Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗
Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗
Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗

Nicorette

Spis treści

Reklama

Nicorette - skład

1 tabl. do ssania zawiera 2 mg lub 4 mg nikotyny.

Reklama

Nicorette - działanie

Preparat łagodzący objawy wynikające z odstawienia nikotyny (silne pragnienie zapalenia papierosa, nastrój depresyjny, bezsenność, drażliwość, frustracja lub złość, lęk, trudności z koncentracją uwagi, niepokój i zwiększone łaknienie lub zwiększenie masy ciała). Tabl. do ssania zastępują część nikotyny dostarczanej przez tytoń i pomagają w zmniejszeniu nasilenia głodu nikotynowego i objawów odstawiennych. Tabl. do ssania całkowicie rozpuszczają się w jamie ustnej i cała ilość zawartej w nich nikotyny staje się dostępna do wchłaniania przez błonę śluzową policzków lub w drodze połknięcia. Całkowite rozpuszczenie preparatu uzyskuje się na ogół po 16-19 min. Równoczesna konsumpcja napojów, które zakwaszają środowisko jamy ustnej, takich jak kawa, soki i napoje gazowane, może zmniejszać wchłanianie nikotyny. Maksymalne stężenie nikotyny w osoczu osiągane po podaniu pojedynczej dawki preparatu 2 mg wynosi ok. 5 ng/ml, a w przypadku dawki 4 mg ok. 8 ng/ml. Ze względu na niski stopień wiązania nikotyny z białkami osocza (4,9% - 20%) substancja ta wykazuje dużą objętość dystrybucji (2,5 l/kg). Dystrybucja nikotyny do tkanek zależy od pH, przy czym jej największe stężenia stwierdzano w mózgu, żołądku, nerkach i wątrobie. Nikotyna ulega w dużym stopniu zmetabolizowaniu do szeregu metabolitów, z których wszystkie są mniej aktywne niż związek macierzysty. Metabolizm nikotyny odbywa się głównie w wątrobie, jak również w płucach i w nerkach. Substancja ta jest metabolizowana głównie do kotyniny, jak również do N-tlenku nikotyny. T0,5 kotyniny wynosi 15-20 h, a jej stężenie we krwi jest 10 razy większe niż w przypadku nikotyny. Kotynina ulega dalszemu utlenieniu do trans-3-hydroksykotyniny, która jest głównym metabolitem nikotyny występującym w moczu. Zarówno nikotyna, jak i kotynina, ulegają sprzęganiu z kwasem glukuronowym. T0,5 nikotyny w fazie eliminacji wynosi ok. 2 h. Klirens całkowity nikotyny waha się od ok. 62-89 l/h. Klirens pozanerkowy nikotyny szacuje się na ok. 75% klirensu całkowitego. Nikotyna i jej metabolity są prawie całkowicie wydalane z moczem. Wydalanie nerkowe niezmienionej nikotyny zależy w dużym stopniu od odczynu moczu, zwiększa się przy kwasowym pH.

Reklama

Nicorette - wskazania

Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych poprzez łagodzenie objawów odstawienia nikotyny i głodu nikotynowego u osób palących w wieku 18 lat i powyżej zdecydowanych na trwałe zaprzestanie używania wyrobów tytoniowych. W miarę możliwości lek należy stosować w połączeniu z programem wsparcia behawioralnego.

Reklama

Nicorette - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Stosowanie u osób, które nigdy nie paliły. Dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Reklama

Nicorette - ostrzeżenia

Osoby uzależnione od nikotyny, które niedawno przebyły zawał serca , osoby z niestabilną lub pogarszającą się dławicą piersiową (w tym dławicą Prinzmetala), ciężkimi zaburzeniami rytmu serca, niedawno przebytym zaburzeniem krążenia mózgowego i (lub) niewyrównanym nadciśnieniem tętniczym, należy zachęcać do zaprzestania palenia metodą metodami niefarmakologicznymi. W przypadku niepowodzenia tych metod, ze względu na ograniczone dane bezpieczeństwa stosowania preparatu, u tych pacjentów leczenia należy rozpoczynać pod ścisłą kontrolą lekarską. Pacjenci z cukrzycą powinni częściej wykonywać pomiary glukozy we krwi (nikotyna zmniejsza uwalnianie katecholamin, co może wpływać na metabolizm węglowodanów). Stosowanie leku zwiększa podatność na obrzęk naczynioruchowy i pokrzywkę. Należy zachować ostrożność u pacjentów: z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby lub nerek (ryzyko nasilenia działań niepożądanych); z niewyrównaną nadczynnością tarczycy lub guzem chromochłonnym nadnerczy; z zapaleniem przełyku lub chorobą wrzodową żołądka albo dwunastnicy (ryzyko zaostrzenia objawów). Dawki nikotyny tolerowane przez osoby dorosłe i nastoletnie palące tytoń mogą być bardzo toksyczne dla małych dzieci, co może prowadzić do zgonu - należy pouczyć pacjenta by nie zostawiał preparatów zawierających nikotynę w miejscu dostępnym dla dzieci. Policykliczne aromatyczne węglowodory zawarte w dymie tytoniowym mogą indukować metabolizm leków metabolizowanych z udziałem enzymu CYP 1A2 (i ewentualnie CYP 1A1). Zaprzestanie palenia przez osobę palącą może doprowadzić do spowolnienia metabolizmu i do związanego z tym zwiększenia stężenia takich leków we krwi (np. teofiliny, klozapiny i ropinirolu). Przeniesione uzależnienie występuje rzadko i jest zarówno mniej szkodliwe, jak i łatwiejsze do przerwania, niż uzależnienie od palenia tytoniu. Nie badano bezpieczeństwa stosowania i skuteczności tabl. u dzieci i młodzieży. U dzieci w wieku 12-17 lat można stosować wyłącznie na zlecenie lekarza. Lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na tabletkę, uznaje się go za "wolny od sodu".

Reklama

Nicorette - ciąża

Nikotyna przenika organizmu płodu i wpływa na jego ruchy oddechowe i krążenie. Wpływ na krążenie jest zależny od dawki. Paląca kobieta powinna jak najszybciej rozstać się z nałogiem bez stosowania nikotynowej terapii zastępczej. Ryzyko kontunuowania palenia może powodować większe zagrożenie dla płodu niż stosowanie produktów NTZ. Stosowanie preparatu u kobiety w ciąży można rozpocząć wyłącznie z zalecenia lekarza. Nikotyna przenika do mleka kobiecego i może mieć wpływ na karmione piersią dziecko. Należy unikać stosowania tabletek w okresie karmienia piersią, stosowanie leku można rozpocząć wyłącznie z zalecenia lekarza. Podczas stosowania NTZ, lek należy przyjmować tuż po karmieniu piersią i nie przyjmować go w ciągu 2 h przed karmieniem. Palenie zwiększa ryzyko niepłodności u kobiet i mężczyzn. Badania in vitro wykazały, że nikotyna może niekorzystnie wpływać na jakość nasienia ludzkiego. U szczurów wykazano obniżoną jakość spermy i zmniejszenie płodności. Nie istnieją dane wskazujące na konieczność stosowania antykoncepcji u mężczyzn w trakcie stosowania NTZ. U kobiet planujących ciążę preferuje się niepalenie tytoniu oraz niestosowanie NTZ.

Reklama

Nicorette - efekty uboczne

Bardzo często: ból głowy, kaszel, czkawka, podrażnienie gardła, nudności, podrażnienie ust/gardła i języka. Często: dysgeuzja, parastezja, ból brzucha, suchość w jamie ustnej, biegunka, niestrawność, wzdęcia, nadmierne wydzielanie śliny, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, wymioty, zgaga, uczucie pieczenia, zmęczenie. Niezbyt często: nadwrażliwość, niezwykłe sny, kołotanie serca, tachykardia, migotanie przedsionków, zaczerwienienie twarzy, nadciśnienie tętnicze, skurcz oskrzeli, dysfonia, duszność, przekrwienie błony śluzowej nosa, ból jamy ustnej i gardła, kichanie, ucisk w gardle, odbijanie, zapalenie języka, pęcherze i łuszczenie się błony śluzowej jamy ustnej, parastezja jamy ustnej, nadmierne pocenie, świąd, wysypka, pokrzywka, astenia, dyskomfort i ból w klatce piersiowej, złe samopoczucie. Rzadko: dysfagia, niedoczulica jamy ustnej, odruch wymiotny. Częstość nieznana: reakcje alergiczne (w tym obrzęk naczynioruchowy i anafilaksja), niewyraźne widzenie, nasilone łzawienie, suchość błony śluzowej gardła, dyskomfort żołądkowo-jelitowy, ból warg, rumień.

Nicorette - interakcje

Nie stwierdzono istotnych klinicznie interakcji między nikotynową terapią zastępczą a innymi lekami. Nikotyna może potencjalnie zwiększyć działanie hemodynamiczne adenozyny tj. zwiększać ciśnienie tętnicze krwi i częstość rytmu serca, a także nasilać wrażliwość na ból (ból w klatce piersiowej związany z dławicą piersiową). Policykliczne aromatyczne węglowodory zawarte w dymie tytoniowym mogą indukować metabolizm leków metabolizowanych z udziałem enzymu CYP 1A2 (i ewentualnie CYP 1A1). Zaprzestanie palenia przez osobę palącą może doprowadzić do spowolnienia metabolizmu i do związanego z tym zwiększenia stężenia takich leków we krwi (np. teofiliny, klozapiny i ropinirolu).

Nicorette - dawkowanie

Doustnie. Dorośli. Wybór mocy tabletki do ssania, którą należy zastosować, zależy od nawyków pacjenta związanych z paleniem. Tabl. do ssania 2 mg dla osób palących o niskim stopniu uzależnienia od nikotyny, tj. takich, które wypalają pierwszego papierosa w trakcie dnia po upływie więcej niż 30 min. od przebudzenia lub które wypalają mniej niż 20 papierosów na dobę. Tabl. do ssania 4 mg dla osób palących o wysokim stopniu uzależnienia od nikotyny, tj. takich, które wypalają pierwszego papierosa w trakcie dnia w ciągu 30 min. od przebudzenia lub które wypalają więcej niż 20 papierosów na dobę. Natychmiastowe rzucenie palenia: stosować tabl. do ssania zawsze, gdy pojawia się chęć zapalenia papierosa. U większości osób palących potrzeba zazwyczaj od 8-12 tabl. na dobę. Czas trwania leczenia ustalany jest indywidualnie, zaleca się na ogół okres do 6 tyg. Następnie dawkę nikotyny należy stopniowo zmniejszać. Leczenie należy zakończyć z chwilą zmniejszenia dawki do 1–2 tabl. na dobę. Stopniowe rzucenie palenia poprzez postępujące zmniejszanie liczby wypalanych papierosów: stosować tabl. do ssania pomiędzy epizodami palenia, aby opanować pragnienie zapalenia papierosa i wydłużyć przerwy pomiędzy zaciąganiem się dymem papierosowym, dążąc do jak największego ograniczenia palenia. Ilość tabletek do ssania stosowanych na dobę jest zmienna i zależy od potrzeb pacjenta. Maksymalna dawka dobowa wynosi 15 tabl. Leku nie należy używać dłużej niż przez 9 mies. Zmniejszenie używania tytoniu powinno prowadzić do całkowitego zaprzestania palenia. Próbę rzucenia palenia pacjent powinien podjąć, gdy tylko będzie na to gotowy, jednak nie później niż 6 mies. od rozpoczęcia leczenia. Terapia behawioralna, obejmująca porady i wsparcie, zazwyczaj zwiększa wskaźnik pozytywnych wyników leczenia. Dzieci i młodzież. U dzieci i młodzieży (w wieku 12-17 lat)preparat można stosować wyłącznie na zlecenie lekarza. Lek w dawce 4 mg jest przeciwwskazany u dzieci w wieku <12 lat. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności leku u dzieci i młodzieży. Sposób podania. Tabletkę należy umieścić w jamie ustnej i poczekać, aż się rozpuści. Okresowo tabletkę należy przesuwać z jednej strony jamy ustnej na drugą i powtarzać tę czynność do chwili całkowitego rozpuszczenia (około 16-19 min.). Nie należy rozgryzać ani połykać w całości. Podczas ssania tabletki nie należy jeść ani pić. Napoje, które obniżają pH w jamie ustnej (kawa, soki i napoje bezalkoholowe) mogą zmniejszać wchłanianie nikotyny; należy unikać ich spożywania w ciągu 15 min. przed zastosowaniem preparatu.

Nicorette - uwagi

Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn; jednak osoby stosujące nikotynową terapię zastępczą powinny mieć świadomość, że zaprzestawanie palenia może powodować zmiany zachowania.


Podobne leki
Zyban
NiQuitin
Champix
Nicorette Invisipatch

Reklama

Co oznacza pulsowanie w uchu?
Sprawdź!