Asamax - ulotka, działanie, dawkowanie

Asamax zapisywany jest na receptę przez specjalistę. Stosuje się go w przypadku chorób zapalnych jelit takich, jak: wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroby Crohna w obrębie okreżnicy - w obu przypadkach zarówno w fazie ostrej, jak i okresie remisji. Jego substancja aktywna to mesalazyna. Lek występuje w formie tabletek dojelitowych.
Spis treści

Asamax - skład

1 tabl. dojelitowa zawiera 250 mg lub 500 mg mesalazyny.

Asamax - działanie

Pochodna kwasu salicylowego (5-ASA) o miejscowym działaniu przeciwzapalnym na zmiany patologiczne w tkance śródmiąższowej jelita grubego. Mesalazyna z tabletek dojelitowych jest uwalniana w końcowym odcinku jelita cienkiego i początkowym odcinku jelita grubego. Zmienna część podanej dawki leku (5-20%) jest wchłaniana. Wchłonięta część mesalazyny jest acetylowana. Wiązanie z białkami osocza dla mesalazyny i acetylowanej mesalazyny wynosi odpowiednio 43% i 78%. Acetylowana mesalazyna jest wydalana z moczem. Niewielka część (5% wchłoniętej dawki) jest wydalana z żółcią (częściowo w niezmienionej postaci, a częściowo w postaci acetylowanej). T0,5 wynosi 0,7-2,4 h (średnio 1,4 h +/- 0,6 h).

Asamax - wskazania

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego o przebiegu łagodnym do umiarkowanego, zarówno w fazie ostrej, jak i fazie remisji choroby. Choroba Crohna w obrębie okrężnicy, zarówno w fazie ostrej, jak i w fazie remisji choroby.

Asamax - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na salicylany lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Ciężka niewydolność nerek lub wątroby.

Asamax - ostrzeżenia

Przed rozpoczęciem leczenia oraz w jego trakcie należy kontrolować morfologię krwi, parametry czynności wątroby (aktywność AspAT i AlAT), stężenie kreatyniny we krwi oraz wykonywać badania ogólne moczu (testy paskowe). Zaleca się powtórzenie badań po 14 dniach od rozpoczęcia leczenia, a następnie 2-3 razy w odstępie 4 tyg. Jeżeli wyniki mieszczą się w normie, kolejne badania należy przeprowadzać co 3 mies. W przypadku wystąpienia dodatkowych objawów, badania należy wykonać niezwłocznie.

Rzadko zgłaszano powodowane przez mesalazynę ciężkie zaburzenia składu krwi. W razie podejrzewania lub wystąpienia zaburzeń składu krwi należy przerwać leczenie. Nie należy stosować leku u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Jeżeli czynność nerek pogorszy się podczas leczenia, należy rozważyć możliwość toksycznego działania mesalazyny na nerki. Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby; z chorobami płuc, w szczególności z astmą oskrzelową; u pacjentów, u których stwierdzono występowanie działań niepożądanych po zastosowaniu leków zawierających sulfasalazynę.

Jeżeli po zastosowaniu mesalazyny wystąpią objawy nietolerancji (skurcze żołądka i jelit, ostry ból brzucha, gorączka, silny ból głowy i wysypka) należy natychmiast przerwać leczenie. Rzadko zgłaszano powodowane przez mesalazynę reakcje nadwrażliwości ze strony serca, powodujące działania niepożądane takie jak: zapalenie mięśnia sercowego i zapalenia osierdzia - w razie podejrzewania lub wystąpienia takich działań niepożądanych należy przerwać leczenie. Istnieją ograniczone dane na temat stosowania mesalazyny u dzieci w wieku 6-18 lat.

Asamax - ciąża

Ograniczone dane nie wskazują, aby mesalazyna wpływała niekorzystnie na przebieg ciąży, stan zdrowia płodu lub noworodka. W jednym przypadku, po długotrwałym stosowaniu dużych dawek (2-4 g doustnie) podczas ciąży, donoszono o wystąpieniu niewydolności nerek u noworodka. W ciąży lek można stosować jedynie w przypadku, gdy potencjalne korzyści ze stosowania przeważają nad spodziewanym ryzykiem. Acetylowana mesalazyna i w mniejszym stopniu, mesalazyna są wydzielane do mleka kobiecego. Lek można stosować w okresie karmienia piersią jedynie wtedy, gdy potencjalne korzyści ze stosowania przeważają nad spodziewanym ryzykiem. Jeżeli u dziecka karmionego piersią wystąpi biegunka, należy przerwać karmienie piersią. Bardzo rzadko zgłaszano odwracalną oligospermię związaną z zastosowaniem mesalazyny.

Asamax - efekty uboczne

Rzadko: ból głowy, zawroty głowy, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia, ból brzucha, biegunka, wzdęcia, nudności, wymioty.

Bardzo rzadko: zmieniona liczba krwinek (niedokrwistość aplastyczna, agranulocytoza, pancytopenia, neutropenia, leukopenia, trombocytopenia), reakcje nadwrażliwości (wyprysk alergiczny, gorączka polekowa, toczeń rumieniowaty, pancolitis), neuropatia obwodowa, alergiczne i zwłóknieniowe reakcje płuc (duszność, kaszel, skurcz oskrzeli, zapalenie pęcherzyków płucnych, eozynofilia płucna, nacieki w płucach, zapalenie płuc), ostre zapalenie trzustki, zmiana parametrów czynności wątroby (zwiększona aktywność aminotransferaz, wystąpienie parametrów cholestazy), zapalenie wątroby, cholestatyczne zapalenie wątroby, łysienie, ból mięśni, ból stawów, zaburzenia czynności nerek (m.in. ostre i przewlekłe śródmiąższowe zapalenie nerek i niewydolność nerek), przemijające zmniejszenie liczby plemników w nasieniu.

Asamax - interakcje

Mesalazyna może nasilać mielosupresyjne działanie azatiopryny, 6-merkaptopuryny, tioguaniny. Może osłabiać przeciwzakrzepowe działanie warfaryny.

Asamax - dawkowanie

Doustnie.

Dorośli.

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego: w fazie ostrych objawów 2-4,5 g na dobę w 3-4 dawkach podzielonych; w fazie remisji, w celu zapobiegania nawrotom choroby co najmniej 2 g na dobę w dawkach podzielonych.

Choroba Crohna: w fazie ostrych objawów 4,5 g na dobę w 3-4 dawkach podzielonych; w fazie remisji, w celu zapobiegania nawrotom choroby maksymalnie 3 g na dobę w 3-4 dawkach podzielonych.

Dzieci i młodzież od 6 lat.

W fazie ostrych objawów: dawkowanie należy ustalać indywidualnie, zaczynając od dawek 30-50 mg/kg mc. w dawkach podzielonych. Maksymalna dawka wynosi 75 mg/kg mc. na dobę w dawkach podzielonych. Całkowita dawka nie powinna być większa niż 4 g na dobę. W fazie remisji: dawkowanie należy ustalać indywidualnie, zaczynając od dawek 15-30 mg/kg mc. na dobę w dawkach podzielonych. Maksymalna dawka wynosi 75 mg/kg mc. na dobę w dawkach podzielonych. Całkowita dawka nie powinna przekraczać 2 g na dobę. Dzieciom o mc. do 40 kg zaleca się podawanie połowy dawki dla dorosłych, a dzieciom o mc. powyżej 40 kg można podawać dawkę jak u dorosłych.

Sposób podania. Tabletki należy połykać bez rozgryzania, popijając płynem. Przyjmować po posiłku.

Asamax - uwagi

Nie zaobserwowano wpływu mesalazyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pharmindex