Nowy sklep

już ON-LINE

Corr

Działanie

Aktywny metabolit symwastatyny (beta-hydroksykwas) jest inhibitorem reduktazy 3-hydroksy-3-metyloglutarylokoenzymu A (HMG-CoA). Hamowanie wytwarzania tego enzymu powoduje zmniejszenie syntezy cholesterolu na poziomie konwersji HMG-CoA do mewalonianu. Symwastatyna powoduje również indukcję receptora LDL, co prowadzi do zwiększenia katabolizmu LDL-cholesterolu. Lek zmniejsza stężenie we krwi frakcji LDL i VLDL-cholesterolu oraz triglicerydów, ponadto powoduje umiarkowany wzrost stężenia HDL-cholesterolu. Obserwuje się również znaczne zmniejszenie stężenia apolipoproteiny B. Symwastatyna dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, pokarm nie wpływa na wchłanianie. Lek ulega w znacznym stopniu efektowi pierwszego przejścia. Mniej niż 5% dawki występuje w krążeniu w postaci aktywnego metabolitu. Maksymalne stężenie aktywnego inhibitora w osoczu osiągane jest ok. 1-2 h po podaniu. Lek i jego metabolity wiążą się z białkami osocza w ponad 95%. Symwastatyna jest substratem dla CYP3A4, głównymi metabolitami są: beta-hydroksykwas i 4 inne aktywne metabolity. 13% dawki wydalane jest z moczem, 60% z kałem.

Wskazania

Leczenie hipercholesterolemii pierwotnej lub złożonej dyslipidemii jako uzupełnienie leczenia dietą, gdy reakcja na dietę lub na inne metody postępowania niefarmakologicznego (ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała) są niewystarczające. Leczenie rodzinnej hipercholesterolemii homozygotycznej, jako uzupełnienie leczenia dietą i innych metod leczenia zmniejszającego stężenie lipidów (np. afereza LDL) lub gdy metody te są niewłaściwe. Zmniejszenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego u pacjentów z objawową miażdżycową chorobą układu sercowo-naczyniowego lub cukrzycą, z prawidłowym lub zwiększonym stężeniem cholesterolu, jako leczenie wspomagające, mające na celu skorygowanie innych czynników ryzyka i uzupełnienie innej terapii zapobiegającej chorobom serca.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Czynna choroba wątroby lub niewyjaśnione, utrzymujące się zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy. Ciąża i okres karmienia piersią. Jednoczesne stosowanie silnych inhibitorów enzymu CYP3A4 (np. itrakonazolu, ketokonazolu, inhibitorów proteazy HIV, erytromycyny, klarytromycyny, telitromycyny i nefazodonu). Bezpieczeństwo stosowania u dzieci i młodzieży nie zostało ustalone, dlatego nie zaleca się stosowania. Wskazaniem do przerwania leczenia jest rozpoznanie lub podejrzenie miopatii oraz stwierdzenie zwiększonej aktywności kinazy kreatynowej (ponad 5-krotnie powyżej górnej granicy normy) lub aminotransferaz (3-krotnie powyżej górnej granicy normy). Nie stosować u pacjentów z rzadką, dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u pacjentów z czynnikami predysponującymi do wystąpienia rabdomiolizy: u pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 70 lat), z zaburzoną czynnością nerek, z niewyrównaną niedoczynnością tarczycy, z dziedzicznymi chorobami mięśni w wywiadzie (również rodzinnym), u pacjentów, u których podanie statyn lub fibratów spowodowało działania niepożądane ze strony mięśni oraz u pacjentów nadużywających alkoholu. W tych grupach pacjentów należy oznaczać aktywność CK przed rozpoczęciem leczenia - jeżeli aktywność CK jest wyższa niż 5-krotność górnej granicy wartości prawidłowej nie należy rozpoczynać leczenia. Leczenie należy przerwać na kilka dni przed planowanym dużym zabiegiem chirurgicznym lub w przypadku nagłych zdarzeń wymagających podjęcia leczenia internistycznego lub chirurgicznego.

Ciąża i laktacja

Preparat jest przeciwwskazany w ciąży i okresie karmienia piersią oraz u kobiet planujących ciążę.

Działania niepożądane

Rzadko: miopatia, rabdomioliza, ból mięśni, skurcze mięśni, zaparcie, ból brzucha, wzdęcia, niestrawność, biegunka, nudności, wymioty, zapalenie trzustki, zapalenie wątroby, żółtaczka, ból i zawroty głowy, parestezje, neuropatia obwodowa, niedokrwistość, wysypka, świąd, łysienie, astenia, zwiększenie aktywności aminotransferaz, fosfatazy zasadowej, kinazy kreatynowej w surowicy. Opisywano rzadkie przypadki zespołu rzekomej nadwrażliwości z objawami tj.: obrzęk naczynioruchowy, zespół toczniopodobny, polimialgia reumatyczna, zapalenie skórno-mięśniowe, zapalenie naczyń, trombocytopenia, eozynofilia, podwyższone OB, zapalenie stawów, bóle stawów, pokrzywka, nadwrażliwość na światło, gorączka, zaczerwienienie skóry, duszność, złe samopoczucie.

Interakcje

Przeciwwskazane jest stosowanie symwastatyny z silnymi inhibitorami CYP3A4 (itrakonazol, ketokonazol, inhibitory proteazy HIV, erytromycyna, klarytromycyna, telitromycyna i nefazodon). Ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia miopatii i rabdomiolizy należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania symwastatyny z: fibratami (z wyjątkiem fenofibratu) i niacyną (≥1g/dobę), z cyklosporyną, danazolem, gemfibrozylem, amiodaronem, werapamilem, diltiazemem. Symwastatyna nasila działanie leków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny (zwiększenie czasu protrombinowego). Podczas leczenia symwastatyną należy unikać picia soku grejpfrutowego, ponieważ jest inhibitorem CYP3A4.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli. Hipercholesterolemia: dawka początkowa wynosi 10-20 mg raz na dobę, wieczorem; jeżeli konieczne jest zmniejszenie stężenia cholesterolu LDL powyżej 45% dawka początkowa może wynosić 20-40 mg raz na dobę, wieczorem. Rodzinna hipercholesterolemia homozygotyczna: 40 mg raz na dobę, wieczorem lub 80 mg na dobę w 3 dawkach podzielonych: 20 mg rano, 20 mg w porze obiadowej i 40 mg wieczorem. Zapobieganie chorobom serca i naczyń: 20-40 mg raz na dobę wieczorem; leczenie należy rozpoczynać jednocześnie wprowadzeniem diety i ćwiczeń fizycznych. Leczenie skojarzone: symwastatynę należy przyjmować powyżej 2 h przed lub powyżej 4 h po podaniu leków wiążących kwasy żółciowe. W przypadku łącznego stosowania z cyklosporyną, danazolem, gemfibrozylem, fibratami (z wyjątkiem fenofibratu) lub niacyną w dawkach zmniejszających stężenie lipidów (≥ 1 g dziennie) dawka jednocześnie podawanej symwastatyny nie powinna być większa niż 10 mg na dobę; u pacjentów przyjmujących amiodaron lub werapamil dawka symwastatyny nie powinna być większa niż 20 mg na dobę. Nie należy przekraczać dawki 40 mg na dobę u pacjentów przyjmujących jednocześnie diltiazem.
Maksymalna dawka dobowa leku wynosi 80 mg. Zmiany dawkowania należy przeprowadzać w odstępach czasu nie krótszych niż co 4 tyg. U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min) należy rozważyć stosowanie symwastatyny w dawce dobowej większej niż 10 mg i w razie konieczności stosować ją ostrożnie. Nie ma konieczności modyfikacji dawkowania u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek oraz u pacjentów w podeszłym wieku.

Uwagi

Pacjent powinien stosować standardową dietę ubogocholesterolową. Przed rozpoczęciem leczenia należy wykonać testy czynnościowe wątroby. U pacjentów, u których dawkę zwiększa się do 60 mg lub 80 mg, dodatkowe badanie powinno się wykonać przed zwiększeniem dawki leku, kolejne po 3 mies. stosowania dawki 60 lub 80 mg, a następnie okresowo w pierwszym roku leczenia. Jeżeli wystąpiło zwiększenie aktywności aminotransferaz, badanie należy niezwłocznie powtórzyć, a następnie przeprowadzać je częściej. U pacjentów przyjmujących leki przeciwzakrzepowe - pochodne kumaryny czas protrombinowy należy oznaczyć przed rozpoczęciem leczenia symwastatyną oraz odpowiednio często w początkowym okresie terapii. Po stwierdzeniu stabilności czasu protrombinowego należy go oceniać z częstością zalecaną podczas terapii pochodnymi kumaryny. Powyższą procedurę powtórzyć w przypadku zmiany dawki lub odstawienia symwastatyny. Preparat może powodować zawroty głowy - należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych.

Pharmindex