Telfast

Spis treści

Telfast - Skład

1 tabl. powl. zawiera 180 mg chlorowodorku feksofenadyny.

Telfast - Działanie

Lek przeciwhistaminowy, blokujący receptory H<sub>1</sub>, nie wywierający działania sedatywnego. Feksofenadyna jest farmakologicznie czynnym metabolitem terfenadyny. Nie wywiera działania uspokajającego, ani nie wywołuje istotnych zmian odstępu QT<sub>c</sub>. Chlorowodorek feksofenadyny jest szybko wchłaniany po podaniu doustnym, T<sub>max</sub> osiągane jest po około 1-3 h. Z białkami osocza wiąże się w 60-70%. Stężenia feksofenadyny w osoczu zmniejszają się w sposób dwuwykładniczy, z T<sub>0,5</sub> w końcowej fazie eliminacji wynoszącym 11-15 h po podaniu wielokrotnym. Główną drogą eliminacji leku z organizmu jest wydalanie z żółcią, a do 10% podanej dawki wydalane jest w postaci niezmienionej z moczem.

Reklama

Telfast - Wskazania

Leczenie objawowe przewlekłej idiopatycznej pokrzywki.

Telfast - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Telfast - Ostrzeżenia

Ze względu na ograniczone dane, należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. Pacjentów z chorobą układu krążenia obecnie lub w wywiadzie należy ostrzec, że stosowanie leków przeciwhistaminowych może wiązać się z wystąpieniem takich działań niepożądanych, jak: tachykardia i kołatanie serca.

Telfast - Ciąża

Chlorowodorku feksofenadyny nie wolno stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Podczas stosowania leku stwierdzono obecność feksofenadyny w mleku matki, dlatego nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet karmiących piersią.

Telfast - Efekty uboczne

Często: bóle głowy, senność, zawroty głowy, nudności. Niezbyt często: zmęczenie. Częstość nieznana: reakcje nadwrażliwości (z objawami, takimi jak: obrzęk naczynioruchowy, uczucie ucisku w klatce piersiowej, duszność, nagłe zaczerwienienie skóry i uogólnione objawy anafilaksji), bezsenność, nerwowość, zaburzenia snu lub koszmary senne/wyraziste sny, tachykardia, kołatanie serca, biegunka, wysypka, pokrzywka, świąd.

Telfast - Interakcje

Feksofenadyna nie jest metabolizowana w wątrobie, tak więc nie wchodzi w interakcje z innymi lekami z udziałem mechanizmów wątrobowych. Jednoczesne stosowanie  chlorowodorku feksofenadyny z erytromycyną lub ketokonazolem powoduje 2-3 krotne zwiększenie stężenia feksofenadyny w osoczu (nie zaobserwowano wpływu na odstęp QT ani nasilenia działań niepożądanych). Leki zobojętniające sok żołądkowy zawierające wodorotlenek glinu i magnezu zmniejszają biodostępność feksofenadyny - zaleca się zachowanie 2 h przerwy między podaniem tych leków i feksofenadyny. Nie zaobserwowano interakcji między feksofenadyną i omeprazolem.

Telfast - Dawkowanie

Doustnie. <u>Dorośli i dzieci >12 lat:</u> zalecana dawka wynosi 180 mg raz na dobę, przed posiłkiem. <u>Dzieci < 12 lat:</u> nie badano skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku w tej grupie wiekowej. <b>Szczególne grupy pacjentów.</b> Badania wykazują, że u osób w podeszłym wieku, pacjentów z zaburzeniem czynności nerek lub wątroby nie ma konieczności dostosowania dawkowania chlorowodorku feksofenadyny.

Telfast - Uwagi

Wykazano, że preparat nie wywiera znaczącego wpływu na czynność OUN. Pacjenci mogą prowadzić pojazdy mechaniczne i wykonywać zadania wymagające koncentracji. Jednak ze względu na indywidualną wrażliwość pacjentów na leki, przed prowadzeniem pojazdu lub wykonywaniem skomplikowanych działań, zaleca się sprawdzenie jak pacjent reaguje na lek.<br /><br />

Pharmindex