Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗

Toctino

Spis treści

Reklama

Toctino - skład

1 kaps. zawiera 10 mg lub 30 mg alitretynoiny. Preparat zawiera olej sojowy i sorbitol.

Reklama

Toctino - działanie

Lek wpływa na proliferację komórek, różnicowanie komórek, apoptozę, angiogenezę, rogowacenie, wydzielanie łoju i immunomodulację. Inaczej niż w przypadku innych retynoidów, które są specyficznymi agonistami receptora RAR albo receptora RXR, alitretynoina wiąże się z receptorami z obu grup. Mechanizm działania alitretynoiny w przewlekłym wyprysku rąk jest nieznany. Wykazano działanie immunomodulacyjne i przeciwzapalne, które ma znaczenie w stanach zapalnych skóry. Alitretynoina hamuje wytwarzanie chemokin, które są zaangażowane w przechodzenie leukocytów do miejsca występowania stanu zapalnego skóry, redukuje ekspansję limfocytów T oraz komórek prezentujących antygen oraz hamuje proces różnicowania się komórek. Alitretynoina ogranicza działanie ligandów CXCR3 i chemokin CCL20, których ekspresja następuje w wypryskowych zmianach skórnych, w keratynocytach stymulowanych przez cytokiny i w komórkach śródbłonka skóry. Ponadto alitretynoina hamuje rozprzestrzenianie się podgrup leukocytów aktywowanych przez cytokiny i komórek prezentujących antygen. Alitretynoina tylko w minimalnym stopniu wpływa na wydzielanie łoju. Alitretynoina jest substancją o małej rozpuszczalności i przepuszczalności z małą i zmienną biodostępnością. Na czczo nie jest wchłaniania z układu pokarmowego w sposób ciągły. Ekspozycja ogólnoustrojowa jest zdecydowanie (>2-krotnie) zwiększona w przypadku przyjmowania leku z wysokotłuszczowym posiłkiem. Po podaniu 30 mg alitretynoiny raz na dobę z posiłkiem zawierającym ok. 40% tłuszczu Cmax występuje po 4 h. Alitretynoina jest w 99,1% związana z białkami osocza. Metabolizowana jest przez CYPP2C9, CYPP2C8 i CYP3A4 do 4-okso-alitretynoiny. Oba związki ulegają izomeryzacji do tretynoiny (lub izotretynoiny) oraz ich 4-okso-metabolitów. Po podaniu doustnym alitretynoiny, 4-okso-alitretynoina jest głównym obserwowanym aktywnym metabolitem z AUC, stanowiącym >70% AUC związku macierzystego. Izomery są drugorzędnymi metabolitami odpowiadającymi za 12% ekspozycję na związek macierzysty. 4-okso-alitretynoina, ulega glukuronidacji i jest wydalana z moczem. Alitretynoina jest retynoidem endogennym. Stężenia alitretynoiny powracają do endogennego poziomu w ciągu 2-3 dni po zaprzestaniu leczenia. Lek wydalany jest głównie z moczem, jako metabolity (63%, oraz <1% jako niezmieniony związek macierzysty), a w mniejszym stopniu (ok. 30% oraz <1% jako niezmieniony związek macierzysty) z kałem. Średni T0,5 alitretynoiny wynosi 9 h, a 4-okso-alitretynoiny - 10 h.

Reklama

Toctino - wskazania

Ciężki przewlekły wyprysk rąk u osób dorosłych, który nie odpowiada na leczenie silnymi kortykosteroidami do stosowania miejscowego. Odpowiedź na leczenie jest bardziej prawdopodobna u pacjentów, u których wyprysk ma głównie cechy hiperkeratotyczne, niż u tych, u których wyprysk występuje przeważnie w postaci potówki.

Reklama

Toctino - przeciwwskazania

Ciąża jest przeciwwskazaniem bezwzględnym. Lek jest przeciwwskazany u kobiet w wieku rozrodczym, chyba że spełnione zostały wszystkie warunki Programu Zapobiegania Ciąży. Okres karmienia piersią. Nadwrażliwość na alitretynoinę, na inne retynoidy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, w szczególności uczulenie na orzeszki ziemne lub soję (preparat zawiera olej sojowy). Zaburzenia czynności wątroby. Ciężkie zaburzenia czynności nerek. Nieopanowana hipercholesterolemia. Nieopanowana hipertrójglicerydemia. Nieopanowana niedoczynność tarczycy. Nadmiar witaminy A. Jednoczesne leczenie tetracyklinami.

Reklama

Toctino - ostrzeżenia

Lek ma działanie teratogenne. Jest przeciwwskazany u kobiet w wieku rozrodczym, chyba że spełnione zostały wszystkie warunki Programu Zapobiegania Ciąży: pacjentka rozumie ryzyko działań teratogennych, rozumie konieczność ścisłej comiesięcznej obserwacji, rozumie i akceptuje konieczność stosowania skutecznej, nieprzerywanej antykoncepcji przez 1 mies. przed rozpoczęciem leczenia, w trakcie trwania leczenia i przez 1 mies. po zakończeniu leczenia. Należy stosować co najmniej jedną, a najlepiej dwie uzupełniające się metody antykoncepcji, w tym metodę mechaniczną. Nawet jeśli u pacjentki nie występuje miesiączkowanie, powinna przestrzegać wszystkich zaleceń w zakresie skutecznej antykoncepcji. Pacjentka powinna być w stanie stosować skuteczne środki antykoncepcji. Pacjentka rozumie i akceptuje konieczność poddania się testom ciążowym przed leczeniem, w trakcie i 5 tyg. po zakończeniu leczenia. Pacjentka poświadcza, że zrozumiała zagrożenia i niezbędne środki ostrożności związane ze stosowaniem leku. Postanowienia te dotyczą również kobiet, które nie są obecnie aktywne seksualnie, chyba że lekarz wystawiający receptę uzna, iż istnieją jednoznaczne powody wskazujące, że nie ma ryzyka zajścia w ciążę. Zalecane jest przeprowadzenie nadzorowanych przez personel medyczny testów ciążowych o minimalnej czułości 25 mlU/ml w ciągu pierwszych 3 dni cyklu menstruacyjnego w sposób opisany poniżej. Aby upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży przed rozpoczęciem stosowania antykoncepcji, zalecane jest przeprowadzenie wstępnego testu ciążowego nadzorowanego przez personel medyczny oraz odnotowanie jego terminu i wyniku. U pacjentek, u których nie występują regularne miesiączki, termin takiego testu ciążowego należy ustalić uwzględniając aktywność seksualną pacjentki. Test ten powinien być przeprowadzony ok. 3 tyg. po ostatnim odbytym przez pacjentkę stosunku płciowym, podczas którego nie stosowano antykoncepcji. Nadzorowany przez personel medyczny test powinien być również przeprowadzony w trakcie konsultacji, gdy przepisywany jest preparat, lub w ciągu 3 dni przed wizytą u lekarza wystawiającego receptę na lek; z testem należy poczekać do czasu, aż pacjentka będzie stosować skuteczną metodę antykoncepcji przez okres co najmniej 1 mies. Test ma na celu upewnienie się, że pacjentka nie jest w ciąży w momencie rozpoczynania leczenia preparatem. Wizyty kontrolne należy przeprowadzać w 28-dniowych odstępach. Należy ustalić konieczność przeprowadzenia wielokrotnych comiesięcznych testów ciążowych nadzorowanych przez personel medyczny, biorąc pod uwagę między innymi aktywność seksualną pacjentki i ostatnie cykle miesiączkowania (zaburzenia miesiączkowania, nieregularne miesiączkowanie lub całkowity brak miesiączek). Gdy jest to wskazane, kontrolne testy ciążowe należy przeprowadzić w dniu wizyty, w celu przepisania preparatu lub w ciągu 3 dni przed wizytą u lekarza wystawiającego na niego receptę. 5 tyg. po zakończeniu leczenia, u kobiet należy wykonać końcowy test ciążowy, aby wykluczyć ciążę. Pacjenci nie powinni być dawcami krwi w trakcie terapii i przez 1 mies. po zaprzestaniu przyjmowania leku, z powodu potencjalnego zagrożenia dla płodu u pacjentki w ciąży otrzymującej transfuzję krwi. U pacjentów leczonych retynoidami o działaniu ogólnym, w tym alitretynoiną, zgłaszane były: depresja, nasilenie się depresji, stany lękowe, tendencje do agresji, wahania nastroju, objawy psychotyczne i bardzo rzadko myśli samobójcze, próby samobójcze i samobójstwo. W związku z tym, przed rozpoczęciem leczenia alitretynoiną oraz w trakcie każdej wizyty kontrolnej w czasie terapii, należy zapytać pacjenta o występowanie wszelkich zaburzeń psychicznych, depresji lub wahań nastroju. Pacjenci powinni zaprzestać stosowania leku, jeśli pojawi się u nich depresja, wahania nastroju, psychoza lub skłonność do agresji. Pacjenci powinni być monitorowani aż do czasu ustąpienia powyższych objawów. Uprzedzenie rodziny lub przyjaciół o możliwości wystąpienia takich objawów, może być pomocne w rozpoznaniu pogorszenia się stanu zdrowia psychicznego. Jednakże przerwanie podawania leku może nie być wystarczającym działaniem, aby złagodzić te objawy, dlatego konieczna może być dalsza ocena psychiatryczna. Działanie promieniowania UV jest potęgowane przez terapię retynoidami, dlatego pacjenci powinni unikać nadmiernej ekspozycji na światło słoneczne i nienadzorowanego korzystania z solarium. W razie konieczności należy stosować preparat ochronny, o dużej wartości współczynnika ochrony przed światłem, co najmniej SPF 15. Pacjentom, u których wystąpi suchość skóry i ust, należy doradzić stosowanie kremu lub mleczka nawilżającego do skóry oraz balsamu do ust. Leczenie przy użyciu innych retynoidów o działaniu ogólnym było związane ze zmianami kostnymi, w tym z przedwczesnym zamknięciem nasady kości, hiperostozą, zwapnieniem ścięgien i więzadeł. Suchość oczu związaną z leczeniem alitretynoiną można złagodzić, stosując maść do oczu lub tzw. sztuczne łzy. Może pojawić się nietolerancja soczewek kontaktowych, wymagająca od pacjenta noszenia w trakcie leczenia okularów.  Pacjenci, u których wystąpiły problemy ze wzrokiem, powinni zostać skierowani do okulisty. Konieczne może być odstawienie leczenia alitretynoiną. Pacjenci, u których pojawią się objawy łagodnego nadciśnienia wewnątrzczaszkowego, powinni natychmiast przerwać stosowanie alitretynoiny. W trakcie leczenia należy monitorować stężenie cholesterolu i trójglicerydów w surowicy (na czczo). Należy przerwać stosowanie alitretynoiny, jeśli nie można utrzymać hipertrójglicerydemii na dopuszczalnym poziomie. Należy zaprzestać stosowania leku jeśli wystąpią objawy zapalenia trzustki. Poziomy stężenia trójglicerydów powyżej 800 mg/dl (9 mmol/l) są czasami związane z ostrym zapaleniem trzustki, które może skończyć się zgonem. W przypadku utrzymujących się klinicznie istotnych zwiększeń aktywności transaminaz, należy rozważyć zmniejszenie dawki lub przerwanie leczenia. Jeśli w trakcie leczenia wystąpi ciężka biegunka należy rozważyć rozpoznanie zapalenia jelit i natychmiast przerwać stosowanie alitretynoiny. U pacjentów z cukrzycą, otyłością, czynnikami ryzyka choroby sercowo-naczyniowej lub zaburzeniami metabolizmu lipidów konieczne mogą być częstsze kontrole stężenia lipidów w surowicy i (lub) stężenia glukozy we krwi. Lek zawiera sorbitol, nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy. Lek zawiera olej sojowy, nie powinien być stosowany u pacjentów z uczuleniem na orzeszki ziemne lub soję.

Reklama

Toctino - ciąża

Ciąża jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do leczenia preparatem. Jeśli pomimo zastosowania środków ostrożności w celu zapobieżenia ciąży w trakcie leczenia preparatem lub w miesiącu po przerwaniu takiego leczenia pacjentka zajdzie w ciążę, istnieje znaczne ryzyko bardzo ciężkich i poważnych wad rozwojowych płodu. Alitretynoiną należy do retynoidów, co oznacza, że wykazuje silne działanie teratogenne. Wady rozwojowe płodu związane z ekspozycją na retynoidy obejmują nieprawidłowości OUN (wodogłowie, wady rozwojowe/nieprawidłowości móżdżku, mikrocefalia), dysmorfię twarzy, rozszczep podniebienia, nieprawidłowości ucha zewnętrznego (brak ucha zewnętrznego, małe przewody słuchowe zewnętrzne lub ich brak), nieprawidłowości oka (małoocze), nieprawidłowości sercowo-naczyniowe (wady stożka i pnia tętniczego, takie jak tetralogia Fallota, przełożenie dużych naczyń, wady przegrody), nieprawidłowości grasicy oraz nieprawidłowości przytarczyc. Stwierdzono również zwiększoną częstość występowania samoistnych poronień. Jeśli kobieta leczona preparatem zajdzie w ciążę, należy przerwać leczenie i skierować pacjentkę do lekarza ze specjalizacją lub doświadczeniem w dziedzinie teratologii w celu przeprowadzenia oceny i uzyskania porady. Alitretynoina jest substancją silnie lipofilną; z tego względu bardzo prawdopodobne jest jej przenikanie do mleka kobiecego - stosowanie alitretynoiny jest przeciwwskazane u matek karmiących piersią. Niewielkie ilości alitretynoiny oznaczono w spermie zdrowych ochotników przyjmujących alitretynoinę w dawce 40 mg; nic jednak nie wskazuje na kumulację leku w spermie. Zakładając, że lek całkowicie wchłania się przez pochwę, takie ilości leku miałyby pomijalny wpływ na endogenne stężenia leku w osoczu partnerek pacjentów. Z tego względu nie wydaje się, aby stanowiły ryzyko dla płodu, jeśli partnerka jest w ciąży. W oparciu o obserwacje pozakliniczne ustalono, że płodność u mężczyzn może zostać upośledzona wskutek leczenia preparatem.

Reklama

Toctino - efekty uboczne

Bardzo często: ból głowy, hipertrójglicerydemia, zmniejszone stężenie lipoprotein o dużej gęstości, hipercholesterolemia. Często: niedokrwistość, zwiększona zdolność wiązania żelaza, zmniejszona liczba monocytów, zwiększona liczba trombocytów, zmniejszone stężenie TSH, zmniejszone stężenie wolnej T4, zawroty głowy, zapalenie spojówek, suchość oczu, podrażnienie oczu, szumy uszne, uderzenia gorąca, nadciśnienie, nudności, suchość w ustach, wymioty, zwiększona aktywność aminotransferaz, suchość skóry, suchość ust, zapalenie warg, wyprysk, zapalenie skóry, rumień, łysienie, bóle stawów, bóle mięśni, zmęczenie, zwiększona aktywność kinazy fosfokreatynowej we krwi. Niezbyt często: niewyraźne widzenie, zaćma, krwotok z nosa, dyspepsja, świąd, wysypka, łuszczenie się skóry, wyprysk z pęknięciami skóry, egzostoza (hiperstoza), zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. Rzadko: depresja, nasilenie objawów depresji, skłonność do agresji, lęk, zmiany nastroju, łagodne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe, zapalenie naczyń, zaburzenia paznokci, reakcje nadwrażliwości na światło, zmiana struktury włosów. Bardzo rzadko: samobójstwo, próby samobójcze, myśli samobójcze, zaburzenia psychotyczne, zaburzenia zachowania. Częstość nieznana: reakcje anafilaktyczne, nadwrażliwość, pogorszenie się widzenia nocnego, nieswoiste zapalenie jelit, obrzęki obwodowe. W badaniach klinicznych z zastosowaniem alitretynoiny nie zaobserwowano następujących zdarzeń niepożądanych, ale zostały one zaobserwowane w przypadku stosowania innych retynoidów: cukrzyca, daltonizm (niedobory widzenia barw) i nietolerancja soczewek kontaktowych. Leczeniu retynoidami o działaniu ogólnym towarzyszyły zmiany mineralizacji kości i zwapnienia pozakostne. W badaniach klinicznych z zastosowaniem alitretynoiny często stwierdzano zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa i zwapnienia więzadeł u pacjentów z przewlekłym wypryskiem rąk przed leczeniem (stan wyjściowy) z niewielką progresją u małej liczby pacjentów podczas leczenia. Obserwacje te odpowiadały zmianom zwyrodnieniowym zależnym od wieku. Pomiary gęstości kości (DXA) nie wskazywały zależnego od dawki wpływu na mineralizację kości.

Toctino - interakcje

Alitretynoina jest metabolizowana z udziałem CYP2C9, CYP2C8, CYP3A4 i ulega izomeryzacji. Jednoczesne podawanie inhibitorów CYP3A4, takich jak ketokonazol, zwiększa stężenie alitretynoiny w osoczu krwi, w związku z tym należy rozważyć zmniejszenie dawki alitretynoiny do 10 mg. Nie zbadano wpływu innych inhibitorów CYP3A4. Zmniejszenie dawki do 10 mg powinno być rozważone w przypadku jednoczesnego stosowania alitretynoiny z silnymi inhibitorami CYP2C9 (np. flukonazol, mikonazol, oksandrolon) lub silnymi inhibitorami CYP2C8 (np. gemfibrozyl). Symwastatyna nie ma wpływu na farmakokinetykę alitretynoiny. Nie zaobserwowano żadnych interakcji farmakokinetycznych podczas jednoczesnego stosowania alitretynoiny z cyklosporyną. Alitretynoina może zwiększać ekspozycję na substraty CYP2C8, dlatego jednoczesne podawanie alitretynoiny z amiodaronem (substratem CYP2C8 o długim T0,5 i wąskim indeksie terapeutycznym) nie jest wskazane. Należy zachować ostrożność w wypadku jednoczesnego podawania z innymi lekami, będącymi substratami CYP2C8 (np. paklitaksel, rozyglitazon, repaglinid). Zaobserwowano zmniejszenie stężenia symwastatyny oraz kwasowej postaci symwastatyny o <25% w osoczu krwi podczas jednoczesnego stosowania z alitretynoiną. Nie zbadano wpływu na inne podobne leki. Alitrotynoina nie ma wpływu na farmakokinetykę ketokonazolu i cyklosporyny. Pacjenci nie powinni jednocześnie przyjmować witaminy A ani innych retynoidów z powodu ryzyka nadmiaru witaminy A. Zgłaszano przypadki łagodnego nadciśnienia wewnątrzczaszkowego (guza rzekomego mózgu) po jednoczesnym stosowaniu retynoidów i tetracyklin. Z tego względu należy unikać jednoczesnego leczenia tetracyklinami.

Toctino - dawkowanie

Doustnie. Dorośli. Preparat powinien być przepisywany wyłącznie przez dermatologa lub lekarza mającego doświadczenie w zakresie stosowania retynoidów o działaniu ogólnym. Kobietom w wieku rozrodczym lek należy wypisywać w ilości ograniczonej do 30 dni leczenia; kontynuacja leczenia wymaga wydania nowej recepty. Najlepiej, aby test ciążowy, wypisanie recepty i zrealizowanie recepty nastąpiło tego samego dnia. Zrealizowanie recepty powinno nastąpić w ciągu maksymalnie 7 dni od daty wypisania recepty. Zakres zalecanych dawek leku wynosi od 10 mg do 30 mg raz na dobę. Zalecana dawka początkowa wynosi 30 mg raz na dobę. U pacjentów z niedopuszczalnymi reakcjami niepożądanymi na większe dawki, można rozważyć zmniejszenie dawki do 10 mg raz na dobę. Obie dawki prowadziły do ustąpienia zmian chorobowych. Dawka 30 mg pozwalała uzyskać szybszą odpowiedź i wyższy wskaźnik odpowiedzi. Dawce dobowej 10 mg rzadziej towarzyszyły zdarzenia niepożądane. Można zastosować cykl leczenia trwający 12-24 tyg. w zależności od odpowiedzi na leczenie. Przerwanie terapii jest wskazane w przypadku pacjentów, u których uzyskano zupełne lub prawie zupełne ustąpienie zmian chorobowych na rękach wcześniej niż w 24. tyg. leczenia. Należy również rozważyć przerwanie terapii u pacjentów, u których po pierwszych 12 tyg. ciągłej terapii, choroba ma nadal ciężką postać. W razie nawrotu choroby pacjenci mogą odnieść korzyść z kolejnych cyklów leczenia preparatem. Szczególne grupy pacjentów. Lek nie jest zalecany do stosowania u pacjentów w wieku poniżej 18 lat. Stosowanie leku jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężkimi bądź schyłkowymi zaburzeniami czynności nerek. Ze względu na brak wystarczających danych, stosowanie leku nie jest wskazane u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek. U pacjentów z łagodnymi zaburzenia czynności nerek nie jest konieczna zmiana dawki ani częstości podawania. Stosowanie leku jest przeciwwskazane u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. U pacjentów w podeszłym wieku nie jest konieczna zmiana dawki ani częstości podawania leku. Sposób podania. Kaps. należy przyjmować raz na dobę wraz z głównym posiłkiem, najlepiej o tej samej porze każdego dnia. Lek nie powinien być przepisywany, jeśli wyprysk u pacjenta można odpowiednio opanować standardowym postępowaniem, w tym poprzez ochronę skóry, unikanie alergenów i substancji drażniących oraz leczenie silnymi kortykosteroidami stosowanymi miejscowo.

Toctino - uwagi

Pacjentów należy pouczyć, aby nigdy nie przekazywali tego leku innej osobie i aby zwrócili wszelkie niezużyte kapsułki farmaceucie po zakończeniu leczenia. U pacjentów leczonych alitretynoiną i innymi retynoidami obserwowano silne osłabienie zdolności widzenia w nocy. Pacjentów należy poinformować o tym potencjalnym problemie i przestrzec, aby zachowali ostrożność podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.


Podobne leki
Elidel
Protopic
Dermitopic

Reklama

Niesamowite ptaki, których śpiew słychać wiosną!
Sprawdź!