Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗
Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗
Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗

Propecia

Spis treści

Reklama

Propecia - skład

1 tabl. powl. zawiera 1 mg finasterydu. Preparat zawiera laktozę.

Reklama

Propecia - działanie

Kompetycyjny i swoisty inhibitor 5-α-reduktazy typu II, enzymu biorącego udział w metabolizmie testosteronu. Zahamowanie aktywności tego enzymu blokuje obwodową konwersję testosteronu do 5-α-dihydrotestosteronu (DHT), który jest hormonem odpowiedzialnym za proces łysienia typu męskiego (łysienie androgenowe). Finasteryd nie ma powinowactwa do receptora androgenowego, nie wywiera działania androgennego, przeciwandrogennego, estrogennego, przeciwestrogennego ani progestagennego. Biodostępność finasterydu po podaniu doustnym wynosi około 80% i jest niezależna od pokarmu (Cmax we krwi osiąga po 2 h po podaniu). Około 93% leku wiąże się z białkami osocza krwi. Finasteryd jest metabolizowany w wątrobie (CYP 3A4) oraz wydalany z kałem i moczem. Podanie preparatu prowadzi do szybkiego (w ciągu 24 h) zmniejszenia stężenia DHT we krwi, a w jego następstwie - także w tkankach, m.in. w skórze głowy. Zahamowaniu ulega także proces miniaturyzacji mieszków włosowych, zachodzący w przebiegu łysienia typu męskiego, dzięki czemu następuje odwrócenie procesu łysienia i zwiększony wzrost włosów. Preparat ma największą skuteczność u mężczyzn z łagodną i umiarkowaną utratą włosów, nie wywiera natomiast działania leczniczego u kobiet z łysieniem androgenowym.

Reklama

Propecia - wskazania

Leczenie łysienia typu męskiego u mężczyzn (łysienie androgenowe), w celu zwiększenia wzrostu włosów i zapobiegania ich dalszej utracie.

Reklama

Propecia - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na finasteryd lub pozostałe składniki preparatu. Jednoczesne stosowanie finasterydu lub innych inhibitorów 5α - reduktazy typu II w leczeniu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego lub innych chorób. Nie stosować u kobiet i dzieci.

Reklama

Propecia - ostrzeżenia

Podczas badań klinicznych oraz w okresie po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu zgłaszano przypadki raka piersi u mężczyzn przyjmujących finasteryd w dawce wynoszącej 1 mg. Należy poinformować pacjentów o konieczności niezwłocznego zgłaszania wszelkich zmian zauważonych w tkance gruczołów sutkowych, takich jak guzki, bolesność, powiększenie gruczołów sutkowych czy wyciek z brodawki sutkowej. Zgłaszano zmiany nastroju, nastrój depresyjny, depresję oraz rzadziej myśli samobójcze. Pacjentów należy monitorować pod kątem objawów psychicznych i w przypadku ich wystąpienia należy przerwać leczenie finasterydem, a pacjentowi zalecić zasięgnięcie porady u lekarza. Preparat nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Brak danych wykazujących skuteczność czy bezpieczeństwo stosowania finasterydu u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę, to znaczy uznaje się go za „wolny od sodu”.

Reklama

Propecia - ciąża

Stosowanie leku u kobiet w ciąży, karmiących piersią lub w wieku rozrodczym jest przeciwwskazane. Ponadto kobiety w ciąży oraz kobiety w wieku rozrodczym nie powinny dotykać pokruszonych lub uszkodzonych tabletek preparatu ze względu na możliwość przezskórnego wchłaniania finasterydu i wynikające z tego zagrożenie dla płodu płci męskiej. Brak danych dotyczących długotrwałego wpływu na płodność u ludzi i nie przeprowadzono specjalnych badań u mężczyzn z zaburzeniami płodności. Początkowo z badań klinicznych wykluczono pacjentów płci męskiej planujących poczęcie dziecka. W badaniach na zwierzętach nie wykazano istotnego niekorzystnego wpływu na płodność, jednak w okresie po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu otrzymano spontaniczne zgłoszenia przypadków niepłodności.

Reklama

Propecia - efekty uboczne

Niezbyt często: obniżone libido, depresja, zaburzenia erekcji, zaburzenia ejakulacji (w tym zmniejszenie objętości ejakulatu). Częstość nieznana: reakcje nadwrażliwości, w tym wysypka, świąd, pokrzywka oraz obrzęk naczynioruchowy (warg, języka, gardła i twarzy), utrzymywanie się osłabionego libido po przerwaniu leczenia, niepokój, kołatanie serca, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, tkliwość i powiększenie gruczołów sutkowych, ból jąder, hematospermia, niepłodność, utrzymywanie się zaburzeń erekcji i ejakulacji po przerwaniu leczenia, rak piersi u mężczyzn.

Propecia - interakcje

Finasteryd metabolizowany jest głównie z udziałem układu cytochromu P450 3A4, ale nie wpływa na ten układ. Istnieje możliwość, że substancje będące inhibitorami i induktorami cytochromu P450 3A4 wpływają na stężenie finasterydu w osoczu. Jednak na podstawie ustalonych marginesów bezpieczeństwa jest mało prawdopodobne, aby jakiekolwiek zwiększenie stężenia leku z powodu jednoczesnego stosowania takich inhibitorów było istotne klinicznie.

Propecia - dawkowanie

Doustnie: 1 tabl. raz na dobę. Lek należy przyjmować podczas lub niezależnie od posiłków. Minimalny okres leczenia wynosi 3 miesiące, ale zaleca się nieprzerwane stosowanie preparatu, gdyż po jego odstawieniu osiągnięty efekt leczniczy zanika w ciągu 9-12 miesięcy. Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek.

Propecia - uwagi

U mężczyzn leczonych preparatem (w wieku od 18 do 41 lat), przeciętne wartości stężenia swoistego antygenu gruczołu krokowego (PSA) w surowicy zmniejszyły się z wartości początkowej 0,7 ng/ml do 0,5 ng/ml w 12. miesiącu leczenia; należy rozważyć podwojenie wartości stężenia PSA u mężczyzn przyjmujących preparat.


Podobne leki
Loxon
Monobenzone VIS
Piloxidil
Mirvaso

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!