Ceprotin

Spis treści

Ceprotin - skład

1 fiolka zawiera 500 j.m. białka C. Roztwór sporządzony przez odtworzenie proszku w 5 ml wody do wstrzykiwań zawiera około 100 j.m./ml białka C z osocza ludzkiego.

Ceprotin - Działanie

Białko C jest glikoproteiną o właściwościach antykoagulacyjnych, wytwarzaną w wątrobie przy udziale witaminy K. Otrzymywane jest z osocza ludzkiego oczyszczonego za pomocą mysich przeciwciał monoklonalnych. Pod wpływem działania kompleksu trombina/trombomodulina ulega przemianie do aktywowanego białka C (APC) - proteazy serynowej, silnie hamującej krzepnięcie krwi, zwłaszcza w obecności kofaktora - białka S. Działanie APC polega na unieczynnieniu aktywowanych form czynników krzepnięcia V i VIII, co prowadzi do zmniejszenia tworzenia trombiny. Wykazano ponadto, że APC może mieć działanie profibrynolityczne. Podanie dożylne leku powoduje natychmiastowe, ale przejściowe zwiększenie stężenia białka C w osoczu. Terapia substytucyjna u pacjentów z niedoborem białka C ma na celu opanowanie powikłań zakrzepowych lub w przypadku podawania profilaktycznego - zapobiec ich wystąpieniu. U osób z bezobjawowym niedoborem białka C, biologiczny okres półtrwania wynosił 4,4-15,8 h, a odzyskanie in vivo wynosiło 25,9-83,2%. U pacjentów z ostrą zakrzepicą, zwiększanie stężenia białka C i biologiczny okres półtrwania mogą być znacznie zmniejszone.

Reklama

Ceprotin - wskazania

Leczenie plamicy piorunującej i martwicy skóry wywołanej kumaryną u pacjentów z ciężkim wrodzonym niedoborem białka C. Ponadto lek jest wskazany w krótkotrwałej profilaktyce u pacjentów z ciężkim wrodzonym niedoborem białka C, jeśli zachodzi przynajmniej jedno z poniższych uwarunkowań: zagrażający/nieuchronny zabieg operacyjny lub leczenie inwazyjne; podczas rozpoczynania leczenia pochodną kumaryny; jeżeli leczenie samą pochodną kumaryny jest niewystarczające; jeżeli leczenie pochodną kumaryny nie jest możliwe do przeprowadzenia.

Ceprotin - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na jakikolwiek składnik preparatu, na białko mysie lub na heparynę, z wyjątkiem użycia w celu opanowania zagrażających życiu powikłań zakrzepowych.

Ceprotin - ostrzeżenia

Z uwagi na możliwość wystąpienia reakcji nadwrażliwości, pacjent powinien być poinformowany o wczesnych objawach reakcji nadwrażliwości; w przypadku ich wystąpienia należy natychmiast przerwać podawanie leku. W przypadku wstrząsu należy postępować zgodnie z obowiązującym postępowaniem w leczeniu wstrząsu. W przypadku podawania preparatów przygotowywanych z ludzkiej krwi lub osocza nie można całkowicie wykluczyć możliwości przeniesienia czynników zakaźnych. U pacjentów otrzymujących regularnie lub w sposób powtarzany produkty z białkiem C powinno się wziąć pod uwagę przeprowadzenie odpowiednich szczepień (wirusowe zapalenie wątroby typu A i B). Z uwagi na śladową obecność heparyny w preparacie, należy liczyć się z możliwością wystąpienia małopłytkowości indukowanej heparyną (HIT) maskowanej symptomatologią ostrej fazy niedoboru białka C. W przypadku podejrzenia HIT należy oznaczyć liczbę płytek we krwi i w razie konieczności przerwać podawanie preparatu. Brak doświadczenia dotyczącego leczenia pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby (należy zachować szczególną ostrożność).

Ceprotin - ciąża

Bezpieczeństwo stosowania leku w ciąży i okresie karmienia piersią nie zostało ustalone. Preparat można stosować wyłącznie w przypadku, gdy spodziewane korzyści leczenia przewyższają potencjalne ryzyko dla matki i dziecka.

Ceprotin - efekty uboczne

Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (obrzęk naczynioruchowy, pieczenie, kłujący ból w miejscu podania, dreszcze, nagłe zaczerwienienie twarzy, wysypka, uogólniona pokrzywka, ból głowy, spadek ciśnienia, letarg, nudności, niepokój ruchowy, częstoskurcz, ucisk w klatce piersiowej, mrowienie, wymioty i trudności w oddychaniu). Podczas badań klinicznych ponadto bardzo rzadko obserwowano gorączkę, wzrost białka C-reaktywnego, świąd. Po wprowadzeniu leku do obrotu odnotowano niepokój, krwiak opłucnej, nadmierne pocenie się, podwyższoną temperaturę ciała, zwiększone zapotrzebowanie na katecholaminy w celu utrzymania ciśnienia krwi. Przy podawaniu preparatu pacjentom z ciężkim wrodzonym niedoborem białka C możliwe jest wytworzenie przeciwciał hamujących białko C.

Ceprotin - interakcje

Nie są znane obecnie żadne interakcje z innymi lekami. U pacjentów, którzy rozpoczynają leczenie doustnymi antykoagulantami z grupy antagonistów witaminy K (np. warfaryną) może wystąpić przemijający stan nadkrzepliwości zanim pojawi się pożądany efekt przeciwzakrzepowy - w przypadku przestawiania na leczenie tymi lekami, podawanie białka C można przerwać dopiero po osiągnięciu stabilnego stanu homeostazy. Chociaż martwica skóry indukowana warfaryną może wystąpić u każdego pacjenta podczas wprowadzania leczenia doustnymi antykoagulantami, u osób z wrodzonym niedoborem białka C ryzyko to jest szczególnie duże.

Ceprotin - dawkowanie

Leczenie powinno być rozpoczynane pod nadzorem lekarza posiadającego doświadczenie w terapii substytucyjnej czynnikami/inhibitorami krzepnięcia, w ośrodkach gdzie możliwe jest monitorowanie aktywności białka C.
Dawkę należy dobrać indywidualnie w oparciu o ocenę wyników badań laboratoryjnych. Początkowo należy uzyskać 100% aktywność białka C i utrzymywać ją powyżej 25% w okresie przeprowadzanego leczenia. W celu ustalenia stopnia odzyskania i biologicznego okresu półtrwania zaleca się podanie dawki wstępnej 60-80 j.m./kg mc. Przed i podczas leczenia preparatem zaleca się ustalenie stężenia białka C w osoczu za pomocą oznaczenia aktywności białka C z wykorzystaniem chromogennego substratu. W ostrych stanach zakrzepowych oznaczenia należy wykonywać co 6 h do czasu stabilizacji stanu pacjenta, a następnie 2 razy dziennie i zawsze bezpośrednio przed kolejnym podaniem leku. Z uwagi na duże rozbieżności w indywidualnej odpowiedzi na leczenie, wpływ białka C na parametry krzepnięcia powinien być kontrolowany regularnie. W przypadku przestawiania chorego na stałe leczenie profilaktyczne doustnymi antykoagulantami, podawanie białka C można przerwać dopiero po osiągnięciu stabilnego stanu homeostazy. Dawkowanie antykoagulantu należy rozpoczynać od małych dawek i stopniowo zwiększać.
Preparat podaje się we wstrzyknięciu dożylnym z szybkością nie większą niż 2 ml/min. U dzieci o mc.

Ceprotin - uwagi

Pharmindex
<-- popup -->