pacjentów otrzymujących nicergolinę. Nicergolinę należy stosować ostrożnie u pacjentów ze zwiększonym stężeniem kwasu moczowego we krwi, dną moczanową w wywiadzie i u pacjentów leczonych lekami wpływającymi na metabolizm i wydalanie kwasu moczowego. Reakcje włóknienia (np. płuc, serca, zastawek serca i zaotrzewnowe) były związane ze stosowaniem alkaloidów sporyszu, wykazujących działanie agonistyczne w stosunku do receptora serotoninowego 5HT 2β. W związku z przyjęciem alkaloidów sporyszu i jego pochodnych, zgłaszano objawy zatrucia alkaloidami sporyszu (z występowaniem nudności, wymiotów, biegunki, bólu brzucha i zwężeniem naczyń obwodowych). Lekarze przepisujący preparaty z tej grupy, powinni być świadomi objawów przedmiotowych i podmiotowych wynikających z przedawkowania ergotaminy. Ze względu na zawartość laktozy, leku nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Reklama

Nicerin - ciąża

Nie prowadzono badań u kobiet w ciąży. Ze względu na zarejestrowane wskazania do stosowania mało prawdopodobne jest, aby nicergolina znalazła zastosowanie u kobiet w ciąży i karmiących piersią. W czasie ciąży nicergolinę należy stosować wyłącznie wtedy, gdy potencjalne korzyści dla pacjentki uzasadniają możliwe ryzyko dla płodu. Nie wiadomo, czy nicergolina przenika do mleka ludzkiego, nie zaleca się stosowania nicergolinyw okresie karmienia piersią. Płodność W badaniu przeprowadzonym u szczurów nicergolina nie wpływała na płodność.

Reklama

Nicerin - efekty uboczne

Często: dyskomfort w obrębie jamy brzusznej. Niezbyt często: pobudzenie, stan splątania, bezsenność, senność, zawroty głowy, bóle głowy, niedociśnienie tętnicze, zaczerwienienie skóry twarzy, zaparcia, biegunka, nudności, świąd, zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi. Częstość nieznana: uczucie gorąca, wysypka, włóknienie.

Nicerin - interakcje

Zachować ostrożność w przypadku stosowania: leków przeciwnadciśnieniowych (lek może nasilać ich działanie); leków przeciwagregacyjnych (w tym: kwasu acetylosalicylowego) i przeciwzakrzepowych, ponieważ nicergolina zwiększa działanietych leków na hemostazę, zatem okres krwawienia może być wydłużony; leków wpływających na metabolizm kwasu moczowego (może zmieniać metabolizm i eliminację kwasu moczowego); leków sympatykomimetycznych (alfa i beta): dzięki właściwości blokowania receptorów α-adrenergicznych, nicergolina może znosić działanie skurczowe leków sympatykomimetycznych na naczynia. Nicergolina jest metabolizowana przez cytochrom P450 2D6, nie można wykluczyć interakcji z lekami ulegającymi temu samemu procesowi, takimi jak: leki przeciwarytmiczne, leki blokujące receptory β-adrenergiczne czy trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne. Nicergolina może zwiększać działanie nasercowe (hamujące czynność serca) leków blokujących receptory β-adrenergiczne. Alkohol może nasilać działania niepożądane nicergoliny dotyczące układu nerwowego. Nicergolina może nasilić bezobjawowy wzrost stężenia kwasu moczowego w surowicy krwi.

Nicerin - dawkowanie

Doustnie: 10-60 mg na dobę. Preparat należy podawać w 2 dawkach: podczas śniadania i obiadu. Dawkę ustala się indywidualnie, w zależności od stanu klinicznego pacjenta. Co 6 mies. należy rozważać konieczność dalszego stosowania nicergoliny. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (stężenie kreatyniny ≥2 mg/dl) dawkę należy zmniejszyć. Nie ma potrzeby zmiany dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku. Sposób podania. Tabl. powl. należy połykać w całości, popijając wodą podczas śniadania i obiadu. Tabl. nie należy rozgryzać.

Nicerin - uwagi

Nie przeprowadzono badań nad wpływem preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia zawrotów głowy lub senność.


Podobne leki
Adavin
Nicergolin
Nilogrin
Sermion

Reklama

Jak się uchronić przed chorobami cywilizacyjnymi?
Sprawdź!