Sandoglobulin-P

Spis treści

Sandoglobulin-P - Skład

1 fiolka zawiera 6 g proszku zawierającego białko osocza ludzkiego, w tym co najmniej 96% IgG. Rozkład podklas IgG: IgG1 - 57,7%, IgG2 - 35,1%, IgG3 - 3,1%, IgG4 - 4,1%. Zawartość IgA wynosi nie więcej niż 40 mg/g białka.

Sandoglobulin-P - Działanie

Normalna immunoglobulina ludzka zawierająca głównie immunoglobuliny G (IgG) o szerokim spektrum działania przeciwko różnym czynnikom zakaźnym. Preparat uzupełnia niedobór przeciwciał IgG zmniejszając w ten sposób ryzyko zakażenia. Ma także działanie o charakterze immunomodulacyjnym (nie w pełni wyjaśnione) powodujące korzystne efekty w leczeniu chorób o podłożu immunologicznym. Preparat zawiera przeciwciała klasy IgG występujące powszechnie w populacji. Jest on zazwyczaj przygotowywany z puli surowic uzyskanej od co najmniej 1000 dawców. Dystrybucja podklas immunoglobulin G jest proporcjonalna do tej, która występuje w surowicy ludzkiej. Właściwe dawkowanie preparatu powoduje podniesienie zbyt niskiego poziomu immunoglobulin G do wartości prawidłowych. Po podaniu dożylnym uzyskuje się maksymalny poziom IgG natychmiast po infuzji. Są one stosunkowo szybko dystrybuowane pomiędzy osoczem, a płynem zewnątrznaczyniowym, po ok. 3-5 dniach osiągana jest równowaga pomiędzy przestrzenią zewnątrz - i wewnątrznaczyniową. Biologiczny T<sub>0,5</sub> wynosi średnio 21 dni. Okres ten może się zmieniać u różnych pacjentów, szczególnie z pierwotnymi zespołami niedoboru odporności. IgG i kompleksy IgG są rozkładane w komórkach układu siateczkowo-śródbłonkowego.

Reklama

Sandoglobulin-P - Wskazania

<u>Leczenie substytucyjne</u>. Pierwotne niedobory odporności: wrodzona agammaglobulinemia lub hipogammaglobulinemia, pospolity zmienny niedobór odporności, ciężkie złożone niedobory odporności, zespół Wiskotta-Aldricha. Szpiczak mnogi lub przewlekła białaczka limfatyczna z ciężką wtórną hipogammaglobulinemią i nawracającymi zakażeniami. Dzieci z wrodzonym AIDS i nawracającymi zakażeniami. <u>Modulacja odpowiedzi immunologicznej</u>. Samoistna plamica małopłytkowa (ITP) u dorosłych i dzieci z wysokim ryzykiem krwawienia lub przed zabiegiem chirurgicznym w celu zwiększenia ilości płytek krwi. Zespół Guillain-Barre. Choroba Kawasaki. <u>Allogeniczne przeszczepienie szpiku</u>. Profilaktyka i leczenie zakażeń u chorych z wtórnymi zespołami odporności (przewlekła białaczka limfatyczna, AIDS, biorcy przeszczepów szpiku, leczenie immunosupresyjne, itp.). Leczenie ciężkich zakażeń bakteryjnych (posocznice) i wirusowych w skojarzeniu z leczeniem przeciwbakteryjnym i przeciwwirusowym. Zapobieganie zakażeniom u wcześniaków i noworodków z niską wagą urodzeniową. Leczenie chorób o podłożu immunologicznym (autoimmunologiczna niedokrwistość hemolityczna, autoimmunologiczna neutropenia, małopłytkowość pochodzenia immunologicznego taka jak potransfuzyjna plamica małopłytkowa i małopłytkowość immunologiczna noworodków, przewlekła zapalna demielinizująca polinueropatia, miastenia). Wywoływanie stanu tolerancji immunologicznej u pacjentów z hemofilią A z krążącym antykoagulantem i u pacjentów z nabytym inhibitorem czynnika VIII w przebiegu innych chorób. Zapobieganie nawracającemu poronieniu samoistnemu.

Sandoglobulin-P - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nadwrażliwość na ludzkie immunoglobuliny zwłaszcza u chorych z niedoborem IgA, u których stwierdza się przeciwciała anty-IgA.

Sandoglobulin-P - Ostrzeżenia

Należy monitorować i uważnie obserwować pacjentów w kierunku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych w trakcie trwania całego wlewu oraz 20 min po zakończeniu infuzji. Niektóre objawy niepożądane mogą występować częściej: w przypadku stosowania dużej szybkości wlewu, u pacjentów z hypo- lub agamaglobulinemią z lub bez niedoboru IgA, u pacjentów, którzy otrzymują normalną ludzką immunoglobulinę po raz pierwszy, lub rzadziej u pacjentów u których uprzednio stosowano inny preparat zawierający normalną ludzką immunoglobulinę lub u których nastąpiła długa przerwa w jej stosowaniu. Przypadki prawdziwej nadwrażliwości są rzadkie; mogą wystąpić w bardzo rzadkich przypadkach niedoboru IgA z występowaniem przeciwciał anty- IgA. Potencjalnym działaniom niepożądanym można zapobiegać poprzez upewnienie się: że pacjenci nie są nadwrażliwi na normalną ludzką immunoglobulinę dzięki zastosowaniu odpowiedniej szybkości infuzji w początkowej jej fazie (0.5 ml/ min tj. ok. 10 kropli/ min); że pacjenci w trakcie infuzji są uważnie monitorowani w kierunku wystąpienia jakichkolwiek objawów. W szczególności, pacjenci, którzy po raz pierwszy otrzymują normalną ludzką immunoglobulinę, pacjenci u których uprzednio stosowano inny preparat zwierający normalną ludzka immunoglobulinę lub u których od ostatniego podania upłynął dłuższy okres czasu powinni być monitorowani podczas pierwszej infuzji przez co najmniej 1 h po jej zakończeniu; pozostali pacjenci powinni być obserwowani przez co najmniej 20 min po zakończeniu infuzji. Ze względu na ryzyko wystąpienia incydentów zatorowo-zakrzepowych (związanych ze wzrostem lepkości krwi), należy zwrócić szczególną uwagę przed zastosowaniem leczenia u pacjentów otyłych oraz u pacjentów z czynnikami ryzyka incydentów zatorowo-zakrzepowych (np.: podeszły wiek , nadciśnienie, cukrzyca, epizody zatorowo-zakrzepowe w wywiadzie, dziedziczna lub nabyta skłonność do nadkrzepliwości, długie unieruchomienie, ciężka hypowolemia, nadmierna lepkość krwi). W trakcie stosowania preparatu istnieje ryzyko wystąpienia ostrej niewydolności nerek (najczęściej u pacjentów z czynnikami ryzyka takimi jak: niewydolność nerek, cukrzyca, hypowolemia, nadwaga, równoczesne stosowanie leków nefrotoksycznych, wiek powyżej 65 lat). W przypadku wystąpienia zaburzeń funkcjonowania nerek należy rozważyć możliwość zaprzestania leczenia preparatem. Ze względu na zaobserwowany związek pomiędzy stosowaniem preparatów zawierających normalną ludzką immunoglobulinę, które są stabilizowane za pomocą sacharozy, a zwiększoną częstością występowania zaburzeń funkcjonowania nerek u pacjentów z grup ryzyka należy rozpatrzyć stosowanie preparatów nie zawierających sacharozy. U pacjentów z grup ryzyka wystąpienia ostrej niewydolności nerek lub incydentów zatorowo-zakrzepowych leki zawierające normalną ludzką immunoglobulinę powinny być podawane z najniższą możliwą szybkością infuzji oraz w najmniejszej możliwej dawce. U wszystkich pacjentów leczonych za pomocą normalnej ludzkiej immunoglobuliny należy: zapewnić odpowiednie nawodnienie przed rozpoczęciem infuzji, monitorować ilość wydalanego moczu, monitorować poziom kreatyniny w surowicy, unikać równoczesnego stosowania diuretyków pętlowych. W razie wystąpienia reakcji alergicznej lub anafilaktycznej podawanie preparatu należy natychmiast przerwać. W przypadku wystąpienia wstrząsu należy podjąć odpowiednie leczenie. Pacjenci leczeni immunoglobulinami IVIg powinni być monitorowani pod kątem objawów klinicznych i symptomów hemolizy. Pomimo stosowania standardowych sposobów zapobiegania zakażeniom przenoszonym za pośrednictwem preparatów produkowanych na bazie ludzkiej krwi lub osocza, w przypadku podawania takich preparatów nie można całkowicie wykluczyć przeniesienia czynników zakaźnych. Dotyczy to także nieznanych lub pojawiających się wirusów lub innych patogenów. Stosowane metody są uważane za skuteczne w stosunku do zapobiegania przenoszenia wirusów otoczkowych, takich jak HIV, HBV i HCV, oraz wirusów bezotoczkowych jak HAV i parwowirus B19. Doświadczenia kliniczne wskazują, że za pośrednictwem preparatów zawierających immunoglobuliny nie dochodzi do przenoszenia wirusa zapalenia wątroby typu A lub parwowirusa B19. Przypuszcza się również, że do bezpieczeństwa tych preparatów przyczynia się obecność przeciwciał w nich zawartych.

Sandoglobulin-P - Ciąża

Bezpieczeństwo zastosowania u kobiet w ciąży nie zostało potwierdzone w badaniach klinicznych - należy zachować ostrożność przy jego podawaniu kobietom w ciąży lub karmiącym piersią. Doświadczenie kliniczne dotyczące stosowania immunoglobulin wskazuje, że nie należy się spodziewać ich szkodliwego działania ani w czasie ciąży, ani na płód, czy też noworodka. Immunoglobuliny są wydzielane z mlekiem matki i mogą przyczyniać się do przenoszenia ochronnych przeciwciał do organizmu noworodka.

Sandoglobulin-P - Efekty uboczne

Często: ból głowy, nudności, wymioty, biegunka, uczucie zmęczenia, zawroty głowy, dreszcze, nadmierne pocenie się, gorączka, zaczerwienienie skóry, objawy alergiczne, bóle mięśniowe, bóle stawów, obniżenie ciśnienia tętniczego, łagodny ból w okolicy lędźwiowej może występować w pojedynczych przypadkach. Niezbyt często: bóle brzucha, zasinienie ust, duszności, uczucie ucisku lub bólu w klatce piersiowej, nadmierne napięcie mięśni, bladość, nadciśnienie tętnicze, obniżenie ciśnienia tętniczego, przyspieszona akcja serca - większość z powyższych działań niepożądanych związana jest z szybkością infuzji i można im zapobiec zmniejszając szybkość lub czasowo wstrzymując infuzje. Rzadko: nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, zwiększenie stężenia kreatyniny w osoczu i (lub) ostra niewydolność nerek, w pojedynczych przypadkach wstrząs anafilaktyczny występujący nawet u pacjentów uprzednio leczonych immunoglobuliną dożylną bez powikłań; przypadki odwracalnego aseptycznego zapalenia opon mózgowych, pojedyncze przypadki odwracalnej anemii hemolitycznej oraz przemijające objawy skórne. Bardzo rzadko: objawy zatorowo-zakrzepowe takie jak: zawał mięśnia sercowego, udar mózgu, zatorowość płucna, zatorowość żył głębokich.

Sandoglobulin-P - Interakcje

Podanie immunoglobuliny może co najmniej na 6 tyg. do 3 mies. osłabić skuteczność szczepienia żywymi atenuowanymi szczepionkami wirusowymi, takimi jak szczepionka przeciwko odrze, śwince, różyczce i ospie wietrznej. Po podaniu preparatu należy odłożyć szczepienie tymi szczepionkami na co najmniej 3 mies. W przypadku szczepionki przeciwko odrze, osłabienie odpowiedzi immunologicznej może utrzymywać się do 1 roku, z tego powodu u pacjentów otrzymujących tę szczepionkę powinien być oznaczany poziom przeciwciał.

Sandoglobulin-P - Dawkowanie

Dożylnie. Dawkowanie i sposób podawania uzależnione jest od wskazania, powinno być ustalane indywidualnie. <u>Leczenie substytucyjne pierwotnych zespołów niedoboru odporności</u>. Dawkowanie powinno prowadzić do osiągnięcia minimalnego poziomu IgG (mierzonego przed kolejna infuzją) w wysokości co najmniej 5-6 g/l. Do uzyskania wyrównania konieczne jest kontynuowanie terapii przez 3-6 mies. Zalecaną dawka początkową jest 0,4-0,8 g/kg mc., a następnie co najmniej 0,2 g/kg mc. co 3-4 tyg. Dawka niezbędna do osiągnięcia minimalnego poziomu 6g/l zawiera się w zakresie od 0,2-0,8 g/kg mc./mies. Po uzyskaniu wyrównania odstęp pomiędzy dawkami waha się w przedziale 3-4 tyg. W celu dostosowania dawki i częstości podawania należy monitorować poziom IgG w osoczu. <u>Leczenie substytucyjne szpiczaka lub przewlekłej białaczki limfocytowej z ciężką wtórną hypogamaglobulinemią i nawracającymi zakażeniami; leczenie substytucyjne u dzieci z AIDS i nawracającymi zakażeniami</u>: zalecana dawka wynosi 0,2-0,4 g/kg mc. co 3-4 tyg. <u>Samoistna plamica małopłytkowa (ITP)</u>. W leczeniu zaostrzeń 0,8-1,0 g/kg mc. w 1. dniu (dawkę można powtórzyć raz w ciągu 3 dni) lub 0,4 g/kg mc. dziennie przez 2-5 dni. W przypadku nawrotu leczenie może być powtarzane. <u>Zespół Guillain-Barre</u>: 0,4 g/kg mc./dzień przez 3-5 dni. Dane kliniczne dotyczące leczenia dzieci są ograniczone. <u>Zespół Kawasaki</u>: 1,6-2 g/kg mc. w dawkach podzielonych przez 2-4 dni, lub 2g/kg mc. w pojedynczej dawce, zwykle jako dodatek do leczenia standardowego preparatami kwasu acetylosalicylowego. <u>Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego</u>. Leczenie przy użyciu normalnej ludzkiej immunoglobuliny może być stosowane jako część postępowania przygotowującego pacjenta do przeszczepu oraz po przeszczepie. Dawkowanie w leczeniu zakażeń i profilaktyce zespołu "Graft vs. Host" ustala się indywidualnie. Dawką początkową jest zwykle 0,5 g/kg mc. jednorazowo na 7 dni przed zabiegiem, następnie co tydzień przez pierwsze 3 mies. po zabiegu. W przypadku utrzymującego się braku wytwarzania przeciwciał zaleca się dawkę 0,5 g/kg mc./mies. do czasu unormowania poziomu przeciwciał. <u>Wtórne zespoły niedoboru odporności</u>: jednorazowo 0,2-0,4 g/kg mc. co 3-4 tyg. do osiągnięcia minimalnego poziomu IgG 5 - 6 g/l osocza. <u>Ciężkie infekcje bakteryjne (posocznice) i wirusowe</u>: 0,4-1 g/kg mc. przez 1-4 dni. <u>Zapobieganie zakażeniom u wcześniaków i niemowląt z niską wagą urodzeniową</u>: 0,5-1 g/kg mc. co 1-2 tyg. <u>Przewlekła zapalna demielinizująca polineuropatia (CIDP), autoimmunologiczna neutropenia oraz autoimmunologiczna niedokrwistość hemolityczna, małopłytkowość pochodzenia immunologicznego taka jak potransfuzyjna plamica małopłytkowa i małopłytkowość izoimmunologiczna noworodków, hemofilia spowodowana tworzeniem autoprzeciwciał przeciw czynnikowi VIII, miastenia, nawracające poronienie samoistne</u>: dawkowanie ustala się indywidualnie w zależności od stanu klinicznego pecjenta.<br /> Preparat należy podawać dożylnie, w infuzji za pomocą osobnego zestawu do podawania. Przygotowanie do podania polega na rozpuszczeniu proszku w 0,9% NaCl, wodzie do wstrzykiwań lub 5% glukozie, w takiej objętości, aby stężenie preparatu wynosiło od 3% do 12%. 3% roztwór jest hypotoniczny (192 mOsm/kg). Czas rozpuszczenia wynosi ok. 20 min. Szybkość wlewu podczas pierwszego podania: 0,5-1 ml/min (10-20 kropli/min). Jeżeli podczas 15 min nie występują reakcje niepożądane szybkość wlewu można stopniowo zwiększyć do 2,5 ml/min (50 kropli/min). Podawanie u małych dzieci należy rozpoczynać od szybkości 1-2 mg/kg mc./min. U pacjentów otrzymujących preparat regularnie i dobrze go tolerujących można podawać stężenia wyższe (maksymalnie do 12%), jednak infuzja powinna zawsze być rozpoczynana od małej szybkości i stopniowo zwiększana przy ciągłym monitorowaniu stanu pacjenta.

Sandoglobulin-P - Uwagi

Podanie preparatu może spowodować uzyskanie nieprawidłowego pozytywnego wyniku testu serologicznego. Bierne przeniesienie przeciwciał przeciw antygenom erytrocytów, np. A, B i D może zaburzać wyniki testów serologicznych w kierunku allo-przeciwciał czerwonych krwinek (np. testu Coombsa). Ilość podawanej dożylnie sacharozy, podczas leczenia preparatem nie wpływa na stan metaboliczny glukozy i modyfikacja leczenia cukrzycy nie jest konieczna. Przy każdorazowym podawaniu preparatu zaleca się odnotowanie nazwy i numeru serii. Preparat może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pharmindex
<-- popup -->