Czy emocje piłkarskie mogą zaszkodzić sercu? ⚽ Zaskakujące wyniki badań. Sprawdź❗
Czy emocje piłkarskie mogą zaszkodzić sercu? ⚽ Zaskakujące wyniki badań. Sprawdź❗
Czy emocje piłkarskie mogą zaszkodzić sercu? ⚽ Zaskakujące wyniki badań. Sprawdź❗

Cirrus Duo

Spis treści

Reklama

Cirrus Duo - skład

1 tabl. o przedłużonym uwalnianiu zawiera 5 mg dichlorowodorku cetyryzyny (o natychmiastowym uwalnianiu) oraz 120 mg chlorowodorku pseudoefedryny (o przedłużonym uwalnianiu). Preparat zawiera laktozę jednowodną i mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu.

Reklama

Cirrus Duo - działanie

Preparat złożony, połączenie leku przeciwhistaminowego z sympatykomimetykiem. Cetyryzyna jest silnym, wybiórczym antagonistą receptora histaminowego H1. Oprócz aktywności przeciw H1, cetyryzyna ma działanie przeciwalergiczne. W dawce 10 mg raz lub dwa razy na dobę cetyryzyna hamuje późną fazę rekrutacji komórek zapalnych, zwłaszcza eozynofili, w skórze i spojówkach pacjentów z chorobami atopowymi, poddanych ekspozycji na alergen. W dawce 30 mg na dobę hamuje napływ eozynofili w płynie z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego podczas późnej fazy skurczu oskrzeli wywołanego ekspozycją na alergeny wziewne u pacjentów z astmą. Zmniejsza również ekspresję cząsteczek adhezyjnych, takich jak ICAM-1 oraz VCAM-1, które są markerami zapalenia alergicznego. Szybko i niemal całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie we krwi zazwyczaj w ciągu 1 h po podaniu na czczo. Jest wydalana w około 65% z moczem w postaci nie zmienionej. Pseudoefedryna obkurcza naczynia krwionośne, zmniejszając przekrwienie błony śluzowej nosa. Podana w postaci tabletek o przedłużonym działaniu osiąga maksymalne stężenie we krwi w ciągu 2 do 6 h po podaniu wielokrotnym. Jest wydalana z moczem w postaci nie zmienionej.

Cirrus Duo - wskazania

Leczenie objawów sezonowego i całorocznego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, takich jak: przekrwienie błony śluzowej nosa, kichanie, wodnista wydzielina z nosa (katar) oraz świąd nosa i spojówek. Lek jest przeznaczony do stosowania w przypadkach, gdy pożądane jest zarówno działanie przeciwalergiczne dichlorowodorku cetyryzyny, jak i zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa działanie chlorowodorku pseudoefedryny.

Reklama

Cirrus Duo - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne, efedrynę, piperazynę lub jej pochodne, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężkie nadciśnienie tętnicze lub ciężka postać choroby niedokrwiennej serca. Schyłkowa niewydolność nerek (pacjenci z GRF mniejszym niż 15 ml/min). Niewyrównana nadczynność tarczycy. Ciężkie zaburzenia rytmu serca. Guz chromochłonny rdzenia nadnerczy. Jaskra lub zwiększone ciśnienie śródgałkowe. Zatrzymanie moczu. Udar mózgu w wywiadzie. Grupy wysokiego ryzyka wystąpienia udaru krwotocznego mózgu. Lek jest przeciwwskazany u pacjentów stosujących jednocześnie: dihydroergotaminę, inhibitory monoaminooksydazy (MAO), a także w ciągu 2 tyg. po przerwaniu leczenia takimi lekami. Preparat jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat, ponieważ połączenia substancji czynnych preparatu nie badano w tej grupie wiekowej oraz ze względu na zawartość pseudoefedryny.

Reklama

Cirrus Duo - ostrzeżenia

Ze względu na zawartość pseudoefedryny należy zachować ostrożność u pacjentów z cukrzycą, nadczynnością tarczycy, nadciśnieniem tętniczym, tachykardią, zaburzeniami rytmu serca, chorobą niedokrwienną serca, umiarkowaną niewydolnością nerek lub niewydolnością wątroby oraz u osób w podeszłym wieku. Należy zachować ostrożność u pacjentów przyjmujących: leki sympatykomimetyczne, takie jak leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa, zmniejszające łaknienie oraz psychostymulujące, jak np. amfetamina i jej pochodne (nasilenie działania na układ krążenia); trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne; leki przeciwnadciśnieniowe (osłabienie działania przeciwnadciśnieniowego); alkohol lub leki hamujące czynność ośrodkowego układu nerwowego (nasilenie działania hamującego czynność ośrodkowego układu nerwowego oraz pogorszenie sprawności psychofizycznej); glikozydy nasercowe, takie jak digoksyna lub digitoksyna (ryzyko zaburzeń rytmu serca). Szczególną ostrożność należy także zachować u pacjentów z czynnikami ryzyka udaru krwotocznego mózgu (takimi jak jednoczesne stosowanie leków zwężających naczynia krwionośne np. bromokryptyny, pergolidu, lizurydu, kabergoliny, ergotaminy) lub jakiegokolwiek innego leku zmniejszającego przekrwienie błony śluzowej (np. fenylopropanolaminy, fenylefryny, efedryny, podawanego doustnie lub donosowo), ponieważ skurcz naczyń krwionośnych i wzrost ciśnienia tętniczego zwiększają ryzyko udaru krwotocznego mózgu. W związku z naczyniozwężającym działaniem pseudoefedryny zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów z ryzykiem występowania stanów nadkrzepliwości, na przykład w przebiegu chorób zapalnych jelit. Podczas stosowania pseudoefedryny odnotowano kilka przypadków niedokrwiennego zapalenia jelita grubego. Jeśli u pacjenta wystąpi nagły ból brzucha, krwawienie z odbytu lub inne objawy świadczące o rozwoju niedokrwiennego zapalenia jelita grubego, należy odstawić lek, a pacjent powinien zasięgnąć porady lekarza. Należy zachować ostrożność u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, którzy przyjmują jednocześnie niesteroidowe leki przeciwzapalne, ponieważ zarówno NLPZ, jak i pseudoefedryna mogą zwiększać ciśnienie tętnicze. Stwierdzano przypadki nadużywania pseudoefedryny, podobnie jak w przypadku innych substancji działających pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy. Należy zachować ostrożność u pacjentów ze stanami, w których działanie przeciwcholinergiczne jest niepożądane, szczególnie dotyczy to pacjentów z czynnikami predysponującymi do wystąpienia zatrzymania moczu (np. urazy rdzenia kręgowego, przerost gruczołu krokowego, rozrost gruczołu krokowego lub niedrożność pęcherza), ponieważ preparat może zwiększać ryzyko zatrzymania moczu. Podczas stosowania pseudoefedryny zgłaszano przypadki niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego - należy zaprzestać podawania pseudoefedryny, jeśli u pacjenta wystąpi nagła utrata wzroku lub pogorszenie ostrości widzenia, np. w postaci mroczków. Lek zawiera laktozę jednowodną (1 tabl. zawiera 43,23 mg laktozy) i nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Ponadto preparat zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w tabl., to znaczy uznaje się go za „wolny od sodu”.

Reklama

Cirrus Duo - ciąża

Nie należy stosować preparatu w ciąży i okresie karmienia piersią. Badanie na szczurach nie wykazało wpływu na płodność po podaniu doustnym dawki 160 mg/kg mc. (cetyryzyny w dawce 6,4 mg/kg mc. oraz pseudoefedryny w dawce 153,6 mg/kg mc.), co odpowiadało 2-krotnie większej ogólnoustrojowej ekspozycji na cetyryzynę niż po podaniu dawek terapeutycznych u ludzi. Brak danych dotyczących wpływu na płodność u ludzi.

Reklama

Cirrus Duo - efekty uboczne

Często: nerwowość, bezsenność; zawroty głowy (pochodzenia błędnikowego), zawroty głowy (pochodzenia ośrodkowego), bóle głowy, senność; tachykardia; suchość błony śluzowej jamy ustnej, nudności; astenia. Niezbyt często: niepokój, pobudzenie. Rzadko: reakcje nadwrażliwości (w tym wstrząs anafilaktyczny); omamy; drgawki, drżenie; zaburzenia rytmu serca; bladość, nadciśnienie tętnicze; wymioty; zaburzenia czynności wątroby (zwiększona aktywność aminotransferaz, fosfatazy alkalicznej, gamma-glutamylotransferazy, zwiększenie stężenia bilirubiny); suchość skóry, wysypka, zwiększona potliwość, pokrzywka; dyzuria (bolesne lub utrudnione oddawanie moczu). Bardzo rzadko: zaburzenia psychotyczne; zaburzenia smaku, incydenty mózgowo-naczyniowe (udar mózgu); zapaść krążeniowa; niedokrwienne zapalenie jelita grubego; wysypka polekowa, obrzęk naczynio-ruchowy. Częstość nieznana: agresja, stan splątania, depresja, tiki, euforia, myśli samobójcze; parestezje, niepokój, dystonia, dyskineza, amnezja, zaburzenia pamięci, omdlenia; zaburzenia akomodacji, niewyraźne widzenie, rozszerzenie źrenic, ból oka, osłabienie widzenia, światłowstręt; kryzys okulogiryczny, niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego; kołatanie serca, zawał serca; niedociśnienie; duszność; biegunka, dyskomfort w podbrzuszu; ostra uogólniona osutka krostkowa, świąd; ból stawów, ból mięśni; zatrzymanie moczu, moczenie; zaburzenia erekcji; obrzęk, złe samopoczucie. Po zakończeniu leczenia u niektórych pacjentów wystąpił świąd. Podczas stosowania wyłącznie cetyryzyny zgłaszano pojedyncze przypadki zapalenia wątroby. Opisywano pojedyncze przypadki udaru mózgu i niedokrwiennego zapalenia okrężnicy związane ze stosowaniem pseudoefedryny.

Cirrus Duo - interakcje

Nie były prowadzone badania interakcji dla skojarzenia cetyryzyny z pseudoefedryną. Nie wykazano klinicznie istotnych interakcji podczas jednoczesnego podawania cetyryzyny oraz cymetydyny, ketokonazolu, erytromycyny, azytromycyny, antypiryny, pseudoefedryny, glipizydu, diazepamu, teofiliny. W badaniu po podaniu wielokrotnym teofiliny (400 mg raz na dobę) i cetyryzyny obserwowano niewielkie (o 16%) zmniejszenie klirensu cetyryzyny; natomiast jednoczesne podawanie cetyryzyny nie wpływało na ekspozycję na teofilinę. W szczególności jednoczesne podawanie cetyryzyny i makrolidów lub ketokonazolu nie powodowało istotnych klinicznie zmian w zapisie elektrokardiograficznym (EKG). W badaniu po podaniu wielokrotnym rytonawiru (600 mg dwa razy na dobę) i cetyryzyny (10 mg na dobę) ekspozycja organizmu na cetyryzynę uległa zwiększeniu o około 40%, podczas gdy ekspozycja organizmu na rytonawir uległa nieznacznej zmianie (-11%) podczas jednoczesnego podawania cetyryzyny. Podczas równoczesnego stosowania amin sympatykomimetycznych i inhibitorów MAO może wystąpić przełom nadciśnieniowy. W związku z długim okresem działania inhibitorów MAO istnieje możliwość wystąpienia takiej interakcji nawet 15 dni po przerwaniu podawania tych preparatów. Aminy sympatykomimetyczne mogą osłabiać działanie przeciwnadciśnieniowe leków blokujących receptory β-adrenergiczne oraz działających na układ współczulny, np. metylodopy, guanetydyny i rezerpiny. Jednoczesne stosowanie linezolidu z pseudoefedryną może powodować zwiększenie ciśnienia tętniczego u osób z prawidłowym ciśnieniem krwi. Podczas jednoczesnego stosowania pseudoefedryny z glikozydami nasercowymi, takimi jak digoksyna lub digitoksyna, może dojść do zwiększenia ekotopowej aktywności układu bodźcoprzewodzącego serca - należy unikać stosowania leku u pacjentów przyjmujących glikozydy naparstnicy nasercowe. Leki zobojętniające sok żołądkowy oraz inhibitory pompy protonowej zwiększają szybkość wchłaniania pseudoefedryny, natomiast kaolin zmniejsza ją. Jednoczesne stosowanie z halogenowanymi środkami do znieczulenia ogólnego może powodować lub nasilać komorowe zaburzenia rytmu. Nie stwierdzono, by posiłek wysokotłuszczowy zmieniał biodostępność obu substancji czynnych preparatu; jednak wtedy maksymalne stężenie cetyryzyny w osoczu występuje później i jest mniejsze.

Cirrus Duo - dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież (osoby w wieku 12 lat do poniżej 18 lat): 1 tabl. 2 razy na dobę (rano i wieczorem), w czasie posiłków lub między posiłkami. Czas trwania leczenia nie powinien przekraczać okresu występowania objawów i nie powinien być dłuższy niż 2-3 tyg. Po zmniejszeniu nasilenia objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, można kontynuować leczenie samą cetyryzyną, jeśli to konieczne. Szczególne grupy pacjentów. U dorosłych pacjentów z zaburzeniami czynności nerek należy dostosować dawkowanie w zależności od czynności nerek: prawidłowa czynność nerek GFR ≥ 90 ml/min - 1 tabl. 2 razy na dobę; łagodne zaburzenia czynności nerek GFR 60 do < 90 ml/min - 1 tabl. 2 razy na dobę; umiarkowane zaburzenia czynności nerek GFR 30 do < 60 ml/min - 1 tabl. raz na dobę; ciężkie zaburzenia czynności nerek GFR 15 do < 30 ml/min, pacjenci nie wymagający dializy - 1 tabl. co drugi dzień; schyłkowa niewydolność nerek GFR < 15 ml/min, pacjenci wymagający dializy - stosowanie przeciwwskazane. U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością wątroby należy zmniejszyć dawkę do 1 tabl. na dobę. Dzieci w wieku poniżej 12 lat: stosowanie preparatu jest przeciwwskazane. Sposób podania. Tabletki należy połykać w całości, bez rozgryzania i popijać odpowiednią ilością płynu. Tabl. nie wolno przełamywać, żuć ani kruszyć.

Cirrus Duo - uwagi

Należy poinformować sportowców, że stosowanie pseudoefedryny może prowadzić do uzyskania pozytywnego wyniku badania antydopingowego. Leki przeciwhistaminowe hamują reakcję alergiczną w testach skórnych, stąd też zaleca się ich odstawienie na 3 dni przed wykonaniem testów. Pacjenci planujący prowadzenie pojazdów, wykonywanie potencjalnie niebezpiecznych czynności lub obsługiwanie maszyn nie powinni przekraczać zalecanej dawki oraz powinni zwrócić uwagę na indywidualną reakcję organizmu na lek. W razie wystąpienia senności, należy powstrzymać się od prowadzenia pojazdów, wykonywania potencjalnie niebezpiecznych czynności i obsługiwania maszyn. Jednoczesne stosowanie cetyryzyny z alkoholem lub innymi substancjami o działaniu hamującym na ośrodkowy układ nerwowy, może dodatkowo osłabiać zdolność reagowania i koncentrację. Cetyryzyna w dawkach większych niż zalecane może wpływać na ośrodkowy układ nerwowy.


Podobne leki
Claritine Active
NeoAfrin
Actifed
Sudafed

Reklama

Czy ubytek słuchu można wyleczyć? 👂
Sprawdź!