Amotaks DIS

Spis treści

Amotaks DIS - skład

1 tabl. zawiera 500 mg, 750 mg lub 1 g amoksycyliny w postaci trójwodzianu; tabletki zawierają aspartam.

Amotaks DIS - Działanie

Antybiotyk β-laktamowy, wrażliwy na działanie β-laktamaz. Mechanizm działania polega na blokowaniu biosyntezy ściany komórkowej. Działa bakteriobójczo na: Enterococcus faecalis, Staphylococcus spp. (tylko szczepy β-laktamazo-ujemne), Streptococcus pneumoniae, Streptococcus spp. (szczepy α- i β-hemolizujące), Escherichia coli (tylko szczepy β-laktamazo-ujemne), Haemophilus influenzae (tylko szczepy β-laktamazo-ujemne), Neisseria gonorrhoeae (tylko szczepy β-laktamazo-ujemne), Proteus mirabilis (tylko szczepy β-laktamazo-ujemne), Helicobacter pylori. Szczepy gronkowców wrażliwe na amoksycylinę ale oporne na metycylinę lub oksacylinę należy uważać jako szczepy oporne na amoksycylinę. Amoksycylina może być stosowana w skojarzeniu z aminoglikozydami, z którymi działa synergicznie lub addycyjnie. Skojarzenie z aminoglikozydami jest szczególnie przydatne w leczeniu ciężkich zakażeń wywołanych przez Enterococcus faecalis lub Enterococcus faecium. Amoksycylina w postaci amoksycyliny trójwodnej jest trwała w środowisku kwaśnym. Po podaniu doustnym łatwo i szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Posiłki, środki alkalizujące i mleko nie wywierają wpływu na wchłanianie amoksycyliny. Cmax osiąga w czasie 1-2 h. W ok. 20% wiąże się z białkami osocza. Dobrze przenika do narządów i tkanek. Stężenie terapeutyczne osiąga w ślinie, plwocinie, wydzielinie oskrzelowej, w wysięku ucha środkowego, błonach śluzowych nosa oraz zatokach szczękowych. Przenika do cieczy wodnistej oka, płynu osierdziowego, opłucnowego, otrzewnowego oraz żółci. Do płynu mózgowo-rdzeniowego przenika w niewielkim stopniu tylko w stanie zapalnym opon mózgowo-rdzeniowych. Przenika przez łożysko i w niewielkich ilościach do mleka matki. 50–70% dawki podanej doustnie wydalane jest w postaci niezmienionej przez nerki, w wyniku przesączania kłębuszkowego i wydzielania kanalikowego. T0,5 amoksycyliny wynosi 1–1,5 h. U pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek T0,5 wzrasta do 12–16 h. Amoksycylina może być usunięta z organizmu przez hemodializę.

Amotaks DIS - wskazania

Zakażenia spowodowane przez drobnoustroje wrażliwe na amoksycylinę, tj.: zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych; zakażenia układu moczowego; zakażenia skóry i tkanek miękkich; zakażenia stomatologiczne; ostra, niepowikłana rzeżączka; zapobieganie zapaleniu wsierdzia; wczesna postać boreliozy; eradykacja Helicobacter pylori jako element złożonej terapii wielolekowej. Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące stosowania antybiotyków leków przeciwbakteryjnych.

Amotaks DIS - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na amoksycylinę lub jakikolwiek antybiotyk β-laktamowy (penicyliny, cefalosporyny) lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Amotaks DIS - ostrzeżenia

Przed podaniem leku należy przeprowadzić dokładny wywiad dotyczący skłonności pacjenta do reakcji nadwrażliwości na penicyliny, cefalosporyny lub inne alergeny, w związku z możliwością wystąpienia reakcji anafilaktycznej. Prawdopodobieństwo reakcji nadwrażliwości jest większe u osób ze skłonnością do reakcji alergicznych na wiele różnych substancji. W przypadku wstrząsu anafilaktycznego lub obrzęku naczynioruchowego w pierwszej kolejności należy podać adrenalinę, następnie lek przeciwhistaminowy, a jako ostatni - kortykosteroid; należy również monitorować podstawowe czynności życiowe (oddech, tętno, ciśnienie tętnicze krwi). U pacjentów z mononukleozą oraz u pacjentów z zaburzeniami limfatycznymi, w tym z białaczką limfatyczną, częściej pojawiają się wysypki. Amoksycylinę należy stosować ostrożnie u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek; ze stwierdzonymi w wywiadzie chorobami przewodu pokarmowego, szczególnie zapaleniem okrężnicy. Długotrwałe podawanie antybiotyków może być przyczyną nadmiernego rozwoju niewrażliwych bakterii lub grzybów; w przypadku pojawienia się nowych zakażeń grzybiczych lub bakteryjnych podczas leczenia amoksycyliną, antybiotyk należy natychmiast odstawić i wdrożyć odpowiednie leczenie. U każdego pacjenta, u którego wystąpiła biegunka w związku ze stosowaniem antybiotyku, należy rozważyć możliwość wystąpienia rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy; po ustaleniu rozpoznania tej choroby należy odstawić antybiotyk i wdrożyć odpowiednie leczenie. Ze względu na zawartość aspartamu, lek może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

Amotaks DIS - ciąża

Z uwagi na brak odpowiednio liczebnych, dobrze kontrolowanych badań u kobiet ciężarnych, lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności, po rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka. Amoksycylina w niewielkich ilościach przenika do mleka matki; ryzyko wpływu na dziecko jest znikome, z wyjątkiem możliwości działania uczulającego.

Amotaks DIS - efekty uboczne

Często: wysypki (częściej pojawiają się u pacjentów z mononukleozą oraz u pacjentów z zaburzeniami limfatycznymi, w tym z białaczką limfatyczną), biegunka, nudności. Niezbyt często: świąd, pokrzywka, wymioty, niewielkie, przemijające zwiększenie aktywności AspAT, AlAT. Rzadko: rumień wielopostaciowy. Bardzo rzadko: kandydoza skóry i błon śluzowych, małopłytkowość, leukopenia, niedokrwistość hemolityczna, wydłużony czas krwawienia i czas protrombinowy, ciężkie reakcje nadwrażliwości (w tym obrzęk naczynioruchowy, wstrząs anafilaktyczny, zespół choroby posurowiczej), zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, pęcherzowe złuszczające zapalenie skóry, ostra uogólniona osutka krostkowa, nadmierna ruchliwość, pobudzenie, niepokój, senność, stan dezorientacji, zawroty głowy, rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego (może pojawić się podczas trwania lub po zakończeniu terapii), zapalenie wątroby, żółtaczka cholestatyczna, śródmiąższowe zapalenie nerek, bezmocz, ból głowy, zmęczenie. W pojedynczych przypadkach: krystaluria (występująca z reguły u pacjentów otrzymujących duże dawki antybiotyku lub u pacjentów z już istniejącymi zaburzeniami czynności nerek). U pacjentów z niewydolnością nerek lub przyjmujących duże dawki amoksycyliny mogą pojawić się drgawki.

Amotaks DIS - interakcje

Probenecyd opóźnia wydalanie amoksycyliny przez kanaliki nerkowe, co skutkuje zwiększeniem stężenia amoksycyliny we krwi oraz wydłużeniem jej okresu półtrwania. Jednoczesne podanie amoksycyliny z chemioterapeutykami działającymi bakteriostatycznie (takimi jak chloramfenikol, erytromycyna lub sulfonamidy), może zmniejszyć jej bakteriobójcze działanie. Podawanie antybiotyków o szerokim spektrum działania przeciwbakteryjnego, w tym amoksycyliny, może zmniejszać skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych. Allopurynol stosowany z amoksycyliną zwiększa ryzyko wystąpienia skórnych reakcji uczuleniowych. Jednoczesne leczenie amoksycyliną i antykoagulantami może powodować wydłużenie czasu protrombinowego, dlatego zaleca się kontrolować ten parametr.

Amotaks DIS - dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci o mc. > 40 kg: zwykle 750 mg-3 g/dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych; w ciężkich zakażeniach dawkę można zwiększyć do 6 g/dobę. Zakażenia dróg oddechowych: 1,5-2 g 2 razy na dobę lub 1 g 3 razy na dobę. Rzeżączka: jednorazowo 3 g. Zapobieganie zapaleniu wsierdzia: 2 g przy zabiegach stomatologicznych 30-60 min przed zabiegiem; w celu uzyskania dalszych szczegółowych informacji i opisu postępowania u pacjentów obciążonych ryzykiem również przy innych zabiegach chirurgicznych, należy zapoznać się z lokalnymi, oficjalnymi wytycznymi dotyczącymi zapobiegania zapaleniu wsierdzia. Wczesne stadium boreliozy: 500 mg-1 g 2 razy na dobę przez 10 do 21 dni. Eradykacja Helicobacter pylori: w zakażeniach wywołanych przez H. pylori lek stosuje się w schemacie wielolekowej terapii skojarzeniowej. Dzieci o mc. do 40 kg: 40-90 mg/kg mc./dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych; nie przekraczać dawki 3 g/dobę. Dane z badań farmakokinetyki i farmakodynamiki wskazują większą skuteczność amoksycyliny, jeśli podawana jest 3 razy na dobę, dlatego dawkowanie 2 razy na dobę zaleca się jedynie podczas stosowania większych dobowych dawek. Wczesne stadium boreliozy: 25-50 mg/kg mc./dobę przez 10 do 21 dni. Zapobieganie zapaleniu wsierdzia: 50 mg/kg mc. na 1 h przed planowanym zabiegiem chirurgicznym. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek. Dorośli: klirens kreatyniny >30 ml/min - dostosowanie dawki nie jest konieczne; 30-10 ml/min - 500 mg co 12 h; 30 ml/min - dostosowanie dawki nie jest konieczne; 30-10 ml/min - dawka zwykle stosowana co 12 h; Czas leczenia. Zwykle leczenie należy kontynuować przez 2-3 dni od chwili ustąpienia objawów klinicznych. W zakażeniach paciorkowcowych leczenie należy prowadzić przez co najmniej 10 dni. W zakażeniach ciężkich lub przewlekłych czas leczenia zależy od obrazu klinicznego. Sposób podania. Lek można przyjmować przed posiłkiem, w trakcie lub po posiłku. Tabletki można podzielić na dwie równe części, w miejscu widocznego wgłębienia. Tabletki można połykać w całości lub po rozkruszeniu popijając szklanką wody, ssać lub wypić po przygotowaniu zawiesiny. Aby przygotować zawiesinę, do szklanki z niewielką ilością przegotowanej, chłodnej wody należy wrzucić odpowiednią liczbę tabletek, wymieszać i wypić.

Amotaks DIS - uwagi

Leczenie amoksycyliną może powodować fałszywie dodatnie wyniki testów oznaczających zawartość glukozy w moczu - zaleca się wykonywanie testów metodami enzymatycznymi.

Pharmindex