ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗

Requip

Spis treści

Reklama

Requip - skład

1 tabl. powl. zawiera 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 2 mg lub 5 mg ropinirolu w postaci chlorowodorku; tabletki zawierają laktozę. 1 tabl. o przedłużonym uwalnianiu (Modutab) zawiera 2 mg, 4 mg lub 8 mg ropinirolu w postaci chlorowodorku; tabletki o przedłuż. uwalnianiu zawierają laktozę, ponadto tabl. o przedłuż. uwalnianiu 4 mg zawierają żółcień pomarańczową.

Reklama

Requip - działanie

Nieergolinowy agonista receptorów dopaminy D2/D3. Zmniejsza charakterystyczny dla choroby Parkinsona niedobór dopaminy poprzez pobudzenie receptorów dopaminowych w prążkowiu. Biodostępność ropinirolu wynosi około 50% (36-57%). Po podaniu doustnym tabletek o natychmiastowym uwalnianiu Cmax jest osiągane w czasie 1,5 h; wysokotłuszczowy posiłek zmniejsza szybkość wchłaniania ropinirolu. Po podaniu doustnym tabletek o przedłużonym uwalnianiu, stężenie leku we krwi narasta powoli i osiąga Cmax w czasie 6-10 h. Ropinirol w 10-40% wiąże się z białkami osocza. Jest metabolizowany głównie za pośrednictwem CYP1A2 i wydalany w postaci metabolitów z moczem. T0,5 wynosi ok. 6 h.

Reklama

Requip - wskazania

Leczenie choroby Parkinsona zgodnie z następującymi zasadami: leczenie początkowe w monoterapii, aby opóźnić wprowadzenie do leczenia lewodopy; leczenie skojarzone z lewodopą w okresie choroby, gdy działanie lewodopy wygasa lub staje się zmienne i pojawiają się fluktuacje efektu terapeutycznego (tzw. efekt ,,końca dawki'' lub fluktuacje typu "włączenie-wyłączenie").

Reklama

Requip - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężkie zaburzenia czynności nerek (CCr <30 ml/min) bez regularnych hemodializ. Zaburzenia czynności wątroby.

Reklama

Requip - ostrzeżenia

Leków z grupy agonistów dopaminy nie należy stosować u pacjentów z poważnymi zaburzeniami psychicznymi lub psychotycznymi lub takimi zaburzeniami w wywiadzie, chyba że potencjalne korzyści przewyższają ryzyko. Ze względu na ryzyko niedociśnienia, u pacjentów z ciężką chorobą układu sercowo-naczyniowego (zwłaszcza z niewydolnością naczyń wieńcowych) należy regularnie kontrolować ciśnienie tętnicze krwi. Pacjentów należy regularnie monitorować pod kątem rozwoju zaburzeń kontroli impulsu (patologiczny hazard, hiperseksualizm, zwiększenie popędu płciowego, kompulsywne wydawanie pieniędzy i kompulsywne robienie zakupów, napady objadania się i jedzenie kompulsywne); jeśli wystąpią takie objawy, należy rozważyć stopniowe zmniejszanie dawki lub odstawienie ropinirolu. Zmniejszenie dawki ropinirolu lub całkowite zakończenie terapii należy rozważyć u pacjentów, u których występuje nadmierna senność i (lub) nagłe napady snu.W celu przerwania leczenia u pacjentów z chorobą Parkinsona, należy stopniowo zmniejszać dawkę ropinirolu. W przypadku wystąpienia nieustajacych działań niepożądanych, konieczne może być zwiększenie dawki leku. Podczas leczenia ropinirolem mogą wystąpić omamy. Ze względu na zawartość laktozy, tabletek powl. oraz tabletek o przedłuż. uwalnianiu nie stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zaburzeniami wchłaniania glukozy-galaktozy. Ze względu na zawartość żółcieni pomarańczowej, tabletki o przedłuż. uwalnianiu 4 mg mogą powodować reakcje alergiczne. Czas, w którym tabletki o przedł. uwalnianiu uwalniają ropinirol wynosi >24 h - w przypadku wystąpienia u pacjenta przyspieszonego pasażu żołądkowo-jelitowego, istnieje ryzyko niepełnego uwolnienia leku i wydalenia jego pozostałości wraz ze stolcem.

Reklama

Requip - ciąża

Nie zaleca się stosowania leku w ciąży, chyba że oczekiwane korzyści dla pacjentki przeważają nad ryzykiem dla płodu. Stężenie ropinirolu może się stopniowo zwiększać w trakcie ciąży. Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na rozrodczość. Nie stosować w okresie karmienia piersią. Lek może hamować laktację. Wykazano, że pochodne ropinirolu przenikają do mleka szczurów w okresie laktacji, nie można wykluczyć ryzyka dla dziecka karmionego piersią.

Reklama

Requip - efekty uboczne

Poniżej wymieniono działania niepożądane występujące podczas monoterapii ropinirolem oraz w terapii skojarzonej z lewodopą. Bardzo często: senność (rzadziej w przypadku tabl. o przedł. uwalnianiu), omdlenie, dyskineza (zmniejszenie dawki lewodopy może złagodzić dyskinezy), nudności (rzadziej w przypadku tabl. o przedł. uwalnianiu). Często: omamy, splątanie, zawroty głowy (także pochodzenia błędnikowego), nagłe napady snu, zgaga, wymioty, zaparcia, ból brzucha, obrzęki obwodowe (w tym obrzęk nóg). Niezbyt często: reakcje psychotyczne inne niż omamy (w tym majaczenie, urojenia, paranoja), nadmierna senność w ciągu dnia, niedociśnienie ortostatyczne i niedociśnienie (częściej w skojarzeniu w lewodopą). Częstość nieznana: reakcje nadwrażliwości (w tym pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, wysypka, świąd), zaburzenia panowania nad popędami (w tym: patologiczne uzależnienie od hazardu, zwiększenie libido, hiperseksualność, kompulsywne wydawanie pieniędzy lub kupowanie, gwałtowne objadanie się, jedzenie kompulsywne), agresja, zespół dysregulacji dopaminergicznej, zaburzenia wątrobowe (głównie zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych), zespół odstawienia agonisty dopaminy (w tym apatia, niepokój, depresja, zmęczenie, pocenie się i ból). Podczas stopniowego zmniejszania dawki lub przerwania leczenia agonistami dopaminy, mogą wystąpić pozamotoryczne działania niepożądane.

Requip - interakcje

Nie obserwowano interakcji farmakokinetycznych pomiędzy ropinirolem i lewodopą lub domperydonem, powodujących konieczność dostosowania dawki któregokolwiek w wymienionych leków. Neuroleptyki oraz inne działające ośrodkowo leki z grupy antagonistów dopaminy, takie jak sulpiryd lub metoklopramid, mogą zmniejszyć skuteczność ropinirolu - należy unikać jednoczesnego stosowania z ropinirolem. U pacjentów stosujących duże dawki estrogenów obserwowano zwiększenie stężenia ropinirolu we krwi - u pacjentek stosujących już HTZ można rozpocząć leczenie ropinirolem zgodnie z zazwyczaj stosowanym sposobem dawkowania; jeśli jednak HTZ zostanie przerwana lub rozpoczęta podczas terapii ropinirolem, konieczne może być dostosowanie dawki leku w zależności od klinicznej odpowiedzi na leczenie. Ropinirol jest metabolizowany przez CYP1A2 - w przypadku dołączenia lub odstawienia leków hamujących CYP1A2 (np.: cyprofloksacyny, enoksacyny, fluwoksaminy) w trakcie terapii ropinirolem, może być konieczne dostosowanie dawki ropinirolu. Palenie tytoniu indykuje metabolizm CYP1A2, w związku z czym w przypadku podjęcia lub zaprzestania palenia podczas terapii ropinirolem konieczne może być ponowne dostosowanie dawki leku. Badania nie wykazały interakcji farmakokinetycznych pomiędzy ropinirolem (tabl. o natychmiastowym uwalnianiu 2 mg 3 razy/dobę) a teofiliną (substrat CYP1A2). Stosowanie ropinirolu z lekami z grupy antagonistów witaminy K wymaga częstszego monitorowania INR oraz stanu klinicznego pacjenta.

Requip - dawkowanie

Doustnie. Dorośli. Zaleca się indywidualne dobieranie dawki w zależności od skuteczności i tolerancji leku. Tabl. powl. (o natychmiastowym uwalnianiu): przyjmować 3 razy na dobę, najlepiej podczas posiłku. Dawka początkowa wynosi 0,25 mg 3 razy na dobę przez 1. tydzień leczenia, następnie dawka może być zwiększana o 0,25 mg 3 razy na dobę aż do dawki 3 mg na dobę w 4. tyg. leczenia. Po początkowym okresie zwiększania dawek, można dalej zwiększać dawki, co tydzień o 0,5-1 mg 3 razy na dobę (1,5-3 mg/dobę). Reakcja na leczenie może być widoczna podczas stosowania dawek leku w zakresie 3-9 mg na dobę. Jeśli nie osiągnięto wystarczającej kontroli objawów, dawka ropinirolu może być zwiększana do 24 mg na dobę (stosowanie dawek powyżej 24 mg/dobę nie było badane). Tabl. o przedłużonym uwalnianiu (Modutab): przyjmować raz na dobę, o podobnej porze każdego dnia, niezależnie od posiłku, połykać w całości, nie wolno ich żuć, kruszyć ani przełamywać. Dawka początkowa wynosi 2 mg raz na dobę przez 1. tydz. leczenia; począwszy od 2. tyg. dawkę należy zwiększyć do 4 mg raz na dobę. Reakcja na leczenie może być widoczna podczas stosowania dawki 4 mg raz na dobę. Pacjenci, którzy rozpoczęli leczenie od dawki 2 mg leku w postaci tabl. o przedł. uwalnianiu raz na dobę, u których wystąpią działania niepożądane, których nie są w stanie tolerować, mogą odnieść korzyść ze zmiany terapii na leczenie ropinirolem w postaci tabl. o natychmiastowym uwalnianiu w mniejszej dawce dobowej, podzielonej na 3 równe dawki. Pacjenci powinni otrzymywać najmniejszą dawkę zapewniającą opanowanie objawów. Jeśli dawka 4 mg raz na dobę nie wystarcza do osiągnięcia lub utrzymania kontroli objawów, wówczas można zwiększać dawkę dobową o 2 mg w odstępach tygodniowych lub dłuższych, aż do osiągnięcia dawki 8 mg raz na dobę. Jeśli dawka ta nie wystarcza do osiągnięcia lub utrzymania kontroli objawów wówczas można zwiększać dawkę o 2-4 mg w odstępach 2-tyg. lub dłuższych. Maksymalna dobowa dawka ropinirolu w postaci tabl. o przedłużonym uwalnianiu wynosi 24 mg. Zaleca się przepisywanie pacjentom jak najmniejszej liczby tabletek, która jest niezbędna do osiągnięcia zaleconej dawki, poprzez zastosowanie największych dostępnych mocy ropinirolu w postaci tabl. o przedł. uwalnianiu. Szczególne zalecenia dotyczące leczenia ropinirolem. Jeśli leczenie zostanie przerwane na dobę lub dłużej, należy rozważyć ponowne rozpoczęcie leczenia ze stopniowym zwiększaniem dawki. Zmiany leczenia z ropinirolu w postaci tabl. o natychmiastowym uwalnianiu na preparat w postaci tabl. o przedł. uwalnianiu można dokonać z dnia na dzień. Dawkę preparatu wylicza się na podstawie całkowitej dobowej dawki ropinirolu w postaci tabl. o natychmiastowym uwalnianiu, którą pacjent przyjmował dotychczas. Jeżeli pacjent przyjmował 0,75-2,25 mg na dobę - dawka preparatu o przedł. uwalnianiu wynosi 2 mg/dobę, przy dawce 3-4,5 mg/dobę - 4 mg, przy dawce 6 mg - 6 mg, przy dawce 7,5-9 mg - 8 mg, przy dawce 12 mg - 12 mg, przy dawce 15-18 mg - 16 mg, przy dawce 21 mg - 20 mg, przy dawce 24 mg - 24 mg. Po zmianie leczenia na leczenie preparatem w postaci tabl. o przedłużonym uwalnianiu całkowita dawka dobowa może być dostosowana, w zależności od klinicznej odpowiedzi na leczenie. Stosowanie ropinirolu w skojarzeniu z lewodopą może umożliwić stopniowe zmniejszenie dawki lewodopy o ok. 20-30%, w zależności od klinicznej odpowiedzi na leczenie. W zaawansowanej chorobie Parkinsona w leczeniu skojarzonym z lewodopą, w trakcie początkowego zwiększania dawki preparatu mogą wystąpić dyskinezy - należy wówczas zmniejszyć dawkę lewodopy. W przypadku zmiany leczenia innym lekiem z grupy agonistów dopaminy na leczenie ropinirolem, przed wprowadzeniem ropinirolu należy zastosować się do zaleceń podmiotu odpowiedzialnego dotyczących odstawienia danego leku. W przypadku podjęcia lub zaprzestania palenia podczas terapii ropinirolem, konieczne może być ponowne dostosowanie dawki ropinirolu, z uwagi na zmianę jego metabolizmu. W przypadku planowania zakończenia leczenia, ropinirol należy odstawiać stopniowo, poprzez zmniejszanie dawki przez okres 1 tyg. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów >65 lat klirens ropinirolu jest zmniejszony; zwiększanie dawek powinno być stopniowe i dostosowane w zależności od reakcji na leczenie; u pacjentów ≥75 lat można rozważyć wolniejsze zwiększanie dawki podczas rozpoczynania leczenia. Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek (CCr 30-50 ml/min). U pacjentów z krańcową niewydolnością nerek (poddawanych hemodializie) wymagane jest następujące dostosowanie dawki: dawka początkowa - 0,25 mg 3 razy na dobę (tabl. o natychmiastowym uwalnianiu) lub 2 mg raz na dobę (tabl. o przedł. uwalnianiu); dalsze zwiększenie dawki powinno być oparte na tolerancji i skuteczności leczenia; dawka maksymalna ropinirolu - 18 mg/dobę u pacjentów otrzymujących regularne hemodializy; dawki uzupełniające po hemodializie nie są wymagane. Nie zaleca się stosowania ropinirolu u dzieci i młodzieży <18 lat.

Requip - uwagi

Podczas stosowania leku mogą wystąpić omamy, senność i (lub) nagłe napady snu - nie należy w takich przypadkach prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać maszyn.


Podobne leki
Almirid
Pronoran
Neupro
Adartrel

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!