NAJZDROWSZE MIEJSCE W INTERNECIE

Zolastrol

Spis treści

Zolastrol - skład

1 tabl. powl. zawiera 1 mg anastrozolu. Tabl. zawierają laktozę i sód.

Zolastrol - działanie

Silny i selektywny niesteroidowy inhibitor aromatazy, biorącej udział w przemianie androstendionu do estronu w tkankach obwodowych (przekształcanego następnie do estradiolu). Wykazano, że u kobiet po menopauzie stosowanie anastrozolu w dawce 1 mg na dobę powoduje zahamowanie wytwarzanie estradiolu o ponad 80%. Anastrozol nie wykazuje aktywności progestagenowej, androgenowej i estrogenowej. Anastrozol podawany w dawce do 10 mg na dobę nie wpływa na wydzielanie kortyzolu i aldosteronu zarówno bez, jak i po stymulacji wydzielania przez ACTH (dlatego w czasie leczenia nie jest konieczna suplementacja kortykosteroidów). Po podaniu doustnym anastrozol jest szybko wchłaniany z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie we krwi występuje zwykle w ciągu 2 h od przyjęcia (na czczo). Obecność pokarmu zmniejsza w niewielkim stopniu szybkość wchłaniania, ale nie wpływa na stopień wchłaniania. U kobiet po menopauzie farmakokinetyka anastrozolu nie zależy od wieku. Lek wiąże się z białkami osocza w 40%. U kobiet po menopauzie anastrozol jest w znacznym stopniu metabolizowany, mniej niż 10% dawki jest wydalane z moczem w postaci niezmienionej w ciągu 72 h od przyjęcia. Anastrozol ulega metabolizmowi na drodze N-dealkilacji, hydroksylacji i glukuronidacji. Metabolity są wydalane głównie z moczem. T0,5 wynosi 40-50 h.

Zolastrol - wskazania

Leczenie zaawansowanego raka piersi u kobiet po menopauzie (skuteczność nie została potwierdzona u pacjentek z komórkami nowotworowymi bez receptora estrogenowego, chyba że wystąpiła u nich odpowiedź kliniczna na wcześniejsze leczenie tamoksyfenem). Leczenie uzupełniające wczesnego inwazyjnego raka piersi z receptorem hormonalnym u kobiet po menopauzie ze stwierdzonym w guzie receptorem estrogenowym. Leczenie uzupełniające wczesnego raka piersi u kobiet po menopauzie z guzami ze stwierdzonym receptorem estrogenowym, które wcześniej, przez 2 do 3 lat, otrzymywały leczenie wspomagające tamoksyfenem.

Zolastrol - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na anastrozol lub pozostałe składniki preparatu. Pacjentki przed menopauzą. Ciąża i okres karmienia piersią. Jednoczesne leczenie tamoksyfenem. Podczas leczenia anastrozolem nie należy podawać leków zawierających estrogeny.

Zolastrol - ostrzeżenia

Preparat nie jest wskazany u dzieci i młodzieży, ponieważ nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leku w tej grupie wiekowej. Brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania leku u pacjentek z umiarkowanym lub ciężkim upośledzeniem czynności wątroby lub u pacjentek z ciężkim upośledzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny <20 ml/min). Kobiety ze stwierdzoną osteoporozą lub z ryzykiem wystąpienia osteoporozy powinny mieć wykonane badanie densytometryczne kości przed rozpoczęciem leczenia i regularnie powtarzane podczas leczenia. Jeśli są wskazania, należy rozpocząć leczenie lub profilaktykę osteoporozy i regularnie kontrolować skuteczność tych działań. Brak danych dotyczących jednoczesnego stosowania anastrozolu i analogów LHRH - nie należy stosować tych leków jednocześnie, z wyjątkiem badań klinicznych. Anastrozol zmniejsza stężenie estrogenów we krwi i może powodować zmniejszenie gęstości mineralnej kości; nie ma danych dotyczących działania bisfosfonianów stosowanych profilaktycznie lub w przypadku zmniejszenia wysycenia mineralnego kości spowodowanego stosowaniem anastrozolu. Ze względu na zawartość laktozy, preparatu nie należy stosować u pacjentek z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Każda tabletka zawiera sód w zakresie 0,084-0,126 mg.

Zolastrol - ciąża

Lek jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży i okresie karmienia piersią.

Zolastrol - efekty uboczne

Bardzo często: uderzenia gorąca (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu). Często: ból głowy (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu), zespół cieśni nadgarstka, nudności (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu), biegunka (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu), osłabienie włosów (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu), wysypka skórna (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu), bóle i sztywność stawów (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu), astenia (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu), suchość pochwy (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu). Niezbyt często: wymioty (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu), senność (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu), jadłowstręt (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu), hipercholesterolemia (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu), krwawienie z pochwy (zwykle o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu; były obserwowane głównie w pierwszych tygodniach leczenia pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi, u których zmieniono dotychczasową terapię hormonalną na leczenie anastrozolem. Bardzo rzadko: rumień wielopostaciowy, zespół Stevens-Johnsona i reakcje alergiczne (m.in. obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka i reakcje anafilaktyczne). Lek zmniejsza stężenie estrogenów we krwi i może powodować zmniejszenie gęstości mineralnej kości, dlatego u niektórych pacjentek może zwiększyć się ryzyko złamań kości. Niezbyt często obserwowano zwiększenie aktywności gamma-glutamylotransferazy oraz fosfatazy zasadowej (nie ustalono związku przyczynowo-skutkowego między stosowaniem anastrozolu a tymi zmianami).

Zolastrol - interakcje

Anastrozol hamuje cytochrom P450 1A2, 2C8/9 i 3A4 in vitro, ale nie stwierdzono interakcji anastrozolu z warfaryną metabolizowaną przez cytochrom P450. Podczas leczenia anastrozolem nie należy podawać leków zawierających estrogeny, gdyż mogą one antagonizować farmakologiczne działanie anastrozolu. Nie należy jednocześnie stosować anastrozolu i tamoksyfenu - tamoksyfen może osłabiać farmakologiczne działanie anastrozolu. Nie wykazano znaczących klinicznie interakcji z difosfonianami anastrazolu.

Zolastrol - dawkowanie

Doustnie. Pacjentki dorosłe, w tym w podeszłym wieku: 1 mg raz na dobę. U pacjentek we wczesnym stadium choroby zaleca się leczenie przez 5 lat. Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentek z łagodnym i umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek oraz łagodnym zaburzeniem czynności wątroby.

Zolastrol - uwagi

W przypadku wystąpienia osłabienia i senności w trakcie leczenia preparatem należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Pharmindex