Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗

Taltz

Spis treści

Reklama

Taltz - skład

1 ampułko-strzykawka zawiera 80 mg iksekizumabu w 1 ml. Iksekizumab jest wytwarzany w linii komórkowej jajnika chomika chińskiego (CHO) za pomocą technologii rekombinacji DNA.

Reklama

Taltz - działanie

Lek immunosupresyjny, inhibitor interleukiny. Rekombinowane przeciwciało monoklonalne, wytwarzane w linii komórkowej jajnika chomika chińskiego. Iksekizumab jest przeciwciałem monoklonalnym należącym do podklasy 4 immunoglobuliny G (IgG4), które z wysokim powinowactwem (<3 pM) i swoistością wiąże się z interleukiną 17A (zarówno IL-17A, jak i IL-17A/F). Podwyższone stężenie IL-17A odgrywa pewną rolę w patogenezie łuszczycy, pobudzając proliferację i aktywację keratynocytów jak również w patogenezie łuszczycowego zapalenia stawów i spondyloartropatii osiowej przez indukowanie stanu zapalnego prowadzącego do erozyjnego uszkodzenia kości i patologicznego tworzenia nowej kości. Neutralizacja IL-17A przez iksekizumab hamuje to działanie. Iksekizumab nie wiąże się z ligandami IL-17B, IL-17C, IL-17D, IL-17E lub IL-17F. W badaniach wiązania in vitro potwierdzono, że iksekizumab nie wiąże się z ludzkimi receptorami Fcγ typu I, IIa i IIIa ani z elementem C1q układu dopełniacza. Bezpośrednim następstwem leczenia iksekizumabem jest zmniejszenie rumienia, zgrubienia i złuszczania się skóry w miejscu zmian występujących w przebiegu łuszczycy plackowatej. Iksekizumab zmniejsza (w ciągu 1 tyg. terapii) stężenie białka C-reaktywnego. Po podaniu podskórnym pojedynczej dawki iksekizumabu u pacjentów z łuszczycą średnie szczytowe wartości stężeń leku osiągano w ciągu 4-7 dni w przedziale dawek od 5-160 mg. Średnie (SD) maksymalne stężenie iksekizumabu w osoczu (Cmax) po podaniu dawki początkowej wynoszącej 160 mg wyniosło 19,9 (8,15) μg/ml. Po podaniu dawki początkowej wynoszącej 160 mg stężenie stanu stacjonarnego osiągano przed upływem 8 tyg. w przypadku stosowania leku według schematu dawkowania 80 mg co 2 tygodnie. Średnie (SD) szacunkowe wartości Cmax,ss, i C trough,ss wynoszą 21,5 (9,16) μg/ml oraz 5,23 (3,19) μg/ml. Po zmianie schematu dawkowania w 12. tygodniu leczenia z 80 mg co 2 tygodnie na 80 mg co 4 tygodnie osiągnięcie stężenia stanu stacjonarnego możliwe było po upływie około 10 tygodni. Średnie (SD) szacunkowe wartości Cmax,ss, i C trough,ss wynoszą 14,6 (6,04) μg/ml oraz 1,87 (1,03) μg/ml. Średnia biodostępność iksekizumabu po podaniu podskórnym wyniosła w różnych analizach od 54-90%. Iksekizumab jest przeciwciałem monoklonalnym i przewiduje się, że będzie rozkładany do niewielkich cząsteczek peptydów i aminokwasów na szlakach katabolicznych w ten sam sposób, co endogenne immunoglobuliny. Klirens jest niezależny od dawki. Średni T0,5 w fazie eliminacji oszacowany na podstawie danych z analizy farmakokinetyki populacyjnej wynosi 13 dni u pacjentów z łuszczycą plackowatą.

Reklama

Taltz - wskazania

Leczenie umiarkowanej do ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej u dorosłych wymagających leczenia ogólnego. Leczenie umiarkowanej do ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej u dzieci w wieku od 6 lat o mc. wynoszącej co najmniej 25 kg oraz u młodzieży wymagającej leczenia ogólnego. W monoterapii lub w skojarzeniu metotreksatem w leczeniu aktywnego łuszczycowego zapalenia stawów u dorosłych pacjentów, którzy nie odpowiedzieli w wystarczającym stopniu na terapię jednym lub wieloma lekami przeciwreumatycznymi modyfikującymi przebieg choroby (DMARD) albo nie tolerują takiego leczenia. Leczenie dorosłych pacjentów z aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, u których odpowiedź na leczenie konwencjonalne była niedostateczna. Leczenie dorosłych pacjentów z aktywną postacią spondyloartropatii osiowej bez zmian radiograficznych z obiektywnymi objawami stanu zapalnego, o czym świadczy podwyższenie stężenia białka C-reaktywnego (CRP) i (lub) wynik rezonansu magnetycznego (MR), u których odpowiedź na niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) była niedostateczna.

Reklama

Taltz - przeciwwskazania

Ciężka nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Znaczące klinicznie aktywne infekcje (np. czynna gruźlica).

Reklama

Taltz - ostrzeżenia

Leczenie preparatem wiąże się ze zwiększeniem częstości występowania takich zakażeń, jak infekcje górnych dróg oddechowych, kandydoza jamy ustnej, zapalenie spojówek i zakażenia grzybicze. Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania preparatu u pacjentów ze znaczącymi klinicznie przewlekłymi zakażeniami lub nawracającymi zakażeniami w wywiadzie. W przypadku rozwoju takiego zakażenia należy uważnie obserwować pacjenta i przerwać stosowanie preparatu, jeśli pacjent nie odpowiada na standardowe leczenie lub zakażenie przybiera ciężką postać. Nie należy wznawiać leczenia preparatem, dopóki zakażenie nie ustąpi. Preparatu nie wolno podawać pacjentom z czynną gruźlicą. U pacjentów z gruźlicą utajoną należy rozważyć zastosowanie leczenia przeciwgruźliczego przed rozpoczęciem podawania preparatu. Zgłaszano występowanie ciężkich reakcji nadwrażliwości, w tym przypadki wstrząsu anafilaktycznego, obrzęku naczynioruchowego, pokrzywki i rzadko późnych (10-14 dni po wstrzyknięciu) ciężkich reakcji nadwrażliwości, w tym uogólnionej pokrzywki, duszności i wysokiego miana przeciwciał. W razie wystąpienia ciężkiej reakcji nadwrażliwości należy natychmiast przerwać podawanie preparatu i rozpocząć odpowiednie leczenie. Zgłaszano przypadki wystąpienia nowo rozpoznanego lub zaostrzenia już istniejącego nieswoistego zapalenia jelit (w tym choroba Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego) podczas stosowania iksekizumabu. Nie zaleca się stosowania iksekizumabu u pacjentów z nieswoistym zapaleniem jelit. Jeśli u pacjenta wystąpią przedmiotowe i podmiotowe objawy nieswoistego zapalenia jelit lub wystąpi zaostrzenie wcześniej istniejącego nieswoistego zapalenia jelit, stosowanie iksekizumabu należy przerwać i rozpocząć odpowiednie postępowanie medyczne. Preparatu nie należy stosować jednocześnie ze szczepionkami zawierającymi żywe drobnoustroje. Nie są dostępne dane dotyczące odpowiedzi na szczepionki zawierające żywe drobnoustroje. Nie ma wystarczających danych dotyczących odpowiedzi na szczepionki niezawierające żywych drobnoustrojów. Preparat zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) w dawce wynoszącej 80 mg, co oznacza że jest w zasadzie „wolny od sodu”.

Reklama

Taltz - ciąża

Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczną metodę antykoncepcji w trakcie leczenia i co najmniej przez 10 tygodni po jego zakończeniu. Unikać stosowania preparatu w czasie ciąży. Nie wiadomo, czy iksekizumab przenika do pokarmu kobiecego i czy wchłania się do organizmu po spożyciu. Należy podjąć decyzję, czy przerwać karmienie piersią, czy zaprzestać podawania preparatu, biorąc pod uwagę korzyści dla dziecka wynikające z karmienia piersią i korzyści dla matki związane z leczeniem. Nie oceniano wpływu iksekizumabu na płodność u ludzi. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na płodność.

Reklama

Taltz - efekty uboczne

Bardzo często: infekcja górnych dróg oddechowych, odczyny w miejscu wstrzyknięcia. Często: zakażenie grzybicze, zakażenie wirusem opryszczki pospolitej (śluzówkowo-skórne), ból jamy ustnej i gardła, nudności. Niezbyt często: grypa, nieżyt błony śluzowej nosa, kandydoza jamy ustnej, zapalenie spojówek, zapalenie tkanki łącznej, neutropenia, małopłytkowość, obrzęk naczynioruchowy, nieswoiste zapalenie jelit, pokrzywka, wysypka, wyprysk. Rzadko: wstrząs anafilaktyczny. Najczęściej obserwowanymi odczynami w miejscu wstrzyknięcia były rumień i ból. Odczyny te miały przeważnie łagodne lub umiarkowane nasilenie i nie prowadziły do przerwania stosowania leku.

Taltz - interakcje

W badaniach dotyczących łuszczycy plackowatej nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa stosowania preparatu w skojarzeniu z innymi lekami immunomodulującymi ani z fototerapią. W analizach farmakokinetyki populacyjnej jednoczesne podawanie doustnych kortykosteroidów, NLPZ, sulfasalazyny lub metoreksatu nie wpływało na klirens iksekizumabu. Substraty cytochromu CYP450. Badania dotyczące interakcji iksekizumabu z innymi lekami przeprowadzono z udziałem pacjentów z łuszczycą plackowatą o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego. Wykazano, że stosowanie iksekizumabu przez 12 tyg. jednocześnie z lekami metabolizowanymi przez CYP3A4 (tj. midazolam), CYP2C9 (tj. warfaryna), CYP2C19 (tj. omeprazol), CYP1A2 (tj. kofeina) lub CYP2D6 (tj. dekstrometorfan) nie ma znaczącego klinicznie wpływu na farmakokinetykę tych substancji.

Taltz - dawkowanie

Podskórnie. Preparat jest przeznaczony do stosowania zgodnie z zaleceniami i pod nadzorem lekarza mającego doświadczenie w diagnostyce i leczeniu chorób, w których stosowanie preparatu jest wskazane. Łuszczyca plackowata u dorosłych. Zalecana dawka to 160 mg podane we wstrzyknięciach podskórnych (2 wstrzyknięcia po 80 mg) w tygodniu 0, następnie 80 mg (1 wstrzyknięcie) podawane w tygodniu 2, 4, 6, 8, 10 i 12, a następnie dawka podtrzymująca wynosząca 80 mg (1 wstrzyknięcie) podawana raz na 4 tygodnie. Łuszczyca plackowata u dzieci (w wieku 6 lat i starszych). Masa ciała u dzieci 25-50 kg: zalecana dawka początkowa (tydzień 0): 80 mg; zalecana dawka podawana następnie co 4 tyg. (1x4 tyg.): 40 mg. Masa ciała u dzieci >50 kg: zalecana dawka początkowa (tydzień 0): 160 mg (2 wstrzyknięcia po 80 mg); zalecana dawka podawana następnie co 4 tyg. (1x4 tyg.): 80 mg. Brak jest dostępnych danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Lek nie jest zalecany do stosowania u dzieci o masie ciała <25 kg, należy zapisać masę ciała dziecka i regularnie ją sprawdzać przed podaniem leku. U dzieci, którym przepisano dawkę 80 mg, lek można podawać bezpośrednio z ampułkostrzykawki. Łuszczycowe zapalenie stawów. Zalecana dawka to 160 mg podana we wstrzyknięciach podskórnych (2 wstrzyknięcia po 80 mg) w tygodniu 0, a następnie dawka 80 mg (1 wstrzyknięcie) podawana raz na 4 tygodnie. U pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów i współistniejącą łuszczycą plackowatą o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego zalecany schemat dawkowania jest taki sam, jak w łuszczycy plackowatej. Spondyloartropatia osiowa (ze zmianami radiograficznymi i bez nich). Zalecana dawka to 160 mg podana we wstrzyknięciach podskórnych (2 wstrzyknięcia po 80 mg) w tygodniu 0, a następnie dawka 80 mg (1 wstrzyknięcie) podawana raz na 4 tygodnie. We wszystkich wskazaniach w przypadku pacjentów, u których po 16-20 tyg. terapii stwierdzony zostanie brak odpowiedzi, należy rozważyć przerwanie leczenia. U niektórych pacjentów wykazujących początkowo odpowiedź częściową może później nastąpić poprawa w miarę kontynuacji leczenia przez ponad 20 tygodni. Szczególne grupy pacjentów. Nie jest konieczna modyfikacja dawki u osób w podeszłym wieku (≥65 lat). Ilość informacji dotyczących osób w wieku ≥75 lat jest ograniczona. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i wątroby, nie przeprowadzono badań, nie można określić zalecanej dawki. Dzieci i młodzież. Stosowanie leku u dzieci o masie ciała poniżej 25 kg i w wieku poniżej 6 lat w leczeniu umiarkowanej do ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej nie jest właściwe. Nie określono jeszcze bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności leku u dzieci i młodzieży w wieku od 2 do poniżej 18 lat w leczeniu łuszczycowego zapalenia stawów (kategoria młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów). Dane nie są dostępne. Brak odpowiednich wskazań do stosowania leku w łuszczycowym zapaleniu stawów u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Sposób podania. Miejsca wstrzyknięć można kolejno zmieniać. W miarę możliwości należy unikać wstrzykiwania preparatu w miejscach, w których na skórze występują zmiany łuszczycowe. Nie wolno wstrząsać roztworem i (lub) strzykawką. Pacjenci mogą samodzielnie wstrzykiwać preparat po odpowiednim przeszkoleniu w zakresie techniki wykonywania wstrzyknięć podskórnych, jeśli lekarz uzna to za stosowne. Lekarz powinien jednak zapewnić właściwą kontrolę pacjentów. Dawki mniejsze niż 80 mg muszą być przygotowywane przez przedstawiciela fachowego personelu medycznego.

Taltz - uwagi

Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W celu poprawienia identyfikowalności biologicznych produktów leczniczych należy czytelnie zapisać nazwę i numer serii podawanego preparatu. Przechowywać w lodówce (2st.C – 8st.C). Nie zamrażać. Lek można przechowywać poza lodówką przez okres do 5 dni w temperaturze nie większej niż 30st.C.


Podobne leki
Simulect
Stelara
RoActemra
Ilaris

Reklama

Niesamowite ptaki, których śpiew słychać wiosną!
Sprawdź!