Bocouture

Reklama

Działanie

Toksyna botulinowa blokuje przewodzenie cholinergiczne w obrębie połączenia nerwowo-mięśniowego przez hamowanie uwalniania acetylocholiny. Zakończenia nerwowe płytek nerwowo-mięśniowych przestają reagować na bodźce nerwowe, co powoduje brak wydzielania neuroprzekaźnika. Przywrócenie przewodzenia bodźców następuje poprzez tworzenie nowych zakończeń nerwowych i płytek ruchowych. Pierwszym etapem działania toksyny jest związanie się z zakończeniami cholinergicznymi nerwu, w kolejnych etapach następuje skurcz błony komórkowej, wchłonięcie toksyny do zakończenia nerwowego oraz zablokowanie uwalniania acetylocholiny. Pełna odbudowa czynności płytki nerwowo-mięśniowej/przewodzenia bodźców następuje zwykle 3-4 mies. po wstrzyknięciu.

Wskazania

Przejściowa poprawa wyglądu pionowych zmarszczek między brwiami (zmarszczek gładzizny czoła) oraz zmarszczek w okolicy bocznych kątów oczu widocznych przy pełnym uśmiechu (tzw. kurze łapki), o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu, u dorosłych poniżej 65 rż., gdy ich nasilenie ma istotny psychologiczny wpływ na pacjenta.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Uogólnione zaburzenia czynności mięśniowej (np. miastenia lub zespół Eatona-Lamberta). Zakażenie lub stan zapalny w miejscu planowanego wstrzyknięcia.

Środki ostrożności

Nie podawać donaczyniowo. Preparat należy bezwzględnie stosować do leczenia wyłącznie jednego pacjenta w trakcie pojedynczego zabiegu. Przed zastosowaniem preparatu należy zapoznać się z anatomią pacjenta i ze zmianami w jego anatomii powstałymi na skutek wcześniejszych zabiegów chirurgicznych. Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia, ze stwardnieniem zanikowym bocznym lub innymi chorobami wywołującymi zaburzenia czynności nerwowo-mięśniowej, u pacjentów przyjmujących leki przeciwzakrzepowe lub inne substancje w dawkach, które działają przeciwzakrzepowo oraz gdy mięśnie, do których ma być wstrzyknięty lek znajdują się w stanie wyraźnego osłabienia lub zaniku. Nie zaleca się wstrzykiwania chorym z zaburzeniami połykania i zachłyśnięciem w wywiadzie. Zbyt częste podawanie lub zbyt duże dawki toksyny mogą zwiększać ryzyko powstawania przeciwciał przeciwko toksynie botulinowej, które mogą prowadzić do wytworzenia oporności na leczenie. Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania preparatu u pacjentów <18 rż. oraz u pacjentów >65 rż.

Ciąża i laktacja

Nie wolno stosować w ciąży jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Nie zaleca się stosowania w okresie karmienia piersią.

Działania niepożądane

Często: ból głowy; zaburzenia mięśniowe (podniesienie brwi); w przypadku zastosowania w okolicy bocznych kątów oka: obrzęk powiek, suchość oka, krwiak w miejscu wstrzyknięcia. Niezbyt często: zapalenie oskrzeli, zapalenie gardła i błon śluzowych nosa, grypa; depresja, bezsenność; niedowład mięśni twarzy (opadanie brwi), obrzęk lub opadanie powiek, niewyraźne widzenie; świąd, guzki skórne; drganie lub skurcze mięśni, uczucie ciężkości; reakcje w miejscu wstrzyknięcia (krwiak, ból, tkliwość uciskowa), zmęczenie. Rzadko: ciężkie i/lub nagłe reakcje nadwrażliwości obejmujące wstrząs anafilaktyczny, chorobę posurowiczą, pokrzywkę, obrzęk tkanek miękkich i duszność. Ponadto w związku z samym wstrzyknięciem możliwy jest stan zapalny, parestezja, niedoczulica, tkliwość, opuchlizna, obrzęk, rumień, świąd, miejscowe zakażenie, krwawienie i/lub siniak. Podczas stosowania toksyny botulinowej w innych wskazaniach bardzo rzadko obserwowano działania niepożądane w związku z rozprzestrzenianiem się toksyny do miejsc oddalonych od miejsca podania (nadmierne osłabienie mięśni, zaburzenia połykania, zachłystowe zapalenie płuc, także ze skutkiem śmiertelnym), jednak nie można wykluczyć takich działań niepożądanych w tym wskazaniu.

Interakcje

Antybiotyki aminoglikozydowe oraz inne leki wpływające na przewodnictwo nerwowo-mięśniowe (np. pochodne tubokuraryny) mogą nasilać działanie toksyny botulinowej. Skojarzone stosowanie preparatu i aminoglikozydów lub spektomycyny wymaga szczególnej ostrożności. Leki zwiotczające mięśnie działające obwodowo powinny być stosowane ostrożnie, w razie potrzeby należy zmniejszyć ich początkową dawkę lub zastosować substancję o pośrednim czasie działania jak wekuronium lub atrakurium zamiast dłużej działających leków. Leki z grupy 4-aminochinolin mogą osłabiać działanie preparatu.

Dawkowanie

Preparat powinien być podawany jedynie przez lekarzy posiadających odpowiednie kwalifikacje i duże doświadczenie w stosowaniu toksyny botulinowej oraz dysponujących odpowiednim sprzętem.
Domięśniowo. Zmarszczki pionowe między brwiami. Zalecana dawka to 4 jednostki w 5 miejsc: 2 wstrzyknięcia w każdy mięsień marszczący brwi (w przyśrodkową część mięśnia oraz w środkową część brzuśca mięśnia co najmniej 1 cm nad krawędzią kostną oczodołu) i 1 wstrzyknięcie w mięsień podłużny nosa, co odpowiada standardowej dawce 20 j. W razie potrzeby dawka może zostać zwiększona do 30 j., z co najmniej trzymiesięczną przerwą pomiędzy poszczególnymi cyklami stosowania preparatu. W celu zmniejszenia ryzyka opadania powieki, należy unikać wstrzyknięć w pobliżu mięśnia dźwigacza powieki górnej oraz czaszkowej części mięśnia okrężnego oka. Efekt terapeutyczny obserwuje się w ciągu 2-3 dni po wstrzyknięciu, maksymalny efekt po 30 dniach. Działanie preparatu utrzymuje się do 4 miesięcy. Odstęp pomiędzy kolejnymi cyklami stosowania preparatu nie powinien być krótszy niż 3 miesiące. Zmarszczki w okolicy bocznych kątów oczu. Zalecaną dawkę 4 j. wstrzykuje się dwustronnie w każde z 3 miejsc wstrzyknięć: jedno wstrzyknięcie ok. 1 cm od brzegu oczodołu, pozostałe dwa wstrzyknięcia należy wykonać około 1 cm powyżej i poniżej miejsca pierwszego wstrzyknięcia. Całkowita zalecana dawka dla jednej sesji leczenia wynosi 12 jednostek na każdą ze stron (łączna dawka: 24 jednostki). Zmniejszenie zmarszczek zazwyczaj obserwuje się w ciągu 6 dni po wstrzyknięciu produktu, a maksymalny efekt występuje po 14 dniach. Działanie produktu utrzymuje się do 3 miesięcy po jego podaniu. Odstęp między kolejnymi sesjami wstrzyknięć produktu nie powinien być krótszy niż 3 miesiące. W przypadku niepowodzenia leczenia lub słabszego efektu, przy kolejnych wstrzyknięciach należy zastosować inne metody leczenia. W przypadku braku efektu terapeutycznego w ciągu miesiąca od pierwszego wstrzyknięcia należy rozważyć następujące działania: analiza przyczyny niepowodzenia - wstrzyknięcie w niewłaściwe mięśnie, nieprawidłowa dawka lub technika wstrzyknięć, wytworzenie przeciwciał neutralizujących toksynę oraz ponowna ocena, czy wybór leczenia toksyną botulinową typu A był właściwy.

Reklama

Uwagi

Jednostki dawkowania zalecane dla tego preparatu nie są równoważne z jednostkami dawkowania innych leków zawierających toksynę botulinową. Należy poinformować pacjenta o konieczności wezwania natychmiastowej pomocy lekarskiej w przypadku pojawienia się zaburzeń połykania, mowy lub oddychania. Preparat może tymczasowo upośledzać zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pharmindex