Znajdź lek

Atimos

Spis treści

Działanie

Selektywny agonista receptorów β2-adrenergicznych. Rozszerza oskrzela u pacjentów z odwracalnymi obturacyjnymi chorobami dróg oddechowych. Początek działania występuje w ciągu 1-3 min, znaczące rozszerzenie oskrzeli utrzymuje się przez 12 h po wziewnym przyjęciu leku. Skutecznie zapobiega skurczowi wywołanemu przez metacholinę. Po podaniu wziewnym 90% dawki zostaje połknięte, a następnie wchłonięte z przewodu pokarmowego. U pacjentów z astmą maksymalne stężenie w osoczu występuje 15 min po inhalacji. Wiązanie z białkami osocza wynosi 61-64% (34% z albuminami). Formoterol jest metabolizowany głównie na drodze bezpośredniej glukuronizacji, a także O-demetylacji, po której następuje sprzęganie z kwasem glukuronowym. Katalizatorami przemian jest wiele izoenzymów CYP450 (2D6, 2C19, 2C9 i 2A6) i z tego względu prawdopodobieństwo wystąpienia interakcji typu lek-lek jest niewielkie. Wydaje się, że wydalanie formoterolu jest wielofazowe, i dlatego opisany T0,5 zależy od rozpatrywanych przedziałów czasu. Na podstawie stężeń w osoczu lub we krwi, mierzonych 6, 8 lub 12 h po podaniu doustnym, ustalono, że T0,5 w fazie eliminacji wynosi 2-3 h. Na podstawie szybkości wydalania przez nerki, oznaczonej między 3. a 16. h po wziewnym podaniu leku, obliczono, że T0,5 wynosi 5 h. Substancja czynna i metabolity ulegają całkowitej eliminacji, 2/3 dawki doustnej jest wydalane z moczem, a 1/3 z kałem; średnio 6-9% substancji jest wydalane w postaci niezmienionej z moczem.

Wskazania

Długotrwałe leczenie objawowe umiarkowanej lub ciężkiej przewlekłej astmy oskrzelowej u pacjentów wymagających regularnego leczenia rozszerzającego oskrzela w skojarzeniu z długotrwałym leczeniem przeciwzapalnym (glikokortykosteroidami wziewnymi i (lub) doustnymi). Leczenie glikokortykosteroidami powinno być kontynuowane. Łagodzenie objawów zwężenia oskrzeli u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą.