Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗
Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗
Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗

Nicorette Coolmint

Spis treści

Reklama

Nicorette Coolmint - skład

1 tabl. do ssania zawiera 2 mg lub 4 mg nikotyny.

Reklama

Nicorette Coolmint - działanie

Preparat łagodzący objawy wynikające z odstawienia nikotyny (silne pragnienie zapalenia papierosa, nastrój depresyjny, bezsenność, drażliwość, frustracja lub złość, lęk, trudności z koncentracją uwagi, niepokój i zwiększone łaknienie lub zwiększenie masy ciała). Tabl. do ssania zastępują część nikotyny dostarczanej przez tytoń i pomagają w zmniejszeniu nasilenia głodu nikotynowego i objawów odstawiennych. Tabl. do ssania całkowicie rozpuszczają się w jamie ustnej i cała ilość zawartej w nich nikotyny staje się dostępna do wchłaniania przez błonę śluzową policzków lub w drodze połknięcia. Całkowite rozpuszczenie preparatu uzyskuje się na ogół po 16-19 min. Równoczesna konsumpcja napojów, które zakwaszają środowisko jamy ustnej, takich jak kawa, soki i napoje gazowane, może zmniejszać wchłanianie nikotyny. Maksymalne stężenie nikotyny w osoczu osiągane po podaniu pojedynczej dawki preparatu 2 mg wynosi ok. 5 ng/ml, a w przypadku dawki 4 mg ok. 8 ng/ml. Ze względu na niski stopień wiązania nikotyny z białkami osocza (4,9% - 20%) substancja ta wykazuje dużą objętość dystrybucji (2,5 l/kg). Dystrybucja nikotyny do tkanek zależy od pH, przy czym jej największe stężenia stwierdzano w mózgu, żołądku, nerkach i wątrobie. Nikotyna ulega w dużym stopniu zmetabolizowaniu do szeregu metabolitów, z których wszystkie są mniej aktywne niż związek macierzysty. Metabolizm nikotyny odbywa się głównie w wątrobie, jak również w płucach i w nerkach. Substancja ta jest metabolizowana głównie do kotyniny, jak również do N-tlenku nikotyny. T0,5 kotyniny wynosi 15-20 h, a jej stężenie we krwi jest 10 razy większe niż w przypadku nikotyny. Kotynina ulega dalszemu utlenieniu do trans-3-hydroksykotyniny, która jest głównym metabolitem nikotyny występującym w moczu. Zarówno nikotyna, jak i kotynina, ulegają sprzęganiu z kwasem glukuronowym. T0,5 nikotyny w fazie eliminacji wynosi ok. 2 h. Klirens całkowity nikotyny waha się od ok. 62-89 l/h. Klirens pozanerkowy nikotyny szacuje się na ok. 75% klirensu całkowitego. Nikotyna i jej metabolity są prawie całkowicie wydalane z moczem. Wydalanie nerkowe niezmienionej nikotyny zależy w dużym stopniu od odczynu moczu, zwiększa się przy kwasowym pH.

Reklama

Nicorette Coolmint - wskazania

Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych poprzez łagodzenie objawów odstawienia nikotyny i głodu nikotynowego u osób palących w wieku 18 lat i powyżej zdecydowanych na trwałe zaprzestanie używania wyrobów tytoniowych. W miarę możliwości lek należy stosować w połączeniu z programem wsparcia behawioralnego. Stosowanie leku u osób palących w wieku 12-17 lat - według uznania lekarza.

Reklama

Nicorette Coolmint - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Stosowanie u osób, które nigdy nie paliły. Dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Reklama

Nicorette Coolmint - ostrzeżenia

Preparat stosować szczególnie ostrożnie (ograniczone dane na temat bezpieczeństwa) oraz przed rozpoczęciem leczenia dokonać oceny stosunku ryzyka do korzyści związanych z leczeniem u pacjentów, którzy niedawno przebyli zawał mięśnia sercowego, u osób z niestabilną lub pogarszającą się dławicą piersiową (w tym z dławicą Prinzmetala), z ciężkimi zaburzeniami rytmu serca, z niewyrównanym nadciśnieniem tętniczym, niedawno przebytym zaburzeniem krążenia mózgowego i (lub) uznane za niestabilne hemodynamicznie; pacjentów tych należy zachęcać do zaprzestania palenia metodami niefarmakologicznymi. Ponadto oceny stosunku ryzyka do korzyści należy dokonać u pacjentów z następującymi stanami: zaburzenia czynności nerek i wątroby (możliwe zmniejszenie klirensu nikotyny lub jej metabolitów, co może powodować nasilone działania niepożądane; należy zachować ostrożność u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby i (lub) ciężkimi zaburzeniami czynności nerek), guz chromochłonny nadnerczy i niewyrównana nadczynność tarczycy (nikotyna powoduje uwalnianie katecholamin), choroby przewodu pokarmowego (możliwe zaostrzenie objawów u pacjentów z zapaleniem przełyku lub chorobą wrzodową żołądka albo dwunastnicy), cukrzyca (zmniejszone uwalnianie katecholamin, spowodowane przez nikotynę, może wpłynąć na metabolizm węglowodanów - pacjentom z cukrzycą należy zalecić częstsze niż zwykle wykonywanie pomiarów stężenia glukozy we krwi podczas zaprzestania palenia i rozpoczynania NTZ) oraz stabilne choroby krążenia takie jak nadciśnienie tętnicze, stabilna dławica piersiowa, choroby naczyń mózgowych, miażdżyca zarostowa tętnic obwodowych i niewydolność serca. Dawki nikotyny tolerowane przez osoby dorosłe i nastoletnie palące tytoń mogą być bardzo toksyczne dla małych dzieci, co może prowadzić do zgonu - należy pouczyć pacjenta by nie zostawiał preparatów zawierających nikotynę w miejscu dostępnym dla dzieci. Policykliczne aromatyczne węglowodory zawarte w dymie tytoniowym mogą indukować metabolizm leków metabolizowanych z udziałem enzymu CYP 1A2 (i ewentualnie CYP 1A1). Zaprzestanie palenia przez osobę palącą może doprowadzić do spowolnienia metabolizmu i do związanego z tym zwiększenia stężenia takich leków we krwi. Dotyczy to niektórych istotnych klinicznie leków o wąskim indeksie terapeutycznym, np. teofiliny, takryny, klozapiny i ropinirolu. Przeniesione uzależnienie występuje rzadko i jest zarówno mniej szkodliwe, jak i łatwiejsze do przerwania, niż uzależnienie od palenia tytoniu. Nie badano bezpieczeństwa stosowania i skuteczności tabl. u dzieci i młodzieży. U dzieci w wieku 12-17 lat można stosować wyłącznie na zlecenie lekarza.

Reklama

Nicorette Coolmint - ciąża

Udowodniono szkodliwy wpływ palenia tytoniu na zdrowie kobiety i płodu lub dziecka (obniżenie urodzeniowej masy ciała noworodka, zwiększone ryzyko poronienia i zwiększoną umieralność okołoporodową). Nikotyna przenika do organizmu płodu i może powodować zależne od dawki zmiany krążenia płodowego i ruchów oddechowych. Kobietom w ciąży lub pragnącym zajść w ciążę należy zalecić zaprzestanie palenia bez użycia nikotynowej terapii zastępczej. Stosowanie leku u kobiet w ciąży z wysokim stopniem uzależnienia od tytoniu możliwe jest wyłącznie pod nadzorem lekarza, po dokonanej przez niego ocenie stosunku korzyści do ryzyka. Decyzja o stosowaniu NTZ w ciąży powinna zostać podjęta najwcześniej, jak to możliwe. Celem powinno być stosowanie NTZ tylko przez 2-3 mies. Nikotyna swobodnie przenika do mleka matki w ilościach, które mogą oddziałowywać na dziecko, nawet gdy stosuje się ją w dawkach terapeutycznych. Stosowanie preparatu przez kobiety karmiące piersią powinno mieć miejsce wyłącznie po konsultacji z lekarzem, po ocenie stosunku korzyści do ryzyka. W celu ograniczenia do minimum zawartości nikotyny w mleku podczas stosowania nikotynowej terapii zastępczej kobiety powinny starać się nakarmić dziecko bezpośrednio przed przyjęciem leku i zachować jak najdłuższy odstęp czasowy (sugeruje się 2 h) pomiędzy przyjęciem tabl. a następnym karmieniem. U kobiet palenie tytoniu opóźnia czas zapłodnienia, powoduje zmniejszenie wskaźnika udanych prób zapłodnienia in vitro i istotnie zwiększa ryzyko bezpłodności. U mężczyzn palenie tytoniu powoduje zmniejszenie produkcji nasienia, zwiększenie stresu oksydacyjnego i uszkodzenie DNA. Plemniki osób palących wykazują zmniejszoną zdolność zapładniania.

Reklama

Nicorette Coolmint - efekty uboczne

Bardzo często: nudności, podrażnienie jamy ustnej lub gardła i języka. Często: drażliwość, lęk, zaburzenia snu, w tym niezwykłe sny, zawroty głowy, bóle głowy, kaszel, ból gardła, wymioty, biegunka, dyskomfort w obrębie przewodu pokarmowego, wzdęcia z oddawaniem gazów, czkawka, zgaga, objawy dyspeptyczne. Niezbyt często: nerwowość, depresja, kołatania serca, przyspieszenie rytmu serca, wysypka, rumień, pokrzywka, zmęczenie, złe samopoczucie, ból w klatce piersiowej. Rzadko: przedsionkowe zaburzenia rytmu. Bardzo rzadko: nadwrażliwość (w tym reakcje alergiczne i anafilaktyczne), obrzęk naczynioruchowy. Niektóre objawy, takie jak depresja, drażliwość, lęk, zwiększone łaknienie i bezsenność, mogą się wiązać z objawami odstawiennymi, będącymi wynikiem zaprzestania palenia. U osób rzucających w jakikolwiek sposób palenie mogą wystąpić: bóle lub zawroty głowy, zaburzenia snu, nasilenie kaszlu lub przeziębienie.

Nicorette Coolmint - interakcje

Zaprzestawanie palenia, z użyciem substytutów nikotyny lub bez, może powodować u byłych palaczy zmianę reakcji na równocześnie stosowane leki. Może być konieczna korekta ich dawkowania, a w przypadku preparatów o wąskim marginesie terapeutycznym, takich jak teofilina, zaprzestaniu palenia powinno towarzyszyć ścisłe monitorowanie kliniczne, a nawet laboratoryjne pacjenta, którego należy poinformować o ryzyku przedawkowania. Może istnieć konieczność zmniejszenia dawki w chwili zaprzestania palenia podczas stosowania następujących preparatów: kofeina, teofilina, imipramina, pentazocyna, fenacetyna, fenylbutazon, takryna, klomipramina, olanzapina, fluwoksamina, klozapina, flekainid, ropinirol (zmniejszenie indukcji enzymu CYP1A2); insulina (zwiększenie wchłaniania insuliny podanej podskórnie); antagoniści receptorów adrenergicznych, np. prazosyna, propranolol (zmniejszenie stężenia krążących amin katecholowych). Ponadto istnieje konieczność zwiększenia dawki w chwili zaprzestania palenia podczas stosowania agonistów receptorów adrenergicznych, np. izoprenalina, salbutamol (zmniejszenie stężenia krążących amin katecholowych).

Nicorette Coolmint - dawkowanie

Doustnie. Dorośli. Wybór mocy tabletki do ssania, którą należy zastosować, zależy od nawyków pacjenta związanych z paleniem. Tabl. do ssania 2 mg dla osób palących o niskim stopniu uzależnienia od nikotyny, tj. takich, które wypalają pierwszego papierosa w trakcie dnia po upływie więcej niż 30 min. od przebudzenia lub które wypalają mniej niż 20 papierosów na dobę. Tabl. do ssania 4 mg dla osób palących o wysokim stopniu uzależnienia od nikotyny, tj. takich, które wypalają pierwszego papierosa w trakcie dnia w ciągu 30 min. od przebudzenia lub które wypalają więcej niż 20 papierosów na dobę. Natychmiastowe rzucenie palenia: stosować tabl. do ssania zawsze, gdy pojawia się chęć zapalenia papierosa. U większości osób palących potrzeba zazwyczaj od 8-12 tabl. na dobę. Czas trwania leczenia ustalany jest indywidualnie, zaleca się na ogół okres do 6 tyg. Następnie dawkę nikotyny należy stopniowo zmniejszać. Leczenie należy zakończyć z chwilą zmniejszenia dawki do 1–2 tabl. na dobę. Stopniowe rzucenie palenia poprzez postępujące zmniejszanie liczby wypalanych papierosów: stosować tabl. do ssania pomiędzy epizodami palenia, aby opanować pragnienie zapalenia papierosa i wydłużyć przerwy pomiędzy zaciąganiem się dymem papierosowym, dążąc do jak największego ograniczenia palenia. Ilość tabletek do ssania stosowanych na dobę jest zmienna i zależy od potrzeb pacjenta. Maksymalna dawka dobowa wynosi 15 tabl. Leku nie należy używać dłużej niż przez 9 mies. Jeśli próba całkowitego zaprzestania palenia nie zostanie podjęta w ciągu 6 mies. od rozpoczęcia leczenia, zaleca się konsultację z odpowiednim przedstawicielem personelu medycznego. Terapia behawioralna, obejmująca porady i wsparcie, zazwyczaj zwiększa wskaźnik pozytywnych wyników leczenia. Sposób podania. Tabletkę należy umieścić w jamie ustnej i poczekać, aż się rozpuści. Okresowo tabletkę należy przesuwać z jednej strony jamy ustnej na drugą i powtarzać tę czynność do chwili całkowitego rozpuszczenia (około 16-19 min.). Nie należy rozgryzać ani połykać w całości. Podczas ssania tabletki nie należy jeść ani pić. Napoje, które obniżają pH w jamie ustnej (kawa, soki i napoje bezalkoholowe) mogą zmniejszać wchłanianie nikotyny; należy unikać ich spożywania w ciągu 15 min. przed zastosowaniem preparatu.

Nicorette Coolmint - uwagi

Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn; jednak osoby stosujące nikotynową terapię zastępczą powinny mieć świadomość, że zaprzestawanie palenia może powodować zmiany zachowania.


Reklama

Co oznacza pulsowanie w uchu?
Sprawdź!