Pulsaren

Reklama

Działanie

Chinapryl jest prolekiem, który ulega hydrolizie do aktywnego metabolitu - chinaprylatu - inhibitora konwertazy angiotensyny (ACE) działającego w osoczu i tkankach. ACE katalizuje konwersję angiotensyny I do angiotensyny II, która jest silnym związkiem obkurczającym naczynia. Zahamowanie ACE powoduje zmniejszenie stężenia angiotensyny II i zmniejszenie uwalniania aldosteronu; prawdopodobnie zahamowaniu ulega również metabolizm bradykininy. Chinapryl nie wywiera wpływu na profil lipidów i nie wywiera negatywnego wpływu na metabolizm glukozy. Chinapryl zmniejsza opór obwodowy i nerkowy. Nie stwierdza się istotnych klinicznie zmian w przepływie nerkowym krwi i szybkości przesączania kłębuszkowego. Chinaprylat powoduje obniżenie ciśnienia krwi w pozycji leżącej, siedzącej i stojącej. Biodostępność wynosi 30-40%. Maksymalne stężenie chinaprylatu we krwi uzyskuje się po ok. 2 h. W 97% wiąże się z białkami osocza. T0,5 wynosi 3 h.

Wskazania

Nadciśnienie tętnicze samoistne - w monoterapii lub w skojarzeniu z lekami moczopędnymi z grupy tiazydów i lekami β-adrenolitycznymi. Zastoinowa niewydolność serca - w skojarzeniu z lekami moczopędnymi i (lub) glikozydami naparstnicy.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Obrzęk naczynioruchowy w wywiadzie, w tym także po zastosowaniu innych inhibitorów ACE. Zwężenie aorty, zwężenie zastawki dwudzielnej lub inne utrudnienia odpływu krwi z lewej komory serca. Dzieci. Drugi i trzeci trymestr ciąży. Dziedziczny lub idiopatyczny obrzęk naczynioruchowy. Ze względu na zawartość laktozy, pacjenci z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, nie powinni przyjmować tego preparatu. Jednoczesne stosowanie z aliskirenem u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniem czynności nerek (współczynnik filtracji kłębuszkowej, GFR <60 ml/min/1,73 m2).

Środki ostrożności

Szczególnie ostrożnie stosować w ciężkiej niewydolności serca - podczas leczenia inhibitorami ACE może wystąpić oliguria i (lub) azotemia, w rzadkich przypadkach ostra niewydolność nerek prowadząca do zgonu. Ostrożnie stosować u pacjentów z jednostronnym lub obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych; u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym oraz niewydolnością serca - może być konieczne zmniejszenie dawki lub odstawienie leku moczopędnego i (lub) chinaprylu. Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, cukrzycą, odwodnionych i z hiponatremią (np. przyjmujących leki moczopędne, będących na diecie z małą zawartością soli, poddawanych dializom), u pacjentów poddawanych dużym zabiegom chirurgicznym lub w czasie znieczulenia ogólnego lekami powodującymi niedociśnienie oraz u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek, szczególnie ze współistniejącą chorobą tkanki łącznej naczyń krwionośnych (należy kontrolować liczbę leukocytów). U pacjentów z niewydolnością serca, u których istnieje zwiększone ryzyko nadmiernego ciśnienia tętniczego, leczenie należy rozpoczynać pod ścisłą kontrolą lekarską, często należy kontrolować czynność układu krążenia, szczególnie przez pierwsze 2 tyg. od rozpoczęcia leczenia i po każdym zwiększeniu dawki. Reakcja na chinapryl może być słabsza u pacjentów rasy czarnej. U pacjentów otrzymujących inhibitory ACE leczonych hemodializami z zastosowaniem błon dializacyjnych o dużej przepuszczalności, takich jak błony poliakrylonitrylowe i u pacjentów poddawanych zabiegowi aferezy LDL z użyciem siarczanu dekstranu obserwowano reakcje anafilaktyczne. U pacjentów wymagających odczulenia jadem owadów błonkoskrzydłych zaleca się czasowe przerwanie podawania preparatu ze względu na ryzyko wystąpienia zagrażających życiu reakcji anafilaktycznych. Jednoczesne stosowanie inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny II lub aliskirenu zwiększa ryzyko niedociśnienia, hiperkaliemii oraz zaburzenia czynności nerek (w tym ostrej niewydolności nerek) - w związku z tym nie zaleca się podwójnego blokowania układu RAA poprzez jednoczesne zastosowanie inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny II lub aliskirenu. Jeśli zastosowanie podwójnej blokady układu RAA jest absolutnie konieczne, powinno być prowadzone wyłącznie pod nadzorem specjalisty, a parametry życiowe pacjenta, takie jak: czynność nerek, stężenie elektrolitów oraz ciśnienie krwi powinny być ściśle monitorowane. U pacjentów z nefropatią cukrzycową nie należy stosować jednocześnie inhibitorów ACE oraz antagonistów receptora angiotensyny II. Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania preparatu u dzieci i nie zostały ustalone.

Ciąża i laktacja

Preparat jest przeciwwskazany w ciąży i okresie karmienia piersią. Przed rozpoczęciem leczenia należy wykluczyć ciążę. Kobiety w wieku rozrodczym stosujące inhibitory ACE powinny stosować skuteczną metodę antykoncepcji. Ekspozycja na inhibitory ACE w II i III trymestrze ciąży powoduje toksyczne działanie na płód (zaburzenie czynności nerek, hipotensja, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki, zgony). Lek przenika do mleka kobiecego.

Działania niepożądane

Często (≥1/100, <1/10): nerwowość, bezsenność lub senność, zmęczenie, obniżenie nastroju, ból i zawroty głowy, zaburzenia równowagi, zaburzenia snu, niedociśnienie tętnicze, kaszel, nudności, wymioty, biegunka, osutka, ból w klatce piersiowej. Niezbyt często (≥1/1000, <1/100): małopłytkowość, parestezje, kołatanie serca, dławica piersiowa, tachykardia, rozszerzenie naczyń, niestrawność, ból brzucha, brak łaknienia, suchość błony śluzowej jamy ustnej, wzdęcia, zaburzenia trawienia, świąd, pokrzywka, pęcherzyca, złuszczające zapalenie skóry, nadmierna potliwość, łysienie, nadwrażliwość na światło, osłabienie. Rzadko (≥1/10 000, <1/1000): depresja, splątanie, neuropatia, niedowidzenie, zaburzenia widzenia, szumy uszne, skurcz oskrzeli, nasilenie objawów astmy oskrzelowej, nieżyt błony śluzowej nosa, zmieniony smak, zaparcie, bóle mięśni i stawów, zapalenie trzustki, zaburzenia czynności wątroby, zaburzenia czynności nerek, hiperkaliemia, obrzęk naczynioruchowy (częściej występuje u pacjentów rasy czarnej), agranulocytoza. Bardzo rzadko (<1/10 000): zaburzenia rytmu, zawał serca, incydent naczyniowo-mózgowy, omdlenia, objaw Raynauda, niedrożność jelit, rumień wielopostaciowy, łuszczyca, oddzielanie się paznokci od łożyska. Ponadto może wystąpić zmniejszenie stężenia hemoglobiny, wartości hematokrytu, zwiększenie stężenia kreatyniny i mocznika we krwi, zapalenie naczyń i ginekomastia. Opisywano złożony zespół objawów, który może obejmować jeden lub więcej objawów, takich jak gorączka, zapalenie błon surowiczych, zapalenie naczyń, bóle mięśniowe, ból i zapalenie stawów, dodatnie miano przeciwciał przeciwjądrowych, zwiększone OB, eozynofilia, leukocytoza.

Interakcje

Jednoczesne przyjmowanie tetracykliny i chinaprylu zmniejsza wchłanianie tetracykliny. Chinapryl zwiększa stężenie litu we krwi i nasila jego toksyczność - należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania i kontrolować stężenie litu we krwi. Leki z grupy NLPZ mogą osłabiać przeciwnadciśnieniowe działanie inhibitorów ACE oraz nasilać hiperkaliemię z jednoczesnym pogorszeniem czynności nerek, szczególnie u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek. Allopurynol, leki cytostatyczne, leki immunosupresyjne, kortykosteroidy stosowane ogólnie lub prokainamid stosowane jednocześnie z inhibitorami ACE zwiększają ryzyko wystąpienia leukopenii. Alkohol, barbiturany lub neuroleptyki stosowane jednocześnie z chinaprylem mogą nasilać niedociśnienie ortostatyczne. Leki zobojętniające mogą zmniejszać biodostępność preparatu. U pacjentów przyjmujących leki moczopędne, po włączeniu do terapii chinaprylu może wystąpić objawowe niedociśnienie, szczególnie na początku leczenia chinaprylem. Leki moczopędne oszczędzające potas (spironolakton, triamteren, amiloryd), preparaty potasu uzupełniające jego niedobór lub substytuty soli kuchennej zawierające potas stosowane jednocześnie z chinaprylem, mogą powodować hiperkaliemię - jeżeli wskazane jest jednoczesne podawanie tych leków, należy zachować ostrożność i często kontrolować stężenie potasu we krwi. Nie wykazano istotnych interakcji farmakokinetycznych podczas jednoczesnego stosowania chinaprylu z propranololem, hydrochlorotiazydem, digoksyną, cymetydyną, warfaryną i atorwastatyną. Chinapryl stosowany ze środkami znieczulenia ogólnego może powodować nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron w wyniku jednoczesnego zastosowania inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny II lub aliskirenu jest związana z większą częstością występowania zdarzeń niepożądanych, takich jak: niedociśnienie, hiperkaliemia oraz zaburzenia czynności nerek (w tym ostra niewydolność nerek) w porównaniu z zastosowaniem leku z grupy antagonistów układu renina-angiotensyna-aldosteron w monoterapii.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli. Nadciśnienie tętnicze samoistne: zalecana dawka początkowa u pacjentów nieprzyjmujących leków moczopędnych wynosi 10-20 mg na dobę. W zależności od odpowiedzi klinicznej dawkę można zwiększać (co 4 tyg.) przez podwojenie do dawki 20-40 mg na dobę, podawanej w jednej dawce lub w dawkach podzielonych. Długotrwała kontrola ciśnienia tętniczego jest osiągana u większości pacjentów przyjmujących jedną dawkę leku dziennie. Dawka maksymalna wynosi 80 mg na dobę. U pacjentów przyjmujących leki moczopędne należy rozważyć odstawienie leku moczopędnego na kilka dni przed rozpoczęciem terapii. Jeśli przerwanie leczenia lekiem moczopędnym jest niemożliwe początkowa dawka chinaprylu wynosi 5 mg; konieczna jest obserwacja pacjenta przez 2 h od podania chinaprylu. W zależności od odpowiedzi klinicznej dawkę można zwiększać (co 4 tyg.) przez podwojenie do dawki 20-40 mg na dobę, podawanej w jednej dawce lub w dawkach podzielonych. Zastoinowa niewydolność serca: zalecana dawka początkowa wynosi 5 mg 1-2 razy na dobę, pacjenta należy obserwować pod kątem objawów niedociśnienia. Następnie dawkę można stopniowo zwiększać do uzyskania skutecznej dawki terapeutycznej (10-40 mg na dobę), którą podaje się 2 równych dawkach, jednocześnie z lekami dotychczas stosowanymi. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów z tendencją do szybkiego obniżania ciśnienia, leczenie należy rozpocząć od dawki 2,5 mg. U pacjentów z klirensem kreatyniny >60 ml/min dawka początkowa wynosi 10 mg, z klirensem kreatyniny 30-60 ml/min - 5 mg, z klirensem kreatyniny 10-30 ml/min - 2,5 mg. Jeśli dawka jest dobrze tolerowana od następnego dnia chinapryl można podawać w schemacie 2 dawek na dobę. Jeśli nie występują objawy niedociśnienia lub istotnego zaburzenia czynności nerek, dawkę można zwiększać w odstępach tygodniowych. Zalecaną dawką początkową chinaprylu u pacjentów w podeszłym wieku jest 10 mg raz na dobę, dawka ta może być zwiększana, aż do osiągnięcia pożądanej reakcji klinicznej. Sposób podania. Tabletki stosuje się doustnie, jeden lub dwa razy na dobę, niezależnie od posiłków, należy połykać, popijając wodą.

Reklama

Uwagi

Preparat może ograniczać zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych, szczególnie na początku leczenia.

Pharmindex